Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy wypłata zysków w formie rzeczowej poprzez przeniesienie własności nieruchomości na wspólników oraz przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej łączyć się będzie z obowiązkiem rozpoznania po stronie wspólników spółki jawnej przychodu z tego tytułu? W jakiej wysokości wspólnicy winni ustalić przychód z ww. tytułów?
2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, tj. z ww. tytułu wspólnicy zobowiązani będą do rozpoznania przychodu, w jaki sposób winny zostać ustalone koszty uzyskania powstałego przychodu w wyniku wypłaty zysku w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie własności nieruchomości na wspólników spółki jawnej?
3. W przypadku gdy wspólnicy nieruchomość otrzymaną od spółki jako wypłatę zysku wniosą ją aportem do spółki kapitałowej, w jaki sposób powinni ustalić przychód z ww. tytułu i koszty uzyskania przychodów?
4. W jaki sposób wspólnicy spółki jawnej powinni ustalić przychód oraz koszty uzyskania przychodu w przypadku gdy spółka jawna wniesie aport niepieniężny w postaci nieruchomości (stanowiącej środek trwały spółki jawnej) do spółki kapitałowej? Czy tak uzyskany dochód stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, czy też stanowi dochód z kapitałów pieniężnych? W jaki sposób (w jakim terminie) wspólnicy w tym przypadku winni rozliczyć podatek dochodowy?
5. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, tj. wspólnicy zobowiązani będą do rozpoznania przychodu w związku z wypłatą na ich rzecz zysku osiągniętego w spółce jawnej poprzez przeniesienie na nich własności udziałów, które spółka jawna objęła w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci nieruchomości, w jaki sposób winny zostać ustalone koszty tak uzyskania powstałego przychodu? Czy przychód z ww. tytułu winien zostać zaliczony do źródła przychodów z działalności gospodarczej czy też do przychodów z kapitałów pieniężnych? W jaki sposób (w jakim terminie) wspólnicy winni rozliczyć podatek dochodowy z ww. tytułu?
Fragment:
(...) spółki jawnej? W przypadku gdy wspólnicy nieruchomość otrzymaną od spółki jako wypłatę zysku wniosą ją aportem do spółki kapitałowej, w jaki sposób powinni ustalić przychód z ww. tytułu i koszty uzyskania przychodów? W jaki sposób wspólnicy spółki jawnej powinni ustalić przychód oraz koszty uzyskania przychodu w przypadku gdy spółka jawna wniesie aport niepieniężny w postaci nieruchomości (stanowiącej środek trwały spółki jawnej) do spółki kapitałowej? Czy tak uzyskany dochód stanowi dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, czy też stanowi dochód z kapitałów pieniężnych? W jaki sposób (w jakim terminie) wspólnicy w tym przypadku winni rozliczyć podatek dochodowy? Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, tj. wspólnicy zobowiązani będą do rozpoznania przychodu w związku z wypłatą na ich rzecz zysku osiągniętego w spółce jawnej poprzez przeniesienie na nich własności udziałów, które spółka jawna objęła w spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci nieruchomości, w jaki sposób winny zostać ustalone koszty tak uzyskania powstałego przychodu? Czy przychód z ww. tytułu (...)
2017
3
sty

Istota:
- Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn?
- W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn? W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna opisanych powyżej składników majątkowych na rzecz spółki jawnej nie spowoduje po stronie spółki jawnej ani Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn, ponieważ spółka jawna nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podatnikiem w tym przypadku nie będzie mógł być również Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej, ponieważ spółka jawna posiada odrębny od Wnioskodawcy majątek i to ona będzie obdarowanym z cywilnoprawnego punktu widzenia, tak więc po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej nie dojdzie do nabycia, a jest to przesłanka warunkująca objęcie zakresem przedmiotowym ustawy.
2016
16
gru

Istota:
- Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawcy, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn?
- W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy darowizna opisanych powyżej składników majątkowych (bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na rzecz spółki jawnej spowoduje po stronie spółki jawnej lub Wnioskodawczyni, jako wspólnika tej spółki, jakiekolwiek konsekwencje podatkowe w podatku od spadków i darowizn? W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na zadane pytanie nr 1 i uznania, że po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej powstanie obowiązek w podatku od spadków i darowizn, to czy Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki jawnej, będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn? Zdaniem Wnioskodawczyni, darowizna opisanych powyżej składników majątkowych na rzecz spółki jawnej nie spowoduje po stronie spółki jawnej ani Wnioskodawczyni, jako wspólnika tej spółki, jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w podatku od spadków i darowizn, ponieważ spółka jawna nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że podatnikiem w tym przypadku nie będzie mogła być również Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki jawnej, ponieważ spółka jawna posiada odrębny od Wnioskodawczyni majątek i to ona będzie obdarowanym z cywilnoprawnego punktu widzenia, tak więc po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej nie dojdzie do nabycia, a jest to przesłanka warunkująca objęcie zakresem przedmiotowym ustawy.
2016
16
gru

