Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-111/16/AJ , IBPB-1-1/4511-112/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-113/16/AJ , IBPB-1-1/4511-114/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 21 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-115/16/AJ , IBPB-1-1/4511-116/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-98/16/AJ , IBPB-1-1/4511-99/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 i 20 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis

Istota:
Możliwości opodatkowania dochodów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym
Fragment:
Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wymienione powyżej czynności doradcze będą świadczone przez spółkę jawną samodzielnie, ich realizacja będzie miała charakter projektowy (nie będą zastrzegane miesięczne limity godzinowe i usługi będą wynagradzane ryczałtowo), będą co do zasady świadczone w czasie i miejscu wybranym przez spółkę jawną (i pomimo, że w praktyce będą wykonywane w siedzibie Spółki, to wedle uznania spółki jawnej będą mogły być wykonywane również poza jej siedzibą, chyba, że z natury danej usługi będzie wynikało, że jej świadczenie poza siedzibą Spółki byłoby nadmiernie uciążliwe), spółka jawna będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za świadczone usługi oraz spółka jawna będzie ponosiła pełne ryzyko gospodarcze związane ze świadczonymi na rzecz Spółki usługami. Po spełnieniu określonych w Umowie celów, spółka jawna będzie uprawniona do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. W ramach swoich obowiązków, spółka jawna będzie przedstawiała comiesięczny raport dokumentujący przebieg wykonanych w danym miesiącu usług doradczych na rzecz Spółki obejmujący listę korespondencji (w tym e-mail) oraz ewentualnie raportów, opracowań, analiz, rekomendacji, etc., sporządzonych na rzecz Spółki w ramach świadczonych usług. Spółka jawna planuje rozpoczęcie świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki z dniem 1 stycznia 2014 r., przy czym wspólnicy spółki jawnej (w tym Wnioskodawca), wykonywaliby w dalszym ciągu obowiązki o charakterze „ zarządczym ” na rzecz dotychczasowego pracodawcy, czyli Spółki.
2016
28
lis

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki przekształconej (spółki jawnej) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W szczególności do wypłaty dywidendy nie dojdzie na dzień przekształcenia SKA w Spółkę jawną. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że wszelkie dochody osiągane z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę jawną (po przekształceniu z SKA), zostaną opodatkowane u Wnioskodawcy zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o PIT, ze źródła jakim jest działalność gospodarcza (stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki przekształconej (spółki jawnej) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Niego, jako wspólnika spółki przekształconej środków pieniężnych w związku z jej rozwiązaniem, nie będzie skutkować powstaniem przychodu stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o P1T. Szczegółowe stanowisko Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 KSH spółka osobowa to; spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Problematyka rozwiązania spółki jawnej została uregulowana przepisami art. 58-66 KSH.
2016
28
lis

