IPPB1/4511-1355/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej (zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej)?2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej (zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej)?3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej (zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej)?
IPPB1/4511-1355/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. faktura
 3. korekta
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. przedsiębiorstwa
 6. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.Wnioskodawca zamierza wraz z braćmi założyć spółkę cywilną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Cywilna).

Ojciec Wnioskodawcy od 1990 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Działalność ojca Wnioskodawcy prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ojciec Wnioskodawcy zamierza darować na rzecz wspólników Spółki Cywilnej własność przedsiębiorstwa wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, tzn. zorganizowany zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia przez ojca Wnioskodawcy działalności gospodarczej (dalej: Przedsiębiorstwo).

Własność Przedsiębiorstwa zostanie przekazana wspólnikom Spółki Cywilnej na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej - Wnioskodawca oraz jego dwaj bracia. W wyniku darowizny, własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej w ramach współwłasności łącznej (Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej).

W związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na podstawie odrębnej czynności prawnej na wspólników Spółki Cywilnej przejdą zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem.

W związku z darowizną Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę) ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, wspólnicy Spółki Cywilnej będą zobowiązani do zapłaty nieuregulowanych przez ojca Wnioskodawcy do dnia darowizny zobowiązań wynikających z faktur:

 1. wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną,
 2. wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych na rzecz ojca Wnioskodawcy przed darowizną i ujętych w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną,

We wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach, faktury dokumentujące zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem zostaną zapłacone bezpośrednio na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, ponieważ Spółka Cywilna (jako nabywca Przedsiębiorstwa oraz podmiot, który przejął ciężar spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem) zobowiązany będzie do spełnienia świadczenia wynikającego z tych faktur.

Dotyczy to zarówno faktur wystawionych przed dniem darowizny, jak również faktur wystawionych po dniu darowizny (faktury związane z Przedsiębiorstwem mogą zostać wystawione po dniu darowizny na ojca Wnioskodawcy, ponieważ termin na wystawienie faktury mija 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę).

Ponadto może również zaistnieć sytuacja, w ramach której ojciec Wnioskodawcy przed darowizną poniesie wydatki, które będą bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznanymi po darowiźnie przez wspólników Spółki Cywilnej, tzn. ojciec Wnioskodawcy przed darowizną zapłaci na rzecz kontrahenta zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przed darowizną na ojca Wnioskodawcy, natomiast przychody związane z tymi wydatkami rozpoznane zostaną po darowiźnie przez wspólników Spółki Cywilnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej (zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej (zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej (zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) (...). Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 Ustawy PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki Cywilnej, w związku z czym zobowiązany będzie do rozpoznawania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów osiąganych w ramach Spółki Cywilnej, zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku Spółki Cywilnej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są takie koszty, które spełniają kumulatywnie następujące warunki:

 1. zostały poniesione przez podatnika,
 2. są definitywny, a więc bezzwrotne,
 3. pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesione zostały w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie są kosztami wymienionym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Cywilnej. Wydatki wynikające z przedmiotowych faktur, nie spełniają bowiem wszystkich wymienionych powyżej i poniżej warunków niezbędnych do uznania ich za koszt uzyskania przychodu wspólników Spółki Cywilnej.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że mimo iż to Spółka Cywilna ureguluje zobowiązania wynikające z przedmiotowych faktur, wydatki te zostaną poniesione przez ojca Wnioskodawcy. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika.

W przedmiotowej sytuacji ojciec Wnioskodawcy daruje na rzecz swoich synów własność całego Przedsiębiorstwa. Z darowizną Przedsiębiorstwa ściśle związane będzie przejęcie przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Aby więc przedmiotowe wydatki, zapłacone zostały po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, ojciec Wnioskodawcy musi wyzbyć się swoich aktywów stanowiących Przedsiębiorstwo. Późniejsza zapłata na rzecz kontrahenta (tj. uregulowanie zobowiązania przez Spółkę Cywilną ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach darowizny Przedsiębiorstwa od ojca Wnioskodawcy), będzie miała charakter jedynie techniczny. Ponadto wydatki te będą stanowiły koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną. Równocześnie nie będą to koszty wymienione w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy PIT u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przez wspólników Spółki Cywilnej.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Cywilnej.

Podobnie jak w przypadku wydatków stanowiących koszty bezpośrednie, należy stwierdzić, że wydatki stanowiące koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, zostaną poniesione przez ojca Wnioskodawcy. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika. W przedmiotowej sytuacji ojciec Wnioskodawcy daruje na rzecz swoich synów własność całego Przedsiębiorstwa. Z darowizną Przedsiębiorstwa ściśle związane będzie przejęcie przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Aby więc przedmiotowe wydatki, zapłacone zostały po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, ojciec Wnioskodawcy musi wyzbyć się swoich aktywów stanowiących Przedsiębiorstwo. Późniejsza zapłata na rzecz kontrahenta (tj. uregulowanie zobowiązania przez Spółkę Cywilną ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach darowizny Przedsiębiorstwa od ojca Wnioskodawcy), będzie miała charakter jedynie techniczny.

Wydatki te będą pozostawały w związku z prowadzoną przez ojca Wnioskodawcy działalnością gospodarczą oraz zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ojca Wnioskodawcy - będą to koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy. Równocześnie nie będą to koszty wymienione w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c Ustawy PIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (...). Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 5d Ustawy PIT Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wyżej wymienione wydatki, które opłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Cywilnej.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej.

Podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotowe wydatki będą bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę), nie będą więc pozostawały w bezpośrednim związku z przychodami ojca Wnioskodawcy. Wydatki wynikające z przedmiotowych faktur, będą natomiast spełniały wszystkie wymienione na wstępie warunki niezbędne do uznania ich za koszt uzyskania przychodu przez wspólników Spółki Cywilnej.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że mimo iż to ojciec Wnioskodawcy przed darowizną ureguluje należności wynikające z przedmiotowych faktur, wydatki te należy uznać za poniesione przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika. W przedmiotowej sytuacji ojciec Wnioskodawcy daruje na rzecz swoich synów własność całego Przedsiębiorstwa. Przedmiotem darowizny będzie Przedsiębiorstwo według stanu na dzień darowizny, w ramach darowizny wspólnicy Spółki Cywilnej jako obdarowani nabędą aktywa wchodzące w skład Przedsiębiorstwa (w tym środki pieniężne). W związku z powyższym, uregulowanie wydatków wynikających z przedmiotowych faktur przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zmniejszy wartość środków pieniężnych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa na dzień darowizny. Uregulowanie przedmiotowych wydatków spowoduje wiec, ze wartość Przedsiębiorstwa, które otrzymają wspólnicy Spółki Cywilnej będzie niższa niż gdyby ojciec Wnioskodawcy przed darowizną nie uregulował tych należności. Tym samym, uregulowanie należności wynikających z przedmiotowych faktur wpłynie na zmniejszenie aktywów Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Cywilnej. W rezultacie, zasadnym jest uznanie, iż spełniony zostanie warunek poniesienia kosztu, determinujący możliwość rozpoznawania kosztu uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Cywilnej.

Ponadto przedmiotowe wydatki będą definitywne (bezzwrotne), będą pozostawały w związku z prowadzoną przez Spółkę Cywilną działalnością gospodarczą oraz zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto przedmiotowe wydatki nie będą stanowiły kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Podsumowując, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej

Za powyższym stanowiskiem przemawia również moment, w którym przedmiotowe wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy PIT, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wydatki wynikające z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przez wspólników Spółki Cywilnej w roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.