Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Po formalnym przeprowadzeniu ww. czynności podatnik wraz z drugim wspólnikiem rozważa dwa rozwiązania: podjęta zostanie uchwała o wycofaniu składników majątkowych w postaci wszystkich ww. udziałów w spółce z o.o. ze spółki jawnej i nieodpłatnym przekazaniu ich na cele osobiste wspólników, według proporcji liczonej na podstawie przysługujących udziałów w zyskach i stratach spółki jawnej tj. po 50 % (umowne zmniejszenie majątku spółki), podjęta zostanie uchwała o przekazaniu do majątków osobistych wspólników składnika majątkowego w postaci udziałów w spółce z o.o. tytułem wypłaty należnych wspólnikom zysków. Wnioskodawca jednocześnie zaznaczył, że spółka jawna nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu spółką z o.o., której udziały nabędzie w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, spółka jawna nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej, posiadanie udziałów nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku podjęcia uchwały o wycofaniu składników majątkowych w postaci wszystkich posiadanych przez spółkę jawną udziałów w spółce z o.o. i nieodpłatnym przekazaniu ich na cele osobiste wspólników według proporcji liczonej na podstawie przysługujących udziałów w zyskach i stratach spółki (...)

2018
16
lip

Istota:

Skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia:
 • przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.
 • kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.
 • Fragment:

  A zatem kosztem uzyskania przychodu dla podatnika będzie 50 % kosztów nabycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną tj. 50 % ich wartości ujawnionej w księgach rachunkowych spółki jawnej. W niniejszym przypadku przychód będzie więc równy kosztom jego uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia: przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

  2018
  16
  lip

  Istota:

  Skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia:
 • przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.
 • kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.
 • Fragment:

  A zatem kosztem uzyskania przychodu dla podatnika będzie 50 % kosztów nabycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną tj. 50 % ich wartości ujawnionej w księgach rachunkowych spółki jawnej. W niniejszym przypadku przychód będzie więc równy kosztom jego uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia: przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

  2018
  28
  cze

  Istota:

  Czy w przypadku gdy zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

  Fragment:

  Wnioskodawca planuje utworzenie wskazanej we wniosku spółki jawnej, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Wnioskodawca będzie podmiotem tworzącym tę spółkę jawną (wspólnikiem), razem z drugą osobą fizyczną. Wnioskodawca nie będzie przystępował do już istniejącej spółki jawnej, ale wniesie aport w wykonaniu tworzenia tej spółki jawnej, Wnioskodawca podał również nazwę i adres tworzonej spółki jawnej oraz skład wspólników: Wnioskodawca oraz jego syn – Paweł G. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, iż – zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej – wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, iż – zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej – wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  2018
  23
  cze

  Istota:

  W zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 1 marca 2017 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki jawnej działającej pod firmą „ ... ”– spółka jawna. Udział Wnioskodawcy w przychodach i kosztach uzyskania, zyskach i stratach wynosił zgodnie z umową spółki 8,33%. Udziały w spółce zostały nabyte przez Wnioskodawcę w drodze spadku w czerwcu 2016 r. Przez okres od czerwca 2016 r. do końca lutego 2017 r. Wnioskodawca rozliczał zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody i koszty spółki proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki. Przy wystąpieniu Wnioskodawcy ze spółki jawnej, zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., został wyliczony udział kapitałowy na podstawie osobnego bilansu, który wynosił 406.728,20 zł. W ramach rozliczenia na podstawie podpisanego porozumienia wspólników Spółki jawnej Wnioskodawca zawarł ugodę, na mocy której otrzymał w roku 2017 od spółki należną mu kwotę 101.682,05 zł, z tytułu wystąpienia ze spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej, w której to udziały (...)

  2018
  22
  maj

  Istota:

  Skutki podatkowe wystąpienia oraz wypłaty wspólnikowi spółki jawnej części wniesionego wkładu pieniężnego.

