Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej oraz w zakresie powiązań między podmiotami.
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Nowego Wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej Nowego Wspólnika nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część wkładu Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej, do której Nowy Wspólnik wnosi wkład, pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Nowego Wspólnika jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Reasumując, Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przystąpienie Nowego Wspólnika do spółki osobowej na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 ustawy o PIT, z uwagi na to, że w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej u Wnioskodawcy nie dojdzie do żadnego przysporzenia majątkowego, ani też nie dojdzie również do uszczuplenia majątku.
2017
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, powiązań między podmiotami.
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Nowego Wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej Nowego Wspólnika nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część wkładu Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Wartość majątku spółki jawnej, do której Nowy Wspólnik wniesienie wkład, to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Nowego Wspólnika jest bowiem obojętna z perspektywy podatku CIT na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przystąpienie przez Nowego Wspólnika do spółki jawnej w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia nie spowoduje powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 11 ustawy o CIT, z uwagi na to, że nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o CIT.
2017
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, powiązań między podmiotami.
Fragment:
Przystąpienie do spółki jawnej Nowego Wspólnika nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część wkładu Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej, do której Nowy Wspólnik wnosi wkład, pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Nowego Wspólnika jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Reasumując, Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przystąpienie Nowego Wspólnika do spółki osobowej na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 ustawy o PIT, z uwagi na to, że w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej u Wnioskodawcy nie dojdzie do żadnego przysporzenia majątkowego ani też nie dojdzie również do uszczuplenia majątku. W związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej udział Wnioskodawcy w majątku spółki jawnej nie ulegnie zmianie.
2017
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia do spółki jawnej, powiązań między podmiotami, zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., „ KSH ”) rzeczy i prawa wniesione do spółki jawnej (lub innej spółki osobowej) tytułem wkładu, a także rzeczy i prawa nabyte lub uzyskane dla spółki jawnej w inny sposób w czasie jej istnienia, są majątkiem spółki. Zgodnie z art. 8 KSH spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z powyższego wynika, iż majątek spółki przez cały czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego poszczególnych wspólników. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część majątku spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego Wnioskodawcy. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Wnioskodawcy jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Wnioskodawcy do spółki jawnej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wydatek pieniężny polegający na wniesieniu wkładu pieniężnego do Spółki przez Wnioskodawcę, ze swojej istoty, nie może stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, ponieważ nie będzie skutkował powstaniem przysporzenia majątkowego.
2017
9
paź

Istota:
Czy przekazanie z majątku spółki jawnej dwóch oddziałów stanowiących zorganizowaną częśćprzedsiębiorstwa (ZCP) do majątku osobistego wspólników tejże spółki jawnej, w częściodpowiadającej posiadanym udziałom w zyskach w spółce jawnej, bez dokonania wzajemnych spłat i dopłat spowoduje u wspólników spółki jawnej (w tym Wnioskodawcy) powstanie przychodu, a tym samym obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca wraz z zainteresowanym niebędącym stroną postępowania jest wspólnikiem spółki jawnej dwóch osób fizycznych, w której każdy ze wspólników posiada 50% udziału w zyskach i stratach spółki. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej opodatkowane są przez wspólników podatkiem liniowym, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności spółki jawnej ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym jest sprzedaż paliw (PKD 47.30.Z) dokonywana poprzez własne stacje paliw, głównie gazu LPG. Spółka posiada również stacje, na których sprzedawane są inne rodzaje paliw (PB 95, ON). Spółka posiada licencję na sprzedaż paliw. Spółka posiada również zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w którym przetwarzany jest gaz propan i propan-butan. Wspólnicy spółki jawnej podjęli działania restrukturyzacyjne polegające na wydzieleniu z majątku spółki jawnej dwóch oddziałów, z których każdy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zwaną dalej w treści interpretacji ZCP). Oddziały zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. ZCP obejmuje: (...)
2017
6
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej wkładu w postaci akcji spółki akcyjnej.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku stwierdzenia, że po stronie wnoszącego aport do spółki jawnej powstanie przychód - kosztem uzyskania przychodu osiągniętego w taki sposób będzie wartość rynkowa akcji wniesionych tytułem wkładu do spółki jawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: powstania przychodu w związku z wniesieniem wkładu do spółki jawnej jest nieprawidłowe , zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) lub pkt 9 jest prawidłowe . Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), określanego w dalszej części skrótem „ k.s.h. ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do treści art. 22 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwględnieniem art. 31. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka jawna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.
2017
4
paź

