Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Spółka jawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?
2. Czy ustalenie sposobu podziału majątku spółki jawnej rozwiązanej na mocy uchwały wspólników o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?
3. Czy zwiększenie majątku Wnioskodawczyni poprzez nabycie całego majątku spółki jawnej w wyniku realizacji uchwały rozwiązującej tę spółkę, tj. w wysokości przekraczającej jej udział w zyskach wynikający z umowy spółki jawnej, będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni?
Fragment:
Czy rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni... Czy ustalenie sposobu podziału majątku spółki jawnej rozwiązanej na mocy uchwały wspólników o jej rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni... Czy zwiększenie majątku Wnioskodawczyni poprzez nabycie całego majątku spółki jawnej w wyniku realizacji uchwały rozwiązującej tę spółkę, tj. w wysokości przekraczającej jej udział w zyskach wynikający z umowy spółki jawnej, będzie rodziło skutki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni... Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni, rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i przeniesienie na Wnioskodawczynię przedsiębiorstwa spółki jawnej nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie art. 14 u.p.d.o.f. po stronie Wnioskodawczyni. Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h,, spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.
2016
9
sie

Istota:
Czy na moment rozwiązania Spółki jawnej (po przeprowadzeniu likwidacji albo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego) po stronie Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podatkowy w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego, tj. (w szczególności środków pieniężnych lub innych praw majątkowych (np. udziałów/akcji w innych spółkach)?
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne oraz ewentualnie inne aktywa (prawa majątkowe) z tytułu rozwiązania mającej siedzibę w Polsce spółki jawnej prawa handlowego („ Spółka jawna ”). Rozwiązanie Spółki jawnej nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji albo bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych („ KSH ”). Do czasu jej rozwiązania Spółka jawna prowadzić będzie działalność gospodarczą. Prowadząc działalność gospodarczą, Spółka jawna będzie generować przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu po stronie wspólników, w tym Wnioskodawcy. Z tytułu rozwiązania Spółki jawnej Wnioskodawcy, jako jej wspólnikowi, przysługiwać będzie prawo udziału w majątku likwidacyjnym Spółki jawnej. Na dzień rozwiązania w majątku Spółki jawnej mogą znajdować się: środki pieniężne; ewentualnie inne prawa majątkowe (np. udziały/akcje w innych spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce). Przedmiotem wniosku jest Spółka jawna pochodząca z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka z o.o.’’). Dochody Spółki z o.o. są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie, w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Wnioskodawcy, podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
4
sie

Istota:
Opodatkowanie czynności przekształcenia spółki.
Fragment:
Wnioskodawca (spółka jawna) planuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcana spółka jawna nie jest w likwidacji, ani w upadłości. W wyniku przekształcenia obecni wspólnicy spółki jawnej uzyskają status udziałowców spółki z o.o. Przekształcenie nastąpi w trybie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”). W jego wyniku kapitał zakładowy Spółki z o.o. nie będzie wyższy od wartości wkładów wniesionych uprzednio do przekształcanej spółki jawnej. Podczas przekształcenia zmianie nie ulegnie również wysokość wkładów poszczególnych wspólników spółki jawnej, którzy w momencie przekształcenia staną się udziałowcami Spółki z o.o. Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej (spółki z o.o.) będzie odpowiadała wartości majątku spółki przekształconej (spółki jawnej) lub będzie od niej niższa. Tym samym, będzie zachodzić ekwiwalentność między wartością majątku przekształcanej spółki jawnej, a wartością udziałów jakie wspólnicy obejmą w powstałej z przekształcenia spółce z o.o..
2016
28
lip

