ILPP2/443-1182/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez byłego wspólnika Spółki cywilnej (niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług) udziału w nieruchomości.
ILPP2/443-1182/14-4/MRinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja działalności
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. spółka cywilna
  4. udział
  5. wspólnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia – brak daty sporządzenia pisma (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez byłego wspólnika Spółki cywilnej (niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług) udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez byłego wspólnika Spółki cywilnej (niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług) udziału w nieruchomości. Wniosek uzupełniono w dniu 23 stycznia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie dwuosobowej Spółki cywilnej (50% udziałów). Do działalności wykorzystywana jest nieruchomość – lokal użytkowy, który został nabyty do tego celu w 1995 roku bez prawa do odliczenia podatku VAT (nie było to pierwsze zasiedlenie). Przez cały czas użytkowania lokalu przez Spółkę, nie były ponoszone ani nakłady na modernizację, ani na większe remonty. W Księdze wieczystej w dziale II (ostatnia zmiana w 2008 roku po zmianie wspólnika) w rubryce właściciel wpisane jest: wspólność łączna wspólników Spółki cywilnej.

Ponieważ Zainteresowany zamierza zakończyć działalność gospodarczą będzie musiał wraz ze wspólnikiem rozwiązać Spółkę. Wspólnik Wnioskodawcy nadal będzie prowadzić działalność, ale już jako osoba fizyczna.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że lokal, który jest przedmiotem zapytania nie był wykorzystywany na cele zwolnione od podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po likwidacji działalności nie będąc już osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz nie będąc podatnikiem VAT (Zainteresowany nigdy nie był podatnikiem VAT) sprzedając swój udział w tej nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa (sprzedaż) tej nieruchomości nie będzie opodatkowana podatkiem VAT w przypadku jej sprzedaży, bądź sprzedaży udziału w tej nieruchomości po zakończeniu przez niego działalności, ponieważ nie jest on podatnikiem VAT oraz dlatego, że jest to czynność zwolniona z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Opodatkowaniu – w świetle art. 5 ust. 3 ustawy – podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14.

Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 5 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 6 ustawy).

Jednakże stosownie do art. 14 ust. 7 ustawy, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

Z kolei, jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego.

Stosownie do art. 9 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE – „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. Natomiast „działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie dwuosobowej Spółki cywilnej (50% udziałów). Do działalności wykorzystywana jest nieruchomość – lokal użytkowy, który został nabyty do tego celu w 1995 roku bez prawa do odliczenia podatku VAT (nie było to pierwsze zasiedlenie). Przez cały czas użytkowania lokalu przez Spółkę, nie były ponoszone ani nakłady na modernizację, ani na większe remonty. W Księdze wieczystej w dziale II (ostatnia zmiana w 2008 roku po zmianie wspólnika) w rubryce właściciel wpisano: wspólność łączna wspólników Spółki cywilnej. Ponieważ Zainteresowany zamierza zakończyć działalność gospodarczą będzie musiał wraz ze wspólnikiem rozwiązać Spółkę. Wspólnik Wnioskodawcy nadal będzie prowadzić działalność, ale już jako osoba fizyczna. Lokal, który jest przedmiotem zapytania nie był wykorzystywany na cele zwolnione od podatku VAT.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy po likwidacji działalności, nie będąc już osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz nie będąc podatnikiem VAT (Zainteresowany nigdy nie był podatnikiem VAT), sprzedając swój udział w tej nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek VAT.

W niniejszej sprawie konieczne jest zatem ustalenie, czy w świetle przedstawionych informacji sprzedaż przez Zainteresowanego udziału w przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym na dokonane rozstrzygnięcie zasadniczy wpływ ma informacja, że Wnioskodawca nigdy nie był podatnikiem podatku VAT i będzie dokonywał tej czynności jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jak wynika z powołanego art. 14 ust. 7 ustawy, dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury. Zwolnione od podatku są tylko dostawy towarów dokonywane przez byłych wspólników rozwiązanych spółek, jednak zwolnienie to ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wspólnik w rozwiązanej spółce dalej będzie prowadził indywidualnie działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Jeśli wspólnikiem byłaby osoba fizyczna, która nie prowadzi dalej indywidualnej działalności, to u niej nie wystąpi czynność zwolniona od podatku, gdyż nie wystąpi u niej w ogóle czynność objęta przepisami ww. ustawy.

Reasumując, jeśli były wspólnik nie jest podatnikiem VAT, to dostawa towarów przez tę osobę nie powinna być uznana za dostawę podlegającą przepisom ustawy. Towar po likwidacji spółki, staje się majątkiem prywatnym danej osoby fizycznej (byłego wspólnika), który dalej może go np. darować lub sprzedać na umowę kupna–sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe oraz opis sprawy, uznać należy że Wnioskodawca dokonując sprzedaży nieruchomości, bądź sprzedaży udziału w tej nieruchomości będzie korzystał z prawa do rozporządzania majątkiem osobistym, co nie będzie stanowiło wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Brak tego przymiotu pozbawia Zainteresowanego cech podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, a jego dostawę – cech czynności opodatkowanej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę (byłego wspólnika Spółki cywilnej) udziału w nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a dostawa ta będzie dokonywana z jego majątku prywatnego.

Zatem uznano stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, jednakże częściowo z uwagi na inne uzasadnienie niż wskazane przez niego we własnym stanowisku w sprawie.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przez byłego wspólnika Spółki cywilnej (niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług) udziału w nieruchomości. Natomiast w kwestii dotyczącej wykazania i opodatkowania przez likwidowaną Spółkę cywilną nieruchomości (lokalu użytkowego) w remanencie końcowym wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 29 stycznia 2015 r. Nr ILPP2/443-1182/14-3/MR.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.