IPPP2/443-1266/13-4/BH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 27 ustawy odnosi się do czynności wykonywanych przez podatników podatku VAT będących nauczycielami, a więc osobami fizycznymi. Stąd też art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy nie będzie miał zastosowania do świadzcenia usług przez Wnioskodawcę jako spółkę cywilną.
IPPP2/443-1266/13-4/BHinterpretacja indywidualna
  1. nauka
  2. sport
  3. spółka cywilna
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2013 r. (data wpływu 25 listopada 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2013 r. (data wpływu 30 grudnia 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 18 grudnia 2013 r. doręczone Stronie w dniu 23 grudnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z podatku świadczonych przez Spółkę usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z podatku świadczonych przez Spółkę usług. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 27 grudnia 2013 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 18 grudnia 2013 r. Nr IPPP2/443-1266/13-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki cywilnej jest nauczanie gry w tenisa oraz lekcje pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wspólnikami Spółki są nauczyciele wychowania fizycznego w szkole. Zarówno lekcje gry w tenisa jak i pływania są prowadzone tylko i wyłącznie przez wspólników – nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym. Spółka nie jest aktywnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi prywatnego nauczania gry w tenisa oraz innych dyscyplin sportu świadczone przez nauczycieli – wspólników spółki cywilnej, a prowadzone w ramach spółki cywilnej, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku VAT stanowi, że ze zwolnienia z VAT korzystają: usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez nauczycieli. Zwolnienie to ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Warunek podmiotowy jest spełniony, ponieważ zajęcia prywatnego nauczania są świadczone przez wspólników, którzy są nauczycielami wychowania fizycznego w szkole, w ramach spółki cywilnej. Przepis niezbyt precyzyjnie reguluje przedmiot zwolnienia, gdyż nie określa, co dokładnie ma być nauczane w ramach tej usługi. Wskazówką jest poziom, na jakim nauka ma być prowadzona (i przez kogo). Widać tu ścisłe nawiązanie do zakresu nauczania obowiązującego w szkole. Zatem zakresem tym należy objąć wszystkie zajęcia szkolne: zarówno teoretyczne jak i praktyczne, jakim jest sport (wychowanie fizyczne). Korzystając z tej analogii oraz biorąc pod uwagę, kto świadczy te usługi, należy przyjąć, że ustawodawca mówiąc o zwolnieniu miał na myśli lekcje nauczania wszystkich przedmiotów bez wyjątku. Zatem prywatne lekcje nauczania przez Spółkę gry w tenisa (jednej z dyscyplin sportu) mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) dalej zwanej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jednak jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu).

Potwierdzeniem powyższego jest orzeczenie TSUE sygn. C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, w którym to Trybunał stwierdził, że nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi, czy też jednocześnie większej liczbie osób. Z kolei w wyroku C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas and Mario Eulitz, TSUE stwierdził, że osoba świadcząca usługi jako nauczyciel w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie może zostać uznana za osobę nauczającą „prywatnie” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j) Szóstej Dyrektywy <obecnie art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE Rady>.

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Wnioskodawca działa w formie spółki cywilnej. Wspólnikami Spółki są nauczyciele wychowania fizycznego, którzy prowadzą zajęcia w szkole. Przedmiotem działalności Spółki jest nauka gry w tenisa i nauka pływania. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca ma wątpliwość czy prowadzone przez Spółkę zajęcia sportowe korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Z uwagi na przedstawione we wniosku okoliczności oraz powołane regulacje prawne należy wskazać, że w sprawie został spełniony warunek przedmiotowy wymagany przez art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi prywatnego nauczania gry w tenisa i pływania są usługami, o których mowa w tym przepisie tj. mieszczą się w pojęciu „usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym”. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że w stanie faktycznym opisanym przez Wnioskodawcę warunek podmiotowy, wynikający z treści art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy jest również spełniony, ponieważ zajęcia prywatnego nauczania są świadczone przez wspólników, którzy są nauczycielami wychowania fizycznego w szkole. Jak wskazano wcześniej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dla celów podatku od towarów i usług spółka cywilna jako jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej spełnia definicję podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 27 ustawy odnosi się do czynności wykonywanych przez podatników podatku VAT będących nauczycielami, a więc osobami fizycznymi. Stąd też art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy nie będzie miał w sprawie zastosowania. Świadczenie usług opisanych we wniosku przez Wnioskodawcę jako spółkę cywilną - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.