0113-KDIPT2-3.4011.530.2018.2.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki jawnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2018 r., (data wpływu 3 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki jawnej –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki jawnej.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 22 listopada 2018 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.530.2018.1.RR (doręczonym w dniu 22 listopada 2018 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 3 grudnia 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 27 listopada 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski (nieograniczony obowiązek podatkowy) i łącznie z czterema innymi osobami fizycznymi, jest wspólnikiem spółki jawnej. Każdy ze wspólników spółki jawnej – w tym Wnioskodawczyni – posiada udział w tej spółce w wysokości 20%.

Wnioskodawczyni, jak również żaden z innych wspólników spółki jawnej, nie ma udziału w spółce kapitałowej (pośrednio lub bezpośrednio) przekraczającego 20%. W efekcie struktura udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce jawnej jest tożsama.

W 2017 r. pomiędzy spółką jawną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane były transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty), o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody spółki jawnej w roku poprzedzającym 2017 r. przekroczyły próg, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie z dnia 27 listopada 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że wspólnicy spółki jawnej a zarazem udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są polskimi rezydentami podatkowymi.

Spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością miały w 2017 r. siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2016-2017 spółka jawna prowadziła księgi rachunkowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.).

Przychody spółki jawnej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym 2017 r. równowartość 2 000 000 euro.

Zarówno przychody, jak i koszty spółki jawnej w rozumieniu przepisów o rachunkowości w 2017 r. nie przekroczyły równowartości 10 000 000 euro.

Transakcje pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 r. osiągnęły wartość 57 775,77 euro.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie była w 2017 r. i nie jest podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomiędzy Wnioskodawczynią jako wspólnikiem spółki jawnej a udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodziły w 2017 r. powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 25 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni w 2017 r. brała udział w zarządzaniu lub kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełniła Ona w 2017 r. rolę członka zarządu w tej spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. dla transakcji realizowanych pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mających istotny wpływ na wysokość dochodu w rozumieniu art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma Ona obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. dla transakcji realizowanych pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mających istotny wpływ na wysokość dochodu w rozumieniu art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawczyni

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy PIT, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Ponadto, w myśl art. 25 ust. 4 Ustawy PIT, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 Ustawy PIT, przepisy ust 4. stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 5a Ustawy PIT, posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Z kolei zgodnie z art. 25a ust. 1 Ustawy PIT, podatnicy:

 1. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

– których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, lub

 1. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 2. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro

– są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Ponadto, w myśl art. 25a ust. 1d Ustawy PIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 3. 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę (...) stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

W przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki (art. 25a ust. 1f Ustawy PIT).

W przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej (art. 25a ust. 1g Ustawy PIT).

Przepisy w zakresie obowiązków podatników w obszarze dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi zostały zmienione w znacznym zakresie ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932, dalej: „ustawa nowelizująca”).

Zgodnie z art. 10 ustawy nowelizującej, przepisy art. 25 ust. 5a, art. 25a ust. 1-1g, 2b-2i, 3d, 4, 4a, 5, 7 i 8, art. 30d ust. 1 i art. 45 ust. 9 i 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 9a ust. 1-1g, 2b-2i, 3d, 4, 4a, 5, 7 i 8, art. 11 ust 5a, art. 19 ust. 4 i art. 27 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego – podatnikami są jej wspólnicy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podmiotem obowiązanym do sporządzenia dokumentacji podatkowej jest również wspólnik spółki osobowej, jako podmiot osiągający dochód z udziału w takiej spółce.

W ocenie Wnioskodawczyni, w świetle powyższych przepisów, nie będzie Ona obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. dla transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu w rozumieniu art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT realizowanych pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na fakt, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pośrednio zarządzana przez pięć osób fizycznych, z których każda posiada udział w spółce jawnej w wysokości poniżej 25%. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego sprawy, Wnioskodawczyni, jak również żaden z innych wspólników spółki jawnej, nie ma udziału w spółce kapitałowej (pośrednio lub bezpośrednio) przekraczającego 20%. W sposób analogiczny kształtuje się również struktura udziałowa spółki jawnej – udziały każdego ze wspólników są w równej wysokości wynoszącej 20%. W efekcie struktura udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce jawnej jest tożsama, przez co Wnioskodawczyni, jak również żadna z innych osób fizycznych, nie kontroluje działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki jawnej w takim zakresie, który determinowałby występowanie powiązań. Nie sposób zatem twierdzić, że Wnioskodawczyni sprawuje realną kontrolę nad spółką jawną i ma samodzielnie decydujący wpływ na warunki zawieranych transakcji.

