0111-KDIB1-1.4011.253.2017.4.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem przed jej rozwiązaniem do istniejącej jednoosobowej działalności Wnioskodawcy, który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą nie wpłynie na powstanie podatku dochodowego od tej czynności po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dokonującej darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2017 r. (data wpływu 20 grudnia 2017 r.), uzupełnionym 12 lutego 2018 r. oraz 8 marca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem przed jej rozwiązaniem do istniejącej jednoosobowej działalności Wnioskodawcy, który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą nie wpłynie na powstanie podatku dochodowego od tej czynności po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dokonującej darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem przed jej rozwiązaniem do istniejącej jednoosobowej działalności Wnioskodawcy, który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą nie wpłynie na powstanie podatku dochodowego od tej czynności po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dokonującej darowizny. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 stycznia 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.253.2017.2.BS, oraz pismem z 23 lutego 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.253.2017.3.BS, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 12 lutego 2018 r. oraz 8 marca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnikami spółki jawnej są Wnioskodawca oraz jego brat. Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki cywilnej na podstawie uchwały wspólników i zarejestrowana w KRS 30 września 2016 r. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Spółka posiada m.in. nieruchomość o pow. 0,2887 ha oraz nieruchomość o pow. 0,0582 ha, a także inne składniki majątkowe i niemajątkowe. Udziały w Spółce przedstawiają się następująco: Wnioskodawca – 50% udziałów; brat – 50% udziałów. Ze względu na stan zdrowia brata Wnioskodawcy wspólnicy spółki podejmą jednomyślną uchwałę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 58 pkt 2 i 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej „ksh” oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i § 14 ust. 2 umowy spółki o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji. Na mocy tejże uchwały wspólnicy zamierzają całe dotychczasowe zorganizowane przedsiębiorstwo spółki jawnej w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego przekazać nieodpłatnie pod tytułem darmym, tj. bez opłat dokonywanych przez Wnioskodawcę. Wniesienie przedsiębiorstwa nastąpi do jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, tzn. dojdzie do przeniesienia majątku spółki przed rozwiązaniem spółki do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem takich działań ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej (zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 umowy spółki). Przenoszone składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i obejmą m.in. nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości, ruchomości, w tym urządzeń, środków trwałych (samochody), towary handlowe, środki pieniężne, konto bankowe, tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej handlowej. Nie nastąpi natomiast przeniesienie zobowiązań. Stosownie do art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Dalszą konsekwencją będzie wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców w KRS. W momencie wykreślenia spółki jawnej z rejestru nie będzie ona posiadała żadnego majątku, bowiem całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane jednemu ze wspólników (nadal pod swoim NIP, imieniem i nazwiskiem). W zakresie swojej działalności Wnioskodawca ma również obszar działania spółki. Nadmienić należy, że najpierw nastąpi przekazanie do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy składników majątku spółki, a następnie dojdzie do jej rozwiązania z chwilą wykreślenia z KRS. Zgodnie z art. 58 ksh przyczyną rozwiązania spółki jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników. W uchwale tej wspólnicy, jako jeden ze sposobów zakończenia działalności przewidują (zgodnie z art. 67 ksh) – przejęcie przedsiębiorstwa spółki przez jednego ze wspólników. Ta uchwała jest następnie podstawą do wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. W uchwale zatem o rozwiązaniu wspólnicy podejmują również decyzję o przeniesieniu przedsiębiorstwa. Przedmiotem wniosku są skutki podatkowe przekazania składników majątku spółki do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa, o którym mowa powyżej, będzie darowizną. Przekazanie przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników następuje bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałego wspólnika. Podstawą przekazania będzie uchwała o rozwiązaniu spółki i przekazaniu przedsiębiorstwa w formie aktu notarialnego, zgłoszona w terminie 7 dni do rejestru KRS. W związku z darowizną całego przedsiębiorstwa nie nastąpi przejęcie przez Wnioskodawcę długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy tj. spółki jawnej. Wnioskodawca podkreślił, że w związku z darowizną będącą przedmiotem wniosku nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek zobowiązań, długów oraz ciężarów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy w powyższej sytuacji nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę zobowiązań (długów) Darczyńcy w rozumieniu art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca wskazał, że na gruncie prawa cywilnego czynność prawna dotycząca zbycia przedsiębiorstwa nie jest równoznaczna z przeniesieniem na nabywcę zobowiązań tego przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z art. 551 Kodeksu cywilnego, zobowiązania (długi) związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie wchodzą do jego składników. W związku z powyższym, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego transakcja zbycia przedsiębiorstwa nie będzie dotyczyć jego zobowiązań (długów). Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych.