Istota:
Czy w przypadku wydania Wspólnikowi i otrzymania przez Wspólnika przedsiębiorstwa Spółki Jawnej w ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, powstanie dla Wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF?
Fragment:
Wspólnik jest wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „ Spółka Jawna ”), która ma siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Drugim wspólnikiem Spółki Jawnej jest małżonka Wnioskodawcy. Spółka Jawna nie jest następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka Jawna nie powstała również z przekształcenia spółki kapitałowej. Spółka Jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto działalność gospodarcza prowadzona w ramach Spółki Jawnej przez cały okres funkcjonowała w niezmienionej formie prawnej. W przyszłości wspólnicy Spółki Jawnej mogą podjąć decyzję o likwidacji Spółki Jawnej, w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki Jawnej bez dokonywania likwidacji (zarówno likwidacja oraz rozwiązanie bez dokonywania likwidacji będą dalej określane jako: „ Likwidacja ”). W ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, przedsiębiorstwo Spółki Jawnej (dalej: Przedsiębiorstwo) zostanie wydane Wnioskodawcy. W skład przedsiębiorstwa Spółki Jawnej będą wchodzić, takie elementy jak: wszystkie aktywa trwałe Spółki funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością; prawa własności intelektualnej lub przemysłowej; kontakty z dostawcami; zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r.
2017
23
wrz

Istota:
Czy w przypadku wydania Wspólnikowi i otrzymania przez Wspólnika środków pieniężnych Spółki Jawnej w ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, powstanie dla Wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF?
Fragment:
Wspólnik jest wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „ Spółka Jawna ”), która ma siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Drugim wspólnikiem Spółki Jawnej jest małżonek Wnioskodawcy. Spółka Jawna nie jest następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka Jawna nie powstała również z przekształcenia spółki kapitałowej. Spółka Jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto działalność gospodarcza prowadzona w ramach Spółki Jawnej przez cały okres funkcjonowała w niezmienionej formie prawnej. W przyszłości wspólnicy Spółki Jawnej mogą podjąć decyzję o likwidacji Spółki Jawnej, w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki Jawnej bez dokonywania likwidacji (zarówno likwidacja oraz rozwiązanie bez dokonywania likwidacji będą dalej określane jako: „ Likwidacja ”). W ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, środki pieniężne Spółki Jawnej zostaną wydane Wnioskodawcy. Pozostały wspólnik Spółki Jawnej w związku z jej Likwidacją w ramach podziału majątku otrzyma przedsiębiorstwo Spółki Jawnej. Decyzja wspólników Spółki Jawnej dotycząca jej Likwidacji związana jest z planami dotyczącymi wyjścia (całościowego bądź też częściowego) z prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej.
2017
23
wrz

Istota:
Czy w przypadku wydania Wspólnikowi i otrzymania przez Wspólnika przedsiębiorstwa Spółki Jawnej w ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, powstanie dla Wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF?
Fragment:
Wspólnik jest wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „ Spółka Jawna ”), która ma siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Pozostałym wspólnikiem Spółki Jawnej jest małżonka Wnioskodawcy. Spółka Jawna nie jest następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka Jawna nie powstała również z przekształcenia spółki kapitałowej. Spółka Jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto działalność gospodarcza prowadzona w ramach Spółki Jawnej przez cały okres funkcjonowała w niezmienionej formie prawnej. W przyszłości wspólnicy Spółki Jawnej mogą podjąć decyzję o likwidacji Spółki Jawnej, w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki Jawnej bez dokonywania likwidacji (zarówno likwidacja oraz rozwiązanie bez dokonywania likwidacji będą dalej określane jako: „ Likwidacja ”). W ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, przedsiębiorstwo Spółki Jawnej zostanie wydane wspólnikom Spółki Jawnej. Decyzja wspólników Spółki Jawnej dotycząca jej Likwidacji związana jest z planami dotyczącymi wyjścia (całościowego bądź też częściowego) z prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
20
wrz

Istota:
Czy w przypadku wydania Wspólnikowi i otrzymania przez Wspólnika przedsiębiorstwa Spółki Jawnej w ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, powstanie dla Wspólnika przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF?
Fragment:
Wspólnik jest wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „ Spółka Jawna ”), która ma siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Pozostałym wspólnikiem Spółki Jawnej jest małżonek Wnioskodawczyni. Spółka Jawna nie jest następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka Jawna nie powstała również z przekształcenia spółki kapitałowej. Spółka Jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto działalność gospodarcza prowadzona w ramach Spółki Jawnej przez cały okres funkcjonowała w niezmienionej formie prawnej. W przyszłości wspólnicy Spółki Jawnej mogą podjąć decyzję o likwidacji Spółki Jawnej, w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki Jawnej bez dokonywania likwidacji (zarówno likwidacja oraz rozwiązanie bez dokonywania likwidacji będą dalej określane jako: „ Likwidacja ”). W ramach podziału majątku Spółki Jawnej następującego w związku z jej Likwidacją, przedsiębiorstwo Spółki Jawnej zostanie wydane wspólnikom Spółki Jawnej. Decyzja wspólników Spółki Jawnej dotycząca jej Likwidacji związana jest z planami dotyczącymi wyjścia (całościowego bądź też częściowego) z prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
20
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.