IPPB5/4510-190/15-2/RS | Interpretacja indywidualna

Czy G., jako partner Spółki Cywilnej, jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez Spółkę Cywilną w okresie, w którym nabyte przez Spółkę Cywilną maszyny/urządzenia nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów spółki Cywilnej Kontraktu?
IPPB5/4510-190/15-2/RSinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. konsorcjum
 3. koszt
 4. moment
 5. przedsięwzięcia wspólne
 6. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania przez Wnioskodawcę (wspólnika Spółki Cywilnej) odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez ww. Spółkę w okresie, w którym przedmiotowe urządzenia/maszyny nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów (wspólników) Spółki Cywilnej Kontraktu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania przez Wnioskodawcę (wspólnika Spółki Cywilnej) odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez ww. Spółkę w okresie, w którym przedmiotowe urządzenia/maszyny nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów (wspólników) Spółki Cywilnej Kontraktu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszle.

Spółki: A. S.p.A, (dalej jako: „A.”), G. („G.”, „Wnioskodawca”) oraz P. Sp. z o.o. („P.”), utworzyły konsorcjum (dalej jako: „Konsorcjum”), którego celem była realizacja przez konsorcjantów wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, opisanego poniżej.

W dniu 28 października 2009 r., Konsorcjum (w osobach A. - lider konsorcjum, G. oraz P.) podpisało z Miastem, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa M. Sp. z o.o. umowę w sprawie realizacji inwestycji w postaci budowy II linii metra (dalej jako: „Kontrakt”).

Kierując się względami praktycznymi i dążąc do nadania Konsorcjum ram organizacyjno-prawnych, w dniu 13 stycznia 2010 r. członkowie Konsorcjum zawarli umowę spółki cywilnej, A. Spółka Cywilna A (dalej „Spółka Cywilna”) została zarejestrowana jako odrębny podatnik podatku VAT i uzyskała własny numer NIP (VAT).

Spółka Cywilna zakupiła szereg maszyn i urządzeń wykorzystywanych dla potrzeb realizacji Kontraktu przy budowie metra, w tym TBM (tj. tunel boring machine - maszyna drążąca). Ponieważ Spółka Cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, odpisów amortyzacyjnych od nabytych maszyn i urządzeń dokonywali partnerzy Spółki Cywilnej, odpowiednio do swojego udziału w Spółce Cywilnej, tj, wg. następującej proporcji:

 1. - 45%;
 2. - 45%;
 3. - 10%.

Aktualnie, z uwagi na zakończenie budowlanego etapu Kontraktu, część nabytych maszyn i urządzeń (w tym TBM) nie jest wykorzystywana.

G. planuje dalszy aktywny udział w realizacji dużych infrastrukturalnych projektów budowlanych w Polsce. W przypadku otrzymania zlecenia na wykonanie projektów zbliżonych do Kontraktu, G. planuje dalsze wykorzystanie maszyn/urządzeń w prowadzonej działalności budowlanej. W takiej sytuacji G. przejęłaby na pełną własność część urządzeń/maszyn wykorzystywanych w ramach Spółki Cywilnej (poprzez podział maszyn/urządzeń Spółki Cywilnej między partnerami wskutek likwidacji Spółki Cywilnej lub też jako rzeczową formę wypłaty zysku ze Spółki Cywilnej).

Może mieć miejsce również sytuacja, w której partnerzy Spółki Cywilnej (w tym G.) nie otrzymają zleceń na realizację projektów podobnych do realizowanego Kontraktu. W takim przypadku partnerzy mogą podjąć decyzję o zbyciu lub postawieniu maszyn/urządzeń w stan likwidacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy G., jako partner Spółki Cywilnej, jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez Spółkę Cywilną w okresie, w którym nabyte przez Spółkę Cywilną maszyny/urządzenia nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów spółki Cywilnej Kontraktu...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez Spółkę Cywilną w okresie, w którym nabyte przez Spółkę Cywilną maszyny/urządzenia nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów spółki Cywilnej Kontraktu.

G. jako partner Spółki Cywilnej

Wskazano, że G. wraz z innymi partnerami realizuje inwestycje polegającą na wybudowaniu II linii metra w formie spółki cywilnej. Co istotne, w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej podmiotowość prawną jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa, a podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej.

W związku z powyższym uznać należy zdaniem Wnioskodawcy, że spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną. Nabywane przez Spółkę Cywilną maszyny i urządzenia stanowią więc współwłasność łączną partnerów tej spółki.

Podniesiono, że Spółka cywilna nie jest również podatnikiem podatku dochodowego - wszystkie przychody i koszty inwestycji realizowane w formie spółki cywilnej są alokowane do partnerów tejże spółki proporcjonalnie do ich udziału. Taki sposób alokacji dotyczy również odpisów amortyzacyjnych, tzn. każdy z partnerów jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytych przez Spółkę Cywilną maszyn/urządzeń proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. W konsekwencji uznać należy, że uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych powinno być określane i weryfikowane oddzielnie dla każdego partnera Spółki Cywilnej. Innymi słowy, o tym, czy G. jest uprawnione do dokonywania odpisów amortyzacyjnych decyduje osobista sytuacja G., bowiem Spółka Cywilna nie jest podmiotem prawa i nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Przesłanki zaprzestania amortyzacji w świetle regulacji UPDOP

Podniesiono, że jak wskazuje art. 16h ust. 1 pkt 1 UPDOP, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór.

