IPPB3/423-999/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących tzw. cen transferowych.
IPPB3/423-999/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. ceny transferowe
 2. dokumentacja podatkowa
 3. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnychw zakresie przepisów dotyczących tzw. cen transferowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących tzw. cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z. o.o. (dalej „Spółka z o.o.” lub „Wnioskodawca”) jest spółką handlową, której podstawowym przedmiotem działalności jest hurtowa i detaliczna sprzedaż produktów spożywczych, przede wszystkim żywności mrożonej, przypraw i napojów. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne.

Osoby fizyczne, będące wspólnikami Spółki z o.o. prowadzą również działalność w formie spółki cywilnej. Podstawowym przedmiotem działalności spółki cywilnej jest hurtowa sprzedaż żywności, przede wszystkim mięsa.

W związku z powyższym Sp. z o.o. jest powiązana osobowo ze spółką cywilną poprzez zarządzających i wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy są jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej działalności dokonuje ze spółką cywilną transakcji hurtowej sprzedaży i zakupu towarów handlowych.

W przyszłości, Spółka nie wyklucza, że w ramach prowadzonej działalności będzie dokonywać innych transakcji ze spółką cywilną.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym Spółka ma wątpliwość, czy dokonywane przez nią transakcje ze spółką cywilną lub ewentualnie transakcje w przyszłości, podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, o której mowa w przepisach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy między Wnioskodawcą oraz spółka cywilną istnieją powiązania w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji czy Spółka będzie podlegała regulacjom zawartym w tym przepisie...
 2. Gdy Spółka z o.o. dokonując transakcji ze spółką cywilną ma obowiązek sporządzać dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych) dla tych transakcji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy do transakcji zawieranych przez Spółkę z o.o. ze spółką cywilną będą miały zastosowanie przepisy ud. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, między Spółką z o.o. a spółką cywilną istnieją powiązania w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”). Transakcje zawierane ze spółką cywilną przez Spółkę z o.o. w ramach prowadzonej działalności, będą podlegały regulacjom zawartym w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop (pytanie 1 we wniosku).

Krąg podmiotów powiązanych dla potrzeb podatku dochodowego określają przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów - i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone łub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ust. 1 - 3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy art. 11 ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające tub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Powołane przepisy przewidują możliwość szacowania dochodu przez organy podatkowe, jeśli warunki transakcji zawieranych przez dany podmiot będą odbiegały od warunków rynkowych i w wyniku transakcji dojdzie do zaniżenia podstawy opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy art. 11 formułują pojęcie „podmiotu krajowego”, przez który rozumie się podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę lub zarząd na terytorium kraju. W takim rozumieniu spółka cywilna nie jest „podmiotem krajowym”, o którym mowa w tych przepisach. Tym niemniej przepisy art, 11 będą miały zastosowanie do transakcji zawieranych przez Spółkę z o.o, ze spółką cywilną, bowiem dla zastosowania tego przepisu wystarczające jest aby jedna ze stron była podatnikiem podatku dochodowego.

Taką wykładnię przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prezentują również organy podatkowe w wydawanych w tym zakresie interpretacjach. W interpretacji z dnia 28 lutego 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-19/10/13-S/MM) potwierdził że „z przepisu tego nie wynika, iż określone w nim „warunki” (różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty) dotyczą tylko warunków w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami (podatnikami) powiązanymi. Takie „warunki” (różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty) dotyczyć więc mogą np. sposobu ustalenia praw do udziału w zyskach utworzonej przez podmioty powiązane spółki osobowej czy utworzonego wspólnego przedsięwzięcia, jak również warunków umów zawieranych przez podatnika z podmiotami trzecimi (z podmiotami formalnie z podatnikiem niepowiązanymi), jeżeli podstawą ustalenia tych warunków nie są czynniki rynkowe, lecz warunki takie zostały narzucone lub ustalone w wyniku istniejących powiązań. W związku z tym, jeżeli Wnioskodawca i podmioty powiązane z Wnioskodawcą utworzą spółkę osobową, a warunki transakcji zawieranych przez Wnioskodawcę z tą spółką i transakcji zawieranych przez pozostałych powiązanych z Wnioskodawcą wspólników z taką spółką osobową odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego Wnioskodawca uzyskiwałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania Wnioskodawcy z pozostałymi wspólnikami spółki osobowej nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe - na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - mogłyby określić dochód Wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.”

