Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania składnika majątkowego (nieruchomości) ze spółki jawnej i nieodpłatnego przekazania go na cele prywatne wspólnika tej spółki.
Fragment:
Jeszcze przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną, spółka nabyła w 1999 roku nieruchomość lokalową, która to nieruchomość jest jedynym majątkiem spółki. Obecnie nieruchomość jest wynajmowana. Wspólnicy planują podjąć w formie aktu notarialnego uchwałę, w wyniku której postanowią przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, prawo własności nieruchomości lokalowej, w takich udziałach w jakich uczestniczą w spółce. Dodatkowo Wnioskodawczyni wskazała, że w związku z wycofaniem nieruchomości z majątku spółki jawnej obniżeniu ulegnie jej kapitał. Wycofanie nieruchomości z majątku spółki i przekazanie jej na cele prywatne nie następuje tytułem wypłaty zysku. Dochody spółek niebędących osobami prawnymi (w niniejszej sprawie: spółki jawnej) nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
11
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej niepieniężnych składników majątku w postaci nieruchomości
Fragment:
Wspólnik Wnioskodawcy otrzyma cały pozostały majątek Spółki jawnej, w tym środki pieniężne, nieruchomości, środki trwałe, należności Spółki jawnej oraz będzie odpowiedzialny za zobowiązania Spółki jawnej. w zakresie sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku: W dniu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki jawnej nastąpią przesunięcia majątkowe ze Spółki jawnej do majątku wspólników. Każdy ze wspólników będzie zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego majątku Spółki jawnej. W dniu zawarcia porozumienia o zakończeniu działalności Spółki (w tym dniu przekazane zostaną nieruchomości, o których mowa powyżej na rzecz Wnioskodawcy), Wnioskodawca zrzeknie się wobec wspólnika oraz wobec Spółki jawnej wszystkich roszczeń, w szczególności roszczeń o zwrot przysługującego Mu udziału kapitałowego. Wspólnik Wnioskodawcy otrzymując pozostały majątek Spółki jawnej zrzeknie się wszelkich roszczeń wobec Wnioskodawcy oraz wobec Spółki jawnej, w szczególności o zwrot przysługującego Mu udziału kapitałowego. Wspólnik Wnioskodawcy będzie odpowiedzialny za przechowywanie ksiąg oraz dokumentacji Spółki jawnej, a także za podjęcie czynności zmierzających do wykreślenia Spółki jawnej z rejestru sądowego.
2017
7
gru

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności praw majątkowych w zamian za wkład dla wspólnika występującego ze Spółki jawnej
Fragment:
Wydział IV Ksiąg Wieczystych, i są to nieruchomości, składające się z gruntów i dwóch budynków (budynek główny zlokalizowany na działce objętej pierwszą z ww. ksiąg wieczystych oraz budynek gospodarczy zlokalizowany na działce objętej drugą z ww. ksiąg wieczystych), wybudowanych przez Spółkę jawną. Wnioskodawca otrzyma cały pozostały majątek Spółki jawnej, w tym środki pieniężne, nieruchomości, środki trwałe, należności Spółki jawnej oraz będzie odpowiedzialny za zobowiązania Spółki jawnej. w zakresie sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku: W dniu wystąpienia wspólnika Wnioskodawcy ze Spółki jawnej nastąpią przesunięcia majątkowe ze Spółki jawnej do majątku wspólników. Każdy ze wspólników będzie zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego majątku Spółki jawnej. W dniu zawarcia porozumienia o zakończeniu działalności Spółki (w tym dniu przekazane zostaną nieruchomości, o których mowa powyżej na rzecz wspólnika Wnioskodawcy) wspólnik Wnioskodawcy zrzeknie się wobec Wnioskodawcy oraz wobec Spółki jawnej wszystkich roszczeń, w szczególności roszczeń o zwrot przysługującego mu udziału kapitałowego. Wnioskodawca otrzymując pozostały majątek Spółki jawnej zrzeknie się wszelkich roszczeń wobec wspólnika oraz wobec Spółki jawnej, w szczególności o zwrot przysługującego mu udziału kapitałowego. Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie ksiąg oraz dokumentacji Spółki jawnej, a także za podjęcie czynności zmierzających do wykreślenia Spółki jawnej z rejestru sądowego.
2017
7
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki jawnej wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej oraz w zakresie skutków podatkowych spłaty wierzytelności otrzymanej w wyniku likwidacji spółki jawnej.
Fragment:
(...) spółki jawnej. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, ponieważ niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki z o.o., która zostanie przekształcona w spółkę jawną, a w późniejszym czasie zlikwidowana. Na moment likwidacji spółki jawnej mogą zostać wydane aktywa posiadane przez spółkę jawną, na które składać się mogą wierzytelności z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę z o.o. (lub spółkę jawną powstałą z przekształcenia spółki z o.o.) akcji lub udziałów spółki kapitałowej. Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577): spółka osobowa to − spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej oraz w zakresie powiązań między podmiotami.
