Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki bez wynagrodzenia przez dotychczasowych wspólników
Fragment:
Przy tym, ponieważ w czasie trwania spółki jawnej wspólnicy nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa, albo jego brak nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to winno być dokonane. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wystąpienie ze spółki jawnej wspólnika bez dokonania rozliczenia między nim a spółką wskazanego w art. 65 KSH, nie powoduje powstania po stronie wspólników pozostających w spółce przychodu. Konkluzje Wnioskodawcy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Lu 306/10), w którym sąd wskazał, że: „ (...) wystąpienie wspólnika bez dokonania rozliczenia, o którym mowa w art. 65 K.s.h., nie powoduje powstania u wspólników pozostających w spółce przychodu w żadnej formie, w tym w formie nieodpłatnego świadczenia, a zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji stwierdzenia, że z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności przechodzi na własność pozostających w spółce wspólników z (...)
2018
9
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wystąpienia ze spółki bez wynagrodzenia przez dotychczasowych wspólników
Fragment:
Przy tym, ponieważ w czasie trwania spółki jawnej wspólnicy nie mają praw do majątku spółki, dokonanie rozliczenia, o którym mowa, albo jego brak nie ma wpływu na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to winno być dokonane. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wystąpienie ze spółki jawnej wspólnika bez dokonania rozliczenia między nim a spółką wskazanego w art. 65 KSH, nie powoduje powstania po stronie wspólników pozostających w spółce przychodu. Konkluzje Wnioskodawcy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 8 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Lu 306/10), w którym sąd wskazał, że: „ (...) wystąpienie wspólnika bez dokonania rozliczenia, o którym mowa w art. 65 K.s.h., nie powoduje powstania u wspólników pozostających w spółce przychodu w żadnej formie, w tym w formie nieodpłatnego świadczenia, a zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji stwierdzenia, że z dniem wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej prawo własności wszystkich składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności przechodzi na własność pozostających w spółce wspólników z (...)
2018
9
mar

Istota:
Spółka jawna w wyniku przekształcenia przejmie prawa i obowiązki podatkowe spółki cywilnej a zatem również obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym, jeżeli przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę jawną, będącej następcą prawnym spółki cywilnej za 2017 r. przekroczą równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, to spółka jawna (w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem) w 2018 r. będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka ta przekroczy bowiem w poprzednim roku obrotowym (2017 r.) limit przychodów zobowiązujący ją do prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w związku z art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przekształcenie odbędzie się na podstawie art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych, który stanowi ze spółka, o której mowa w art. 860 kodeksu cywilnego (spółka cywilna) może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przychody netto powstałej w 2017 roku spółki jawnej nie przekroczą równowartości 2.000.000 euro. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w 2018 r. spółka jawna będzie zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, spółka jawna, która powstanie w 2017 r. w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej, osiągnie w 2017 r. przychód netto nie przekraczający równowartości 2.000.000 euro w walucie polskiej. W art. 2 ust. 1 pkt 2 zawarty jest zapis, że ustawę o rachunkowości stosuje się m.in. do spółek jawnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Art. 2 ustawy o rachunkowości nie określa w jaki sposób spółka jawna powstała – czy jako podmiot nowy czy w wyniku przekształcenia ze spółki cywilnej. W związku z tym, że spółka jawna w 2017 r. osiągnie przychód nie przekraczający równowartości w walucie polskiej kwoty 2.000.000 euro, nie będzie ona w 2018 r. podlegać ustawie o rachunkowości i zgodnie z art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni będzie mogła prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
2018
6
sty

Istota:
Skutki podatkowych otrzymania środków pieniężnych wskutek likwidacji spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza), do którego to przekształcenia doszło przed 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
Wnioskodawca przewiduje, że w czasie funkcjonowania Spółki jawnej 1, zgodnie z ogólnymi zasadami, na bieżąco wspólnicy będą wpłacali zaliczki na podatek dochodowy i opodatkowywali bieżący dochód. Spółka jawna 1 będzie uzyskiwać przychody z działalności w zakresie udzielania pożyczek oraz z odsetek od zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych środków. W przyszłości możliwe jest, że Wnioskodawca podejmie decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w obecnej formie. W związku z tym, podjęte zostaną decyzje o likwidacji Spółki jawnej 1 lub o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji (art. 67 Kodeksu spółek handlowych) – dalej łącznie jako „ likwidacja ”. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki jawnej 1 (na moment likwidacji)? (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 ) Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego składników majątku w postaci środków pieniężnych, nie będzie rodziło po jego stronie (jako wspólnika likwidowanej Spółki jawnej 1) przychodu i w związku z nim, obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
2018
3
sty