W związku z powyższym transakcje zawierane przez Spółkę z o.o. ze spółką cywilną będą stanowiły transakcje między jednostkami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niezależnie od powyższego, opisane transakcje nie będą podlegały obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie 2 sformułowane we wniosku).

Przepisy art. 9a updop określają obowiązek sporządzania przez podatników dokumentacji w zakresie;

 • transakcji zawieranych przez podatnika podatku dochodowego z podmiotami powiązanymi z podatnikiem w sposób o którym jest mowa w art. 11 ust. 1 i 4,
 • transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przepis art. 9a określa zatem krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji. Obowiązkiem dokumentowania objęte będą jedynie transakcje dokonywane przez podatnika z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 1 i ust. 4. W przepisie art. 11 ust. 1 pkt 1, użyte jest pojęcie „podmiot krajowy”, które oznacza podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W przypadku transakcji zawieranych przez spółkę cywilną nie występuje ona jako podmiot krajowy, bowiem podatnikiem podatku dochodowego są jej wspólnicy. Jednocześnie spółka cywilna jest stroną transakcji w rozumieniu cywilnoprawnym, zatem transakcji dokonuje spółka cywilna a nie jej wspólnicy.

W konsekwencji, w omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 9a updop, czyli transakcje te nie będą podlegały szczególnemu obowiązkowi dokumentacyjnemu. W związku z powyższym, jeżeli Spółka z o.o zawiera (lub będzie zawierać) transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką cywilną, której jest wspólnikiem, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Konsekwencją powyższego wniosku jest również brak możliwości zastosowania sankcyjnej, tj. 50%, stawki podatku dochodowego w przypadku szacowania dochodów przez organy podatkowe (pytanie 3 we wniosku). Zastosowanie podwyższonej stawki przewiduje art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 19 ust. 4 jeżeli organy podatkowe określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%. Z przepisu powyższego wynika, że możliwość zastosowania 50% stawki podatkowej dotyczy jedynie transakcji objętej obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej, a więc transakcji zawieranych między podatnikami podatku dochodowego.

Podsumowując, transakcje zawierane przez Spółkę z o.o. ze spółką cywilną nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. Natomiast warunki transakcji zawieranych przez Spółkę z o.o. ze spółką cywilną mogą być przedmiotem kontroli organów podatkowych. W przypadku stwierdzenia, że ceny stosowane w tych transakcjach odbiegają od warunków rynkowych, organy podatkowe mogą dokonać stosownego oszacowania dochodu, na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko prezentują również organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. ILPB4/423-276/12-4/MC), stwierdził, że spółka cywilna „nie może stanowić „podmiotu krajowego”, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, nie może być podmiotem powiązanym w rozumieniu wskazanego przepisu. „Podmiotem krajowym” mogą być jedynie wspólnicy SK mający siedzibę, zarząd, miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. Spółka - wspólnik SK), jednakże transakcje gospodarcze zawierane i realizowane są pomiędzy SK, występującą jako odrębny od wspólników podmiot gospodarczy, a innym podmiotem gospodarczym (w analizowanej sytuacji pomiędzy SK a Spółką - wspólnikiem SK). W związku z powyższym, jeżeli Spółka (będąca wspólnikiem „SK” oraz „innej SK”) zawiera / będzie zawierać transakcje z mającymi siedziby na terytorium Polski spółkami osobowymi prawa handlowego („SK” oraz „inną SK"), to transakcje te nie podlegają / nie będą podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu, chyba że zapłata należności wynikających z takiej transakcji dokonywana jest / będzie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Wówczas z tytułu ww. transakcji, jeśli zajdą okoliczności wskazane w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis ten będzie miał zastosowanie do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe (pytania numer od 1 do 3).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Stosownie do art. 9a ust. 2 powołanej ustawy, w przypadku transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi, obowiązek powyższy obejmuje transakcję lub transakcje, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30 000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 EURO - w pozostałych przypadkach.

