Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

Fragment:

Natomiast Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdził, że „ w przypadku, gdy spółka, której udziały są zbywane, powstała z przekształcenia spółki jawnej, do której zbywający udziały wniósł wkłady, to za wydatki, o których mowa w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 38 należy brać pod uwagę wydatki historyczne, poniesione przez wspólnika na etapie wnoszenia do spółki jawnej wkładu. ” Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkami tymi będzie w analizowanym przypadku wartość wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu do spółki jawnej na moment wniesienia. Uwzględniając zatem orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadło w niniejszej sprawie, stanowiska Wnioskodawcy nie można uznać za prawidłowe. Kosztem uzyskania przychodu będzie wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego a nie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do spółki jawnej określona na dzień wniesienia wkładów do spółki jawnej jak chce Wnioskodawca. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu powinna być kwota odpowiadająca wartości bilansowej spółki jawnej na dzień przekształcenia w spółkę z o.o., która przypada proporcjonalnie na udziały Wnioskodawcy będące przedmiotem sprzedaży. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Należy również zauważyć, że rozporządzenie częścią udziału kapitałowego w spółce jawnej na rzecz małżonki Wnioskodawcy w drodze nieważnej umowy darowizny nie ma wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie określenia, czy składniki majątku mające być przedmiotem aportu do spółki z o.o. stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy w związku z wniesieniem aportu powstanie przychód podatkowy.

Fragment:

Wymaga podkreślenia, że w każdym przypadku przeniesienie własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do prywatnego majątku jej wspólnika wymaga zachowania formy aktu notarialnego (wynika to z art. 158 Kodeksu cywilnego). Każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu (art. 51 § 1 K.s.h.). Stosownie zaś do art. 52 § 1 K.s.h., wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Umowa spółki jawnej może jednak inaczej regulować te kwestie. Niepobrany przez wspólnika zysk za dany rok może być mu wypłacony w latach następnych, o ile nie zajdzie potrzeba przeznaczenia go na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika (zgodnie z art. 52 § 2 K.s.h.). Wypłata z tytułu podziału zysku stanowi odzwierciedlenie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej. Trzeba przy tym zauważyć, że podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy spółki jawnej, a nie ta spółka. Wynika to z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF. Na podstawie zapisów dokonanych w prowadzonej przez spółkę jawną księdze podatkowej (lub w księgach rachunkowych), każdy ze wspólników oblicza swój dochód z prowadzonej w formie tej spółki działalności gospodarczej, jako nadwyżkę przypadającej na niego (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku) kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania (obliczonymi z zachowaniem tej samej proporcji).

2018
11
lis

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych

Fragment:

Spółka jawna (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólniczka składająca wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, który ma pozostać w Spółce. Jeden ze wspólników Spółki (inny niż Wnioskodawczyni) zamierza wystąpić ze Spółki jawnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości ..... zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika. Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

2018
11
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych

Fragment:

Spółka jawna (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólnik składający wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki jawnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości 30 000 zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika. Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

2018
11
lis

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych

Fragment:

Spółka jawna (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólnik składający wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, który ma pozostać w Spółce. Jeden ze wspólników Spółki (inny niż Wnioskodawca) zamierza wystąpić ze Spółki jawnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości .... zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika. Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe podwyższenia wkładów dotychczasowych wspólników spółki jawnej z wypracowanego zysku.

