IPTPB1/415-714/14-5/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego wycofanej nieruchomości z majątku Spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego wycofanej nieruchomości z majątku Spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni (pytanie Nr 2) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 13 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/415-714/14-2/AP, IPTPP4/443-883/14-2/ALN, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 13 lutego 2015 r. (data doręczenia 16 lutego 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 23 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 marca 1992 r. Wnioskodawczyni – A.B., C.D. oraz jej mąż E.D. zawiązali Spółkę cywilną w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności było prowadzenie apteki PKD 47.73.2 – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –X S.C. A.B., C.D., E.D.

W dniu 17 czerwca 1994 r. aktem notarialnym – umowa sprzedaży Rep. A Nr xxx, powyżej wymienieni wspólnicy, w wyniku przetargu, nabyli zabudowaną nieruchomość położoną w Y, oznaczoną jako działka gruntu nr 920/1, mającą obszar 6 ar 63 m2. Wnioskodawczyni nabyła tą nieruchomość w 1/3 części do majątku odrębnego, natomiast C.D. oraz jej mąż E.D.– w 2/3 części, do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Zakupiony budynek znajdujący się na działce był dotąd przedmiotem najmu na rzecz Wnioskodawczyni, a wykorzystywany był na cele prowadzonej apteki.

Budynek znajdujący się na działce to budynek murowany, piętrowy, składający się z siedmiu pomieszczeń na parterze oraz siedmiu pomieszczeń na piętrze.

Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki w wartości 51 068 zł 15 gr. Przedmiotowy budynek był przez Spółkę wynajmowany innym podmiotom na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego też do faktur za czynsz był doliczany podatek VAT.

Wspólnicy Spółki podjęli decyzję o likwidacji działalności gospodarczej. Zamierzają wycofać zabudowaną nieruchomość ze Spółki i przekazać ją wspólnikom. Wspólnicy, jako osoby fizyczne, zamierzają wynajmować innym podmiotom pomieszczenia znajdujące się w budynku, na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Dodano również, że po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki, Wnioskodawczyni oraz C.D. nie będą osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, natomiast E.D. nadal będzie prowadził indywidualną działalność gospodarczą. C.D. oraz jej mąż E.D. zamierzają przychód osiągany z najmu opodatkować przez jednego z małżonków, tj. C.D.

Wspólnicy rozważają również możliwość sprzedaży nieruchomości.

W piśmie z dnia 23 lutego 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że:

 1. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:
  1. Przychody z działalności gospodarczej osiąganej przez Wnioskodawczynię opodatkowane są na zasadach ogólnych – skala podatkowa.
  2. Dokumentacja podatkowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
  3. Wnioskodawczyni posiada 33,33% udziałów w zyskach i stratach Spółki cywilnej.
  4. Nieodpłatne przekazanie wymienionej we wniosku nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem na rzecz wspólników Spółki cywilnej nastąpi w 2015 r.
  5. Nieodpłatne przeniesie ww. nieruchomości do majątku osobistego wspólników nastąpi poprzez wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na podstawie zgodnego oświadczenia wspólników Spółki cywilnej.
  6. Wnioskodawczyni zamierza opodatkować przychody z najmu nieruchomości według skali podatkowej.
  7. W związku z przeniesieniem ww. nieruchomości z majątku Spółki cywilnej do majątku wspólników zostaną zawarte nowe umowy najmu pomiędzy osobami fizycznymi (wynajmującymi), a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (najemcami).
 2. W zakresie podatku od towarów i usług:
  1. Wnioskodawczyni nie prowadziła samodzielnej działalności gospodarczej, była jedynie wspólniczką Spółki cywilnej.
  2. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
  3. Celem najmu będzie prowadzenie w przedmiocie najmu działalności gospodarczej przez najemcę.
  4. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie wynajmuje lokalu, objętego zakresem wniosku, na rzecz osoby trzeciej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy wycofanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z majątku Spółki cywilnej i przeniesienie tej nieruchomości do majątku osobistego wspólników, spowoduje powstanie u Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy przychody z najmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, mogą być kwalifikowane do przychodów z najmu prywatnego i opodatkowywane przez Wnioskodawczynię ryczałtem ewidencjonowanym...
 3. Czy w przedmiotowej sprawie obrót osiągnięty z tytułu wynajmu nieruchomości, która wcześniej była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług u Wnioskodawczyni (osoby fizycznej)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 2 dotyczące możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu prywatnego wycofanej nieruchomości z majątku Spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni, natomiast w zakresie pytania Nr 1 oraz Nr 3 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku) fakt, że nieruchomość była wykorzystywana wcześniej w działalności gospodarczej, nie jest przeszkodą, aby najem tej nieruchomości - po jej wycofaniu z działalności - był rozliczany w ramach najmu prywatnego.

Jak wynika z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1993 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), aby opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnik, który rozpoczyna osiąganie przychodów z prywatnego najmu w trakcie roku podatkowego, powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania nie później niż:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Przy prywatnym najmie alternatywą jest wybór opodatkowania według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tak więc w przedmiotowej sytuacji, od przychodów osiąganych z najmu będzie możliwe opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Koniecznym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest terminowe złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu, jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych należy stwierdzić, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Co do zasady, wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przypadku kiedy nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej jako jej składnik majątku, aby przychód z najmu mógł być zaliczony do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nieruchomość ta musi być uprzednio skutecznie wycofana z tej działalności.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni skutecznie wycofa z prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość gruntową z budynkiem, którą następnie będzie wynajmowała innym podmiotom poza działalnością gospodarczą, to uzyskiwane z tego tytułu przychody będzie mogła zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie ze swoim wyborem opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o ile spełnione zostaną wymogi określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 cyt. ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie zaś z art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 2 ust. 1a tej ustawy).

Stosownie do treści art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest - zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy - złożenie przez podatnika pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym stosownie do treści art. 9 ust. 4 tej ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem Spółki cywilnej. Wspólnicy Spółki zakupili budynek wraz z działką gruntu na cele prowadzonej działalności gospodarczej – apteki. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki. Część budynku była również wynajmowana innym podmiotom. Wspólnicy Spółki podjęli decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, w związku z czym zamierzają wycofać zabudowaną nieruchomość ze Spółki i przekazać ją wspólnikom. Wspólnicy, jako osoby fizyczne, będą wynajmować innym podmiotom pomieszczenia, znajdujące się w budynku, na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy stwierdzić, że w sytuacji kiedy działalność gospodarcza Wnioskodawczyni zostanie zlikwidowana to przychód, który zostanie uzyskany z tytułu najmu prywatnego przedmiotowej nieruchomości, wykorzystywanej wcześniej w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten opodatkowany może być – zgodnie z wolą podatnika – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, pod warunkiem złożenia w terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Jednocześnie należy wskazać, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, zgodnie z którym najem nie będzie wypełniał przesłanek świadczących o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Ponadto tut. Organ informuje, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest badanie i ustalanie, czy najem przez podatnika nieruchomości wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Tutejszy Organ nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w ramach postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wydając interpretacje indywidualne, Organ opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie o przedstawiony przez podatnika we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe i przyjmuje argumenty podnoszone przez Wnioskodawczynię bez ich weryfikowania. Nie można jednak wykluczyć, że właściwy organ podatkowy, prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego, będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji.

Końcowo wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki osobowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.