Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
1) przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki jawnej nieruchomości,
2) ustalenia wartość początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki jawnej.

Fragment:

W przyszłości Wnioskodawca rozważa przystąpienie do spółki jawnej. Aportem Wnioskodawcy do spółki jawnej miałoby być dotychczasowe przedsiębiorstwo, w tym także nieruchomość. Zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.): przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Zgodnie z art. 4 § 1 tej ustawy – spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 8 Kodeksu spółek handlowych: spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. W myśl art. 22 § 1 tej ustawy: spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Wniesienie do spółki jawnej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu na spółkę.

2018
19
gru

Istota:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki jawnej

Fragment:

Każdy ze wspólników spółki jawnej – w tym Wnioskodawczyni – posiada udział w tej spółce w wysokości 20%. Wnioskodawczyni, jak również żaden z innych wspólników spółki jawnej, nie ma udziału w spółce kapitałowej (pośrednio lub bezpośrednio) przekraczającego 20%. W efekcie struktura udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółce jawnej jest tożsama. W 2017 r. pomiędzy spółką jawną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zawierane były transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty), o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością miały w 2017 r. siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2016-2017 spółka jawna prowadziła księgi rachunkowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Przychody spółki jawnej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym 2017 r. równowartość 2 000 000 euro. Transakcje pomiędzy spółką jawną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 r osiągnęły wartość 57 775,77 euro.

2018
16
gru

Istota:

Kontynuacja zwolnienia dochodów w sse przez osobę fizyczną po rozwiązanej spółce jawnej.

Fragment:

Tym samym w wyniku przekształcenia w prawa wydanej decyzji weszła przekształcona ze spółki cywilnej spółka jawna. Ze względu na to, że spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a podatnikami tego podatku są wspólnicy spółki jawnej, to ze zwolnienia w podatku dochodowym korzystają obecnie wspólnicy spółki jawnej, również na podstawie przepisu art. 21 ust.1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeden ze wspólników spółki jawnej nosi się z zamiarem wystąpienia ze spółki i w związku z powyższym wspólnicy mają zamiar dokonać rozwiązania spółki w trybie art. 67 Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia jej likwidacji, w taki sposób, że całość przedsiębiorstwa za zgodą drugiego wspólnika spółki jawnej zostanie przejęta przez Wnioskodawczynię jako osobę fizyczną. Tym samym po przejęciu działalności spółki Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność produkcyjną w SSE w zakresie, jakim prowadziła dotychczas jako osoba fizyczna, jak i działalność produkcyjną, którą prowadziła spółka jawna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przejęciem jako osoba fizyczna działalności gospodarczej prowadzonej w SSE przez spółkę jawną oraz dalsze jej kontynuowanie (...)

2018
14
gru

Istota:

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

Fragment:

Natomiast Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdził, że „ w przypadku, gdy spółka, której udziały są zbywane, powstała z przekształcenia spółki jawnej, do której zbywający udziały wniósł wkłady, to za wydatki, o których mowa w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 38 należy brać pod uwagę wydatki historyczne, poniesione przez wspólnika na etapie wnoszenia do spółki jawnej wkładu. ” Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkami tymi będzie w analizowanym przypadku wartość wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu do spółki jawnej na moment wniesienia. Uwzględniając zatem orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadło w niniejszej sprawie, stanowiska Wnioskodawcy nie można uznać za prawidłowe. Kosztem uzyskania przychodu będzie wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej bytu prawnego a nie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do spółki jawnej określona na dzień wniesienia wkładów do spółki jawnej jak chce Wnioskodawca. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu powinna być kwota odpowiadająca wartości bilansowej spółki jawnej na dzień przekształcenia w spółkę z o.o., która przypada proporcjonalnie na udziały Wnioskodawcy będące przedmiotem sprzedaży. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Należy również zauważyć, że rozporządzenie częścią udziału kapitałowego w spółce jawnej na rzecz małżonki Wnioskodawcy w drodze nieważnej umowy darowizny nie ma wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie określenia, czy składniki majątku mające być przedmiotem aportu do spółki z o.o. stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy w związku z wniesieniem aportu powstanie przychód podatkowy.

Fragment:

Wymaga podkreślenia, że w każdym przypadku przeniesienie własności nieruchomości z majątku spółki jawnej do prywatnego majątku jej wspólnika wymaga zachowania formy aktu notarialnego (wynika to z art. 158 Kodeksu cywilnego). Każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu (art. 51 § 1 K.s.h.). Stosownie zaś do art. 52 § 1 K.s.h., wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Umowa spółki jawnej może jednak inaczej regulować te kwestie. Niepobrany przez wspólnika zysk za dany rok może być mu wypłacony w latach następnych, o ile nie zajdzie potrzeba przeznaczenia go na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika (zgodnie z art. 52 § 2 K.s.h.). Wypłata z tytułu podziału zysku stanowi odzwierciedlenie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej. Trzeba przy tym zauważyć, że podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy spółki jawnej, a nie ta spółka. Wynika to z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF. Na podstawie zapisów dokonanych w prowadzonej przez spółkę jawną księdze podatkowej (lub w księgach rachunkowych), każdy ze wspólników oblicza swój dochód z prowadzonej w formie tej spółki działalności gospodarczej, jako nadwyżkę przypadającej na niego (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku) kwoty przychodów nad kosztami ich uzyskania (obliczonymi z zachowaniem tej samej proporcji).

2018
11
lis

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych

Fragment:

Spółka jawna (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólniczka składająca wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, który ma pozostać w Spółce. Jeden ze wspólników Spółki (inny niż Wnioskodawczyni) zamierza wystąpić ze Spółki jawnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości ..... zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika. Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

2018
11
lis

Istota:

Skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych

Fragment:

Spółka jawna (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólnik składający wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki jawnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości 30 000 zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika. Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

2018
11
lis

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych

Fragment:

Spółka jawna (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólnik składający wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, który ma pozostać w Spółce. Jeden ze wspólników Spółki (inny niż Wnioskodawca) zamierza wystąpić ze Spółki jawnej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości .... zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika. Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

2018
8
lis

Istota:

Skutki podatkowe podwyższenia wkładów dotychczasowych wspólników spółki jawnej z wypracowanego zysku.

Fragment:

Równocześnie Spółka Jawna jako podatnik podatku PCC zapłaciła kwotę 8.512,00 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w tej sytuacji A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. dawniej „ A. ” Sp.J. była zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości Podwyższenia Wkładów Dotychczasowych Wspólników Spółki Jawnej? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z aktualizacją wkładów Dotychczasowych Wspólników do Spółki Jawnej ze środków własnych spółki oraz zmianą umowy spółki w tym zakresie, na podstawie art. 1 ust. 1 i 3 Ustawy o PCC nie nastąpi obowiązek zapłaty podatku PCC w wysokości 0,5%, gdyż w wyniku aktualizacji nie nastąpiło zwiększenie majątku Spółki Jawnej. Spółka była zobowiązana wyłącznie do zapłaty podatku PCC w wysokości 0,5% od wysokości wkładu wniesionego przez Nowego Wspólnika, tj. A. Sp. z o.o. wraz z przystąpieniem do Spółki Jawnej, gdyż wyłącznie w wyniku tej czynności nastąpiło zwiększenie majątku Spółki Jawnej. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

2018
15
wrz

Istota:

Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej podatkiem liniowym

Fragment:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Stosownie do art. 51 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Zatem, spółka jawna nie posiada podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, tym samym nie jest na gruncie przepisów prawa podatkowego podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi czy prawnymi, podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca – wspólnik spółki jawnej jako osoba fizyczna będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.