Spółka dominująca | Interpretacje podatkowe

Spółka dominująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka dominująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie dotyczącym powstania przychodu z tytułu otrzymania darowizny przez spółkę dominującą od spółki zależnej w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
Fragment:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w G wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy podatkowej grupy kapitałowej, zawartej w dniu 2 lipca 2015 r. przez „ I ” Sp. z o.o. jako spółkę dominującą (dalej: „ Spółka dominująca ”) oraz „ G ” Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka zależna ”). Pierwszy rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „ PGK ”, „ Wnioskodawca ”) rozpocznie się 5 października 2015 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2016 r. Spółka dominująca i Spółka zależna są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W okresie trwania PGK, spółki tworzące PGK mogą dokonywać między sobą różnych transakcji. Między innymi, Spółka zależna może dokonać na rzecz Spółki dominującej darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm. - dalej: „ Kodeks cywilny ”). Przedmiotem darowizny będą środki pieniężne. Zgodnie z planowaną treścią umowy darowizny, zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego oraz przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki dominującej zostaną dokonane tego samego dnia. Dokonanie przez Spółkę zależną darowizny na rzecz Spółki dominującej będzie udokumentowane umową darowizny zawartą pomiędzy wskazanymi spółkami w formie aktu notarialnego oraz potwierdzeniem przelewu środków pieniężnych z tytułu darowizny na rachunek bankowy Spółki dominującej.
2015
20
gru

Istota:
Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą w trybie art. 494 § 1 KSH, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki naliczone, przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy?
Fragment:
W wyniku połączenia na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wnioskodawca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki dominującej. Wnioskodawca przejmie m.in. obowiązek spłaty finansowania zewnętrznego pozyskanego przez Spółkę dominującą na zakup udziałów Wnioskodawcy. Obowiązek ten dotyczy zarówno części kapitałowej jak i odsetek, które mogą obejmować również odsetki naliczone za okres gdy zobowiązanym do spłaty finansowania zewnętrznego będzie Spółka dominująca tzn. niezapłaconych do dnia połączenia. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą w trybie art. 494 § 1 KSH, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki naliczone, przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy... W którym momencie będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki naliczone przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy...
2013
9
mar

Istota:
W którym momencie będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki naliczone przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy?
Fragment:
Obowiązek ten dotyczy zarówno części kapitałowej jak i odsetek, które mogą obejmować również odsetki naliczone za okres gdy zobowiązanym do spłaty finansowania zewnętrznego będzie Spółka dominująca tzn. niezapłaconych do dnia połączenia. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą w trybie art. 494 § 1 KSH, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki naliczone, przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy... W którym momencie będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki naliczone przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki naliczone przed i po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką dominującą, od finansowania zewnętrznego uzyskanego przez Spółkę dominującą (przejmowaną) na nabycie udziałów Wnioskodawcy, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji.
2013
9
mar

Istota:
Czy wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiąganych przez spółkę dominującą z tytułu wykonywania umów o zarządzanie spółką zależną lub o doradztwo i nadzór na realizacją kontraktów zawartych przez wnioskodawcę, o których to umowach jest mowa w opisie stanu faktycznego ?
Fragment:
Nie można zatem traktować działalności osoby przy pomocy, której będzie działać wnioskodawca, jako miejsca zarządu (zakładu) spółki dominującej. Nie będzie to też biuro, filia lub inna stała placówka spółki dominującej. Osoba pełniąca funkcję członka zarządu spółki zależnej (wnioskodawcy) z ramienia spółki dominującej nie będzie też uprawniona do działania w imieniu spółki dominującej, lecz jako członek zarządu spółki zależnej będzie reprezentować i prowadzić sprawy tejże spółki zależnej, a nie spółki dominującej. To samo dotyczy umowy o doradztwo i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktów (umów) zawartych przez spółkę zależną (wnioskodawcę). W ramach tej umowy reprezentowane będą interesy spółki zależnej, a nie spółki dominującej. Nie można też stwierdzić, że przedmiotowe umowy tworzyć będą jakąś szczególną relację między wnioskodawcą a spółką dominującą, z powodu której można by uznać spółkę zależną za zakład spółki dominującej. Przedmiotowe umowy dotyczyć będą realizacji i ochrony prawi interesów wnioskodawcy, a nie spółki dominującej. Fakt stałego przebywania osób, przy pomocy których spółka dominująca wykonywać będzie przedmiotowe umowy, na terytorium Polski również nie ma tu żadnego znaczenia.
2012
30
wrz

