IPPB5/423-1009/14-4/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wartość dostaw towarów i usług świadczonych przez niego odpłatnie na rzecz Spółki Cywilnej będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów z tytułu udziału w Spółce Cywilnej w części przypadającej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki Cywilnej?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wynagrodzenie Spółki Cywilnej, wynikające z faktury VAT wystawionej przez Spółkę Cywilną na Inwestora stanowić będzie przychód dla Wnioskodawcy w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku Spółki Cywilnej?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym Wnioskodawca działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum działającego w formie Spółki Cywilnej będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce Cywilnej (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe,
 • ustalenia przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce Cywilnej (pytanie oznaczone nr 2) – jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy Wnioskodawca działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum działającego w formie Spółki Cywilnej (której jest wspólnikiem) będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu (pytanie oznaczone nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce Cywilnej a także w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum działającego w formie Spółki Cywilnej (której jest wspólnikiem) będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu.

We wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej jako „Wnioskodawca”) jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi budowlane. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej jako „ustawa o VAT”) i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca i Spółka A (dalej jako „Partnerzy”) zamierzają w przyszłości zawrzeć umowę z Inwestorem (dalej jako „Kontrakt”) na realizację zadania w zakresie prac budowlanych i budowlano-montażowych (dalej jako „Inwestycja”).

W momencie składania oferty, jak i w momencie podpisywania Kontraktu, Wnioskodawca i Spółka A będą występować jako odrębne podmioty, jednakże działające w ramach umowy konsorcjum, zgodnie z którą udział każdego konsorcjanta w konsorcjum zostanie ustalony procentowo. W celu realizacji postanowień Kontraktu, Partnerzy zawrą umowę spółki cywilnej (dalej jako „Spółka Cywilna”). Spółka Cywilna zostanie zarejestrowana dla celów VAT jako odrębny podatnik VAT czynny. Zgodnie z umową Spółki Cywilnej, udział każdego wspólnika w zyskach i stratach Spółki Cywilnej zostanie ustalony procentowo, analogicznie do zapisów poprzedzającej ją umowy konsorcjum.

Z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu cywilnego, umowy z podwykonawcami na potrzeby realizacji Inwestycji będzie zawierać Spółka Cywilna.

Jednocześnie nie można wykluczyć, że na warunkach ustalonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej podwykonawcami niektórych prac w ramach Inwestycji będą też wspólnicy Spółki Cywilnej (czyli B. i Spółka A) oraz, że wspólnicy będą na rzecz Spółki Cywilnej dokonywać dostawy towarów oraz świadczyć usługi takie jak np. oddelegowanie personelu, podnajmu powierzchni biurowej, księgowe itp. Za wykonane prace, i ewentualne dostawy towarów wszyscy podwykonawcy i usługodawcy, w tym B., będą wystawiali Spółce Cywilnej faktury VAT.

W związku z powyższym został przyjęty następujący sposób rozliczeń. W zakresie odpłatnego świadczenia usług oraz dostawy towarów wspólnicy Spółki Cywilnej wystawią faktury VAT na Spółkę Cywilną. Spółka Cywilna wystawiać będzie fakturę VAT na Inwestora z tytułu realizacji Inwestycji obejmującą jej pełen zakres rzeczowy, w szczególności usługi wspólników oraz innych podwykonawców wykonane na jej rzecz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wartość dostaw towarów i usług świadczonych przez niego odpłatnie na rzecz Spółki Cywilnej będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów z tytułu udziału w Spółce Cywilnej w części przypadającej proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki Cywilnej...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wynagrodzenie Spółki Cywilnej, wynikające z faktury VAT wystawionej przez Spółkę Cywilną na Inwestora stanowić będzie przychód dla Wnioskodawcy w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku Spółki Cywilnej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym Wnioskodawca działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum działającego w formie Spółki Cywilnej będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wartość świadczonych odpłatnie przez niego na rzecz Spółki Cywilnej usług i dostaw towarów będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów w części przypadającej proporcjonalnie do jego udziału w zysku Spółki Cywilnej.
 2. Przychody uzyskiwane przez Spółkę Cywilną od Inwestora stanowić będą przychód Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zysku Spółki Cywilnej.
 3. Wnioskodawca, działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum działającego w formie Spółki Cywilnej będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu.

Uzasadnienie:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy wartość usług świadczonych lub dostaw towarów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cywilnej stanowić będzie koszt podatkowy dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki Cywilnej przysługującego Wnioskodawcy (X%).

Podniesiono, że spółka cywilna jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej. Podatnikami, z punktu widzenia prawa podatkowego są zatem poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, nie zaś sama spółka. W konsekwencji, tylko wspólnicy spółki mogą dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów ze wspólnego źródła przychodów.