Istota:
Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż otrzymanie środków pieniężnych, jak i innych składników majątku spółki jawnej przez Wnioskodawcę w ramach rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji bądź w ramach likwidacji spółki jawnej nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Fragment:
Rozwiązanie spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego może nastąpić w konsekwencji podjęcia jednomyślnej uchwały wspólników spółki jawnej w sprawie zakończenia jej działalności. W przypadku zakończenia działalności spółki jawnej (w drodze likwidacji, czy też jej rozwiązania) wspólnicy spółki jawnej ustalą pomiędzy sobą w szczególności zasady podziału majątku spółki jawnej, w tym środków pieniężnych oraz innych składników majątku. W związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółki jawnej, Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego, uzgodnioną część majątku spółki jawnej. W szczególności, na rzecz Wnioskodawcy mogą zostać przekazane środki pieniężne oraz/lub wierzytelności w stosunku do osób trzecich (innych niż wspólnicy spółki jawnej). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż otrzymanie środków pieniężnych, jak i innych składników majątku spółki jawnej przez Wnioskodawcę w ramach rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji bądź w ramach likwidacji spółki jawnej nie będzie skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2016
24
lip

Istota:
1) Czy i w jakiej wysokości środki pieniężne otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT?2) Czy i w jakiej wysokości Aktywa otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT?
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zostać akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej: „ Spółka ”). Akcje zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wkładu niepieniężnego (aport), w zamian za który Wnioskodawca wyda osobom wnoszącym aport własne udziały. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki w spółkę jawną (dalej: „ Spółka jawna ”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca może otrzymać: środki pieniężne; składniki majątku o charakterze niepieniężnym – np. udziały (dalej łącznie jako: „ Aktywa ”). Jeżeli w trakcie swojego funkcjonowania Spółka wypracuje zysk zarówno bieżący jak i z lat ubiegłych (ustalony według przepisów ustawy o rachunkowości będący podstawą do wypłaty dywidendy przez Spółkę) będzie podlegał on na moment przekształcenia opodatkowaniu CIT zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.
2016
21
lip

Istota:
PIT - w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości „B” stanowiącej składnik majątku spółki jawnej, na rzecz Wnioskodawcy tytułem wypłaty niepodzielonego zysku spółki.
Fragment:
Pytania dotyczące nieruchomości oznaczonej jako „ A ” Czy przychód z tytułu otrzymania nieruchomości wniesionej uprzednio tytułem wkładu do spółki jawnej będzie zwolniony u Wnioskodawcy z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wniesionego wkładu... Czy zwrot wkładu w naturze, tj. przeniesienie nieruchomości ze spółki jawnej na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będzie w tym przypadku podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)... Pytania dotyczące nieruchomości oznaczonej jako „ B ” Czy wypłata zysku w formie rzeczowej, w szczególności przekazania na Wnioskodawcę prawa własności nieruchomości spowoduje u Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej powstanie przychodu podatkowego z tytułu działalności gospodarczej lub z innych tytułów jako podatnika podatku dochodowego... Czy przeniesienie nieruchomości ze spółki na Wnioskodawcę jako wspólnika (wypłata zysku w formie rzeczowej) będzie podlegała podatkowi PCC... Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie nr 3. Odpowiedz na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych została rozpatrzona odrębną interpretacja. Wniosek zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych rozpatrzony został odrębnym rozstrzygnięciem.
2016
19
lip

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych, wierzytelności oraz prawa do znaków towarowych o wartości niższej lub wyższej niż stosunek wartości wkładu Wnioskodawcy do całkowitej wartości wkładów do Spółki jawnej lub w stosunku do udziału w zysku Wnioskodawcy w związku z likwidacją/rozwiązaniem spółki osobowej.
Fragment:
Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „ Spółka jawna ”). Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem działalności Spółki jawnej są m.in.: usługi doradcze, administracyjna obsługa spółek z grupy, udzielanie licencji na korzystanie ze znaków towarowych, wynajem nieruchomości. Spółka jawna nie powstała z przekształcenia innej spółki prawa handlowego. Poza Wnioskodawcą wspólnikiem Spółki jawnej jest także inna osoba fizyczna. Wnioskodawca planuje likwidację Spółki jawnej (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku – prawa do znaków towarowych oraz wierzytelności. Wierzytelności, które otrzyma Wnioskodawca z tytułu rozwiązania (likwidacji) Spółki jawnej to wierzytelności handlowe. Nie będą to wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę jawną, wierzytelności z tytułu odsetek od takich pożyczek, ani wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty.
2016
13
lip