W związku z tym, nie sposób twierdzić, aby Wnioskodawczyni faktycznie sprawowała kontrolę nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która mogłaby powodować, że w jakichkolwiek transakcjach zawieranych pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością doszłoby do ustalenia warunków odbiegających istotnie od warunków rynkowych.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawczyni, w okolicznościach wskazanych w opisie stanu faktycznego i na gruncie obecnie obowiązujących przepisów Wnioskodawczyni nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. dla transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu w rozumieniu art. 25a ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT realizowanych pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W piśmie z dnia 27 listopada 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzowując własne stanowisko, Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśniła, że w Jej ocenie, mając na uwadze okoliczności wskazane w opisie stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, że spółka jawna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 4 Ustawy PIT. Dla stwierdzenia tych powiązań niezbędny jest bowiem udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli. Skoro jednak każdy ze wspólników spółki jawnej (w tym Wnioskodawczyni) posiada udział w tej spółce w wysokości 20%, to nie sposób twierdzić, że sprawuje ona faktyczną kontrolę lub ma udział w zarządzaniu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, spółka jawna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą zostać uznane za podmioty powiązane, a dla transakcji realizowanych pomiędzy tymi spółkami w 2017 r. Wnioskodawczyni nie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.), spółka osobowa to − spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Natomiast w myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to:

 1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące zasad dokumentowania transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi uległy istotnym zmianom. Wprowadziła je ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Stosownie do art. 25 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

W myśl art. 25 ust. 5 ww. ustawy, przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 25 ust. 5a ww. ustawy).

Na mocy art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy:

 1. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

– których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro, lub

 1. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 2. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro

– są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

W myśl art. 25a ust. 1d ww. ustawy, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 3. 100 000 000 euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Na podstawie przytoczonych powyżej uregulowań należy stwierdzić, że konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r., o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, występowała, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • podmiot dokonujący transakcji dla celów działalności gospodarczej prowadził w roku poprzedzającym rok podatkowy oraz w roku podatkowym księgi rachunkowe,
 • przychody lub koszty tego podmiotu, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 2 000 000 euro,
 • między ww. podmiotem a jego kontrahentem istniały powiązania w rozumieniu art. 25 ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy,
 • łączna kwota transakcji w roku podatkowym między podmiotami powiązanymi przekroczyła kwotę 50 000 euro.

Zgodnie z art. 25a ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną dokonuje transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się dla tej spółki.

Z kolei jak stanowi art. 25a ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku, o którym mowa w ust. 1f, dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji podatkowej.

Jak wynika z powyższych regulacji, w przypadku spółki niebędącej osobą prawną, mimo że nie posiada ona statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, prawodawca założył, że spełnienie warunku prowadzenia ksiąg rachunkowych i limit przychodów albo kosztów ustala się dla tej spółki. Jeżeli powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji, może on zostać wykonany przez wyznaczonego wspólnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i łącznie z czterema innymi osobami fizycznymi, jest wspólnikiem spółki jawnej, a zarazem udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy ze wspólników spółki jawnej – w tym Wnioskodawczyni – posiada udział w tej spółce w wysokości 20%. Wnioskodawczyni, jak również żaden z innych wspólników spółki jawnej, nie ma udziału w spółce kapitałowej (pośrednio lub bezpośrednio) przekraczającego 20%. W efekcie struktura udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce jawnej jest tożsama. W 2017 r. pomiędzy spółką jawną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane były transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty), o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością miały w 2017 r. siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016-2017 spółka jawna prowadziła księgi rachunkowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Przychody spółki jawnej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym 2017 r. równowartość 2 000 000 euro. Transakcje pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 r osiągnęły wartość 57 775,77 euro. Wnioskodawczyni w 2017 r brała udział w zarządzaniu lub kontroli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełniła Ona w 2017 r. rolę członka zarządu w tej spółce. Pomiędzy Wnioskodawczynią jako wspólnikiem spółki jawnej a udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zachodziły w 2017 r. powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 25 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że spółka jawna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, były w 2017 r. podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że Wnioskodawczyni (wspólnik spółki jawnej) brała udział w zarządzaniu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąc w niej funkcję członka zarządu. Jednocześnie spółki te w 2017 r. zawarły między sobą transakcje przekraczające limit określony w art. 25a ust. 1d ww. ustawy, tj. kwotę 50 000 euro.

W konsekwencji, Wnioskodawczyni – jako wspólnik spółki jawnej i udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podlegała regulacjom art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i była obowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r., odnoszącej się do transakcji pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu w rozumieniu art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie ustawodawca dopuścił w art. 25a ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, by ww. dokumentację podatkową sporządził wyznaczony wspólnik spółki jawnej (Wnioskodawczyni lub inny ze wspólników, przy czym w tej drugiej sytuacji nie zwalnia to Wnioskodawczyni z odpowiedzialności za nieprzedłożenie tej dokumentacji podatkowej).

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo tutejszy Organ podkreśla, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, zatem niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki jawnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.