Fragment:

Równocześnie Spółka Jawna jako podatnik podatku PCC zapłaciła kwotę 8.512,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w tej sytuacji A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dawniej „ A. ” Sp.J. była zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości Podwyższenia Wkładów Dotychczasowych Wspólników Spółki Jawnej? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z aktualizacją wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki Jawnej ze środków własnych spółki oraz zmianą umowy spółki w tym zakresie, na podstawie art. 1 ust. 1 i 3 Ustawy o PCC nie nastąpi obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 0,5%, gdyż w wyniku aktualizacji nie nastąpiło zwiększenie majątku Spółki Jawnej. Spółka była zobowiązana wyłącznie do zapłaty podatku PCC w wysokości 0,5% od wysokości wkładu wniesionego przez Nowego Wspólnika, tj. A. Sp. z o.o. wraz z przystąpieniem do Spółki Jawnej, gdyż wyłącznie w wyniku tej czynności nastąpiło zwiększenie majątku Spółki Jawnej. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

2018
15
wrz

Istota:

Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej podatkiem liniowym

Fragment:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Stosownie do art. 51 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Zatem, spółka jawna nie posiada podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, tym samym nie jest na gruncie przepisów prawa podatkowego podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi czy prawnymi, podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca – wspólnik spółki jawnej jako osoba fizyczna będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
29
sie

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

Fragment:

W przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że do spółki cywilnej, która uległa przekształceniu w spółkę jawną wniósł wkład niepieniężny w postaci żurawia, natomiast do spółki jawnej wniósł wkład pieniężny w wysokości 1 500 zł. Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na nabycie składnika majątku – żurawia (tzw. wydatki historyczne) oraz wartość wkładu pieniężnego stanowią dla Wnioskodawcy wydatki w rozumieniu art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego należy ustalić łączną nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie kwotę tę należy pomniejszyć o dokonane z tytułu udziału w spółce jawnej wypłaty oraz o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Tak ustalona wartość podlega wyłączeniu z przychodów podlegających opodatkowaniu. Jeżeli kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu Jego wystąpienia ze spółki jawnej jest równa lub niższa od określonej w ww. sposób wartości, to kwota ta nie jest zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku gdy kwota ta jest większa, do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko nadwyżkę.

2018
22
sie

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni wraz z trzema wspólnikami prowadziła spółkę jawną prowadzącą działalność wyłącznie rolniczą. Spółka podlegała wyłącznie podatkowi rolnemu. W dniu 30 czerwca 2016 r. Zainteresowana wypowiedziała prawidłowo umowę ww. spółki. Wnioskodawczyni wystąpiła z wyżej opisanej spółki jawnej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 r. Następnie, na podstawie art. 65 § 1 KSH, został sporządzony przez spółkę bilans ustalający wartość zbywczą udziału kapitałowego Wnioskodawczyni. W dniu 22 marca 2018 r. Wnioskodawczyni zawarła ze Spółką, z której wystąpiła, ugodę rozliczeniową (związaną z Jej wystąpieniem ze Spółki), mocą której Spółka wypłaciła Wnioskodawczyni kwotę odpowiadającą wartości zbywczej Jej udziału kapitałowego.

2018
18
sie

Istota:

Czy otrzymana przez Wnioskodawców spłata od Wspólnika, zobowiązanego do dokonania rozliczenia w wyniku przejęcia majątku spółki w związku z jej likwidacją, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u Wnioskodawców?

Fragment:

(...) spółki jawnej innemu wspólnikowi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z przekazaniem jedynego majątku likwidowanej spółki jawnej innemu wspólnikowi. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dwie osoby fizyczne (dalej, „ Wnioskodawcy ”) są wspólnikami spółki jawnej (dalej „ Spółka ”). Jeden Wnioskodawca posiada 45% udział w majątku spółki i w takim samym stopniu uczestniczy w podziale zysku spółki. Drugi Wnioskodawca posiada 5% udział w majątku spółki i w takim samym stopniu uczestniczy w podziale zysku spółki. Trzecim wspólnikiem Spółki jest również osoba fizyczna, która posiada 50% udział w majątku spółki w takim samym stopniu uczestniczy w podziale zysku spółki. Wspólnicy Spółki w dniu 14 grudnia 2017 r. podjęli uchwałę o postawieniu Spółki w stan likwidacji. Dnia 12 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy orzekł o wpisaniu do rejestru sądowego faktu rozwiązania Spółki i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego tej Spółki.