Istota:
Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o zarządzanie spółką zależną stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Ponadto Spółka Dominująca zobowiązuje się do: zapewnienia przygotowania i opracowania dokumentacji związanej z działalnością Spółki Zależnej, w szczególności dokumentacji związanej z transakcjami handlowymi Spółki Zależnej, zapewnienia przygotowania oraz nadzoru nad procedurą obiegu dokumentów Spółki Zależnej, sprawowania nadzoru nad przygotowaniem sprawozdań finansowych Spółki Zależnej, sprawowania nadzoru nad świadczeniem usług prawnych, audytorskich, księgowych i doradztwa podatkowego oraz innych usług specjalistycznych przez osoby trzecie na rzecz Spółki Zależnej. W celu wykonania funkcji zarządzania Spółka Dominująca wskaże osobę lub osoby, które będą pełnić funkcje członków zarządu lub/i prokurenta. Wynagrodzeniem za świadczone usługi zarządzania jest procentowy udział w zysku operacyjnym (EBITDA) osiąganym przez Spółkę Zależną. Strony postanowiły, iż Spółka Dominująca odpowiada za wyrządzenie znacznej szkody w wyniku rażącego niedbalstwa bądź winy umyślnej oddelegowanych pracowników. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy pełnienie przez cypryjską Spółkę Dominującą zarządu nad polską Spółką Zależną oznacza posiadanie przez nią zakładu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle definicji legalnej zawartej w art. 5 ust. 6 Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku...
2012
29
mar

Istota:
Połączenie odwrotne spółek kapitałowych.
Fragment:
Planowany jest zatem wariant połączenia, w którym to spółka zależna przejmuje spółkę dominującą (tzw. przejęcie odwrotne) i w konsekwencji spółka zależna nabywa własne udziały, należące do spółki dominującej. Od strony organizacyjnej rozważane jest przeprowadzenie połączenia według następującego wariantu (wariant I). Spółka przejmująca (spółka zależna) w zamian za majątek spółki przejmowanej (spółki dominującej) wyda wspólnikom spółki przejmowanej (spółki dominującej) udziały spółki przejmującej (spółki zależnej) otrzymane w wyniku połączenia jako majątek spółki przejmowanej (spółki dominującej), które zostaną wydane wspólnikom spółki przejmowanej (spółki dominującej). Nie jest planowane dokonywanie żadnych dopłat gotówkowych wspólnikom spółki przejmowanej. Jednocześnie spółka zależna nie posiada żadnych udziałów w spółce dominującej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej (i jednocześnie spółki dominującej) powstanie dochód (przychód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem udziałów spółki przejmującej (i jednocześnie spółki zależnej), które to udziały stanowiły majątek spółki przejmowanej w sytuacji, gdy nie doszło ani do umorzenia tych udziałów ani do utworzenia nowych udziałów (akcji) w spółce przejmującej (Wariant I)...
2011
1
lip

