Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej podatkiem liniowym

Fragment:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Stosownie do art. 51 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Zatem, spółka jawna nie posiada podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, tym samym nie jest na gruncie przepisów prawa podatkowego podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi czy prawnymi, podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca – wspólnik spółki jawnej jako osoba fizyczna będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
29
sie

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

Fragment:

W przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że do spółki cywilnej, która uległa przekształceniu w spółkę jawną wniósł wkład niepieniężny w postaci żurawia, natomiast do spółki jawnej wniósł wkład pieniężny w wysokości 1 500 zł. Tym samym w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na nabycie składnika majątku – żurawia (tzw. wydatki historyczne) oraz wartość wkładu pieniężnego stanowią dla Wnioskodawcy wydatki w rozumieniu art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego należy ustalić łączną nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie kwotę tę należy pomniejszyć o dokonane z tytułu udziału w spółce jawnej wypłaty oraz o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Tak ustalona wartość podlega wyłączeniu z przychodów podlegających opodatkowaniu. Jeżeli kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu Jego wystąpienia ze spółki jawnej jest równa lub niższa od określonej w ww. sposób wartości, to kwota ta nie jest zaliczana do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku gdy kwota ta jest większa, do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć tylko nadwyżkę.

2018
22
sie

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2018 r. (data wpływu 25 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia Wnioskodawczyni ze spółki jawnej, która to prowadziła działalność wyłącznie rolniczą. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni wraz z trzema wspólnikami prowadziła spółkę jawną prowadzącą działalność wyłącznie rolniczą. Spółka podlegała wyłącznie podatkowi rolnemu. W dniu 30 czerwca 2016 r. Zainteresowana wypowiedziała prawidłowo umowę ww. spółki. Wnioskodawczyni wystąpiła z wyżej opisanej spółki jawnej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 r. Następnie, na podstawie art. 65 § 1 KSH, został sporządzony przez spółkę bilans ustalający wartość zbywczą udziału kapitałowego Wnioskodawczyni. W dniu 22 marca 2018 r. Wnioskodawczyni zawarła ze Spółką, z której wystąpiła, ugodę rozliczeniową (związaną z Jej wystąpieniem ze Spółki), mocą której Spółka wypłaciła Wnioskodawczyni kwotę odpowiadającą wartości zbywczej Jej udziału kapitałowego.

2018
18
sie

Istota:

Czy otrzymana przez Wnioskodawców spłata od Wspólnika, zobowiązanego do dokonania rozliczenia w wyniku przejęcia majątku spółki w związku z jej likwidacją, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u Wnioskodawców?

Fragment:

(...) spółki jawnej innemu wspólnikowi – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku z przekazaniem jedynego majątku likwidowanej spółki jawnej innemu wspólnikowi. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dwie osoby fizyczne (dalej, „ Wnioskodawcy ”) są wspólnikami spółki jawnej (dalej „ Spółka ”). Jeden Wnioskodawca posiada 45% udział w majątku spółki i w takim samym stopniu uczestniczy w podziale zysku spółki. Drugi Wnioskodawca posiada 5% udział w majątku spółki i w takim samym stopniu uczestniczy w podziale zysku spółki. Trzecim wspólnikiem Spółki jest również osoba fizyczna, która posiada 50% udział w majątku spółki w takim samym stopniu uczestniczy w podziale zysku spółki. Wspólnicy Spółki w dniu 14 grudnia 2017 r. podjęli uchwałę o postawieniu Spółki w stan likwidacji. Dnia 12 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy orzekł o wpisaniu do rejestru sądowego faktu rozwiązania Spółki i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego tej Spółki.

2018
16
sie

Istota:

1. Czy w związku z połączeniem Spółki ze Spółką jawną, po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, tj. uznania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”), że w związku z połączeniem Spółki ze Spółką jawną, po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, w wysokości wartości nominalnej udziałów wydawanych przez Wnioskodawcę na rzecz PR oraz HR w związku z połączeniem?