Darowizna przedsiębiorstwa dokonana będzie przez spółkę. Darowizna przedsiębiorstwa nie będzie podlegać przepisom ustawy od podatku od spadków i darowizn. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi prawo do znaku towarowego, spółka nie posiada też praw autorskich, pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw wzorów zdobniczych, wierzytelności i innych, a ponadto Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą pod inną nazwą.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy czynność nieodpłatnego przeniesienia całego przedsiębiorstwa przed jego rozwiązaniem w formie aktu notarialnego do istniejącej jednoosobowej działalności Wnioskodawcy, który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą nie wpłynie na powstanie podatku dochodowego od tej czynności po stronie Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z 5 marca 2018 r.), nieodpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa przed jego likwidacją do jednoosobowej działalności wspólnika jest zgodne z istniejącymi ustawami i prawem, i nie skutkuje koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W opisywanym przypadku nastąpi nieodpłatne przeniesienie całego przedsiębiorstwa w formie uchwały w formie aktu notarialnego do istniejącej działalności jednoosobowej jednego ze wspólników, tj. Wnioskodawcy, który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą.

Poniżej przepisy które wg Wnioskodawcy tą kwestię regulują:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) tejże ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych.

W związku z tym, nieodpłatne przekazanie przez spółkę jawną środka trwałego do majątku prywatnego wspólników, nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie członków spółki jako osób fizycznych. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego nie stanowi bowiem zbycia i nie powoduje również powstania przychodu po stronie wspólników zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do zadanego we wniosku pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej, która przekaże nieodpłatnie (w formie darowizny) całe prowadzone przez Spółkę przedsiębiorstwo do prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie była zatem przedmiotem oceny kwestia dotycząca otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku składników majątku. Nie była również przedmiotem niniejszej interpretacji kwestia rozstrzyganego we wniosku zagadnienia dla innego niż Wnioskodawca wspólnika Spółki jawnej (tj. brata Wnioskodawcy).

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Spółka jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem zamierza przekazać nieodpłatnie w drodze darowizny całe przedsiębiorstwo przed jego rozwiązaniem w formie aktu notarialnego do jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Wskazać należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „darowizna”. Dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 ww. Kodeksu, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego).

Z kolei w myśl art. 889 ww. Kodeksu, nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

  1. gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
  2. gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Zatem daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem że czynność ta nie została wymieniona w treści cytowanego wyżej art. 889 Kodeksu cywilnego.

Z powyższego wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna należy bowiem do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Prowadzi ona do zmniejszenia majątku darczyńcy, a zarazem do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów po stronie majątku obdarowanego.