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy zbycia ogółu praw i obowiązków, w której to Wnioskodawca nabywa od Osoby fizycznej „B” prawo do 50% udziału w przychodach, kosztach, zyskach/stratach prowadzonej spółki jawnej, Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia straty powstałej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki jawnej w proporcji 50% od 1 stycznia 2015 r. do 30 maja 2015 r. oraz 99% od 31 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.?
Fragment:
W trakcie roku podatkowego 2015 zmianie uległa proporcja udziału w przychodach, kosztach, zyskach/stratach prowadzonej spółki jawnej. Odnosząc powyższą analizę stanu prawnego do sytuacji przedstawionej we wniosku stwierdzić należy, że podział przychodów i kosztów między wspólnikami spółki jawnej powinien być dokonany jednolicie, w takiej proporcji, w jakiej każdy ze wspólników partycypuje w zyskach spółki. Zatem proporcję, o której mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się w stosunku do przysługującego wspólnikowi, będącemu osobą fizyczną, udziału w przychodach i kosztach spółki jawnej, stosownie do postanowień zawartych w umowie spółki, przy czym pod pojęciem udziału należy rozumieć udział w zyskach tej spółki. Zarówno więc przychody, koszty uzyskania przychodu, jak i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, straty i ulgi podatkowe, powinny być rozliczane przez Wnioskodawcę, będącego wspólnikiem spółki jawnej – proporcjonalnie do jego udziału w zyskach tej spółki. Wspólnik spółki jawnej, ma obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody z tytułu udziału w tej spółce, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
8
lip

Istota:
Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki jawnej)?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu do Biura) Wnioskodawczyni wskazała m.in., że: Spółka osobowa (spółka jawna), do której Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem przedsiębiorstwo zostanie dopiero utworzona. Wnioskodawczyni jest podmiotem, który planuje utworzenie spółki jawnej. Wnioskodawczyni będzie podmiotem, który utworzy spółkę jawną (wraz z pozostałym wspólnikiem), a w następnej kolejności wniesie aportem przedsiębiorstwo. Spółka jawna nie powstanie w wyniku przekształcenia innego podmiotu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki jawnej)... Zdaniem Wnioskodawczyni, podstawą opodatkowania będzie wartość wkładu (przedsiębiorstwa) zadeklarowana przez wspólników. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa oznacza zmianę umowy spółki jawnej, która będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych za zmianę umowy uważa się w przypadku spółki osobowej (spółki jawnej) wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.
2016
3
lip

Istota:
Opodatkowanie wniesienia aportu do spółki jawnej w postaci przeniesienia własności udziałów w nieruchomości.
Fragment:
Jak wyżej wskazano, Wnioskodawca – P i zainteresowany – A pozostają wspólnikami wskazanej wcześniej spółki jawnej. Wnioskodawca – P, niezależnie od pozostawania wspólnikiem spółki jawnej, prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną na swoje imię. Natomiast, zainteresowany – A, poza pozostawaniem wspólnikiem spółki jawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej. Zainteresowana – B nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie pozostaje wspólnikiem spółek osobowych. Wnioskodawca – P i zainteresowany – A, jako wspólnicy spółki jawnej, w 2010 r. przekazali wyżej wskazanej spółce jawnej do używania nieruchomość zapisaną w KW. Nieruchomość ta w chwili przekazania spółce jawnej nie była zabudowana. Spółka jawna na tej nieruchomości wybudowała budynek handlowo-usługowy i poniosła nakłady na jego wybudowanie. Po wybudowaniu budynku użytkowego, spółka jawna na tej nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą, objętą przedmiotem jej działania. Wnioskodawca, za zgodą żony – B, z którą pozostaje we wspólności małżeńskiej oraz zainteresowany – A zamierzają w tym roku przenieść własność udziałów w opisanej wcześniej nieruchomości, tytułem wkładu do spółki jawnej pod firmą: (...) spółka jawna w (...), której są wspólnikami.
2016
30
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.