0111-KDIB4.4014.151.2018.5.AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w przypadku gdy zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 11 i 20 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki jawnej.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 29 maja 2018 r. znak: 0113-KDIPT1-1.4012.352.2018.1.RG, znak: 0113-KDIPT2-1.4011.224.2018.1.MGR i znak: 0111-KDIB4.4014.151.2018.4.AD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 11 czerwca (opłata) i 20 czerwca 2018 r. (pozostałe braki formalne).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednoosobowym przedsiębiorcą gospodarczym, będącym właścicielem trzech nieruchomości przemysłowych zabudowanych, za pomocą których prowadzi swoją działalność; nieruchomości położone są w S., w M. oraz w Si.

Wnioskodawca prowadzi działalność w następującym zakresie:

 • co do działalności głównej – w zakresie handlu, importu, eksportu oraz dystrybucji urządzeń /narzędzi/ technicznych oraz różnych wyrobów metalowych, jak również świadczenia usług z ich użyciem; działalność jest prowadzona w formie zakładu – CT i wykorzystuje w całości wszystkie trzy nieruchomości Wnioskodawcy, za wyjątkiem nieruchomości w Si., która jest jedynie w części przeznaczona na działalność CT, w pozostałej części nieruchomość w Si. jest przez Wnioskodawcę komercyjnie wynajmowana podmiotom trzecim w ramach działalności ubocznej opisanej poniżej; działalność główna jest w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych;
 • co do działalności ubocznej – Wnioskodawca prowadzi też najem komercyjny na części nieruchomości w Si. (tj. tej jej części, która nie jest wykorzystywana na potrzeby CT jak powyżej), a działalność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca nie korzysta z ulg i zwolnień w powyższych podatkach. Wnioskodawca nie prowadzi poza tym innej działalności gospodarczej. Powyższe nieruchomości są ujęte jako środki trwałe w księgach prowadzonej działalności, a Wnioskodawca prowadzi pełne księgi rachunkowe.

Co do nieruchomości w S. Pierwsza z nieruchomości zabudowanych /w S./ została zabudowana budynkiem przemysłowym, ukończonym w październiku 2017 r. i jest obecnie w całości wykorzystywana na potrzeby działalności przedsiębiorstwa CT (działalność główna). Na wybudowanie tego budynku Wnioskodawca poniósł nakłady, od nabycia których dokonał odliczenia całego podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie przez Wnioskodawcę tych nakładów.

Co do nieruchomości w M. Druga nieruchomość znajdująca się w M. jest obecnie w całości wykorzystywana na potrzeby działalności przedsiębiorstwa CT (działalność główna). Jest ona całkowicie zamortyzowana pod względem podatku dochodowego, a ponadto w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat nie było na tę nieruchomość czynionych nakładów ulepszających tą nieruchomość i podwyższających jej wartość początkową, a od których byłby odliczany podatek od towarów i usług naliczony.

Co do nieruchomości Si. Trzecia nieruchomość znajduje się w Si. i została zakupiona w październiku 2016 r. a na jej nabycie Wnioskodawca zaciągnął kredyt inwestycyjny w banku, który jest na bieżąco spłacany. Kredyt ten jest zabezpieczony na tejże nieruchomości, w formie zabezpieczenia hipotecznego. Nabycie tej nieruchomości przez Wnioskodawcę było opodatkowane podatkiem od towarów i usług, zaś Wnioskodawca – jako nabywca – odliczył cały podatek od towarów i usług naliczony, zawarty w cenie sprzedaży. Nieruchomość ta jest wykorzystywana:

 • w części – na działalność przedsiębiorstwa CT (działalność główna),
 • w pozostałej części – na działalność uboczną Wnioskodawcy (komercyjny wynajem).

Dla prowadzenia działalności głównej CT kluczowa jest nieruchomość w S., gdzie koncentruje się działalność główna. Druga i trzecia nieruchomość (wyżej opisane nieruchomości w M. i w Si.) – nie stanowią kluczowych aktywów dla prowadzenia przedsiębiorstwa CT – lecz mają charakter pomocniczy; w nieruchomości położonej w M. mieści się dodatkowy punkt sprzedaży (oddział) przedsiębiorstwa, natomiast nieruchomość położona w Si. jest budynkiem biurowym przeznaczonym zasadniczo pod komercyjny wynajem, stanowiącym samodzielny element prowadzonej działalności gospodarczej (działalność uboczna), a jedynie w części jest wykorzystywana jako punkt sprzedaży CT (działalność główna).