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez Nowego Wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej Nowego Wspólnika nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część wkładu Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej, do której Nowy Wspólnik wnosi wkład, pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Nowego Wspólnika jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Reasumując, Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przystąpienie Nowego Wspólnika do spółki osobowej na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 ustawy o PIT, z uwagi na to, że w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej u Wnioskodawcy nie dojdzie do żadnego przysporzenia majątkowego, ani też nie dojdzie również do uszczuplenia majątku.
2017
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, powiązań między podmiotami.
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Nowego Wspólnika wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej Nowego Wspólnika nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część wkładu Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Wartość majątku spółki jawnej, do której Nowy Wspólnik wniesienie wkład, to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Nowego Wspólnika jest bowiem obojętna z perspektywy podatku CIT na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przystąpienie przez Nowego Wspólnika do spółki jawnej w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego na warunkach przedstawionych w opisie zdarzenia nie spowoduje powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika nie będzie podstaw do zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 11 ustawy o CIT, z uwagi na to, że nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o CIT.
2017
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, powiązań między podmiotami.
Fragment:
Przystąpienie do spółki jawnej Nowego Wspólnika nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część wkładu Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej, do której Nowy Wspólnik wnosi wkład, pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego wspólników. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Nowego Wspólnika jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Nowego Wspólnika do spółki jawnej. Reasumując, Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że przystąpienie Nowego Wspólnika do spółki osobowej na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2. Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej na zasadach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania wobec Wnioskodawcy art. 25 ustawy o PIT, z uwagi na to, że w związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej u Wnioskodawcy nie dojdzie do żadnego przysporzenia majątkowego ani też nie dojdzie również do uszczuplenia majątku. W związku z przystąpieniem Nowego Wspólnika do spółki jawnej udział Wnioskodawcy w majątku spółki jawnej nie ulegnie zmianie.
2017
9
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przystąpienia do spółki jawnej, powiązań między podmiotami, zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., „ KSH ”) rzeczy i prawa wniesione do spółki jawnej (lub innej spółki osobowej) tytułem wkładu, a także rzeczy i prawa nabyte lub uzyskane dla spółki jawnej w inny sposób w czasie jej istnienia, są majątkiem spółki. Zgodnie z art. 8 KSH spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z powyższego wynika, iż majątek spółki przez cały czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego poszczególnych wspólników. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu do spółki jawnej w związku z przystąpieniem do spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Przystąpienie do spółki jawnej nie oznacza bowiem, że Wnioskodawca otrzyma część majątku spółki jawnej. Majątek Spółki jawnej pozostaje wciąż majątkiem odrębnym od majątku osobistego Wnioskodawcy. Wartość majątku spółki jawnej i to w jakiej proporcji pozostaje ona do wartości wkładu Wnioskodawcy jest bowiem obojętna z perspektywy podatku PIT na moment przystąpienia Wnioskodawcy do spółki jawnej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wydatek pieniężny polegający na wniesieniu wkładu pieniężnego do Spółki przez Wnioskodawcę, ze swojej istoty, nie może stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, ponieważ nie będzie skutkował powstaniem przysporzenia majątkowego.
2017
9
paź

Istota:
Czy przekazanie z majątku spółki jawnej dwóch oddziałów stanowiących zorganizowaną częśćprzedsiębiorstwa (ZCP) do majątku osobistego wspólników tejże spółki jawnej, w częściodpowiadającej posiadanym udziałom w zyskach w spółce jawnej, bez dokonania wzajemnych spłat i dopłat spowoduje u wspólników spółki jawnej (w tym Wnioskodawcy) powstanie przychodu, a tym samym obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca wraz z zainteresowanym niebędącym stroną postępowania jest wspólnikiem spółki jawnej dwóch osób fizycznych, w której każdy ze wspólników posiada 50% udziału w zyskach i stratach spółki. Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej opodatkowane są przez wspólników podatkiem liniowym, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności spółki jawnej ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym jest sprzedaż paliw (PKD 47.30.Z) dokonywana poprzez własne stacje paliw, głównie gazu LPG. Spółka posiada również stacje, na których sprzedawane są inne rodzaje paliw (PB 95, ON). Spółka posiada licencję na sprzedaż paliw. Spółka posiada również zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w którym przetwarzany jest gaz propan i propan-butan. Wspólnicy spółki jawnej podjęli działania restrukturyzacyjne polegające na wydzieleniu z majątku spółki jawnej dwóch oddziałów, z których każdy stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zwaną dalej w treści interpretacji ZCP). Oddziały zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. ZCP obejmuje: (...)
2017
6
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej wkładu w postaci akcji spółki akcyjnej.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku stwierdzenia, że po stronie wnoszącego aport do spółki jawnej powstanie przychód - kosztem uzyskania przychodu osiągniętego w taki sposób będzie wartość rynkowa akcji wniesionych tytułem wkładu do spółki jawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: powstania przychodu w związku z wniesieniem wkładu do spółki jawnej jest nieprawidłowe , zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) lub pkt 9 jest prawidłowe . Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577), określanego w dalszej części skrótem „ k.s.h. ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do treści art. 22 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwględnieniem art. 31. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka jawna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.
2017
4
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.