IPTPB1/415-618/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Podział majątku w związku z zakończeniem działalności Spółki cywilnej
IPTPB1/415-618/14-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. dopłata
 2. nieruchomości
 3. podział majątku
 4. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podziału majątku w związku z zakończeniem działalności Spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w zawartej z Panią ... Spółce cywilnej pod nazwą: „...”. Udziały wspólników w zyskach Spółki są równe i wynoszą po 50% każdy z nich. Spółka cywilna jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP .... Podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca i Jego wspólniczka zamierzają rozwiązać Spółkę cywilną, dokonać podziału jej majątku i zakończyć wykonywanie działalności gospodarczej. W tym celu zostanie przeprowadzone zebranie wspólników, z obrad którego zostanie sporządzony protokół notarialny.

Na zebraniu wspólnicy powezmą następujące uchwały:

 1. uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki cywilnej, zawierającą oświadczenia wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki cywilnej;
 2. uchwałę w sprawie sposobu likwidacji Spółki, ustanawiającą dotychczasowych wspólników likwidatorami Spółki, umocowującą ich do zakończenia spraw Spółki, wyrejestrowania Spółki z rejestrów urzędowych (formularze: NIP-2, VAT-Z, RG-2) oraz wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Spółce cywilnej pod nazwą: „...a”, a także określającą, że podziału majątku rozwiązanej Spółki cywilnej między byłych wspólników dokona się w drodze odrębnej umowy, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego;
 3. uchwałę w sprawie przyjęcia zestawienia należności i zobowiązań Spółki, które zostanie sporządzone przez Wnioskodawcę i Jego wspólniczkę wg stanu na dzień rozwiązania Spółki;
 4. uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu składników majątku Spółki, który zostanie sporządzony przez Wnioskodawcę i Jego wspólniczkę wg stanu na dzień rozwiązania Spółki.

Następnie, w tym samym dniu Wnioskodawca i Jego wspólniczka dokonają podziału majątku rozwiązanej Spółki cywilnej poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Na dzień rozwiązania Spółki, będą już wykonane wszystkie zobowiązania związane z jej działalnością, a Spółka nie będzie posiadać żadnych towarów. Jej majątek w dniu rozwiązania stanowić będą tylko i wyłącznie następujące składniki majątkowe:

 1. środki pieniężne w określonej kwocie pieniężnej,
 2. udział 1/2 w prawie własności położonej w ... przy ul. ...4 zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr ... o pow. ... ha, dla której Sąd Rejonowy w ,,, Zamiejscowy Wydział Ksiąg wieczystych w ... prowadzi księgę wieczystą nr ...,Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez wspólników Spółki cywilnej od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w następujący sposób: udział 1/4 w dniu ... kwietnia 2009 r. i udział 1/4 w dniu /// czerwca 2013 r., zaś przy jej nabyciu nie przysługiwało Spółce prawo odliczenia podatku VAT naliczonego.
 3. nieuregulowane przez kontrahentów Spółki oznaczone wierzytelności pieniężne z tytułu ceny za sprzedane przez Spółkę (przed jej rozwiązaniem) towary.

W zawartej we wzmiankowanym akcie notarialnym umowie podziału majątku rozwiązanej Spółki cywilnej Wnioskodawca i Jego wspólniczka złożą oświadczenia woli:

 1. O dokonaniu podziału majątku rozwiązanej Spółki cywilnej pod nazwą: „...” – w ten sposób, że wspólniczka Wnioskodawcy otrzyma w całości środki pieniężne spółki, zaś Wnioskodawca otrzyma udział 1/2 w prawie własności położonej w ... przy ul. ... zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr ... o pow. ... ha, dla której Sąd Rejonowy w ... Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ... prowadzi księgę wieczystą nr ..., który wejdzie do jego majątku odrębnego jako nabyty ze środków pochodzących wyłącznie z działalności Spółki.Wnioskodawca otrzyma również wzmiankowane wyżej wierzytelności pieniężne z tytułu nieuregulowanej przez kontrahentów rozwiązanej Spółki ceny sprzedaży towarów.
 2. Wzajemnym wydaniu w posiadane opisanych wyżej składników majątku.
 3. O ustanowieniu dopłaty pieniężnej na rzecz ..., którą to dopłatę Wnioskodawca zapłaci jej z tytułu likwidacji Spółki cywilnej w terminie roku od dnia rozwiązania Spółki, w kwocie pieniężnej stanowiącej różnicę między wartością otrzymanego przez Wnioskodawcę udziału 1/2 w prawie własności opisanej wyżej nieruchomości Spółki, powiększoną o sumę otrzymanych przez Niego wierzytelności z tytułu nieuregulowanej przez kontrahentów Spółki ceny sprzedaży towarów, a środkami pieniężnymi Spółki otrzymanymi przez Jego wspólniczkę.

