ILPB3/423-141/12-2/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (data wpływu 16 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej uzyskali dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (...) (zwanej dalej: „strefą”).

Pierwsze zezwolenie zostało wydane w dniu 18 listopada 2009 r. na prowadzenie działalności na nieruchomości o powierzchni 0,98 ha i zobowiązało inwestorów do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 8,0 mln zł oraz zatrudnienia 17 pracowników. Natomiast drugie zezwolenie zostało wydane w dniu 8 grudnia 2009 r. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności i zobowiązuje wspólników do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 4,4 mln zł oraz zatrudnienia 27 pracowników.

Zezwolenia wydane w 2009 r. uprawniają Wnioskodawcę oraz Jego wspólnika do korzystania z pomocy publicznej. Inwestycja, tj. budowa zakładu produkcyjnego, zostanie zakończona w bieżącym roku, po czym spółka cywilna rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

W bieżącym roku planowane jest sfinalizowanie realizowanej w strefie inwestycji oraz przeprowadzenie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym, działalność na terenie strefy będzie kontynuowana przez spółkę przekształconą, która utrzyma zarówno poziom zatrudnienia oraz będzie korzystała z inwestycji dokonanej na terenie strefy. Spółka przekształcona będzie nosiła nazwę (...).

W wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę przekształconą przejdą zezwolenia na działalność w strefie, zgodnie bowiem z art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych (stosowanym odpowiednio w związku z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych) spółka przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Ani przepisy ustawowe, ani decyzje o udzieleniu zezwolenia na działalność w strefie nie zawierają uregulowań, które ograniczałyby przejście zezwolenia na działalność w strefie w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej zezwoleń na działalność na terenie strefy...

(Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie, o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, tj. na wniosek osoby planującej utworzenie spółki, w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., zwanej dalej: „ustawa SSE”), podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą SSE, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników oraz dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem spółki cywilnej planuje przekształcić formę prawną prowadzonej działalności ze spółki cywilnej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona).

Na mocy art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.

Zgodnie z art. 551 § 3 ww. ustawy, do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 cyt. ustawy.

W myśl tego przepisu, spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Oznacza to m.in., że z dniem przekształcenia majątek wspólników - wniesiony do spółki cywilnej i nabyty w ramach spółki cywilnej - staje się majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, do przekształcenia spółki cywilnej na mocy odesłania z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych odpowiednie zastosowanie znajduje art. 553 § 2 i 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższymi przepisami, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Odpowiednie stosowanie ww. przepisów pozwala uwzględnić szczególną sytuację spółki cywilnej, w której wszystkie prawa i obowiązki, w tym zezwolenia, koncesje, ulgi zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce. Oznacza to, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki wspólników spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Z uwagi na powyższe, należy się odnieść do przepisów ustawy SSE, czy nie zawiera ona zastrzeżeń o wyłączeniu zasady kontynuacji w odniesieniu do zezwoleń wydawanych na podstawie art. 16 ustawy SSE.

Artykuł 19 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

  • zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
  • rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
  • nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Biorąc pod uwagę, że powyższy katalog nie zawiera zmiany formy prawnej przedsiębiorcy, stąd spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej, będzie sukcesorem zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy otrzymanych wcześniej przez wspólników spółki cywilnej na podstawie art. 553 § 2 w zw. z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, zgodnie z art. 12 ustawy SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z uwagi na fakt, iż podstawę zwolnienia stanowi przepis ustawy podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy w przypadku określenia skutków procesu przekształcenia formy prawnej uwzględnić przepis lex specialis w stosunku do art. 26 § 5 oraz art. 553 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, którym jest art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z powyższym przepisem, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W świetle art. 93d, spółce przekształconej przysługiwać będą również prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Tym samym należy uznać, iż spółka z o.o. wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej i wspólników spółki przekształcanej.

Reasumując, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje, iż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nabędzie prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia przekształcenia, kiedy to wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe wspólników spółki przekształcanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, tut. Organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników spółki cywilnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.