Istota:
Czy w sytuacji, gdy przedmiotem aportu do spółki z o.o. będzie cały majątek Spółki Jawnej stanowiący przedsiębiorstwo Spółki Jawnej rozumiany jak ogół aktywów i zobowiązań tej spółki, po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki Jawnej powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów medycznych i świadczeniu usług w branży optycznej (dalej jako „ Spółka Jawna ”). Wnioskodawczyni rozważa wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) przedsiębiorstwa należącego do Spółki Jawnej. W ramach przedmiotowej transakcji, do spółki z o.o. zostałby wniesiony cały majątek Spółki Jawnej: ogół aktywów tej spółki (zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych) wraz ze zobowiązaniami ciążącymi na Spółce Jawnej stanowiący przedsiębiorstwo Spółki Jawnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy przedmiotem aportu do spółki z o.o. będzie cały majątek Spółki Jawnej stanowiący przedsiębiorstwo Spółki Jawnej rozumiany jak ogół aktywów i zobowiązań tej spółki, po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki Jawnej powstanie przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni w sytuacji, gdy przedmiotem aportu do spółki z o.o. będzie cały majątek Spółki rozumiany jak ogół aktywów i pasywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w wyniku transakcji po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód. Spółka jawna jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ani podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie obowiązków spółki jawnej jako płatnika.
Fragment:
Kapitały zgromadzone w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną przeniesione do spółki jawnej staną się jej własnością jednocześnie nie podwyższając wartości wkładów w spółce jawnej w stosunku do wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przypadających na wspólników. Powstała spółka będzie wykazywać kapitał podstawowy i kapitał zapasowy w wysokości odpowiadającej tym kapitałom w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, gdy dochód osiągany corocznie przez sp. z o.o. przekazywany był w całości na kapitał zapasowy i kapitał ten wraz z kapitałem podstawowym zostanie przeniesiony do spółki jawnej, podatek od niepodzielonych zysków obciąża wspólników przekształconej spółki czy też spółkę jawną? Czy w przypadku, jeżeli podatek obciąża wspólników, płatnikiem podatku z tego tytułu jest spółka jawna, czy jej wspólnicy? Zdaniem Wnioskodawcy, przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną u wspólników może powstać przychód z tzw. niepodzielonych zysków (art. 14 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT). Mimo, że pojęcie niepodzielonych zysków i kwestia ich opodatkowania budzi spore kontrowersje, w większości przypadków organy podatkowe przyjmują, że niepodzielone zyski obejmują zarówno zysk z bieżącego roku, jak i zyski z lat ubiegłych przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy i podlegają opodatkowaniu.
2016
28
lis

Istota:
Czy połączenie przez przejęcie spółki jawnej ze spółką z o.o. będzie neutralne podatkowo dla wspólników będących osobami fizycznymi, pomimo zmiany proporcji udziałów w zyskach sp. z o.o.?
Fragment:
Wszystkimi wspólnikami spółki jawnej będą osoby fizyczne. Następnie planowane jest połączenie spółki jawnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: sp. z o.o.), która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia spółki jawnej przez spółkę z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z tym przepisem połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji połączenia nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki jawnej na spółkę z o.o. w zamian za udziały, które spółka z o.o. wyda wspólnikom spółki jawnej. W wyniku połączenia Spółka jawna przestanie istnieć a jej majątek zostanie przekazany w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (agio) spółki z o.o. Połączenie spowoduje, że dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej staną się wspólnikami spółki z o.o., tym samym zmieni się struktura udziałowa w spółce przejmującej, w tym udziałów dotychczasowych i nowych wspólników.
2016
28
lis

