Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Objęcie udziału w spółce jawnej w zamian za wniesienie do niej aportu nie rodzi konsekwencji podatkowoprawnych w postaci opodatkowania tego rodzaju czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Operacji takiej nie towarzyszy bowiem, co ma znaczenie z punktu widzenia istoty podatku dochodowego, ekwiwalentność świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia — z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej nie wynika, aby tego rodzaju element był jego składnikiem. W analizowanej sytuacji, w zamian za wniesiony aport, osoba go wnosząca otrzymuje udział w spółce jawnej, który jakkolwiek posiada określoną wartość materialną to jednak nie stanowi ceny nabycia. Obejmując udział wspólnik nabywa jedynie całokształt praw i obowiązków związanych ze wstąpieniem do spółki jawnej.
Fragment:
Wnoszony do spółki jawnej aport nie skutkuje, dla osoby wnoszącej, powstaniem konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, tj. innymi słowy nie powoduje po jej stronie przyrostu majątkowego, Tym samym nie stanowi dochodu, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pdof, jak też dochodu ustalanego na podstawie szczególnych zasad, o których mowa w art. 24 pdof. Nie stanowi również przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 pdof. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje jedynie udziały. Udział wspólnika w spółce jawnej stanowi bowiem zespół praw i obowiązków wspólnika wobec spółki jawnej i pozostałych wspólników. Jak wynika z przepisu art. 22 § 1 ksh, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową Może ona, we własnym imieniu, nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Osobowa spółka handlowa posiada więc zdolność prawną i zdolność sądową. Spółka jawna może więc posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników (art. 8 § 1 k.s.h w związku z art. 36 k.s.h.).
2017
8
lut

Istota:
Czynność wniesienia aportu do spółki osobowej jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Powstaje zatem pytanie, czy zwrot wartości wkładu do spółki jawnej, tj. przedmiotowej nieruchomości, będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie pismem z dnia 02.07.2009 (data wpływu 07.07.2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 29.06.2009 r. Nr IPPB1/415-351/09-2/AM, Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania dotyczącego „ zwrotu Spółce wartości wkładu do spółki jawnej, w postaci nieruchomości ”. Jednocześnie Wnioskodawca dokonał brakującej opłaty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wniesienie do nowo założonej spółki jawnej wkładu w postaci nieruchomości zabudowanej wiąże się z uzyskaniem przez Spółkę przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy wartość nieruchomości wnoszonej jako wkład do nowo założonej spółki jawnej należy ustalać według wartości historycznej (księgowej) czy też według wartości rynkowej aktualnej na chwilę wnoszenia wkładu? Czy wartości pieniężne otrzymane przez Spółkę w związku ze zwrotem Spółce wartości wkładu do spółki jawnej, w postaci nieruchomości, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do wartości wniesionego wkładu? Przedmiotem zaskarżonej interpretacji Nr IPPB1/415-351/09-4/AM była odpowiedź na pytanie pierwsze.
2017
7
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Cała kwota wkładów wniesionych do spółki cywilnej przez każdego wspólnika (w wysokości po 764.110,25 zł) została wskazana jako wkład każdego wspólnika do spółki jawnej. W taki sposób powstała Spółka jawna. Do spółki jawnej przystąpili następnie dwaj nowi wspólnicy, którzy wnieśli do spółki jawnej wkład o wartości po 20.000,00 zł. W spółce jawnej „ (...) ” Spółka jawna z siedzibą w A. obecnie występuje czterech wspólników (Wnioskodawca, X, Y oraz O), którzy uczestniczą w zyskach i stratach spółki jawnej w równych częściach (po 25%). Spółka prowadzi księgi rachunkowe od momentu jej powstania. Wnioskodawca zamierza (wraz z pozostałymi wspólnikami) dokonać przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o. o., stosownie do art. 55l-574 ksh. Działalność prowadzona przez spółkę jawną będzie w całości kontynuowana przez przekształconą spółkę z o. o., wykorzystując cały jej dotychczasowy majątek. Wszyscy obecni wspólnicy spółki jawnej będą wspólnikami spółki z o. o. Czterech wspólników (wszyscy aktualni wspólnicy) „ (...) ” Spółka jawna z siedzibą w A. (dalej: „ spółka jawna ”) podjęło uchwałę o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej i przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o. o. Skutkiem tej decyzji będzie powstanie „ (...) ” sp. z o. o. (dalej: „ spółka z o. o. ”).
2017
1
lut

