IPTPB1/415-718/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Nieodpłatne przekazanie prawa ochronnego do znaku towarowego do majątku osobistego wspólnika Spółki cywilnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania prawa ochronnego do znaku towarowego do majątku osobistego wspólnika Spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-718/14-2/MR, IPTPB2/436-173/14-2/KK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 lutego 2015 r. (data doręczenia 2 marca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 9 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej pod firmą: ... „...” s.c. ..., .... Spółka prowadzi działalność w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej, prowadzonej w przychodniach i szpitalach. Wykonywane świadczenia zdrowotne mają charakter odpłatny, zaś Spółka nie pobiera refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Spółka posiada zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy „... ... ... ...”. Znak ten objęty jest prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 111, z późn. zm.). Ww. znak nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych oraz nie jest amortyzowany. Wspólnicy Spółki zamierzają na podstawie uchwały wspólników przekazać nieodpłatnie na potrzeby własne prawo ochronne do znaku towarowego (wraz ze znakiem towarowym). W wyniku przekazania znaku na potrzeby własne nastąpi przekształcenie dotychczasowej współwłasności łącznej wynikającej z uczestnictwa w Spółce cywilnej na współwłasność ułamkową w częściach równych po 50%. Następnie wspólnicy zamierzają dokonać darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego (wraz ze znakiem) na rzecz dzieci w częściach ułamkowych po 50%, przy czym Wnioskodawca zamierza przekazać darowiznę w postaci 50% udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego (i znaku towarowego) na rzecz syna, zaś wspólnik zamierza przekazać przysługujący mu udział na rzecz córki.

W piśmie z dnia 5 marca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, dodano, że przekazanie na potrzeby osobiste wspólników prawa ochronnego do znaku towarowego (oraz znaku towarowego) nastąpi na podstawie uchwały wyrażającej zgodę wspólników na przekazanie składnika majątku Spółki (objętego współwłasnością łączną) do ich majątków osobistych oraz umowy nieodpłatnego przekazania, w wyniku której nastąpi przekształcenie współwłasności łącznej wspólników Spółki cywilnej we współwłasność ułamkową. Umowa ta sporządzona zostanie w celu wykonania postanowień zawartych w uchwale i nie będzie umową darowizny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy przekazanie z majątku Spółki cywilnej do majątków osobistych wspólników Spółki cywilnej (w tym Wnioskodawcy), w części odpowiadającej posiadanym udziałom w zyskach w Spółce, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu, a tym samym obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy przeniesienie udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego (wraz z samym znakiem towarowym) ze Spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
 3. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania na cele osobiste wspólników prawa ochronnego do znaku towarowego (wraz ze znakiem towarowym) powstanie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług...
 4. Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania na cele osobiste wspólników znaku towarowego oraz prawa ochronnego podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowią wszystkie wydatki poniesione w związku z wytworzeniem i zarejestrowaniem znaku towarowego oraz wydatki poniesione w związku z nieodpłatnym przekazaniem prawa ochronnego do znaku towarowego i samego znaku...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od spadków i darowizn (pytanie Nr 2) oraz podatku od towarów i usług (pytania Nr 3 i Nr 4) zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z art. 10 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy, odpłatne zbycie składników majątku traktowane jest jako przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT, za przychód z takiej działalności uważa się przychód pomniejszony o podatek VAT.

Z kolei, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym wspólnicy Spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) zamierzają, na podstawie uchwały wspólników oraz umowy nieodpłatnego przeniesienia, wycofać z działalności znak towarowy wraz z prawem ochronnym i przenieść go do majątku osobistego. Zmieni się zatem charakter współwłasności obejmującej znak towarowy, ze współwłasności łącznej w ramach Spółki cywilnej, na współwłasność w częściach ułamkowych. W efekcie Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem ww. znaku towarowego oraz prawa ochronnego do znaku towarowego, przy czym udział Wnioskodawcy we współwłasności odpowiadać będzie Jego udziałom w zysku Spółki cywilnej, wynikającym z umowy Spółki i wynosić będzie 50%.

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego, wspólnicy zawierając umowę spółki cywilnej zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W wyniku powstania spółki cywilnej dochodzi do wyodrębnienia masy majątkowej stanowiącej majątek wspólny wspólników.

Pod względem prawnym „majątek spółki cywilnej” stanowi współwłasność łączną wspólników. Opiera się ona na szczególnym stosunku osobistym, jaki kształtuje umowa spółki cywilnej. Majątek ten, będący odrębną całością, bywa określany jako „majątek spółki”. Obejmuje on wkłady majątkowe wspólników oraz uzyskane dochody, stanowiące majątek wspólny wspólników, przy czym każdy z nich jest współwłaścicielem tego majątku do niepodzielnej ręki.

Wnioskodawca wskazuje, że takie stanowisko prezentuje również Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 31 marca 1993 r. (sygn. akt III CZP 176/92). Podkreśla następnie fakt, że zgodnie z art. 863 Kodeksu cywilnego, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku, a także nie może domagać się podziału majątku wspólnego w czasie trwania spółki.

