Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili obecnej Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „ Spółką jawną ”). Poza Wnioskodawczynią w Spółce jawnej jest jeszcze drugi wspólnik, również osoba fizyczna. Wspólnicy Spółki jawnej planują przeprowadzić jeszcze w 2016 r. przekształcenie Spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) w trybie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.; dalej: KSH). W dniu przekształcenia Spółka jawna stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką). Kapitał Zakładowy Spółki w uchwale o przekształceniu Spółki jawnej oraz w umowie Spółki został ustalony w wysokości 50.000 zł. Natomiast wartość księgowa Spółki jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę będzie wyższa od wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po dokonaniu przekształcenia Spółka Przekształcona ustali wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych w wysokości przyjętej przez spółkę Aktywa i będzie zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne według stawki i metody uprzednio ustalonej przez spółkę Aktywa.

Fragment:

Dodatkowo rodzina M. planuje zaprzestanie prowadzenia działalności biznesowej w formie spółek jawnych i zastąpienie tych spółek spółkami kapitałowymi celem zapewnienia kontynuacji działania biznesu i zabezpieczenia pozostałych członków rodziny M. oraz uregulowania w przejrzysty sposób spraw spadkobrania i sukcesji. W związku z powyższym planowane jest, że spółka Aktywa, która - jak wspomniano wcześniej - prowadzi swoją działalność w formie spółki jawnej - zostanie przekształcona do spółki kapitałowej i przyjmie formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „ Spółka Przekształcona ”). W rezultacie, spółka Aktywa stanie się odrębnym od Wspólników podatnikiem podatku dochodowego i będzie podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Cały majątek spółki Aktywa zostanie przejęty przez Spółkę Przekształconą, która to Spółka będzie kontynuować działalność spółki Aktywa. Wnioskodawca wskazuje, że przekształcenie jest obecnie we wstępnej fazie przygotowań. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma Wnioskodawca kompletuje dokumenty finansowe niezbędne do sporządzenia planu przekształcenia. W związku z powyższym, nie zostały jeszcze podjęte inne formalne działania zmierzające do przekształcenia.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku odrębnego wspólnika.

Fragment:

(...) Spółki jawnej na rzecz wspólników. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest dla Niego przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, ani przychodem z nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony, tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników. Spółka jawna nie jest osobą fizyczną, lecz stanowi jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec czego jej przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ani też podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku odrębnego wspólnika.

Fragment:

(...) Spółki jawnej na rzecz wspólników. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest dla Niego przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, ani przychodem z nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony, tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników. Spółka jawna nie jest osobą fizyczną, lecz stanowi jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec czego jej przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ani też podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku odrębnego wspólnika.

Fragment:

(...) Spółki jawnej na rzecz wspólników. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest dla Niego przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, ani przychodem z nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony, tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników. Spółka jawna nie jest osobą fizyczną, lecz stanowi jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec czego jej przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ani też podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2018
15
kwi

Istota:

Zakresie skutków podatkowych zwrotu części wkładu w spółce jawnej

Fragment:

Zatem przychód powstały na skutek zwrotu części wkładu wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, w niniejszym przypadku spółki jawnej – stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, wskazać należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku ze zwrotem części wkładu wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, w niniejszym przypadku spółki jawnej, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nim, a osiągniętym przychodem związku przyczynowo - skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się wśród wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

2018
27
mar

Istota:

Skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki jawnej

Fragment:

Spółka jawna jest zaliczana do spółek handlowych, których ustrój i zasady funkcjonowania określają przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577). Stosownie do art. 22 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Z powyższego przepisu wynika, że spółka jawna jest osobnym od swoich wspólników bytem prawnym działającym pod indywidualizującą ją nazwą. Jako osobowa spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej, bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków, ze względu na fakt przyznania jej przez ustawodawcę zdolności prawnej, Powyższe oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika.

2018
21
mar

Istota:

W zakresie ustalenia czy darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem przed jej rozwiązaniem do istniejącej jednoosobowej działalności Wnioskodawcy, który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą nie wpłynie na powstanie podatku dochodowego od tej czynności po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki dokonującej darowizny.

Fragment:

Darowizna przedsiębiorstwa dokonana będzie przez Spółkę jawną, której wspólnikiem jest Wnioskodawca na rzecz Wnioskodawcy. Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku, darowizna przedsiębiorstwa dokonana będzie przez Spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, to należy uznać, że po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki, która dokona darowizny nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie majątkowe. Zatem, jeżeli w związku z tą darowizną, Spółka jawna – darczyńca nie otrzyma żadnych wartości pieniężnych ani innego przysporzenia majątkowego, to po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki nie powstanie w związku z tą czynnością przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy ze wskazanym na wstępie zastrzeżeniem uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki bez wynagrodzenia przez dotychczasowych wspólników

Fragment:

Przy tym, ponieważ w czasie trwania spółki jawnej wspólnicy nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa, albo jego brak nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to winno być dokonane. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wystąpienie ze spółki jawnej wspólnika bez dokonania rozliczenia między nim a spółką wskazanego w art. 65 KSH, nie powoduje powstania po stronie wspólników pozostających w spółce przychodu. Konkluzje Wnioskodawcy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Lu 306/10), w którym sąd wskazał, że: „ (...) wystąpienie wspólnika bez dokonania rozliczenia, o którym mowa w art. 65 K.s.h., nie powoduje powstania u wspólników pozostających w spółce przychodu w żadnej formie, w tym w formie nieodpłatnego świadczenia, a zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji stwierdzenia, że z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności przechodzi na własność pozostających w spółce wspólników z (...)

2018
9
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki bez wynagrodzenia przez dotychczasowych wspólników

Fragment:

Przy tym, ponieważ w czasie trwania spółki jawnej wspólnicy nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa, albo jego brak nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to winno być dokonane. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wystąpienie ze spółki jawnej wspólnika bez dokonania rozliczenia między nim a spółką wskazanego w art. 65 KSH, nie powoduje powstania po stronie wspólników pozostających w spółce przychodu. Konkluzje Wnioskodawcy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Lu 306/10), w którym sąd wskazał, że: „ (...) wystąpienie wspólnika bez dokonania rozliczenia, o którym mowa w art. 65 K.s.h., nie powoduje powstania u wspólników pozostających w spółce przychodu w żadnej formie, w tym w formie nieodpłatnego świadczenia, a zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji stwierdzenia, że z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności przechodzi na własność pozostających w spółce wspólników z (...)