Istota:
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów Spółki z o.o. powstałej z przekształcenia Spółki jawnej, która powstała z przekształcenia Spółki cywilnej.
Fragment:
Spółka S. sp. z o.o. powstała w dniu 31 października 2005 r. w oparciu o przepisy art. 571 i art. 562 Kodeksu spółek handlowych w wyniku przekształcenia spółki jawnej o tej samej nazwie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przytaczając rys historyczny, działalność rozpoczęła się od założenia w dniu 1 sierpnia 1998 r. spółki cywilnej. Wspólnikami spółki cywilnej były Pani R.O. i Pani W.J. Udziały ww. wspólniczek wynosiły po 50%. W dniu 22 marca 2001 r. w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną działającą początkowo pod nazwą P. Spółka Jawna. Następnie od dnia 20 listopada 2002 r. powyższa spółka działała pod nazwą S. Spółka Jawna. W dniu 31 października 2005 r. wspólniczki spółki S. Spółka Jawna działając w oparciu o przepisy art. 571 i art. 562 Kodeksu spółek handlowych przekształciły ww. spółkę jawną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie S. sp. z o.o. Zgodnie z pkt 7 Protokołu Zebrania Wspólników S. spółka jawna z dnia 31 października 2005 r. udziały w kapitale zakładowym spółki przekształconej pokryte zostaną przez wszystkich wspólników wkładem w postaci przedsiębiorstwa spółki przekształcanej w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego, majątek spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia majątkiem spółki przekształconej, a nadto spółka przekształcona staje się z tym dniem podmiotem praw i obowiązków spółki przekształcanej.
2017
30
gru

Istota:
Czy otrzymanie przez wspólników spółki jawnej (Zainteresowanych) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu rozwiązania (likwidacji) spółki jawnej, skutkować będzie dla nich powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Przez cały okres trwania umowy spółki cywilnej, a później spółki jawnej, wspólnicy nigdy nie wnieśli innych wkładów do spółki. Umowa spółki jawnej przewiduje, że zysk spółki będzie dzielony po połowie. Umowa spółki jawnej przewiduje, że w przypadku rozwiązania umowy spółki jawnej przeprowadza się likwidację spółki. Wspólnicy planują likwidację spółki jawnej. Przeprowadzona zostanie likwidacja spółki jawnej, a jej majątek – po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych – zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy spółki jawnej, tj. w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki jawnej. Możliwe jest także, że rozwiązanie spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników. Majątek Spółki przekazywany dwóm wspólnikom spółki jawnej, w ramach procesu rozwiązania (likwidacji) spółki jawnej, stanowić będą wyłącznie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w sumie 2875 udziałów). Wspólnicy spółki jawnej planują podzielić majątek likwidowanej spółki jawnej w ten sposób, że L.A. otrzyma 1438 udziałów a H.A. otrzyma 1437 udziałów w wymienionej spółce kapitałowej.
2017
28
gru