Istota:
Czy połączenie przez przejęcie spółki jawnej ze spółką z o.o. będzie neutralne podatkowo dla wspólników będących osobami fizycznymi, pomimo zmiany proporcji udziałów w zyskach sp. z o.o.?
Fragment:
Wszystkimi wspólnikami spółki jawnej będą osoby fizyczne. Następnie planowane jest połączenie spółki jawnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: sp. z o.o.), która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia spółki jawnej przez spółkę z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z tym przepisem połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji połączenia nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki jawnej na spółkę z o.o. w zamian za udziały, które spółka z o.o. wyda wspólnikom spółki jawnej. W wyniku połączenia Spółka jawna przestanie istnieć a jej majątek zostanie przekazany w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (agio) spółki z o.o. Połączenie spowoduje, że dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej staną się wspólnikami spółki z o.o., tym samym zmieni się struktura udziałowa w spółce przejmującej, w tym udziałów dotychczasowych i nowych wspólników.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenie spółki jawnej ze spółką z o.o.
Fragment:
Wszystkimi wspólnikami spółki jawnej będą osoby fizyczne. Następnie planowane jest połączenie spółki jawnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: sp. z o.o.), która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia spółki jawnej przez spółkę z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Zgodnie z tym przepisem połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji połączenia nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki jawnej na spółkę z o.o. w zamian za udziały, które spółka z o.o. wyda wspólnikom spółki jawnej. W wyniku połączenia Spółka jawna przestanie istnieć a jej majątek zostanie przekazany w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (agio) spółki z o.o. Połączenie spowoduje, że dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej staną się wspólnikami spółki z o.o., tym samym zmieni się struktura udziałowa w spółce przejmującej, w tym udziałów dotychczasowych i nowych wspólników.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca uznany będzie za „podmiot powiązany” ze spółką jawną na podstawie art. 11 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy zobowiązany jest sporządzić dodatkową dokumentację podatkową, zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ww. ustawy?
Fragment:
W przedmiotowej sprawie podmiotem krajowym jest zatem bez wątpienia Wnioskodawca (sp. z o.o.) – podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, oraz wspólnicy spółki jawnej, tj. osoby fizyczne prowadzącej działalności gospodarczą w formie spółki jawnej – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (co zauważa sam Wnioskodawca). Natomiast spółka jawna na gruncie podatku dochodowego nie jest podatnikiem tego podatku (art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Nie może być więc być uznana, jak słusznie stwierdził Wnioskodawca, za podmiot z nim powiązany w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej są bowiem jej wspólnicy – osoby fizyczne lub osoby prawne (art. 5 ww. ustawy oraz art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem pomimo że to spółka jawna we własnym imieniu dokonuje transakcji gospodarczych, zaciąga zobowiązania i nabywa rzeczy, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) to wspólnicy spółki jawnej podlegają opodatkowaniu z tytułu takich operacji/transakcji (art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jako podatnicy podatku dochodowego. W konsekwencji, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) spółka jawna (jako spółka osobowa) nie jest traktowana jako podmiot odrębny od wspólników tej spółki.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe spłaty wierzytelności pożyczkowych, zarówno wniesionych przez Wnioskodawcę do spółki jawnej, jak i wniesionych przez innych wspólników do spółki jawnej, a także nabytych przez spółkę jawną w drodze umowy cesji.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy spłaty wierzytelności pożyczkowych, zarówno wniesionych przez Wnioskodawcę do spółki jawnej, jak i wniesionych przez innych wspólników do spółki jawnej, a także nabytych przez spółkę jawną w drodze umowy cesji, stanowiły przychód Wnioskodawcy w takiej proporcji w jakiej Wnioskodawca partycypował w zyskach spółki jawnej? Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu spłat wierzytelności nabytych przez spółkę jawną w drodze umów cesji była, do wysokości uzyskanego ze spłat przychodu oraz w takiej proporcji w jakiej Wnioskodawca partycypował w zyskach spółki jawnej, kwota wydatku na ich nabycie dokonanego przez spółkę jawną? Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu spłat wierzytelności wniesionych do spółki jawnej przez Wnioskodawcę lub innych wspólników była, do wysokości uzyskanego ze spłat przychodu oraz w takiej proporcji w jakiej Wnioskodawca partycypował w zyskach spółki jawnej, kwota wydatków poniesionych na ich nabycie przez wnoszącego wkład do spółki jawnej lub wartość nominalna pożyczek udzielonych przez wnoszącego wkład do spółki jawnej? Zdaniem Spółki: Ad 1. Zdaniem Wnioskodawcy, spłaty wierzytelności pożyczkowych, zarówno wniesionych przez Wnioskodawcę do spółki jawnej, jak i wniesionych przez innych wspólników do spółki jawnej, a także nabytych przez spółkę jawną w drodze umowy cesji, stanowiły przychód Wnioskodawcy w takiej proporcji w jakiej Wnioskodawca partycypował w zyskach spółki jawnej.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku sprzeda?y przez Wnioskodawczynie nabytego w drodze spadkobrania udzia3u w wysokooci 1/8 w nieruchomoociach gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi i biurowo – magazynowymi, uzyskany przez Wnioskodawczynie przychód ze sprzeda?y nie bedzie podlega3 podatkowi dochodowemu od osób fizycznych ze wzgledu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) ust. 2c; (...). W zwi1zku z powy?szym Wnioskodawczyni podkreola, ?e: nabycie przez Wnioskodawczynie udzia3ów w nieruchomoociach gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi i biurowo – magazynowymi nast1pi3o w wyniku spadkobrania w 2002 r., udzia3 w nieruchomoociach pozostawa3 w maj1tku prywatnym Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni nigdy nie by3a wspólnikiem spó3ki jawnej (wczeoniej cywilnej), która u?ytkuje nieruchomooci gruntowe i nie osi1ga3a przychodów z tej spó3ki, ojciec Wnioskodawczyni, po którym odziedziczy3a ona udzia3 w nieruchomoociach nigdy nie by3 wspólnikiem spó3ki cywilnej ani jawnej, Wnioskodawczyni nigdy nie wykorzystywa3a nieruchomooci, w których odziedziczy3a udzia3 w prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, nieruchomooci gruntowe nigdy formalnie nie stanowi3y maj1tku spó3ki jawnej (wczeoniej cywilnej). Na marginesie nale?y zwrócia uwage, ?e maj1tku spó3ki jawnej – mimo, ?e nie posiada ona osobowooci prawnej – nie mo?na uto?samiaa z prywatnymi maj1tkami poszczególnych wspólników, a tym bardziej z maj1tkiem prywatnym osoby fizycznej nie bed1cej takim wspólnikiem. S1 to dwa odrebne byty prawne, co wynika z art. 8 § 1 K.s.h. Spó3ka jawna mo?e we w3asnym imieniu nabywaa prawa, w tym w3asnooa nieruchomooci i inne prawa rzeczowe, zaci1gaa zobowi1zania, pozywaa i bya pozywana.
2016
28
lis

