Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
(...) spółki jawnej, będzie w całości wartość wkładu (wkładów) wniesionego (wniesionych) przez Wnioskodawcę do Spółki, określona na dzień wniesienia wkładu w umowie Spółki oraz w umowie przenoszącej aport (w odniesieniu do wkładów niepieniężnych). Punktem wyjścia dla ustalenia KUP przy zbyciu udziałów spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia są przepisy Kodeksu spółek handlowych regulujące zasady wnoszenia wkładów przez wspólników spółki jawnej oraz zasady przekształcania spółek. Zgodnie z art. 22 k.s.h. spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna obligatoryjnie zawierać: firmę i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Opisane powyżej elementy stanowią minimum wymogów, od których spełnienia ustawodawca uzależnia powstanie spółki jawnej. Jednym z takich wymogów jest określenie wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika. Wspólnik wnoszący taki wkład do spółki, w zamian za wyposażenie spółki w pewien majątek, nabywa prawa i obowiązki wspólnika spółki, uregulowane w przepisach art. 28 k.s.h. i następne.
2017
22
cze

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.
Fragment:
(...) spółki jawnej, będzie w całości wartość wkładu (wkładów) wniesionego (wniesionych) przez Wnioskodawczynię do Spółki, określona na dzień wniesienia wkładu w umowie Spółki oraz w umowie przenoszącej aport (w odniesieniu do wkładów niepieniężnych). Punktem wyjścia dla ustalenia KUP przy zbyciu udziałów spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia są przepisy kodeksu spółek handlowych regulujące zasady wnoszenia wkładów przez wspólników spółki jawnej oraz zasady przekształcania spółek. Zgodnie z art. 22 k.s.h. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna obligatoryjnie zawierać: firmę i siedzibę spółki; określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość; przedmiot działalności spółki; czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Opisane powyżej elementy stanowią minimum wymogów, od których spełnienia ustawodawca uzależnia powstanie spółki jawnej. Jednym z takich wymogów jest określenie wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika. Wspólnik wnoszący taki wkład do spółki, w zamian za wyposażenie spółki w pewien majątek, nabywa prawa i obowiązki wspólnika spółki, uregulowane w przepisach art. 28 k.s.h. i następne.
2017
22
cze

Istota:
W jaki sposób i w jakiej dacie Wnioskodawca powinien rozliczyć dokonaną korektę (zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Ta część odpisów, która była potrącalna za okres funkcjonowania spółki jawnej powinna zostać skorygowana przez wspólników spółki jawnej. Z kolei ta, która przypada na okres kiedy koszty były już potrącane przez Wnioskodawcę (jako podatnika) powinna być skorygowana przez Wnioskodawcę. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy: Korekta powinna być oceniana jako korekta wynikająca z błędu jako że powodem korekty jest zawyżenie ceny z powodu przyjęcia błędnych założeń do wyceny wartości rynkowej. Jako taka korekta powinna być odniesiona „ wstecz ”, co oznacza, że należy skorygować wartość początkową aktywa trwałego od dnia jego wprowadzenia do rejestru (jeszcze po stronie wspólników spółki jawnej), a kolejno zmniejszyć wszystkie odpisy amortyzacyjne. Odpisy amortyzacyjne ujęte jako koszt podatkowy w okresie kiedy Spółka była podatnikiem CIT (po przekształceniu ze spółki jawnej) powinny zostać skorygowane (obniżone) przez Spółkę. Spółka nie jest zobowiązana w żaden sposób do ujęcia zmniejszenia kosztów podatkowych wynikającego z rozliczenia jako kosztu podatkowego amortyzacji za okres funkcjonowania spółki jawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
7
cze