Z treści złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że wspólnikami spółki jawnej są Wnioskodawca oraz jego brat. Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki cywilnej na podstawie uchwały wspólników i zarejestrowana w KRS 30 września 2016 r. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Spółka posiada m.in. nieruchomość o pow. 0,2887 ha oraz nieruchomość o pow. 0,0582 ha, a także inne składniki majątkowe i niemajątkowe. Udziały w Spółce przedstawiają się następująco: Wnioskodawca – 50% udziałów; brat – 50% udziałów. Ze względu na stan zdrowia brata Wnioskodawcy wspólnicy spółki podejmą jednomyślną uchwałę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 58 pkt 2 i 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dalej „ksh” oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i § 14 ust. 2 umowy spółki o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji. Na mocy tejże uchwały wspólnicy zamierzają całe dotychczasowe zorganizowane przedsiębiorstwo spółki jawnej w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego przekazać nieodpłatnie pod tytułem darmym, tj. bez opłat dokonywanych przez Wnioskodawcę. Wniesienie przedsiębiorstwa nastąpi do jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, tzn. dojdzie do przeniesienia majątku spółki przed rozwiązaniem spółki do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Celem takich działań ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej (zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 umowy spółki). Przenoszone składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i obejmą m.in. nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości, ruchomości, w tym urządzeń, środków trwałych (samochody), towary handlowe, środki pieniężne, konto bankowe, tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej handlowej. Nie nastąpi natomiast przeniesienie zobowiązań. Stosownie do art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Dalszą konsekwencją będzie wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców w KRS. W momencie wykreślenia spółki jawnej z rejestru nie będzie ona posiadała żadnego majątku, bowiem całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane jednemu ze wspólników (nadal pod swoim NIP, imieniem i nazwiskiem). W zakresie swojej działalności Wnioskodawca ma również obszar działania spółki. Nadmienić należy, że najpierw nastąpi przekazanie do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy składników majątku spółki, a następnie dojdzie do jej rozwiązania z chwilą wykreślenia z KRS. Zgodnie z art. 58 ksh przyczyną rozwiązania spółki jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wspólników. W uchwale tej wspólnicy, jako jeden ze sposobów zakończenia działalności przewidują (zgodnie z art. 67 ksh) – przejęcie przedsiębiorstwa spółki przez jednego ze wspólników. Ta uchwała jest następnie podstawą do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. W uchwale zatem o rozwiązaniu wspólnicy podejmują również decyzję o przeniesieniu przedsiębiorstwa. Przedmiotem wniosku są skutki podatkowe przekazania składników majątku spółki do jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nieodpłatne przekazanie przedsiębiorstwa, o którym mowa powyżej, będzie darowizną. Przekazanie przedsiębiorstwa jednemu ze wspólników następuje bez obowiązku spłaty na rzecz pozostałego wspólnika. Podstawą przekazania będzie uchwała o rozwiązaniu spółki i przekazaniu przedsiębiorstwa w formie aktu notarialnego, zgłoszona w terminie 7 dni do rejestru KRS. W związku z darowizną całego przedsiębiorstwa nie nastąpi przejęcie przez Wnioskodawcę długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy tj. spółki jawnej. Wnioskodawca podkreślił, że w związku z darowizną będącą przedmiotem wniosku nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek zobowiązań, długów oraz ciężarów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy w powyższej sytuacji nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę zobowiązań (długów) Darczyńcy w rozumieniu art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego. Wnioskodawca wskazał, że na gruncie prawa cywilnego czynność prawna dotycząca zbycia przedsiębiorstwa nie jest równoznaczna z przeniesieniem na nabywcę zobowiązań tego przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z art. 551 Kodeksu cywilnego, zobowiązania (długi) związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie wchodzą do jego składników. W związku z powyższym, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego transakcja zbycia przedsiębiorstwa nie będzie dotyczyć jego zobowiązań (długów). Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych.

Darowizna przedsiębiorstwa dokonana będzie przez Spółkę jawną, której wspólnikiem jest Wnioskodawca na rzecz Wnioskodawcy.

Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, darowizna przedsiębiorstwa dokonana będzie przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, to należy uznać, że po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki, która dokona darowizny nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe. Zatem, jeżeli w związku z tą darowizną, Spółka jawna – darczyńca nie otrzyma żadnych wartości pieniężnych ani innego przysporzenia majątkowego, to po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki nie powstanie w związku z tą czynnością przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy ze wskazanym na wstępie zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.