Istota:
Czy, w przypadku sprzeda?y przez Wnioskodawczynie udzia3u w wysokooci 3/8 w nieruchomoociach gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi i biurowo – magazynowymi, uzyskany przez Wnioskodawczynie przychód ze sprzeda?y nie bedzie podlega3 podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z uwagi na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji, bior1c pod uwage treoa wy?ej powo3anych regulacji prawnych, przychód z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci lub jej czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci nie podlega w owietle ustawy pdof opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, je?eli spe3nione s1 31cznie dwa warunki: zbycie udzia3ów w nieruchomoociach nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej oraz zbycie zosta3o dokonane po up3ywie 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie nieruchomooci. W zwi1zku z powy?szym, Wnioskodawczyni podkreola, ?e: nabycie przez Wnioskodawczynie udzia3ów w nieruchomoociach gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi i biurowo - magazynowymi nast1pi3o w latach 1989 -1994 oraz w roku 2002, udzia3 w nieruchomoociach pozostawa3 w maj1tku wspólnym Wnioskodawczyni i jej me?a, a nastepnie, po omierci me?a, w maj1tku prywatnym Wnioskodawczyni, nieruchomooci gruntowe by3y wykorzystywane przez spó3ke jawn1 w prowadzonej przez ni1 dzia3alnooci, a nie przez Wnioskodawczynie, Wnioskodawczyni nie dokonuje sama w zwi1zku z u?ywaniem nieruchomooci przez spó3ke jawn1 jakichkowiek czynnooci rozumianych np. jako aktywne zarz1dzanie maj1tkiem, nieruchomooci gruntowe nigdy formalnie nie stanowi3y maj1tku spó3ki jawnej (wczeoniej cywilnej). Na marginesie nale?y zwrócia uwage, ?e maj1tku spó3ki jawnej – mimo, ?e nie posiada ona osobowooci prawnej – nie mo?na uto?samiaa z prywatnymi maj1tkami poszczególnych wspólników. S1 to dwa odrebne byty prawne, co wynika z art. 8 § 1 K.s.h. Spó3ka jawna mo?e we w3asnym imieniu nabywaa prawa, w tym w3asnooa nieruchomooci i inne prawa rzeczowe, zaci1gaa zobowi1zania, pozywaa i bya pozywana.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej lub komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Fragment:
Następnie zamierzeniem Udziałowców, w tym Wnioskodawcy, jest dokonanie przekształcenia SPV w spółkę osobową - spółkę jawną albo spółkę komandytową, a potem dokonanie likwidacji tej Spółki. Możliwe jest rozwiązanie spółki jawnej lub komandytowej w wyniku jednomyślnego uchwały wspólników bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wskutek rozwiązania tej Spółki Wnioskodawca może otrzymać m.in. środki pieniężne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania spółki jawnej lub komandytowej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, środków pieniężnych nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem ich pochodzenia nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem tej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2016
27
lis