Istota:
Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku (dalej: Aktywa) w tym np. udziały/akcje (dalej: „ Udziały ”). Udziały zostaną wcześniej objęte przez SKA lub Spółkę jawną w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Udziałów nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Aktywów lub Udziałów powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Aktywów lub Udziałów). Po otrzymaniu Aktywów lub Udziałów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia, w tym możliwe jest ich zbycie w celu ich umorzenia. Zbycie Aktywów lub Udziałów nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2016
16
gru

Istota:
Czy przeznaczenie niepodzielonego zysku spółki jawnej na kapitał zapasowy tej spółki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i czy spółka jawna musi z tego tytułu odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową. Stosownie do art. 25 pkt 2 ww. Kodeksu umowa spółki jawnej winna określać wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Przepis ten dotyczy również zmiany umowy spółki co do wnoszonych wkładów. Należy wspomnieć, iż stosownie do art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność sprzeczna z ustawą jest nieważna. W takiej sytuacji jakakolwiek umowa spółki jawnej bądź umowa ją zmieniająca mająca dotyczyć wniesienia wkładów i nie określająca osób je wnoszących i wysokości tych wkładów jest nieważna. Brak takiej umowy oznacza brak wniesienia wkładów. Umowa spółki jawnej, także aneks do niej, co do wniesienia wkładów wywołuje podwójny skutek, tj. zobowiązująco-rozporządzający, polegający na przeniesieniu na spółkę własności konkretnych rzeczy bądź przeniesienie na spółkę innych praw majątkowych. W braku takiego zobowiązania nie można mówić o wnoszeniu wkładu, a dokładnie o zobowiązaniu do wniesienia wkładu i drugiego skutku tego zobowiązania, tj. przeniesienia na spółkę tego wkładu. Jak już wspomniano stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna posiada ułomną osobowość prawną, tj. nabywa prawa i zaciąga zobowiązania.
2016
15
gru

Istota:
Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku (dalej: Aktywa) w tym np. udziały/akcje (dalej: „ Udziały ”). Udziały zostaną wcześniej objęte przez SKA lub Spółkę jawną w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Udziałów nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Aktywów lub Udziałów powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Aktywów lub Udziałów). Po otrzymaniu Aktywów lub Udziałów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia, w tym możliwe jest ich zbycie w celu ich umorzenia. Zbycie Aktywów lub Udziałów nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2016
8
gru

Istota:
Czy zbycie składników majątkowych (Aktywów) w tym Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia) przez Wnioskodawcę będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego?
W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia składników majątkowych (Aktywów) lub Udziałów (w tym zbycie w celu umorzenia), jeżeli zbycie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego?
Fragment:
Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „ SKA ” lub „ Spółka ”) Po zrealizowaniu przez SKA założonych celów biznesowych, Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia SKA w spółkę jawną (przekształcona spółka jawna nie zmieni przedmiotu swojej działalności; dalej: „ Spółka jawna ”) a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia SKA, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku (dalej: Aktywa) w tym np. udziały/akcje (dalej: „ Udziały ”). Udziały zostaną wcześniej objęte przez SKA lub Spółkę jawną w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do dnia rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, koszt nabycia Udziałów nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu (jako koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem, koszt nabycia Aktywów lub Udziałów powinien być rozpoznany jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Aktywów lub Udziałów). Po otrzymaniu Aktywów lub Udziałów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca nie wyklucza ich zbycia, w tym możliwe jest ich zbycie w celu ich umorzenia. Zbycie Aktywów lub Udziałów nie nastąpi w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-111/16/AJ , IBPB-1-1/4511-112/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 19 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-113/16/AJ , IBPB-1-1/4511-114/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 21 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe związane z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej
Fragment:
Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych związanych z odpłatnym zbyciem akcji, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 6 kwietnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-115/16/AJ , IBPB-1-1/4511-116/16/AJ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 20 kwietnia 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem spółki jawnej z siedzibą w Polsce i prowadzącej działalność na terenie Polski (dalej: „ Spółka A ”). Spółka A powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Przed przekształceniem Spółki A ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, w skład majątku Spółki A będą wchodzić m.in. akcje (dalej: „ Akcje ”) w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka B ”), Akcje te po przekształceniu będą stanowić nadal majątek Spółki A.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.