Istota:
1. Czy wypłata zysków w formie rzeczowej poprzez przeniesienie własności nieruchomości na wspólników oraz przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej łączyć się będzie z obowiązkiem rozpoznania po stronie wspólników spółki jawnej przychodu z tego tytułu? W jakiej wysokości wspólnicy winni ustalić przychód z ww. tytułów?
2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, tj. z ww. tytułu wspólnicy zobowiązani będą do rozpoznania przychodu, w jaki sposób winny zostać ustalone koszty uzyskania powstałego przychodu w wyniku wypłaty zysku w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie własności nieruchomości na wspólników spółki jawnej?
3. W przypadku gdy wspólnicy nieruchomość otrzymaną od spółki jako wypłatę zysku wniosą ją aportem do spółki kapitałowej, w jaki sposób powinni ustalić przychód z ww. tytułu i koszty uzyskania przychodów?
4. W jaki sposób wspólnicy spółki jawnej powinni ustalić przychód oraz koszty uzyskania przychodu w przypadku gdy spółka jawna wniesie aport niepieniężny w postaci nieruchomości (stanowiącej środek trwały spółki jawnej) do spółki kapitałowej? Czy tak uzyskany dochód stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, czy też stanowi dochód z kapitałów pieniężnych? W jaki sposób (w jakim terminie) wspólnicy w tym przypadku winni rozliczyć podatek dochodowy?
5. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, tj. wspólnicy zobowiązani będą do rozpoznania przychodu w związku z wypłatą na ich rzecz zysku osiągniętego w spółce jawnej poprzez przeniesienie na nich własności udziałów, które spółka jawna objęła w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci nieruchomości, w jaki sposób winny zostać ustalone koszty tak uzyskania powstałego przychodu? Czy przychód z ww. tytułu winien zostać zaliczony do źródła przychodów z działalności gospodarczej czy też do przychodów z kapitałów pieniężnych? W jaki sposób (w jakim terminie) wspólnicy winni rozliczyć podatek dochodowy z ww. tytułu?
Fragment:
(...) spółki jawnej? W przypadku gdy wspólnicy nieruchomość otrzymaną od spółki jako wypłatę zysku wniosą ją aportem do spółki kapitałowej, w jaki sposób powinni ustalić przychód z ww. tytułu i koszty uzyskania przychodów? W jaki sposób wspólnicy spółki jawnej powinni ustalić przychód oraz koszty uzyskania przychodu w przypadku gdy spółka jawna wniesie aport niepieniężny w postaci nieruchomości (stanowiącej środek trwały spółki jawnej) do spółki kapitałowej? Czy tak uzyskany dochód stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, czy też stanowi dochód z kapitałów pieniężnych? W jaki sposób (w jakim terminie) wspólnicy w tym przypadku winni rozliczyć podatek dochodowy? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, tj. wspólnicy zobowiązani będą do rozpoznania przychodu w związku z wypłatą na ich rzecz zysku osiągniętego w spółce jawnej poprzez przeniesienie na nich własności udziałów, które spółka jawna objęła w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci nieruchomości, w jaki sposób winny zostać ustalone koszty tak uzyskania powstałego przychodu? Czy przychód z ww. tytułu (...)
2017
3
sty