Istota:
Połączenie odwrotne spółek kapitałowych.
Fragment:
Planowany jest zatem wariant połączenia, w którym to spółka zależna przejmuje spółkę dominującą (tzw. przejęcie odwrotne) i w konsekwencji spółka zależna nabywa własne udziały, należące do spółki dominującej. Od strony organizacyjnej rozważane jest przeprowadzenie połączenia według następującego wariantu (wariant II). Spółka przejmująca (spółka zależna) w wyniku połączenia przejmie udziały we własnym kapitale zakładowym należące dotychczas do spółki przejmowanej (spółki dominującej), po czym dokona ich umorzenia, a jednocześnie wspólnikom spółki przejmowanej wydane zostaną nowopowstałe udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej (spółki zależnej) proporcjonalnie do wartości posiadanych przez wspólników udziałów w spółce przejmowanej (dominującej). Nie jest planowane dokonywanie żadnych dopłat gotówkowych wspólnikom spółki przejmowanej. Jednocześnie spółka zależna nie posiada żadnych udziałów w spółce dominującej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy po stronie wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej (i jednocześnie spółki dominującej) powstanie dochód (przychód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem udziałów spółki przejmującej (i jednocześnie spółki zależnej), w sytuacji, gdy dojdzie do jednoczesnego utworzenia nowych udziałów (akcji) w spółce przejmującej i umorzenia udziałów (akcji) własnych przez spółkę przejmującą (Wariant II)...
2011
1
lip

Istota:
Połączenie odwrotne spółek kapitałowych.
Fragment:
Planowany jest zatem wariant połączenia, w którym to spółka zależna przejmuje spółkę dominującą (tzw. przejęcie odwrotne) i w konsekwencji spółka zależna nabywa własne udziały, należące do spółki dominującej. Od strony organizacyjnej rozważane jest przeprowadzenie połączenia według następującego wariantu (wariant III). Analogicznie jak w Wariancie I, przy czym przed połączeniem spółka przejmująca zostanie przekształcona w spółkę akcyjną a wspólnikom spółki przejmowanej (spółki dominującej) wydane zostaną akcje, które spółka przejmująca (spółka zależna) otrzyma w wyniku połączenia jako majątek spółki przejmowanej (spółki dominującej). Nie jest planowane dokonywanie żadnych dopłat gotówkowych wspólnikom spółki przejmowanej. Jednocześnie spółka zależna nie posiada żadnych udziałów w spółce dominującej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej (i jednocześnie spółki dominującej) powstanie dochód (przychód) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z otrzymaniem udziałów spółki przejmującej (i jednocześnie spółki zależnej), które to udziały stanowiły majątek spółki przejmowanej w sytuacji, gdy nie doszło ani do umorzenia tych udziałów ani do utworzenia nowych udziałów (akcji) w spółce przejmującej (Wariant III)...
2011
1
lip

Istota:
Połączenie odwrotne spółek kapitałowych.
Fragment:
Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce X spółka z o.o. (spółka dominująca), która jest właścicielką 99,99% udziałów w kapitale zakładowym Y spółka z o.o. (spółka zależna). Planowane jest połączenie Y spółka z o.o. z X sp. z o.o. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h., tj. w ten sposób, że Y spółka z o.o. (spółka przejmująca i jednocześnie spółka zależna) dokona przejęcia X spółka z o.o. (spółka przejmowana i jednocześnie spółka dominująca). W konsekwencji nastąpi przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (X spółka z o.o.) na spółkę przejmującą (Y spółka z o.o), który to majątek stanowią wyłącznie udziały, które spółka przejmowana (X spółka z o.o.) ma w spółce przejmującej (Y spółka z o.o). Planowany jest zatem wariant połączenia, w którym to spółka zależna przejmuje spółkę dominującą (tzw. przejęcie odwrotne) i w konsekwencji spółka zależna nabywa własne udziały, należące do spółki dominującej. Od strony organizacyjnej rozważane jest przeprowadzenie połączenia według następującego wariantu (wariant IV). Analogicznie jak w Wariancie II, przy czym przed połączeniem spółka przejmująca zostanie przekształcona w spółkę akcyjną oraz dojdzie do jednoczesnego umorzenia akcji nabytych przez spółkę przejmującą w wyniku połączenia oraz wydania nowopowstałych akcji w kapitale zakładowym spółki przejmującej (spółki zależnej) proporcjonalnie do wartości posiadanych przez wspólników udziałów w spółce przejmowanej (dominującej).
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.