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza
Fragment:
Nie pozwalają one na przyjęcie, że sam fakt nabycia własności środków pieniężnych, czy własności niepieniężnych składników majątku likwidowanej spółki osobowej może skutkować powstaniem przychodu u wspólnika na moment jego wystąpienia ze spółki jawnej. Przychód ten powstaje dopiero z chwilą odpłatnego zbycia składników majątku (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f.). Ustawodawca nie zróżnicował również na gruncie u.p.d.o.f. sposobu opodatkowania majątku po wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej (w tej sprawie spółki jawnej) w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzi majątek spółki (w analizowanym przypadku z zysku wypracowanego w spółce komandytowo-akcyjnej, w której wspólnik był akcjonariuszem). Należy zatem stwierdzić, że art. 14 ust. 3 pkt 11 i 12 lit. b u.p.d.o.f. znajdzie zastosowanie do wszystkich wspólników spółek niebędących osobami prawnymi, otrzymujących środki pieniężne i inne składniki majątku z tytułu wystąpienia wspólników z takich spółek. Nie daje bowiem podstaw do wyprowadzenia wniosku o możliwości wyłączenia z zakresu jego oddziaływania dawnych akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie wspólników spółki jawnej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej). W orzecznictwie przyjmuje się, że przepisy prawa podatkowego powinny być interpretowane zgodnie z ich znaczeniem językowym, w szczególności, jeśli dotyczą one ulg i zwolnień podatkowych.
2017
26
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do spółki jawnej.
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część majątku spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego Wnioskodawcy. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Wnioskodawcy jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Wnioskodawcy do spółki jawnej. Wnioskodawca w zamian za wniesiony wkład pieniężny uzyska ogół praw i obowiązków w spółce jawnej, które będą go uprawniać m.in. do udziału w zysku tej spółki. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma tu znaczenia fakt, że na moment przystąpienia Wnioskodawcy do spółki jawnej wartość majątku tej spółki, z uwagi na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą, różnić się może od wartości wniesionych do niej wkładów przez dotychczasowych wspólników. Przystąpienie Wnioskodawcy do spółki jawnej nie może być też potraktowane jako nieodpłatne świadczenie na rzecz Wnioskodawcy, ponieważ Wnioskodawca nabędzie swój ogół praw i obowiązków w spółce jawnej w zamian za wniesiony wkład pieniężny.
2017
18
maj

Istota:
W sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w zakresie skutków podatkowych rozwiązania Spółki Jawnej.
Fragment:
(...) Spółkę Jawną w Spółce Komandytowej przejdzie z chwilą wykreślenia Spółki Jawnej z rejestru przedsiębiorców na dotychczasowych wspólników Spółki Jawnej, czyli na Wnioskodawcę i jego małżonkę – w równych częściach. Treść uchwały o rozwiązaniu Spółki Jawnej będzie zgodna z § 9 umowy Spółki Jawnej, z którego wynika, że majątek likwidacyjny Spółki Jawnej przypada Wnioskodawcy i jego małżonce w częściach równych. Następnie, po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Spółki zostanie złożony w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie Spółki Jawnej z rejestru przedsiębiorców, pokrywając jego koszty wszystkimi posiadanymi jeszcze przez Spółkę środkami pieniężnymi. Z chwilą wykreślenia Spółki Jawnej z rejestru przedsiębiorców ogół praw i obowiązków dotychczas posiadanych przez Spółkę Jawną w Spółce Komandytowej przejdzie na dotychczasowych wspólników Spółki Jawnej w równych częściach. Na dzień likwidacji działalności Spółki Jawnej zostanie sporządzony spis z natury - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Po wykreśleniu Spółki Jawnej z rejestru (...)
2017
16
maj