Istota:
- Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn?
- W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn? W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna opisanych powyżej składników majątkowych na rzecz spółki jawnej nie spowoduje po stronie spółki jawnej ani Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn, ponieważ spółka jawna nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podatnikiem w tym przypadku nie będzie mógł być również Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej, ponieważ spółka jawna posiada odrębny od Wnioskodawcy majątek i to ona będzie obdarowanym z cywilnoprawnego punktu widzenia, tak więc po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej nie dojdzie do nabycia, a jest to przesłanka warunkująca objęcie zakresem przedmiotowym ustawy.
2016
16
gru

Istota:
- Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn?
- W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawczyni, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn? W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawczyni, darowizna opisanych powyżej składników majątkowych na rzecz spółki jawnej nie spowoduje po stronie spółki jawnej ani Wnioskodawczyni, jako wspólnika tej spółki, jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn, ponieważ spółka jawna nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że podatnikiem w tym przypadku nie będzie mogła być również Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej, ponieważ spółka jawna posiada odrębny od Wnioskodawczyni majątek i to ona będzie obdarowanym z cywilnoprawnego punktu widzenia, tak więc po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej nie dojdzie do nabycia, a jest to przesłanka warunkująca objęcie zakresem przedmiotowym ustawy.
2016
16
gru

Istota:
Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku (dalej: Aktywa) w tym np. udziały/akcje (dalej: „ Udziały ”). Udziały zostaną wcześniej objęte przez SKA lub Spółkę jawną w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Udziałów nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Aktywów lub Udziałów powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Aktywów lub Udziałów). Po otrzymaniu Aktywów lub Udziałów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia, w tym możliwe jest ich zbycie w celu ich umorzenia. Zbycie Aktywów lub Udziałów nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2016
16
gru

Istota:
Czy przeznaczenie niepodzielonego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy tej spółki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i czy spółka jawna musi z tego tytułu odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową. Stosownie do art. 25 pkt 2 ww. Kodeksu umowa spółki jawnej winna określać wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Przepis ten dotyczy również zmiany umowy spółki co do wnoszonych wkładów. Należy wspomnieć, iż stosownie do art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność sprzeczna z ustawą jest nieważna. W takiej sytuacji jakakolwiek umowa spółki jawnej bądź umowa ją zmieniająca mająca dotyczyć wniesienia wkładów i nie określająca osób je wnoszących i wysokości tych wkładów jest nieważna. Brak takiej umowy oznacza brak wniesienia wkładów. Umowa spółki jawnej, także aneks do niej, co do wniesienia wkładów wywołuje podwójny skutek, tj. zobowiązująco-rozporządzający, polegający na przeniesieniu na spółkę własności konkretnych rzeczy bądź przeniesienie na spółkę innych praw majątkowych. W braku takiego zobowiązania nie można mówić o wnoszeniu wkładu, a dokładnie o zobowiązaniu do wniesienia wkładu i drugiego skutku tego zobowiązania, tj. przeniesienia na spółkę tego wkładu. Jak już wspomniano stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna posiada ułomną osobowość prawną, tj. nabywa prawa i zaciąga zobowiązania.
2016
15
gru

Istota:
Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku (dalej: Aktywa) w tym np. udziały/akcje (dalej: „ Udziały ”). Udziały zostaną wcześniej objęte przez SKA lub Spółkę jawną w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Udziałów nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Aktywów lub Udziałów powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Aktywów lub Udziałów). Po otrzymaniu Aktywów lub Udziałów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia, w tym możliwe jest ich zbycie w celu ich umorzenia. Zbycie Aktywów lub Udziałów nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2016
8
gru

Istota:
Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ” lub „ Spółka ”) Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku (dalej: Aktywa) w tym np. udziały/akcje (dalej: „ Udziały ”). Udziały zostaną wcześniej objęte przez SKA lub Spółkę jawną w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Udziałów nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Aktywów lub Udziałów powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Aktywów lub Udziałów). Po otrzymaniu Aktywów lub Udziałów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia, w tym możliwe jest ich zbycie w celu ich umorzenia. Zbycie Aktywów lub Udziałów nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.