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej lub komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
Fragment:
Następnie zamierzeniem Udziałowców, w tym Wnioskodawcy, jest dokonanie przekształcenia SPV w spółkę osobową - spółkę jawną albo spółkę komandytową, a potem dokonanie likwidacji tej Spółki. Możliwe jest rozwiązanie spółki jawnej lub komandytowej w wyniku jednomyślnego uchwały wspólników bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wskutek rozwiązania tej Spółki Wnioskodawca może otrzymać m.in. środki pieniężne. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania spółki jawnej lub komandytowej, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, środków pieniężnych nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem ich pochodzenia nie będą dochody, które pomimo istnienia takiego obowiązku nie zostały uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym. Wskazać przy tym należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczającego zakres wniosku) przedmiotem niniejszej interpretacji były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki jawnej lub komandytowej środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem tej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2016
27
lis

Istota:
Czy otrzymanie środków pieniężnych oraz składnika niepieniężnego w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku likwidacji Spółki Jawnej powstałej z przekształcenia SKA będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nie jest wykluczone, że w przyszłości dojdzie do likwidacji Spółki Jawnej. Likwidacja może zostać zrealizowana z przeprowadzeniem lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W związku z likwidacją Spółki Jawnej jej wspólnikom zostanie wydany majątek Spółki Jawnej, w tym w szczególności ogół praw i obowiązków przysługujący Spółce Jawnej w innej spółce osobowej, tj. spółce jawnej (dalej również: „ OPIO ”) jak i środki pieniężne. Ostateczna struktura majątku Spółki Jawnej nie jest na tym etapie znana Wnioskodawczyni. Spółka jest bowiem działającym podmiotem gospodarczym. W przyszłości może dojść również do zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, otrzymanego przez Wnioskodawczynię w ramach rozwiązania Spółki Jawnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymanie środków pieniężnych oraz składnika niepieniężnego w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku likwidacji Spółki Jawnej powstałej z przekształcenia SKA będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odpłatne zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej otrzymanego w ramach likwidacji Spółki Jawnej będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębnie.
2016
26
lis

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę Wierzytelności, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółkę jawną”. Podsumowując, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przypadku nabycia Wierzytelności w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość Wierzytelności otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną będzie cena nabycia Wierzytelności. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce (...)
2016
26
lis

Istota:
Czy spłata Wierzytelności przez dłużnika po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowała po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
Czy spłata Wierzytelności przez dłużnika przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowała po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Wierzytelności przez dłużnika, jeżeli spłata nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Wierzytelności przez dłużnika, jeżeli spłata nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółki jawnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. (dalej: „ Spółka ”). Po nabyciu udziałów w Spółce Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze wniesienia udziałów innych spółek kapitałowych. Po realizacji założonych celów, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki w spółkę jawną (dalej: „ Spółka jawna ”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. wierzytelności pożyczkowe (dalej: „ Wierzytelności ”). Wierzytelności mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Wierzytelności może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
26
lis

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę Obligacji, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółki jawnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych odpłatnego zbycia obligacji otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ” lub „ Spółka ”). Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. obligacje (dalej: „ Obligacje ”). Obligacje mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Obligacji może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
26
lis

Istota:
Czy wykup Obligacji przez emitenta po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
Czy wykup Obligacji przez emitenta przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkował po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu Obligacji przez emitenta, jeżeli wykup nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu Obligacji przez emitenta, jeżeli wykup nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółki jawnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych wykupu obligacji otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ” lub „ Spółka ”). Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. obligacje (dalej: „ Obligacje ”). Obligacje mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Obligacji może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
26
lis