Powyższe przepisy nie wykluczają jednak przesunięć majątkowych pomiędzy masą majątkową powstałą w wyniku zawarcia umowy spółki (majątkiem spółki), a odrębnymi (prywatnymi) masami majątkowymi każdego ze wspólników, np. przekazanie składnika majątku na potrzeby osobiste. Zakazu takich przesunięć nie można też wyprowadzić z istoty spółki cywilnej, czy też szerzej z istoty stosunku zobowiązaniowego. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r. (sygn. akt V CSK 132/07). Ponadto przepisy te nie wykluczają również możliwości zbycia, darowizny czy nieodpłatnego przekazania składników majątku spółki na rzecz osób trzecich.

Aby jednak przesunięcia takie były skuteczne i nastąpiło przekształcenie współwłasności łącznej we współwłasność ułamkową muszą być spełnione wymagania przypisane do określonego rodzaju czynności prawnych prowadzących do przeniesienia prawa podmiotowego (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt II CK 267/03). Zatem dla przekazania prawa ochronnego do znaku towarowego (oraz przekazania znaku towarowego), stanowiącego współwłasność łączną, konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez wspólników o przeniesieniu własności.

W sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca oraz Jego wspólnik zamierzają przekazać na potrzeby osobiste prawo ochronne do znaku towarowego (oraz znak towarowy). Na tę okoliczność sporządzona zostanie uchwała wyrażająca zgodę wspólników na przekazanie składnika majątku Spółki (objętego współwłasnością łączna) do ich majątków osobistych, oraz w wykonaniu uchwały sporządzona zostanie umowa nieodpłatnego przekazania, w wyniku której nastąpi przekształcenie współwłasności łącznej wspólników Spółki cywilnej we współwłasność ułamkową.

Z treści powyższych przepisów Wnioskodawca wyprowadza wniosek, że za przychody z działalności gospodarczej uznać należy przychody m.in. z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową, natomiast wycofanie prawa ochronnego do znaku towarowego oraz znaku towarowego ze Spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawcy i Jego wspólnika nie ma charakteru odpłatnego. Stanowi jedynie przesunięcie mienia pomiędzy masami majątkowymi i zmianę charakteru współwłasności. W konsekwencji powyższego, otrzymanie udziału w prawie ochronnym do znaku towarowego oraz w samym znaku towarowym nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w zdarzeniu przyszłym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazał, że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 marca 2014 r. (Nr IBPBI/1/415-1255/10/KB) oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 r. (Nr ILPB1/415-148/14-2/AA)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Stosownie do art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego, wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

W spółce cywilnej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej.

Zauważyć należy, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przy czym, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 (odnoszącym się co do zasady do odpłatnego zbycia wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W świetle ww. przepisów, samo wycofanie wskazanego we wniosku prawa ochronnego do znaku towarowego - składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej – z „majątku” Spółki cywilnej, tj. w istocie z majątku wspólników tej Spółki, objętego współwłasnością łączną, do majątku osobistego tych wspólników, nie powoduje powstania przychodu.

W takiej bowiem sytuacji, co prawda dochodzi do przekazania ww. składników majątku wspólników, wykorzystywanych w prowadzonej w formie Spółki cywilnej działalności gospodarczej do majątku osobistego wspólników, jednakże w wyniku takiej operacji nie dochodzi do zmiany właścicieli prawa ochronnego do znaku towarowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej. Spółka posiada zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy. Znak ten objęty jest prawami ochronnymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Ww. znak nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartość niematerialnych i prawnych oraz nie jest amortyzowany. Wspólnicy Spółki zamierzają na podstawie uchwały wspólników przekazać nieodpłatnie na potrzeby własne prawo ochronne do znaku towarowego. W wyniku przekazania znaku na potrzeby własne nastąpi przekształcenie dotychczasowej współwłasności łącznej wynikającej z uczestnictwa w Spółce cywilnej we współwłasność ułamkową w częściach równych po 50%.

Skoro zatem, jak wynika ze złożonego wniosku, planowane nieodpłatnie przekazanie na potrzeby własne do majątku odrębnego wspólników (w tym Wnioskodawcy), pozbawione jest przymiotu odpłatności, to przekazanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia majątkowego w związku z planowaną czynnością przekazania prawa ochronnego do znaku towarowego ze Spółki cywilnej do majątku osobistego wspólników, bowiem zmieni się jedynie rodzaj współwłasności w stosunku do tego prawa ochronnego, będącego przedmiotem opisanej czynności. Natomiast udziały wspólników nie ulegną zmianie. Tym samym czynność taka nie będzie powodowała powstania przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej u Wnioskodawcy powstanie w sytuacji ewentualnego zbycia wycofanego z tej działalności gospodarczej prawa ochronnego do znaku towarowego (stosownie do posiadanego udziału), jeżeli odpłatne zbycie nastąpi przed upływem okresu 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności do dnia jego odpłatnego zbycia.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze powyższe, interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego, nie dotyczy drugiego wspólnika Spółki cywilnej.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.