Wskazano, że sytuacje w których podatnik jest zobligowany do zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych zostały wymienione w art. 16c UPDOP. Zgodnie z tą regulacją, amortyzacji nie podlegają składniki majątku - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, które nie są używane na skutek:

 • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo
 • zaprzestania działalności, w której te składniki były używane.

W tych przypadkach składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

Spółka stoi na stanowisku, że w analizowanym stanie faktycznym nie występuje pierwsza z wymienionych okoliczności, tj. nie zawieszono wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W opinii Wnioskodawcy, również druga z opisanych w art. 16c pkt 5) Updop sytuacji nie będzie miała miejsca w analizowanym stanie faktycznym. Przesłanką powodującą niemożność dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku trwałego jest bowiem zaprzestanie działalności, skutkujące zaprzestaniem używania tych składników. W opinii Wnioskodawcy należy przez to rozumieć całkowite zaniechanie danego rodzaju działalności, na skutek czego składniki majątkowe przestają być używane. Z kolei jedynie przejściowe zaprzestanie użytkowania danych środków trwałych nie jest przesłanką uzasadniającą zakończenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Podniesiono, że taki sposób rozumienia regulacji zawartej w art. 16c potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przykładowo w orzeczeniu z 20 października 2011 r. (II FSK 725/10) NSA, dokonując wykładni art. 16c ust. 5 UPDOP uznał: „Jest charakterystyczne to, że ustawodawca nie określił precyzyjnie, czy chodzi o działalność określoną rodzajowo, a więc wąsko, w której wykorzystywano dany środek trwały, czy też o działalność gospodarczą rozumianą jako taką. Użycie określenia »zaprzestanie działalności, w której te składniki były używane«, oznacza zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, że chodzi o sytuację, w której zaprzestano działalności, w której dany składnik był używany, ale równocześnie podatnik kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej. (...) Tylko więc całkowite zaprzestanie prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej (np. działalności produkcyjnej, w której dana maszyna była wykorzystywana, przy kontynuowaniu np. działalności handlowej, w której dana maszyna była używana) uzasadnia zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16c pkt 5 in fine ustawy o CIT”. Analogicznie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 17 stycznia 2012 r. (sygn. I SA/G1 1126/11).

Wskazano, że G. prowadzi szeroko rozumianą działalność budowlaną. Aktualnie realizuje projekt budowy II linii metra w formie spółki cywilnej. Ponadto, nie wyklucza również w przyszłości udziału w projektach budowlanych bardzo zbliżonych do realizowanego Kontraktu, W konsekwencji uznać należy zdaniem Wnioskodawcy, że w przypadku G. nie można mówić o zaprzestaniu działalności budowlanej. W przypadku G. nie dojdzie więc do spełnienia przesłanki „zaprzestania działalności” determinującej obowiązek zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto, jak to przedstawiono w stanie faktycznym, intencją G. jest prowadzenie kolejnych projektów budowlanych w oparciu o maszyny/urządzenia nabyte przez Spółkę Cywilną i przejęte przez G.. W konsekwencji, przerwa w wykorzystywaniu maszyn/urządzeń w prowadzonej działalności będzie miała charakter tymczasowy. Tymczasem, jak wskazuje art. 16c pkt 5) Updop, podatnik jest zobowiązany do zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych wyłącznie w przypadku trwałego lub definitywnego wyłączenia środka trwałego z prowadzonej działalności gospodarczej, co może mieć miejsce w szczególności w okolicznościach zaprzestania lub likwidacji prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo zmiany przedmiotu dotychczasowej działalności. Jak wskazują jednolite w tym zakresie interpretacje, czasowe wyłączenie środka trwałego z używania spowodowane np. jego remontem, czy też zakończeniem realizacji jednego projektu i „przerzuceniem” środków trwałych do realizacji kolejnego projektu nie stanowi przesłanki dla przerwania dokonywania odpisów amortyzacyjnych (tak np. uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 października 2012 r. o sygn. IPPB5/423-661/12-2/IŚ).

Wskazano, że Partnerzy biorą również pod uwagę sytuacje w której z uwagi na brak zamówień podobnych do aktualnie realizowanego kontraktu, część maszyn/urządzeń zostanie sprzedana na rzecz zewnętrznych podmiotów lub zlikwidowana. W opinii Wnioskodawcy, dopiero podjęcie takich działań przez partnerów stanowiłoby przesłankę do zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych przed zrównaniem tychże odpisów z ich wartością początkową (tak np, uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 października 2012 r. o sygn. IPPB5/423-661/12-2/IŚ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości dokonywania przez Wnioskodawcę (wspólnika Spółki Cywilnej) odpisów amortyzacyjnych od maszyn/urządzeń nabytych przez ww. Spółkę w okresie, w którym przedmiotowe urządzenia/maszyny nie są używane z uwagi na zakończenie fazy budowlanej aktualnie prowadzonego wspólnie przez partnerów (wspólników) Spółki Cywilnej Kontraktu – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do wyroków sądów administracyjnych powołanych przez Wnioskodawcę, należy wskazać, iż artykuł 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z pózn. zm.) stanowi, że źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są; Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego.

Katalog źródeł prawa zawarty w art. 87 Konstytucji wyraźnie wyklucza orzecznictwo sądów jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, a zatem zasady konstytucyjne nie nadają orzecznictwu sądów administracyjnych mocy powszechnie obowiązującej.

Wskazać także należy, iż przedstawione we wniosku orzeczenia sądów administracyjnych, zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych, odrębnych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.