Istota:
Czy wniesiony przez Wnioskodawcę wkład w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym, do nowoutworzonej spółki jawnej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT?
Fragment:
Zamiarem Wnioskodawcy jest wniesienie tych nieruchomości jako wkładu do nowopowstałej spółki jawnej, której przeważającym przedmiotem działalności będzie najem lub dzierżawienie lokali i gruntów wchodzących w skład tych nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1). Czy wniesiony przez Wnioskodawcę wkład w postaci nieruchomości opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, do nowoutworzonej spółki jawnej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki osobowej nie wiąże się z uzyskaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniesienie bowiem przez wspólnika aportu w postaci nieruchomości nie stanowi odpłatnego zbycia składnika majątku, (tj. przedmiotowej nieruchomości). W konsekwencji samo wniesienie nieruchomości (wkładu niepieniężnego) do spółki jawnej nie rodzi dla wspólnika spółki osobowej skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie nieruchomości, które miałyby zostać wniesione do spółki jawnej nie są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy ani jego przyszłych wspólników.
2017
13
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
W trakcie istnienia spółki osobowej Wnioskodawca ponosił szereg wydatków finansowanych z własnych środków pieniężnych na nabycie określonych składników majątku Spółki Jawnej (m.in. środki trwałe, środki obrotowe, wartości niematerialne i prawne), które zostały odzwierciedlone w wartości bilansowej (księgowej) na dzień ustania bytu prawnego Spółki Jawnej - dzień poprzedzający dzień przekształcenia. Całość majątku spółki osobowej w wyniku tego przekształcenia stała się jednocześnie majątkiem Spółki z o.o. na dzień przekształcenia - data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wartość ta na dzień zaprzestania bytu prawnego Spółki Jawnej stanowiła sumę aktywów wynikających z bilansu zamknięcia spółki osobowej pomniejszoną o jej zobowiązania - łącznie 103.329.719,21 PLN. Zdaniem Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu związane z objęciem przez niego 12.000 udziałów w Spółce z o.o. powinny być równe wartości majątku Spółki Jawnej wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa (wartość księgowa = suma bilansowa - zobowiązania) określonej na dzień ustania bytu prawnego spółki osobowej i przekształceniu jej w spółkę z o.o., w takiej proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczył w zysku Spółki Jawnej. Wnioskodawca, jako jeden z trzech wspólników Spółki Jawnej posiadał 1/3 udziałów w zyskach i stratach tej spółki.
2017
11
maj

Istota:
Czy w związku z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności nieruchomości na rzecz Wspólników Spółki jawnej w częściach odpowiadających przysługującym tym Wspólnikom udziałom we współwłasności nieruchomości ze względu na zbędność nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę jawną, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy spółki jawnej „ Wspólnicy mogą w drodze uchwały postanowić o nieodpłatnym przeniesieniu, na swoje własne potrzeby, prawa własności środka trwałego, w tym prawa własności nieruchomości, należącego do majątku Spółki, jeśli środek trwały okaże się zbędny dla Spółki z punktu widzenia jego przydatności i użyteczności. ”, natomiast § 9 ust. 3 umowy spółki jawnej stanowi, że „ Nieodpłatne przeniesienie własności, o którym mowa w ust. 2, nastąpi na cele prywatne wspólników w drodze nienazwanej umowy przenoszącej własność, innej niż umowa darowizny. ” W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności nieruchomości na rzecz wspólników Spółki jawnej w częściach odpowiadających przysługującym tym wspólnikom udziałom we współwłasności nieruchomości ze względu na zbędność nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę jawną, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wycofanie nieruchomości z majątku spółki jawnej i przekazanie jej na potrzeby własne wspólników na podstawie jednomyślnej uchwały oraz umowy nieodpłatnego przekazania nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, w której Wnioskodawca posiadał status akcjonariusza
Fragment:
Nie pozwalają one na przyjęcie, że sam fakt nabycia własności środków pieniężnych, czy własności niepieniężnych składników majątku likwidowanej spółki osobowej może skutkować powstaniem przychodu u wspólnika na moment jego wystąpienia ze spółki jawnej. Przychód ten powstaje dopiero z chwilą odpłatnego zbycia składników majątku (art.14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f.). Ustawodawca nie zróżnicował również na gruncie u.p.d.o.f. sposobu opodatkowania majątku po wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej (w tej sprawie spółki jawnej) w zależności od tego, z jakiego źródła pochodzi majątek spółki (w analizowanym przypadku z zysku wypracowanego w spółce komandytowo-akcyjnej, w której wspólnik był akcjonariuszem). Należy zatem stwierdzić, że art. 14 ust. 3 pkt 11 i 12 lit. b u.p.d.o.f. znajdzie zastosowanie do wszystkich wspólników spółek niebędących osobami prawnymi, otrzymujących środki pieniężne i inne składniki majątku z tytułu wystąpienia wspólników z takich spółek. Nie daje bowiem podstaw do wyprowadzenia wniosku o możliwości wyłączenia z zakresu jego oddziaływania dawnych akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie wspólników spółki jawnej (powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej). W orzecznictwie przyjmuje się, że przepisy prawa podatkowego powinny być interpretowane zgodnie z ich znaczeniem językowym, w szczególności, jeśli dotyczą one ulg i zwolnień podatkowych.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.