Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro Spółka jawna (opisana w literze A) przekroczyła w poprzednim roku obrotowym limit określony w ustawie o rachunkowości i zaistniał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, Wnioskodawca będący wspólnikiem tej Spółki powinien ustalić przychód na postawie art. 14 w związku z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku opisanych we wniosku w literze B spółek jawnych, które nie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r., Wnioskodawca będzie miał możliwość opodatkowania dochodów osiągniętych przez te spółki przy zastosowaniu norm szacunkowych.
Fragment:
Skoro Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności – działu specjalnego produkcji rolnej samodzielnie tylko w ramach Spółek jawnych zarejestrowanych w KRS, to obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z ustawy o rachunkowości należy odnosić do każdej Spółki jawnej w ramach której prowadzona będzie przez Wnioskodawcę działalność. Wobec tego, że spółki jawne rozpoczynające działalność w 2017 r. będą utworzone jako spółki jawne osób fizycznych to obowiązek stosowania ustawy o rachunkowości będzie rozpatrywany wobec każdej spółki od następnego roku obrotowego, a zatem od rozpoczynającego się w 2018 r., gdy przychody netto ze sprzedaży oraz przychody finansowe w 2017 r. będą większe niż równowartość 2.000.000 euro. (wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy, od którego należy rozpocząć dokonywanie zapisów w formie ksiąg rachunkowych). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspólnikami spółek jawnych, w których uczestniczyć będzie od 2017 r. Wnioskodawca będą wyłącznie osoby fizyczne. Przepis ustawy o rachunkowości przewiduje obowiązek prowadzenia ksiąg dla tej Spółki jawnej osób fizycznych, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.
2017
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.
Fragment:
Niewypłacony zysk, osiągnięty przez Spółkę przed dniem przekształcenia, ujęty zostanie na moment przekształcenia na specjalnie utworzonej w tym celu pozycji – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, później spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), oznaczonej wprost, jako wypłaty zysku wobec dotychczasowych wspólników spółki jawnej. Następnie, już po przekształceniu, nastąpi wypłacenie wspólnikom ww. środków pieniężnych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (Wnioskodawcy), dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega, na moment ich faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Zdaniem Zainteresowanych, wypłata zysków wypracowanych przez spółkę jawną, dokonana już po przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w sytuacji gdy wypłata ta będzie dotyczyć wyłącznie zysków osiągniętych przez spółkę jawną przed datą przekształcenia, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: „ k.s.h. ”), spółka osobowa to m.in. spółka jawna. W myśl art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
2017
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych oraz opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej innych składników majątku.
Fragment:
(...) spółki jawnej lub komandytowej innych składników majątku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek – uzupełniony pismem z 25 października 2013 r. (data wpływu 29 października 2013 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych, opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej innych składników majątku. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 21 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB4/423-334/13-4/MC , w której uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych oraz innych składników majątku pochodzących z zysków wypracowanych przez te spółki oraz za nieprawidłowe w zakresie opodatkowania otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych oraz innych składników majątku pochodzących z zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną.
2017
8
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.
Fragment:
W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że: po przekształceniu wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odpowiadała wkładowi spółki jawnej, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce przekształconej) będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy spółki jawnej (spółki przekształcanej), po przekształceniu wartość udziałów w zysku każdego wspólnika spółki jawnej będzie odpowiadała udziałowi każdego wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. będzie zachowana ekwiwalentność udziałów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na moment przekształcenia Spółki ze spółki jawnej do spółki z ograniczoną działalnością nie wystąpi po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Zainteresowanych na moment przekształcenia Spółki ze spółki jawnej do spółki z ograniczoną działalnością nie wystąpi po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ k.s.h ”) spółka jawna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inna spółkę handlową (spółkę przekształconą), w szczególności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie spółki w inną spółkę polega na modyfikacji formy ustrojowej (typu) spółki.
2017
28
cze

Istota:
Otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego likwidacji nie będzie stanowić na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 powoływanej ustawy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki W. Spółka jawna (dalej jako: "Spółka Jawna”). Wspólnikami Spółki Jawnej są cztery osoby fizyczne. Spółka powstała z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Spółka prowadzi działalność w zakresie detalicznej oraz hurtowej sprzedaży elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów rtv oraz sprzedaży mebli. Majątek Spółki stanowią składniki majątkowe wniesione przez wspólników do Spółki jako wkład, składniki majątkowe wniesione do Spółki przez wspólników do używania oraz składniki majątkowe nabyte lub wytworzone przez Spółkę w czasie jej trwania. Spółka prowadzi sklepy ze sprzętem elektronicznym, sprzętem agd oraz meblami.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki W. Spółka jawna (dalej jako: "Spółka Jawna”). Wspólnikami Spółki Jawnej są cztery osoby fizyczne. Spółka powstała z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Spółka prowadzi działalność w zakresie detalicznej oraz hurtowej sprzedaży elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów rtv oraz sprzedaży mebli. Majątek Spółki stanowią składniki majątkowe wniesione przez wspólników do Spółki jako wkład, składniki majątkowe wniesione do Spółki przez wspólników do używania oraz składniki majątkowe nabyte lub wytworzone przez Spółkę w czasie jej trwania. Spółka prowadzi sklepy ze sprzętem elektronicznym, sprzętem agd oraz meblami.
2017
28
cze