Obie działalności (główna i uboczna) są wyodrębnione pod względem księgowym, finansowym, organizacyjnym oraz funkcjonalnym. W szczególności:

 • pozycje finansowe – koszty, przychody, wierzytelności i zobowiązania są przyporządkowane odrębnie, według rodzaju działalności; pozycje finansowe, które dotyczą obu rodzajów działalności, są rozliczane proporcjonalnie na poszczególne rodzaje działalności według klucza odpowiedniego dla danej pozycji finansowej,
 • pracownicy Wnioskodawcy są przyporządkowani stanowiskami i zakresem obowiązków do poszczególnych rodzajów działalności, to jest każdy pracownik jest jednoznacznie przypisany do danego rodzaju działalności Wnioskodawcy (główna lub uboczna),
 • wyposażenie przedsiębiorstwa – środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa obrotowe są ujęte w sposób pozwalający na identyfikację, której działalności dotyczą.

Ponadto – poza w/w nieruchomościami oraz zobowiązaniami kredytowymi – w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (łącznie co do działalności głównej oraz ubocznej) wchodzą w szczególności:

 • maszyny,
 • urządzenia i środki transportu,
 • umowy leasingu środków transportu, w trakcie realizacji,
 • nabyte towary, wyroby i surowce do produkcji,
 • środki pieniężne na rachunku bankowym oraz prawa do rachunku bankowego przedsiębiorstwa,
 • kasy fiskalne,
 • wartości niematerialne i prawne – prawa do licencji programów komputerowych używanych w toku działalności,
 • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami (łącznie ok. 25 osób),
 • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z kontrahentami i najemcami – w zakresie nabywania i sprzedaży towarów i usług stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa,
 • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z dostawcami mediów – w zakresie dostaw energii, wody, usług odprowadzania ścieków itp.,
 • wydane Wnioskodawcy pozwolenia na budowę i użytkowanie obejmujące nakłady budowlane na nieruchomościach stanowiących jego własność,
 • prawa do nazwy firmy,
 • prawa do logo przedsiębiorstwa,
 • prawa do platformy internetowej służącej reklamie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz obsłudze zamówień oraz serwisu,
 • prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa – know-how – obejmujące tajemnicę handlową i produkcyjną, w szczególności bazę klientów, tajemnicę procesu produkcyjnego, dane kontrahentów, warunki handlowe, stosowane ceny i marże,
 • wierzytelności i zobowiązania (salda) związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także dokumentacja finansowa oraz pozycje finansowe, w sposób przewidziany w przepisach prawa podatkowego i bilansowego.

Wnioskodawca zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność główną (CT) w formie aportu do planowanej spółki jawnej utworzonej wraz z Pawłem G. – synem Wnioskodawcy. Nowo utworzona spółka jawna będzie kontynuowała działalność Wnioskodawcy w zakresie działalności głównej i będzie to wyłącznie działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Pozostała część przedsiębiorstwa – obejmująca działalność uboczną (komercyjny najem na bazie części nieruchomości w Si. oraz w M.) – pozostanie przy Wnioskodawcy.

W ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalności głównej (CT) – na własność planowanej spółki jawnej – zostaną przeniesione:

 • własność głównej nieruchomości zakładowej w S.,
 • aktywa trwałe: maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • umowy leasingu środków transportu – w trakcie realizacji,
 • aktywa obrotowe: nabyte towary, wyroby i surowce do produkcji,
 • wydzielona część środków pieniężnych na rachunku bankowym (przeznaczonych jako wyposażenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT) oraz prawa do rachunku bankowego przedsiębiorstwa na którym są zgromadzone te środki,
 • kasy fiskalne,
 • aktywa trwałe: wartości niematerialne i prawne – prawa do licencji programów komputerowych używanych w toku działalności,
 • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami (łącznie ok. 20-24 osoby),
 • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z kontrahentami (z wyłączeniem umów najmu wchodzących w zakres działalności ubocznej) – w zakresie nabywania i sprzedaży towarów i usług stanowiących przedmiot działalności głównej przedsiębiorstwa CT,
 • ogół praw i obowiązków z umów zawartych z dostawcami mediów – w zakresie dostaw energii, wody, usług odprowadzania ścieków do nieruchomości zakładowej itp.,
 • wydane Wnioskodawcy pozwolenia na budowę i użytkowanie obejmujące nakłady budowlane na nieruchomościach stanowiących jego własność,
 • prawa do nazwy firmy,
 • prawa do logo przedsiębiorstwa,
 • prawa do platformy internetowej służącej reklamie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz obsłudze zamówień oraz serwisu,
 • prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa – know-how – obejmujące tajemnicę handlową i produkcyjną, w szczególności bazę klientów, tajemnicę procesu produkcyjnego, dane kontrahentów, warunki handlowe, stosowane ceny i marże,
 • salda wymagalnych lub niewymagalnych wierzytelności i zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także dokumentacja finansowa oraz pozostałe pozycje finansowe, w sposób przewidziany w przepisach prawa podatkowego i bilansowego.

