ITPB1/415-776b/14/AD | Interpretacja indywidualna

Wspólnik spółki cywilnej oraz jego indywidualna dział. gosp. Rozliczenie kosztów i przychodów.
ITPB1/415-776b/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. przychód
  3. spółka cywilna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w ustalenia przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów i pożyczek (PKD 66.19. Z). Usługi te polegają w szczególności na wykonywaniu czynności akwizycyjnych zmierzających do zawarcia umów (różnych rodzajów kredytów i pożyczek, ubezpieczeń na życie) pomiędzy bankami a klientami detalicznymi i instytucjonalnymi, jak również na pośredniczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz banków za wynagrodzeniem przy zawieraniu umów kredytów i pożyczek znajdujących się w ofercie banków.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innym przedsiębiorcą (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w takim samym jak Wnioskodawca zakresie - PKD 66.19.Z) umowę spółki cywilnej. Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej ma być świadczenie usług marketingowych na rzecz obu wspólników oraz pozyskiwanie im klientów.

Czynności wykonywane w ramach spółki cywilnej będą polegały na podejmowaniu działań reklamowych, promujących działalność Wnioskodawcy oraz jego wspólnika. W ramach spółki cywilnej:

  1. będą zawierane umowy z podmiotami pozyskującymi na zlecenie każdego ze wspólników i przekazującymi każdemu z nich dane potencjalnych klientów zainteresowanych ich ofertą (biura nieruchomości, księgowe, deweloperzy itp.);
  2. będzie prowadzona strona internetowa informująca o działalności Wnioskodawcy i jego wspólnika i zachęcająca do korzystania z ich usług;
  3. będzie wynajmowany lokal, w którym będą wykonywane czynności podejmowane w ramach spółki cywilnej;
  4. będą zawierane wszelkie inne umowy o świadczenie wszelkich usług związanych z działalnością reklamową i promocyjną (np. poczta elektroniczna, serwery, umowy reklamowe z mediami).

Wszystkie ww. umowy zawierane w ramach spółki cywilnej będą miały z założenia charakter odpłatny, tj. spółka będzie uiszczać na rzecz usługodawców wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami. Każdy ze wspólników, na rzecz którego będą świadczone w ramach spółki cywilnej usługi marketingowe i usługi pozyskiwania klientów, będzie za te usługi uiszczał spółce umówione wynagrodzenie.

Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości (najprawdopodobniej w ciągu kilku miesięcy) do umowy spółki mogą przystąpić nowi wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak Wnioskodawca - PKD 66.19.Z. Jeśli tak się stanie, w ramach spółki cywilnej będą świadczone usługi również na ich rzecz. Spółka cywilna nie będzie (przynajmniej w początkowym okresie jej działalności) zatrudniać pracowników. Jedynymi osobami, które będą wykonywać czynności składające się na podejmowaną w jej ramach działalność, będą zatem sami wspólnicy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia w kosztach podatkowych, ponoszonych na rzecz spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, wydatków na wynagrodzenie za świadczone na jego rzecz w ramach tej spółki usługi...
  2. Czy Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej, powinien rozliczyć przychód z udziału w tej spółce w zakresie obejmującym wynagrodzenie uiszczone przez niego na rzecz spółki z tytułu wykonywanych na jego rzecz usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien On rozliczyć przychód, który zostanie osiągnięty w ramach spółki cywilnej i będzie pochodził z wypłaconego przez Niego spółce wynagrodzenia, na zasadach wynikających z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. stosownie do jego udziału w zysku spółki). Jak szczegółowo wyjaśniono w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego, transakcje pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem powinny być na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczane na takich samych zasadach, jak transakcje pomiędzy całkowicie niezależnymi od siebie podmiotami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy art. 860 – 875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), w myśl których spółka cywilna jest umową, zgodnie z którą wspólnicy spółki cywilnej zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie może we własnym imieniu zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Nie ma również własnego majątku. Wkłady wniesione do spółki oraz majątek nabyty w trakcie prowadzenia działalności - to współwłasność łączna wspólników.

Z powyższego wynika, że spółka cywilna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób fizycznych. Na gruncie przepisów ww. ustawy spółka cywilna stanowi natomiast jedną z form organizacyjnych za pośrednictwem której osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Wobec powyższego uzyskane przez spółkę cywilną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce cywilnej stanowi dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów i pożyczek. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innym przedsiębiorcą (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w takim samym jak Wnioskodawca zakresie) umowę spółki cywilnej. Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej ma być świadczenie usług marketingowych na rzecz obu wspólników oraz pozyskiwanie im klientów. Czynności wykonywane w ramach spółki cywilnej będą polegały na podejmowaniu działań reklamowych, promujących działalność Wnioskodawcy oraz jego wspólnika. Wszystkie ww. umowy zawierane w ramach spółki cywilnej będą miały z założenia charakter odpłatny, tj. spółka będzie uiszczać na rzecz usługodawców wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami. Każdy ze wspólników, na rzecz którego będą świadczone w ramach spółki cywilnej usługi marketingowe i usługi pozyskiwania klientów, będzie za te usługi uiszczał spółce umówione wynagrodzenie.

Z treści wniosku wynika więc, że wykonywanie wskazanych we wniosku usług następuje w oparciu o stosunek prawny, łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, tj. spółkę cywilną i osobę fizyczną, prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą. Spółka cywilna jest spółką nie posiadającą osobowości prawnej. Podatnikiem, z punktu widzenia prawa podatkowego są zatem poszczególni wspólnicy spółki a nie spółka. Tym samym przychody podlegają rozliczeniu u jej wspólników a nie przez spółkę, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

W odniesieniu zatem do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku świadczenia przez spółkę cywilną, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem usług marketingowych na rzecz Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez Niego jednoosobowo działalności gospodarczej, po stronie wspólników, w tym również Wnioskodawcy, powstanie przychód, który należy ustalić proporcjonalnie do udziału w zysku przysługującego Wnioskodawcy w spółce.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie jego obowiązków podatkowych i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (wspólników).

Końcowo wskazać również należy, że w toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego tut. organ nie ma uprawnień do oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kontekście całokształtu okoliczności związanych z przeprowadzonymi transakcjami, gdyż wykraczałoby to poza zakres wniosku wyznaczonego jego treścią oraz ustawowo określonymi ramami postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. W postępowaniu tym organ interpretacyjny nie może bowiem oceniać stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w aspekcie art. 199a Ordynacji podatkowej. Na mocy tego przepisu organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.