Konieczność ustanowienia dopłaty pieniężnej na rzecz ... wynika z faktu, że na dzień rozwiązania Spółki w skład jej majątku będą wchodziły środki pieniężne w wysokości niższej, niż wartość wchodzącego w skład Spółki udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości, zaś podział fizyczny tej nieruchomości byłby sprzeczny z zasadami p
rawidłowej gospodarki i wymagałby dodatkowo zgody pozostałych współwłaścicieli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z rozwiązaniem Spółki cywilnej i dokonaniem podziału jej majątku powstanie zobowiązanie podatkowe Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w związku z rozwiązaniem Spółki cywilnej i dokonaniom podziału jej majątku powstanie zobowiązanie podatkowe Wnioskodawcy lub Spółki cywilnej pod nazwą: „...” w podatku od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 dotyczący podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z rozwiązaniem Spółki cywilnej i dokonaniem podziału jej majątku nie powstanie u Niego zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedstawionym wyżej zdarzeniu przyszłym zobowiązanie podatkowe Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób fizycznych powstałoby wtedy i tylko wtedy, gdyby sprzedał on otrzymany w wyniku podziału majątku Spółki udział 1/2 w prawie własności położonej w ... przy ul. ... zabudowanej nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 156...5 o pow. ... ha, dla której Sąd Rejonowy w ... Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ... prowadzi księgę wieczystą nr ... – przed upływem 6 lat od likwidacji Spółki cywilnej.

Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zatem opodatkowanie składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki cywilnej następuje dopiero w razie ewentualnego ich zbycia przed upływem sześciu lat od daty jej likwidacji. Co istotne, do opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości w ramach likwidacji Spółki cywilnej nie może znaleźć zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż podziału majątku rozwiązanej Spółki cywilnej nie można potraktować jako odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, zaś skutki likwidacji Spółki cywilnej i podziału jej majątku w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały uregulowane wyczerpująco w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie zaś do przepisu art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Zgodnie natomiast z treścią art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki cywilnej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten, powstanie dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia w wyniku wystąpienia ze spółki składników majątku z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

W myśl art. 196 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej.

Natomiast w myśl art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Przez zniesienie współwłasności rozumie się likwidację łączącego współwłaścicieli stosunku prawnego, która następuje w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Na podstawie art. 211 i art. 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez dana osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności, przedmiotem którego była nieruchomość, udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział dotychczas posiadany to data zniesienia współwłasności będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności. Zatem nabycie w wyniku zniesienia współwłasności części majątku, który należał do innych współwłaścicieli, co do zasady należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej. Udziały wspólników w zyskach Spółki są równe i wynoszą po 50% każdy z nich. Podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca i Jego wspólniczka zamierzają rozwiązać Spółkę cywilną, dokonać podziału jej majątku i zakończyć wykonywanie działalności gospodarczej.

W wyniku podziału majątku Spółki Wnioskodawca otrzyma udział 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wierzytelności pieniężne rozwiązanej Spółki.

Wspólniczka Wnioskodawcy otrzyma w całości środki pieniężne Spółki oraz dopłatę pieniężną, w kwocie stanowiącej różnicę między wartością otrzymanego przez Wnioskodawcę udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości Spółki, powiększoną o sumę otrzymanych przez Niego wierzytelności Spółki, a środkami pieniężnymi Spółki otrzymanymi przez Wnioskodawcę.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego jak również powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania udziału w nieruchomości jaki przysługiwał Mu w majątku wspólnym oraz na dzień nabycia części nieruchomości przekraczającej dotychczas posiadany przez Niego udział w majątku wspólnym.

Natomiast w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia wskazanego składnika majątku, Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla wspólniczki Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.