IPTPB1/415-733/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
IPTPB1/415-733/14-2/MRinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przedsiębiorstwa
  3. spółka cywilna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Pan XX, zwany dalej Wnioskodawcą, zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej założonej z ojcem, Panem YX, zwanym dalej Wspólnikiem. Przedmiotem wkładu do Spółki ze strony Wnioskodawcy będzie świadczenie pracy. Natomiast wkładem Wspólnika będzie przedsiębiorstwo prowadzone dotychczas w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

W skład przedsiębiorstwa Wspólnika wchodzą wciągnięte do ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane w ramach działalności gospodarczej Wspólnika: nieruchomość (budynek sklepu położonego w L. przy ulicy P.) wraz z zatoką parkingową i samochód osobowy. Ponadto w ewidencji środków trwałych Wspólnika znajdują się: samochód ciężarowy oraz wyposażenie sklepu (m.in. regały chłodnicze, komory chłodnicze, zestaw do monitoringu, kasa fiskalna, klimatyzator, krajalnice, zestaw komputerowy). W skład przedsiębiorstwa wchodzi również towar podlegający sprzedaży w sklepie.

Ponadto Wspólnik przed dokonaniem planowanej, opisanej poniżej czynności, zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokupić znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu nieruchomość, która również będzie wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że zakup ten odbędzie się w formie przetargu organizowanego przez Miasto L., na dzień składania niniejszego wniosku nie wiadomo, czy zakup zostanie ostatecznie zrealizowany, gdyż zależy to od przebiegu aukcji. Jeśli do transakcji dojdzie, nieruchomość stanowić będzie również część przedsiębiorstwa Wspólnika i będzie przedmiotem planowanej czynności.

Opisane wyżej środki trwałe wchodzące w skład przedsiębiorstwa zostaną wniesione przez Wspólnika aportem do Spółki cywilnej zawiązanej z Wnioskodawcą. Wskazać zatem należy, że przedmiotem wkładu Wspólnika do Spółki cywilnej ma być przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), gdyż planowana czynność będzie obejmować wszystkie składniki majątkowe przedsiębiorstwa Wspólnika, które Wspólnik wykorzystywał dotychczas w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki nastąpi w formie aktu notarialnego.

Wnioskodawca nie jest jeszcze zarejestrowany jako prowadzący działalność gospodarczą – rejestracja nastąpi bezpośrednio przed zawarciem umowy Spółki cywilnej, o której mowa na wstępie niniejszego opisu zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie aportem przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej założonej z inną osobą fizyczną, tytułem wkładu, nie będzie stanowiło przychodu dla Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przedsiębiorstwa aportem do Spółki cywilnej przez drugiego Wspólnika nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stosownie do art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego, wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Zauważyć przy tym należy, że w spółce cywilnej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych, jako wkładu do spółki cywilnej, stanowi ich zbycie, gdyż dochodzi przy tej czynności do przeniesienia własności na wszystkich wspólników, jednakże zbycie, to nie ma jednak charakteru odpłatnego, gdyż nie wiąże się z otrzymaniem od tej spółki żadnego ekwiwalentu. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej, następuje utrata przez dotychczasowego właściciela składników majątku wchodzących w skład tego wkładu, części praw do tych składników majątkowych. Z wyłącznego ich właściciela staje się on bowiem ich współwłaścicielem wraz z pozostałymi wspólnikami spółki, w ramach łączącej wspólników spółki cywilnej współwłasności łącznej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu przedsiębiorstwa do spółki) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie przez wspólnika przedsiębiorstwa aportem, jako wkładu do Spółki cywilnej, nie powoduje po stronie Wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że podobne stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr ILPB1/415-149/14-4/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla wspólnika Spółki cywilnej.

Dodać należy, że właściwym publikatorem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji, jest: Dz. U. z 2014 r., poz. 121.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.