  Fragment:

  Czy wystąpienie wspólnika i wypłata dla niego 10% wartości wkładu pieniężnego, zgodnie z porozumieniem, daje podstawy do rozpoznania dochodu, w wysokości pozostawionego w spółce jawnej wkładu pieniężnego, u pozostających wspólników spółki jawnej. Zdaniem Wnioskodawcy, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej, który otrzyma 10% wniesionego wkładu i należny zysk jest neutralne podatkowo dla spółki jawnej i pozostających w spółce pozostałych wspólników. W dacie wystąpienia nie można rozpoznać dochodu pozostałych wspólników, gdyż nie uzyskują oni żadnego przysporzenia majątkowego i są zobowiązani do dalszego prowadzenia spółki jawnej, gdzie efekt ekonomiczny (w tym ewentualny zysk) jest zdarzeniem przyszłym, niepewnym i niewymiernym. Nie istnieje też źródło uzyskiwania przychodów, obejmujące powyższe zdarzenie, zdefiniowane w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i dokonanie z nim rozliczenia umownego, zgodnego z zawartym porozumieniem, nie daje podstaw do rozpoznania dochodu u wspólników pozostających w spółce jawnej, nawet jeśli otrzymują oni kwoty niższe niż należna jemu część wynikająca z wartości majątku spółki jawnej, czy kwotę niższą niż wartość wniesionego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 14 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.) po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1871/14 (data wpływu 12 marca 2018 r.), w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 9 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą tu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili obecnej Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „ Spółką jawną ”). Poza Wnioskodawczynią w Spółce jawnej jest jeszcze drugi wspólnik, również osoba fizyczna. Wspólnicy Spółki jawnej planują przeprowadzić jeszcze w 2016 r. przekształcenie Spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) w trybie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.; dalej: KSH). W dniu przekształcenia Spółka jawna stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką). Kapitał Zakładowy Spółki w uchwale o przekształceniu Spółki jawnej oraz w umowie Spółki został ustalony w wysokości 50.000 zł. Natomiast wartość księgowa Spółki jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę będzie wyższa od wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po dokonaniu przekształcenia Spółka Przekształcona ustali wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych w wysokości przyjętej przez spółkę Aktywa i będzie zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne według stawki i metody uprzednio ustalonej przez spółkę Aktywa.

  Fragment:

  Dodatkowo rodzina M. planuje zaprzestanie prowadzenia działalności biznesowej w formie spółek jawnych i zastąpienie tych spółek spółkami kapitałowymi celem zapewnienia kontynuacji działania biznesu i zabezpieczenia pozostałych członków rodziny M. oraz uregulowania w przejrzysty sposób spraw spadkobrania i sukcesji. W związku z powyższym planowane jest, że spółka Aktywa, która - jak wspomniano wcześniej - prowadzi swoją działalność w formie spółki jawnej - zostanie przekształcona do spółki kapitałowej i przyjmie formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „ Spółka Przekształcona ”). W rezultacie, spółka Aktywa stanie się odrębnym od Wspólników podatnikiem podatku dochodowego i będzie podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Cały majątek spółki Aktywa zostanie przejęty przez Spółkę Przekształconą, która to Spółka będzie kontynuować działalność spółki Aktywa. Wnioskodawca wskazuje, że przekształcenie jest obecnie we wstępnej fazie przygotowań. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma Wnioskodawca kompletuje dokumenty finansowe niezbędne do sporządzenia planu przekształcenia. W związku z powyższym, nie zostały jeszcze podjęte inne formalne działania zmierzające do przekształcenia.

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku odrębnego wspólnika.

  Fragment:

  (...) Spółki jawnej na rzecz wspólników. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest dla Niego przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, ani przychodem z nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony, tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników. Spółka jawna nie jest osobą fizyczną, lecz stanowi jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec czego jej przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ani też podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Skutki podatkowe związane z nieodpłatnym przeniesieniem własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do majątku odrębnego wspólnika.

  Fragment:

  (...) Spółki jawnej na rzecz wspólników. Natomiast w pozostałym zakresie wniosku zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest dla Niego przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, w której jest wspólnikiem, ani przychodem z nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą. Spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony, tym samym wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników. Spółka jawna nie jest osobą fizyczną, lecz stanowi jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec czego jej przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ani też podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).