Do aportu zostanie również przywiązane zobowiązanie Wnioskodawcy do oddania spółce jawnej w najem – na cele dotychczasowej działalności CT – całej nieruchomości w M. oraz części nieruchomości w Si., na podstawie dwóch odrębnych umów najmu, na zasadach rynkowych; najem ten nie będzie stanowił elementu wkładu do spółki jawnej, tj. oddania przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości do używania w znaczeniu art. 49 § 1 Kodeksu spółek handlowych (jako element wkładu wnioskodawcy do spółki jawnej), lecz będzie to oddanie nieruchomości do używania na podstawie odrębnego i odpłatnego tytułu prawnego (umowa najmu), z tym zastrzeżeniem, iż warunki najmu będą odpowiadały warunkom rynkowym. Opisany najem będzie się mieścił w zakresie działalności ubocznej Wnioskodawcy, która pozostanie przy Wnioskodawcy po wniesieniu aportu. W ramach umów najmu spółka jawna będzie uprawniona do dokonywania nakładów użytecznych (inwestycyjnych) na nieruchomościach w M. i w Si., które zostaną jej oddane do używania na podstawie ww. umów najmu.

Z substancji zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT (dla celów aportu) zostanie wyłączony kredyt inwestycyjny przeznaczony na nabycie nieruchomości w Si., ciążący na osobie Wnioskodawcy i jego małżonki – albowiem jest on funkcjonalnie związany z tą nieruchomością i uboczną działalnością Wnioskodawcy w zakresie najmu, która jest realizowana wyłącznie w oparciu o tą nieruchomość. Wnioskodawca będzie spłacał ten kredyt osobiście, ze środków uzyskanych z działalności ubocznej (komercyjnego najmu) oraz ze środków uzyskanych z udziału Wnioskodawcy w zyskach planowanej spółki jawnej, po przeniesieniu na tę spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT w ramach aportu, zgodnie z opisem wniosku.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT do spółki jawnej Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie dotychczasowej działalności głównej (CT), ograniczając się do działalności ubocznej w zakresie wynajmu, w oparciu o nieruchomość w M. (najem w całości na rzecz spółki jawnej) oraz w oparciu o nieruchomość w Si. (najem w części na rzecz spółki jawnej, a w pozostałej części na rzecz najemców komercyjnych).

Reasumując, po wniesieniu aportu do spółki jawnej – przy Wnioskodawcy pozostanie:

 • własność nieruchomości w Si. oraz M.,
 • ogół praw i obowiązków z zawartych umów najmu ww. nieruchomości – zarówno ze spółką jawną (nieruchomości w M. i w Si.), jak i innymi najemcami (nieruchomość w Si.),
 • ogół praw i obowiązków z zawartych umów dostaw mediów do nieruchomości w Si. oraz w M. oraz ich utrzymania (dostawy energii, gazu, wody, kanalizacji, ogrzewania, a także konserwacji, sprzątania itp.),
 • ogół praw i zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości w Si., ciążącego na Wnioskodawcy i jego małżonce,
 • środki pieniężne (pozostałe po wniesieniu aportu do spółki jawnej), służące obsłudze i utrzymaniu działalności ubocznej,
 • ogół praw i obowiązków z umów z pracownikami (około 5-6 osób), przeznaczonych do obsługi działalności ubocznej komercyjnego najmu.

Ponadto Wnioskodawca uzyska zgody kontrahentów na przeniesienie wszystkich umów (tj. ogółu praw i obowiązków z tych umów) stanowiących element aportu, na planowaną spółkę jawną, do której aport będzie wniesiony.

W zakresie aktu planowanej spółki jawnej, Wnioskodawca dokona wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego opisanego jak wyżej, natomiast syn Wnioskodawcy – jako drugi wspólnik – dokona wniesienia środków pieniężnych. Ponadto obaj wspólnicy zobowiążą się do osobistej pracy na rzecz spółki, w zakresie określonym w umowie spółki. Ogół rzeczy, praw i zobowiązań – będących przedmiotem aportu do spółki jawnej – stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu wyżej powołanego przepisu. Również w umowie wniesienia aportu, ww. ogół rzeczy, praw i zobowiązań zostanie w taki sposób określony.