Wskazano, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej jako „ustawa o PDOP”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Na podstawie ust. 2 ww. przepisu powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Z kolei na podstawie ust. 3 ww. przepisu jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej,

Z kolei, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Podniesiono, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • być poniesionym przez podatnika;
 • być definitywnym;
 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP,
 • być właściwie udokumentowany.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wydatki poniesione przez Spółkę Cywilną na zakup usług lub towarów od Wnioskodawcy, stanowią proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki Cywilnej koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej, gdyż służą one urzeczywistnieniu celu, dla którego Spółka Cywilna została zawiązana, tj. realizacji Kontraktu zawartego z Inwestorem. Dla Wnioskodawcy wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów w części przypadającej na Wnioskodawcę (tj. w części udziału, który będzie wynikał z umowy Spółki Cywilnej).

Podniesiono, że stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazano m.in. interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 października 2010 r., nr ILPB1/415-853/10-2/KŁ i z dnia 27 października 2010 r., nr ILPB1/415-864/10-2/TW, interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2010 r., nr IPPB1/415-818/10-2/ES czy też interpretację indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-535/14/KK.

Ad. 2

Przychody uzyskiwane przez Spółkę Cywilną od Inwestora stanowić będą przychód Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zysku Spółki Cywilnej, (tj. w części udziału, który będzie wynikał z umowy Spółki Cywilnej).

Wnioskodawca podkreśla, iż wspólne przedsięwzięcie w postaci konsorcjum nie jest uregulowane w przepisach prawnych. W ramach wspólnego przedsięwzięcia jego uczestnicy, którzy dążą do uzyskania wspólnego celu, mogą wspólnie przystąpić do przetargu, złożyć wspólną ofertę, ponieważ zwykle osobno nie posiadają potrzebnych uprawnień, właściwego doświadczenia i wiedzy, potencjału technicznego i ekonomicznego.

Celem konsorcjum jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia dla odniesienia wspólnych korzyści, przy solidarnym ponoszeniu ryzyka. Partnerzy konsorcjum zdecydowali się dodatkowo sformalizować łączący ich stosunek prawny wynikający z umowy konsorcjum i doprecyzować go prawnie poprzez formę spółki cywilnej.

Podniesiono, że spółka cywilna jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej. Podatnikami, z punktu widzenia prawa podatkowego są zatem poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, nie zaś sama spółka. W konsekwencji, tylko wspólnicy spółki mogą rozliczać przychody ze wspólnego źródła przychodów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Na podstawie ust. 2 ww. przepisu powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Z kolei na podstawie ust. 3 ww. przepisu jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie Spółki Cywilnej, wynikające z faktury VAT wystawionej przez Spółkę Cywilną na Inwestora i obejmujące całość zrealizowanego Kontraktu stanowić będzie przychód Wnioskodawcy w części przypadającej na Wnioskodawcę (tj. w części udziału, który będzie wynikał z umowy Spółki Cywilnej).

Ad. 3.

Wnioskodawca, działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu.

Wskazano, że jak przedstawiono w stanie faktycznym, Wnioskodawca oprócz pełnienia funkcji członka konsorcjum występować będzie także w roli podwykonawcy i usługodawcy konsorcjum świadcząc usługi na rzecz konsorcjum lub dostarczając towary. Prace wykonywane przez Spółkę na rzecz konsorcjum lub dostarczane na rzecz konsorcjum towary będą stanowiły koszt konsorcjum na takich samych zasadach jak usługi lub dostarczone towary pozostałych zewnętrznych podwykonawców. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu dostaw towarów lub prac wykonanych przez Wnioskodawcę, działającego w charakterze podwykonawcy, na rzecz konsorcjum nie stanowi przychodu Wnioskodawcy z tytułu wspólnego przedsięwzięcia i w związku z tym powinien być rozliczany na zasadach określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP czyli jako przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Spółka stoi na stanowisku, że przychodu z tytułu prac wykonanych przez Wnioskodawcę lub dostaw towarów na rzecz konsorcjum nie można zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych ze wspólnego przedsięwzięcia. Wskazano, że w tym obszarze Wnioskodawca działa jako podwykonawca, a jego rozliczenia z konsorcjum w tym obszarze można porównać do rozliczeń z podmiotem zewnętrznym. Konsorcjant nie ma żadnego prawa do partycypowania w przychodzie Wnioskodawcy działającego w charakterze podwykonawcy (nie stanowi on bowiem przychodu konsorcjum).

Reasumując zdaniem Spółki, Wnioskodawca, działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum będzie obligowany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce Cywilnej (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe,
 • określenia przychodu z z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce Cywilnej (pytanie oznaczone nr 2) – jest prawidłowe,
 • ustalenia, czy Wnioskodawca działając w charakterze podwykonawcy konsorcjum działającego w formie Spółki Cywilnej (której jest wspólnikiem) będzie zobowiązany do rozpoznania 100% przychodu z tego tytułu (pytanie oznaczone nr 3) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach w odmiennym stanie prawnym i w konsekwencji nie mogły wpływać na sposób rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Ponadto powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.