W celu określenia kategorii podmiotów, transakcje z którymi mogą skutkować obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej, o którym mowa w art. 9a ust. 1 w zw. z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy odnieść się do regulacji art. 11 ust. 1 i 4.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 omawianej ustawy, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym” bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym” bierze udział bezpośrednio lub pośrednio tu zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział tu kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadając udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określi się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Stosownie natomiast do art. 11 ust. 4 tej ustawy, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza przy tym sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5 % (art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jak wynika w powołanych przepisów, art. 11 ust. 1 określa, kiedy mamy do czynienia z podmiotem powiązanym w obrocie międzynarodowym, zaś art. 11 ust. 4 - w obrocie krajowym.

W analizowanym stanie faktycznym, Wnioskodawca (Spółka) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma 2 udziałowców. Udziałowcy to podmioty krajowe - osoby fizyczne, prowadzące dodatkowo działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Wnioskodawca jest powiązany ze spółką cywilną poprzez zarządzających i wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy są jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej. Ponadto Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonuje (i będzie dokonywał w przyszłości) ze spółką cywilną transakcji hurtowej sprzedaży i zakupu towarów handlowych.

W celu odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy na wstępie zauważyć, że w odróżnieniu od spółek prawa handlowego spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej jak spółki osobowe, lecz jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Nie stanowi więc samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna traktowana jest jedynie jako porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami co do zasad wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność (czy, będąc precyzyjnym, wspólność) łączną. Także wspólnicy, nie spółka, prowadzą przedsiębiorstwo, które podlega rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta. To wspólnicy są przedsiębiorcami i to oni mają firmy (oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę). Spółka cywilna nie może mieć firmy. W konsekwencji to wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego, a nie spółka cywilna (art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Odnosząc powyższe ustalenia oraz powołane przepisy prawa podatkowego do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, iż zarówno Spółka jako podatnik podatku dochodowego (od osób prawnych) oraz jej udziałowcy jako podatnicy podatku dochodowego (od osób fizycznych) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej stanowią podmioty krajowe, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotami, z którymi dokonuje on (będzie dokonywał) transakcji handlowych, tj. jego wspólnikami - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zachodzi związek, który spełnia dyspozycję art. 11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Osoby fizyczne (wspólnicy Wnioskodawcy) posiadają bowiem udział w kapitale Wnioskodawcy lub biorą udział w zarządzaniu Wnioskodawcą.

W konsekwencji, stwierdza się, iż Spółkę (tj. Wnioskodawcę) oraz jej wspólników - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie numer 1). Tym samym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym to pomiędzy nim a spółka cywilną istnieją powiązania w rozumieniu art. 11 ww. ustawy.

W związku z powyższym, na mocy art. 9a ust. 1 w zw. z ust. 2 omawiane ustawy, na Wnioskodawcy jako podatniku dokonującym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4, ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej tych transakcji, jeżeli ich łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza wartości wskazane w art. 9a ust. 2 pkt 1-3 (pytanie numer 2).

Przy czym w myśl art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11 dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

Z przepisu powyższego wynika, że możliwość zastosowania 50% stawki podatkowej dotyczy transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej, a więc transakcji zawieranych między podatnikami podatku dochodowego. W związku z powyższym w niniejszej sprawie, wobec transakcji zawieranych przez Spółkę z jej wspólnikami (działającymi jako spółka cywilna), mogą mieć zastosowanie przepisy art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji zaistnienia przesłanek w nim określonych, tzn. w przypadku określenia przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 11 dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji (pytanie numer 3).

Odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych należy zauważyć, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podatników i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla pozostałych podatników. Podstawą dokonania przez organ indywidualnej interpretacji są same przepisy prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niemniej jednak organ zauważa, że interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29.02.2013 r. nr ILPB3/423-19/10/13-S/MM została wydana w wyniku wykonania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego, natomiast z dnia 27.11.2012 r. nr ILPB3/423-276/12-4/MC została wydana w innym stanie faktycznym w szczególności nie dotyczyła transakcji zawieranych ze spółką cywilną.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.