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
(...) spółki jawnej, będzie w całości wartość wkładu (wkładów) wniesionego (wniesionych) przez Wnioskodawcę do Spółki, określona na dzień wniesienia wkładu w umowie Spółki oraz w umowie przenoszącej aport (w odniesieniu do wkładów niepieniężnych). Punktem wyjścia dla ustalenia KUP przy zbyciu udziałów spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia są przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące zasady wnoszenia wkładów przez wspólników spółki jawnej oraz zasady przekształcania spółek. Zgodnie z art. 22 k.s.h. spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna obligatoryjnie zawierać: firmę i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Opisane powyżej elementy stanowią minimum wymogów, od których spełnienia ustawodawca uzależnia powstanie spółki jawnej. Jednym z takich wymogów jest określenie wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika. Wspólnik wnoszący taki wkład do spółki, w zamian za wyposażenie spółki w pewien majątek, nabywa prawa i obowiązki wspólnika spółki, uregulowane w przepisach art. 28 k.s.h. i następne.
2017
22
cze

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
(...) spółki jawnej, będzie w całości wartość wkładu (wkładów) wniesionego (wniesionych) przez Wnioskodawczynię do Spółki, określona na dzień wniesienia wkładu w umowie Spółki oraz w umowie przenoszącej aport (w odniesieniu do wkładów niepieniężnych). Punktem wyjścia dla ustalenia KUP przy zbyciu udziałów spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia są przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące zasady wnoszenia wkładów przez wspólników spółki jawnej oraz zasady przekształcania spółek. Zgodnie z art. 22 k.s.h. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna obligatoryjnie zawierać: firmę i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Opisane powyżej elementy stanowią minimum wymogów, od których spełnienia ustawodawca uzależnia powstanie spółki jawnej. Jednym z takich wymogów jest określenie wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika. Wspólnik wnoszący taki wkład do spółki, w zamian za wyposażenie spółki w pewien majątek, nabywa prawa i obowiązki wspólnika spółki, uregulowane w przepisach art. 28 k.s.h. i następne.
2017
22
cze

Istota:
W jaki sposób i w jakiej dacie Wnioskodawca powinien rozliczyć dokonaną korektę (zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Ta część odpisów, która była potrącalna za okres funkcjonowania spółki jawnej powinna zostać skorygowana przez wspólników spółki jawnej. Z kolei ta, która przypada na okres kiedy koszty były już potrącane przez Wnioskodawcę (jako podatnika) powinna być skorygowana przez Wnioskodawcę. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy: Korekta powinna być oceniana jako korekta wynikająca z błędu jako że powodem korekty jest zawyżenie ceny z powodu przyjęcia błędnych założeń do wyceny wartości rynkowej. Jako taka korekta powinna być odniesiona „ wstecz ”, co oznacza, że należy skorygować wartość początkową aktywa trwałego od dnia jego wprowadzenia do rejestru (jeszcze po stronie wspólników spółki jawnej), a kolejno zmniejszyć wszystkie odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne ujęte jako koszt podatkowy w okresie kiedy Spółka była podatnikiem CIT (po przekształceniu ze spółki jawnej) powinny zostać skorygowane (obniżone) przez Spółkę. Spółka nie jest zobowiązana w żaden sposób do ujęcia zmniejszenia kosztów podatkowych wynikającego z rozliczenia jako kosztu podatkowego amortyzacji za okres funkcjonowania spółki jawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
7
cze

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza
Fragment:
Nie pozwalają one na przyjęcie, że sam fakt nabycia własności środków pieniężnych, czy własności niepieniężnych składników majątku likwidowanej spółki osobowej może skutkować powstaniem przychodu u wspólnika na moment jego wystąpienia ze spółki jawnej. Przychód ten powstaje dopiero z chwilą odpłatnego zbycia składników majątku (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f.). Ustawodawca nie zróżnicował również na gruncie u.p.d.o.f. sposobu opodatkowania majątku po wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej (w tej sprawie spółki jawnej) w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzi majątek spółki (w analizowanym przypadku z zysku wypracowanego w spółce komandytowo-akcyjnej, w której wspólnik był akcjonariuszem). Należy zatem stwierdzić, że art. 14 ust. 3 pkt 11 i 12 lit. b u.p.d.o.f. znajdzie zastosowanie do wszystkich wspólników spółek niebędących osobami prawnymi, otrzymujących środki pieniężne i inne składniki majątku z tytułu wystąpienia wspólników z takich spółek. Nie daje bowiem podstaw do wyprowadzenia wniosku o możliwości wyłączenia z zakresu jego oddziaływania dawnych akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie wspólników spółki jawnej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej). W orzecznictwie przyjmuje się, że przepisy prawa podatkowego powinny być interpretowane zgodnie z ich znaczeniem językowym, w szczególności, jeśli dotyczą one ulg i zwolnień podatkowych.
2017
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.