Fragment:

Wnioskodawca zamierza dokonać połączenia ze Spółką jawną. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych poprzez przejęcie Spółki jawnej przez Wnioskodawcę. W wyniku połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego Spółki jawnej. Cały majątek Spółki jawnej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę, w zamian za nowo wyemitowane udziały Spółki, które zostaną wydane na rzecz PR oraz HR, jako dotychczasowych wspólników Spółki jawnej. W wyniku połączenia, decyzją wspólników większa część majątku Spółki Jawnej zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Spółki. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne dopłaty na rzecz wspólników Spółki jawnej. W podatku dochodowym od osób prawnych brak jest szczególnej regulacji dotyczącej zasad opodatkowania przejęcia spółki jawnej przez spółkę z o.o., tym samym zastosowanie w tym zakresie znajdą zasady ogólne. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: updop) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

2018
16
lip

Istota:

Skutków podatkowych wycofania składników majątku spółki jawnej na cele osobiste wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Po formalnym przeprowadzeniu ww. czynności podatnik wraz z drugim wspólnikiem rozważa dwa rozwiązania: podjęta zostanie uchwała o wycofaniu składników majątkowych w postaci wszystkich ww. udziałów w spółce z o.o. ze spółki jawnej i nieodpłatnym przekazaniu ich na cele osobiste wspólników, według proporcji liczonej na podstawie przysługujących udziałów w zyskach i stratach spółki jawnej tj. po 50 % (umowne zmniejszenie majątku spółki), podjęta zostanie uchwała o przekazaniu do majątków osobistych wspólników składnika majątkowego w postaci udziałów w spółce z o.o. tytułem wypłaty należnych wspólnikom zysków. Wnioskodawca jednocześnie zaznaczył, że spółka jawna nie będzie uczestniczyć w zarządzaniu spółką z o.o., której udziały nabędzie w zakresie wykraczającym poza zwykłe prawa i obowiązki udziałowca, spółka jawna nie prowadzi działalności maklerskiej lub brokerskiej, posiadanie udziałów nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku podjęcia uchwały o wycofaniu składników majątkowych w postaci wszystkich posiadanych przez spółkę jawną udziałów w spółce z o.o. i nieodpłatnym przekazaniu ich na cele osobiste wspólników według proporcji liczonej na podstawie przysługujących udziałów w zyskach i stratach spółki (...)

2018
16
lip

Istota:

Skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia:
 • przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.
 • kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.
 • Fragment:

  A zatem kosztem uzyskania przychodu dla podatnika będzie 50 % kosztów nabycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną tj. 50 % ich wartości ujawnionej w księgach rachunkowych spółki jawnej. W niniejszym przypadku przychód będzie więc równy kosztom jego uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia: przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

  2018
  16
  lip

  Istota:

  Skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia:
 • przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.
 • kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.
 • Fragment:

  A zatem kosztem uzyskania przychodu dla podatnika będzie 50 % kosztów nabycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę jawną tj. 50 % ich wartości ujawnionej w księgach rachunkowych spółki jawnej. W niniejszym przypadku przychód będzie więc równy kosztom jego uzyskania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych w części dotyczącej ustalenia: przychodu tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe. kosztów uzyskania przychodów tytułem wypłaty zysku na rzecz wspólnika spółki jawnej w formie rzeczowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W myśl art. 4 § 1 pkt 1 cyt. ustawy, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

  2018
  28
  cze

  Istota:

  Czy w przypadku gdy zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

  Fragment:

  Wnioskodawca planuje utworzenie wskazanej we wniosku spółki jawnej, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa; Wnioskodawca będzie podmiotem tworzącym tę spółkę jawną (wspólnikiem), razem z drugą osobą fizyczną. Wnioskodawca nie będzie przystępował do już istniejącej spółki jawnej, ale wniesie aport w wykonaniu tworzenia tej spółki jawnej, Wnioskodawca podał również nazwę i adres tworzonej spółki jawnej oraz skład wspólników: Wnioskodawca oraz jego syn – Paweł G. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, iż – zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej – wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, iż – zadeklarowana w umowie planowanej spółki jawnej – wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa CT jako aportu do tej spółki jest niższa od wartości rynkowej, nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  2018
  23
  cze

  Istota:

  W zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 27 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 1 marca 2017 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki jawnej działającej pod firmą „ ... ”– spółka jawna. Udział Wnioskodawcy w przychodach i kosztach uzyskania, zyskach i stratach wynosił zgodnie z umową spółki 8,33%. Udziały w spółce zostały nabyte przez Wnioskodawcę w drodze spadku w czerwcu 2016 r. Przez okres od czerwca 2016 r. do końca lutego 2017 r. Wnioskodawca rozliczał zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody i koszty spółki proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki. Przy wystąpieniu Wnioskodawcy ze spółki jawnej, zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., został wyliczony udział kapitałowy na podstawie osobnego bilansu, który wynosił 406.728,20 zł. W ramach rozliczenia na podstawie podpisanego porozumienia wspólników Spółki jawnej Wnioskodawca zawarł ugodę, na mocy której otrzymał w roku 2017 od spółki należną mu kwotę 101.682,05 zł, z tytułu wystąpienia ze spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej, w której to udziały (...)