Istota:
W sytuacji przedstawionej we wniosku, nie jest możliwe zaliczenie do kosztów podatkowych wierzytelności udokumentowanych zgodnie z art. 16 ust. 2 jedynie wobec spółki jawnej, w szczególności gdy postanowienie o nieściągalności wobec spółki jawnej zostało uchylone jako konsekwencja uchylenia postanowienia z dnia 8 sierpnia 2014 r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz przy braku przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w stosunku do wspólników tej spółki.
Fragment:
Samo zaciągnięcie długu przez spółkę jawną przesądza status wspólnika spółki jawnej w tym zakresie. W opinii organu, brak podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do egzekucji wierzytelności w stosunku do wspólników spółki jawnej przesądza o tym, że nie spełnione zostały/zostaną wymogi przepisu art. 16 ust. 2 updop w zakresie udokumentowania nieściągalności wierzytelności. Skoro bowiem istnieją podmioty, które są zobowiązane do zwrotu długu w sytuacji niewypłacalności spółki jawnej a ich stan majątku nie został zweryfikowany, to nie można mówić, że podatnik udokumentował nieściągalność wierzytelności. Jak wskazano bowiem wyżej dokumentacja ta dotyczy wierzytelności bez ograniczenia kręgu podmiotów odpowiedzialnych. Jak już wyjaśniono wspólnicy spółki jawnej są dłużnikami w stosunku do wierzycieli tej spółki. Tym samym, w przypadku otrzymania postanowienia o nieściągalności (lub innego zdarzenia wymienionego w art. 16 ust. 2 updop) wobec spółki jawnej konieczne jest posiadanie jednego z dokumentów, o których mowa w tym przepisie w stosunku do wspólników spółki jawnej. Dokumentem takim nie może być z pewnością rekomendacja otrzymana od kancelarii zajmującej się sprawami windykacyjnymi, z której będzie wynikać, że prowadzenie postępowania wobec wspólników spółki jawnej byłoby dla Spółki nadmiernie kosztowne, przy czym jednocześnie nie doprowadziłoby do zaspokojenia wierzytelności.
2017
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki jawnej wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej oraz w zakresie skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w wyniku likwidacji spółki jawnej.
Fragment:
(...) spółki jawnej. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, ponieważ niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki z o.o., która zostanie przekształcona w spółkę jawną, a w późniejszym czasie zlikwidowana. Na moment likwidacji spółki jawnej mogą zostać wydane aktywa posiadane przez spółkę jawną, na które składać się mogą wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę z o.o. (lub spółkę jawną powstałą z przekształcenia spółki z o.o.) akcji lub udziałów spółki kapitałowej. Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577): spółka osobowa to − spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania składnika majątkowego (nieruchomości) ze spółki jawnej i nieodpłatnego przekazania go na cele prywatne wspólnika tej spółki.
Fragment:
Jeszcze przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną, spółka nabyła w 1999 roku nieruchomość lokalową, która to nieruchomość jest jedynym majątkiem spółki. Obecnie nieruchomość jest wynajmowana. Wspólnicy planują podjąć w formie aktu notarialnego uchwałę, w wyniku której postanowią przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, prawo własności nieruchomości lokalowej, w takich udziałach w jakich uczestniczą w spółce. Dodatkowo Wnioskodawczyni wskazała, że w związku z wycofaniem nieruchomości z majątku spółki jawnej obniżeniu ulegnie jej kapitał. Wycofanie nieruchomości z majątku spółki i przekazanie jej na cele prywatne nie następuje tytułem wypłaty zysku. Dochody spółek niebędących osobami prawnymi (w niniejszej sprawie: spółki jawnej) nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej niepieniężnych składników majątku w postaci nieruchomości
Fragment:
Wspólnik Wnioskodawcy otrzyma cały pozostały majątek Spółki jawnej, w tym środki pieniężne, nieruchomości, środki trwałe, należności Spółki jawnej oraz będzie odpowiedzialny za zobowiązania Spółki jawnej. w zakresie sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku: W dniu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki jawnej nastąpią przesunięcia majątkowe ze Spółki jawnej do majątku wspólników. Każdy ze wspólników będzie zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego majątku Spółki jawnej. W dniu zawarcia porozumienia o zakończeniu działalności Spółki (w tym dniu przekazane zostaną nieruchomości, o których mowa powyżej na rzecz Wnioskodawcy), Wnioskodawca zrzeknie się wobec wspólnika oraz wobec Spółki jawnej wszystkich roszczeń, w szczególności roszczeń o zwrot przysługującego Mu udziału kapitałowego. Wspólnik Wnioskodawcy otrzymując pozostały majątek Spółki jawnej zrzeknie się wszelkich roszczeń wobec Wnioskodawcy oraz wobec Spółki jawnej, w szczególności o zwrot przysługującego Mu udziału kapitałowego. Wspólnik Wnioskodawcy będzie odpowiedzialny za przechowywanie ksiąg oraz dokumentacji Spółki jawnej, a także za podjęcie czynności zmierzających do wykreślenia Spółki jawnej z rejestru sądowego.
2017
7
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.