IPTPB1/415-732/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
IPTPB1/415-732/14-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 17 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Pan XX, zwany dalej Wnioskodawcą, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „D...”. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż artykułów spożywczych (47.19.Z). Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wchodzą wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy: nieruchomość (budynek sklepu położonego w L. przy ulicy P.) wraz z zatoką parkingową oraz samochód osobowy. Ponadto w skład przedsiębiorstwa wchodzą również inne wprowadzone do ewidencji środków trwałych składniki, takie jak: samochód ciężarowy, samochód osobowy oraz wyposażenie sklepu (m.in. regały chłodnicze, komory chłodnicze, zestaw do monitoringu, kasa fiskalna, klimatyzator, krajalnice, zestaw komputerowy), dla których okres amortyzacji już się zakończył. W skład przedsiębiorstwa wchodzi też towar podlegający sprzedaży w sklepie.

Przedmiotowy budynek został zakupiony przez Wnioskodawcę oraz w 2001 r. przyjęty do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Następnie budynek ten w 2013 r. został przez Wnioskodawcę zmodernizowany i wyremontowany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Koszty remontu, modernizacji oraz zakupu wyposażenia sklepu i wystawiane z tego tytułu faktury i rachunki były ewidencjonowane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Z tytułu poniesionych na ten cel kosztów przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ustawy o VAT), z którego to prawa Wnioskodawca skorzystał.

Ponadto Wnioskodawca przed dokonaniem planowanej, opisanej poniżej czynności, zamierza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokupić znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Wnioskodawcy nieruchomość, która również będzie wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że zakup ten odbędzie się w formie przetargu organizowanego przez Miasto L., na dzień składania niniejszego wniosku nie wiadomo, czy zakup zostanie ostatecznie zrealizowany, gdyż zależy to od przebiegu aukcji. Jeśli do transakcji dojdzie, nieruchomość stanowić będzie również część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i będzie przedmiotem planowanej czynności.

Wnioskodawca planuje wraz ze swoim synem, YX, utworzyć Spółkę cywilną. Przedmiotem działalności Spółki ma być kontynuacja dotychczasowej działalności Wnioskodawcy, tj. prowadzenie sklepu „D...”, z wykorzystaniem składników majątkowych stanowiących dotychczasowe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, opisane powyżej.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem Jego wkładu do Spółki cywilnej ma być przedsiębiorstwo w całości.

Dodaje również, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają własnej definicji „przedsiębiorstwa”; w konsekwencji, dla celów wykładni tego pojęcia należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z tym Wnioskodawca na mocy umowy Spółki cywilnej, zawartej z Panem YX, zamierza wnieść w całości dotychczasowe przedsiębiorstwo, na które składać się będzie budynek sklepu wraz z całkowitym wyposażeniem oraz – w przypadku zakupu do tego czasu nieruchomości sąsiedniej – również tą nieruchomość jako wkład do Spółki cywilnej (dalej: przedmiot czynności). Wniesienie przedsiębiorstwa do Spółki nastąpi w formie aktu notarialnego.

Z uwagi na fakt, że Spółka cywilna nie ma zdolności prawnej, a za przedsiębiorców uznaje się wspólników Spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.), po zawarciu umowy Spółki cywilnej oraz wniesieniu dotychczasowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy aportem do tej Spółki, pozostanie zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jednak faktycznie zaprzestanie wykonywania działalności opodatkowanej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Dalsza działalność będzie przez Wnioskodawcę wykonywana jedynie w ramach Spółki cywilnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiot czynności, tj. wniesienie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako wkładu do spółki cywilnej, będzie zwolnione z podatku VAT...
 2. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa jako wkładu do Spółki cywilnej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT odliczonego z tytułu remontu i modernizacji przedsiębiorstwa oraz nabycia środków trwałych przedsiębiorstwa wnoszonych aktualnie do Spółki cywilnej...
 3. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie aportem przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej, założonej z inną osobą fizyczną, tytułem wkładu, nie będzie stanowiło przychodu dla Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 3, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w zakresie pytań nr 1 oraz nr 2, dotyczących podatku od towarów i usług, zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przedsiębiorstwa aportem do Spółki cywilnej nie będzie stanowiło dla Niego przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm).

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stosownie do art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego, wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Zauważyć przy tym należy, że w spółce cywilnej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni, produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5. (uchylony),
 6. najem podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c,
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,
 9. inne źródła.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1 500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c (dotyczącego odpłatnego zbycia nieruchomości o charakterze mieszkalnym oraz praw związanych z takimi nieruchomościami). Przy określaniu wysokości przychodów przepisy art. 14 ust. 1 i art. 19 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci składników majątkowych, jako wkładu do Spółki cywilnej, stanowi ich zbycie, gdyż dochodzi przy tej czynności do przeniesienia własności na wszystkich wspólników, jednakże zbycie to nie ma jednak charakteru odpłatnego, gdyż nie wiąże się z otrzymaniem od tej Spółki żadnego ekwiwalentu. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej, następuje utrata przez dotychczasowego właściciela składników majątku wchodzących w skład tego wkładu, części praw do tych składników majątkowych. Z wyłącznego ich właściciela staje się on bowiem ich współwłaścicielem wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki, w ramach łączącej wspólników Spółki cywilnej współwłasności łącznej.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu przedsiębiorstwa do spółki), wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie przez Niego przedsiębiorstwa aportem, jako wkładu do Spółki cywilnej, nie powoduje po stronie wnoszącego powstania dochodu (przychodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że podobne stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr ILPB1/415-149/14-4/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla wspólnika Spółki cywilnej.

Dodać należy, że właściwym publikatorem ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, obowiązującym w dniu wydania niniejszej interpretacji, jest: Dz. U. z 2014 r., poz. 121.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.