Zakres działalności spółki jawnej będzie się pokrywał z zakresem dotychczasowej działalności głównej Wnioskodawcy – prowadzonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT to jest: handlu, importu, eksportu oraz dystrybucji urządzeń /narzędzi/ technicznych oraz różnych wyrobów metalowych, jak również świadczenia usług z ich użyciem (w formie zakładu – Centrum Technicznego), a dodatkowo – w stosunku do dotychczasowego – zakres działalności zostanie poszerzony o sprzedaż artykułów BHP, a także usługi nadruku na takich artykułach; cała ww. działalność będzie prowadzona wyłącznie przez spółkę jawną z wykorzystaniem składników nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa i będzie ona opodatkowana przez tę spółkę jawną podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej 23% VAT. Po aporcie przedsiębiorstwa do spółki jawnej Wnioskodawca – w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości – nie będzie prowadził działalności gospodarczej wkraczającej w zakres dotychczasowej działalności głównej, przeniesionej do spółki jawnej w formie CT. Nie wyklucza to podjęcia przez Wnioskodawcę możliwości poszerzenia, w dalszej i bliżej nieokreślonej przyszłości, działalności gospodarczej, jednakże w oparciu o inne składniki majątku niż te będące przedmiotem aportu do spółki jawnej. Wartość aportu zadeklarowana przez strony w umowie planowanej spółki jawnej może odbiegać od wartości rynkowej, z uwagi na fakt, iż spółkę tworzyć będą osoby powiązane rodzinnie, jak i na fakt, iż wkładem do spółki jawnej każdej ze stron jest również osobiste zobowiązanie świadczenia pracy na rzecz spółki – rzutuje to na wartość wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników (ojciec i syn), jak i w konsekwencji udział w zyskach i prawo głosu uzależnione od tego udziału (udział w zyskach i moc decyzyjna poszczególnych wspólników).

W piśmie z 13 czerwca 2018 r. (data wpływu – 20 czerwca 2018 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał m.in., że spółka, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w chwili obecnej nie istnieje. Spółka ta dopiero zostanie utworzona.

Wnioskodawca planuje utworzenie wskazanej we wniosku spółki jawnej, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Wnioskodawca będzie podmiotem tworzącym tę spółkę jawną (wspólnikiem), razem z drugą osobą fizyczną.

Wnioskodawca nie będzie przystępował do już istniejącej spółki jawnej, ale wniesie aport w wykonaniu tworzenia tej spółki jawnej,

Wnioskodawca podał również nazwę i adres tworzonej spółki jawnej oraz skład wspólników: Wnioskodawca oraz jego syn – Paweł G.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, iż – zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej – wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, iż – zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej – wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku podstawą opodatkowania będzie wartość zadeklarowana w umowie spółki, zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że przepisy te mają zastosowanie w przypadku, gdy podstawą opodatkowania jest „wartość rynkowa”, tj. w przypadku sprzedaży lub zamiany (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), natomiast nie jest to podstawa opodatkowania dla aportów dla spółek osobowych, która jest określona w art. 6 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, tj. „wartość” bez bliższego określenia. Skoro wnoszący aport nie jest obowiązany do stosowania wartości rynkowej dla wnoszonego aportu, w związku z tym instytucja szacowania wartości rynkowej aportu na podstawie art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie znajdzie zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki jawnej. W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi podlegają umowy spółki.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Art. 1 ust. 5 pkt 1 powołanej ustawy stanowi, że umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Z kolei według art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny (ust. 3 art. 6 ww. ustawy). Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik (ust. 4 cyt. przepisu).

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Z treści przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność główną (CT) w formie aportu do spółki jawnej, której utworzenie planuje wraz z synem Pawłem G.

Wartość aportu zadeklarowana przez strony w umowie planowanej spółki jawnej może odbiegać od wartości rynkowej, z uwagi na fakt, iż spółkę tworzyć będą osoby powiązane rodzinnie, jak i na fakt, iż wkładem do spółki jawnej każdej ze stron jest również osobiste zobowiązanie świadczenia pracy na rzecz spółki. To rzutuje na wartość wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników (ojciec i syn), jak i w konsekwencji na udział w zyskach i prawo głosu uzależnione od tego udziału (udział w zyskach i moc decyzyjna poszczególnych wspólników).

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy należy wskazać, iż powołany wyżej przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie odwołuje się do pojęcia „wartości rynkowej”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej. Nie ma zatem ustawowego obowiązku, aby podstawę opodatkowania przedmiotowej czynności ustalać według „wartości rynkowej”, skoro ustawa tak nie stanowi. To oznacza, że podstawę opodatkowania, w takim przypadku, stanowić będzie wartość wkładu zadeklarowana przez wspólników spółki.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie wartość wkładów do spółki jawnej, wynikająca z umowy, będąca podstawą opodatkowania, wyceniana jest przez wspólników tej spółki, czyli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej. Tym samym, w przedstawionym zdarzeniu nie znajdzie zastosowania art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawie, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.