ITPB1/415-775b/14/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wspólnik spółki cywilnej oraz jego indywidualna dział. gosp. - rozliczenie kosztów i przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w ustalenia przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w udzielaniu kredytów i pożyczek (PKD 66.19. Z). Usługi te polegają w szczególności na wykonywaniu czynności akwizycyjnych zmierzających do zawarcia umów (różnych rodzajów kredytów i pożyczek, ubezpieczeń na życie) pomiędzy bankami a klientami detalicznymi i instytucjonalnymi, jak również na pośredniczeniu przez Wnioskodawcę na rzecz banków za wynagrodzeniem przy zawieraniu umów kredytów i pożyczek znajdujących się w ofercie banków.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innym przedsiębiorcą (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w takim samym jak Wnioskodawca zakresie - PKD 66.19.Z) umowę spółki cywilnej. Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej ma być świadczenie usług marketingowych na rzecz obu wspólników oraz pozyskiwanie im klientów. Czynności wykonywane w ramach spółki cywilnej będą polegały na podejmowaniu działań reklamowych, promujących działalność Wnioskodawcy oraz jego wspólnika.

W ramach spółki cywilnej:

  1. będą zawierane umowy z podmiotami pozyskującymi na zlecenie każdego ze wspólników i przekazującymi każdemu z nich dane potencjalnych klientów zainteresowanych ich ofertą (biura nieruchomości, księgowe, deweloperzy itp.);
  2. będzie prowadzona strona internetowa informująca o działalności Wnioskodawcy i jego wspólnika i zachęcająca do korzystania z ich usług;
  3. będzie wynajmowany lokal, w którym będą wykonywane czynności podejmowane w ramach spółki cywilnej;
  4. będą zawierane wszelkie inne umowy o świadczenie wszelkich usług związanych z działalnością reklamową i promocyjną (np. poczta elektroniczna, serwery, umowy reklamowe z mediami).

Wszystkie ww. umowy zawierane w ramach spółki cywilnej będą miały z założenia charakter odpłatny, tj. spółka będzie uiszczać na rzecz usługodawców wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami. Każdy ze wspólników, na rzecz którego będą świadczone w ramach spółki cywilnej usługi marketingowe i usługi pozyskiwania klientów, będzie za te usługi uiszczał spółce umówione wynagrodzenie.

Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości (najprawdopodobniej w ciągu kilku miesięcy) do umowy spółki mogą przystąpić nowi wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak Wnioskodawca - PKD 66.19.Z. Jeśli tak się stanie, w ramach spółki cywilnej będą świadczone usługi również na ich rzecz. Spółka cywilna nie będzie (przynajmniej w początkowym okresie jej działalności) zatrudniać pracowników. Jedynymi osobami, które będą wykonywać czynności składające się na podejmowaną w jej ramach działalność, będą zatem sami wspólnicy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia w kosztach podatkowych, ponoszonych na rzecz spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, wydatków na wynagrodzenie za świadczone na jego rzecz w ramach tej spółki usługi...
  2. Czy Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej, powinien rozliczyć przychód z udziału w tej spółce w zakresie obejmującym wynagrodzenie uiszczone przez niego na rzecz spółki z tytułu wykonywanych na jego rzecz usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie drugie. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien On rozliczyć przychód, który zostanie osiągnięty w ramach spółki cywilnej i będzie pochodził z wypłaconego przez Niego spółce wynagrodzenia, na zasadach wynikających z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. stosownie do jego udziału w zysku spółki). Jak szczegółowo wyjaśniono w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego, transakcje pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem powinny być na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczane na takich samych zasadach, jak transakcje pomiędzy całkowicie niezależnymi od siebie podmiotami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy art. 860 – 875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), w myśl których spółka cywilna jest umową, zgodnie z którą wspólnicy spółki cywilnej zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie może we własnym imieniu zaciągać zobowiązań ani nabywać praw. Nie ma również własnego majątku. Wkłady wniesione do spółki oraz majątek nabyty w trakcie prowadzenia działalności - to współwłasność łączna wspólników.

Z powyższego wynika, że spółka cywilna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób fizycznych. Na gruncie przepisów ww. ustawy spółka cywilna stanowi natomiast jedną z form organizacyjnych za pośrednictwem której osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Wobec powyższego uzyskane przez spółkę cywilną przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce cywilnej stanowi dla jej wspólnika - osoby fizycznej, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla tego źródła.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w udzielaniu kredytów i pożyczek. Wnioskodawca zamierza zawrzeć z innym przedsiębiorcą (prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w takim samym jak Wnioskodawca zakresie) umowę spółki cywilnej. Przedmiotem działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej ma być świadczenie usług marketingowych na rzecz obu wspólników oraz pozyskiwanie im klientów. Czynności wykonywane w ramach spółki cywilnej będą polegały na podejmowaniu działań reklamowych, promujących działalność Wnioskodawcy oraz jego wspólnika. Wszystkie ww. umowy zawierane w ramach spółki cywilnej będą miały z założenia charakter odpłatny, tj. spółka będzie uiszczać na rzecz usługodawców wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami. Każdy ze wspólników, na rzecz którego będą świadczone w ramach spółki cywilnej usługi marketingowe i usługi pozyskiwania klientów, będzie za te usługi uiszczał spółce umówione wynagrodzenie.

Z treści wniosku wynika więc, że wykonywanie wskazanych we wniosku usług następuje w oparciu o stosunek prawny, łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, tj. spółkę cywilną i osobę fizyczną, prowadzącą samodzielną działalność gospodarczą. Spółka cywilna jest spółką nie posiadającą osobowości prawnej. Podatnikiem, z punktu widzenia prawa podatkowego są zatem poszczególni wspólnicy spółki a nie spółka. Tym samym przychody podlegają rozliczeniu u jej wspólników a nie przez spółkę, proporcjonalnie do ich udziałów w spółce.

W odniesieniu zatem do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku świadczenia przez spółkę cywilną, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem usług marketingowych na rzecz Wnioskodawcy w ramach prowadzonej przez Niego jednoosobowo działalności gospodarczej, po stronie wspólników, w tym również Wnioskodawcy, powstanie przychód, który należy ustalić proporcjonalnie do udziału w zysku przysługującego Wnioskodawcy w spółce.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie jego obowiązków podatkowych i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (wspólników).

Końcowo wskazać również należy, że w toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego tut. organ nie ma uprawnień do oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kontekście całokształtu okoliczności związanych z przeprowadzonymi transakcjami, gdyż wykraczałoby to poza zakres wniosku wyznaczonego jego treścią oraz ustawowo określonymi ramami postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. W postępowaniu tym organ interpretacyjny nie może bowiem oceniać stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w aspekcie art. 199a Ordynacji podatkowej. Na mocy tego przepisu organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.