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę Wierzytelności, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółkę jawną ”. Podsumowując, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przypadku nabycia Wierzytelności w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość Wierzytelności otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną będzie cena nabycia Wierzytelności. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w (...)
2016
26
lis

Istota:
Czy spłata Wierzytelności przez dłużnika po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowała po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
Czy spłata Wierzytelności przez dłużnika przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowała po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Wierzytelności przez dłużnika, jeżeli spłata nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Wierzytelności przez dłużnika, jeżeli spłata nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółki jawnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. (dalej: „ Spółka ”). Po nabyciu udziałów w Spółce Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze wniesienia udziałów innych spółek kapitałowych. Po realizacji założonych celów, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki w spółkę jawną (dalej: „ Spółka jawna ”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. wierzytelności pożyczkowe (dalej: „ Wierzytelności ”). Wierzytelności mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Wierzytelności może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
26
lis

Istota:
2. Czy spłata Wierzytelności przez dłużnika po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowała po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
5. Czy spłata Wierzytelności przez dłużnika przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowała po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
6. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Wierzytelności przez dłużnika, jeżeli spłata nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
7. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty Wierzytelności przez dłużnika, jeżeli spłata nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. wierzytelności pożyczkowe (dalej: „ Wierzytelności ”). Wierzytelności mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Wierzytelności może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; dalej: „ KC ”). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Do dnia likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Wierzytelności nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Wierzytelności powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Wierzytelności).
2016
26
lis

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę Obligacji, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółki jawnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych odpłatnego zbycia obligacji otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ” lub „ Spółka ”). Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. obligacje (dalej: „ Obligacje ”). Obligacje mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Obligacji może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy zbycie przez Wnioskodawcę Wierzytelności, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
4. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółkę jawną ”. Podsumowując, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przypadku nabycia Wierzytelności w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość Wierzytelności otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną będzie cena nabycia Wierzytelności. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w (...)
2016
26
lis

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę Obligacji, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Obligacji, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółkę jawną ”. Podsumowując, w przypadku zbycia Obligacji przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przypadku nabycia Obligacji w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość Obligacji otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Obligacji przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną będzie cena nabycia Obligacji. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, (...)
2016
26
lis

Istota:
Czy wykup Obligacji przez emitenta po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
Czy wykup Obligacji przez emitenta przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkował po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu Obligacji przez emitenta, jeżeli wykup nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy datio in solutum?
W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy z pytania nr 5 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wykupu Obligacji przez emitenta, jeżeli wykup nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Obligacji przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółki jawnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych wykupu obligacji otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. (dalej: „ Spółka ”). Po nabyciu udziałów w Spółce Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze wniesienia udziałów innych spółek kapitałowych. Po realizacji założonych celów, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki w spółkę jawną (dalej: „ Spółka jawna ”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. obligacje (dalej: „ Obligacje ”). Obligacje mogą zostać nabyte przez Spółkę lub Spółkę jawną: w drodze umowy sprzedaży (przy czym cena nabycia Obligacji może zostać uiszczona przez Spółkę w wyniku potrącenia ze zbywcą wzajemnych wierzytelności i zobowiązań); jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
26
lis

Istota:
Czy zbycie przez Wnioskodawcę Wierzytelności, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpiło w drodze umowy datio in solutum?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia Wierzytelności, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, a nabycie Wierzytelności przez Spółkę lub Spółkę jawną nastąpi w drodze umowy sprzedaży?
Fragment:
(...) spółkę jawną ”. Podsumowując, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przypadku nabycia Wierzytelności w drodze umowy datio in solutum, wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie (który następnie rozpozna Wnioskodawca) będzie wartość Wierzytelności otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum. Ad. 4 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Wierzytelności przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie równy wydatkom poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną na ich nabycie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatkiem poniesionym przez Spółkę lub Spółkę jawną będzie cena nabycia Wierzytelności. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce (...)
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.