ILPB1/4511-1-879/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą przez spółkę cywilną nakładów budowlanych poniesionych na wybudowanie budynków oraz przyległego placu składowego wykorzystywanych w tej spółce.
ILPB1/4511-1-879/15-2/ANinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. przychód
 3. rozliczanie (rozliczenia)
 4. spółka cywilna
 5. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą przez spółkę cywilną nakładów budowlanych poniesionych na wybudowanie budynków oraz przyległego placu składowego wykorzystywanych w tej spółce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą przez spółkę cywilną nakładów budowlanych poniesionych na wybudowanie budynków oraz przyległego placu składowego wykorzystywanych w tej spółce.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wspólnie z bratem są obecnie jedynymi wspólnikami w spółce cywilnej (...). Spółka została zawiązana umową z dnia 7 listopada 2005 roku. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej od 31 sierpnia 2014 roku, natomiast brat od początku jej trwania. W przeszłości skład osobowy spółki cywilnej przedstawiał się następująco: od 7 listopada 2005 r. wspólnikami spółki cywilnej byli: A, B, C, D, E oraz F, od 31 grudnia 2005 roku wspólnikami spółki cywilnej byli: A, B oraz G, od 16 czerwca 2006 roku wspólnikami spółki cywilnej byli: A oraz G, od 11 stycznia 2013 roku wspólnikami spółki cywilnej byli: A oraz H, od 31 sierpnia 2014 roku wspólnikami spółki cywilnej są: A oraz I. Spółka cywilna jest czynnym podatnikiem VAT w sposób nieprzerwany, począwszy od 2005 roku. Płatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy, którzy prowadząc KPiR w roku podatkowym 2015 opodatkowują uzyskane dochody podatkiem liniowym 19%. W chwili obecnej wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą jedynie w formie spółki cywilnej tzn. nie posiadają indywidualnych jednoosobowych działalności gospodarczych.

Spółka cywilna na podstawie zawartej umowy dzierżawy, za zgodą właścicieli gruntu, wybudowała od podstaw na dzierżawionym gruncie dwa budynki użytkowe oraz przyległy utwardzony plac składowy na gruncie należącym do majątku osobistego obecnych wspólników spółki cywilnej, tj. A oraz I. W wskazanej nieruchomości A wspólnie z H - żoną (ustawowa wspólność majątkowa małżeńska) posiada udział w częściach ułamkowych wynoszący 1/2 części, pozostały udział wynoszący 1/2 części posiada I (stanu wolnego). Przedmiotowa nieruchomość położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 640/7 oraz 641/5 (...). Nakłady na pierwszy z budynków poczynione zostały w latach 2008-2009 budynek ten został oddany do użytkowania decyzją wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 13 maja 2009 roku. Nakłady na drugi z budynków zostały poczynione w latach 2012-2014, budynek został oddany do użytkowania decyzją przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 5 czerwca 2014 roku.

W przeszłości spółka cywilna świadczyła głównie usługi ogólnobudowlane oraz usługi najmu obiektów, które wybudowała. W skład wynajmowanej, zabudowanej nieruchomości, wchodziły 2 budynki użytkowe oraz przyległy utwardzony plac składowy. Pierwszy z wybudowanych budynków wraz z przyległym placem składowym wynajmowany był od 1 czerwca 2009 roku do 10 czerwca 2015 roku. Drugi z wybudowanych budynków wraz z przyległym placem składowym wynajmowany był od 1 stycznia 2015 roku do 10 czerwca 2015 roku. Usługi w zakresie wynajmu zabudowanej nieruchomości dokumentowane były przez spółkę cywilną fakturą VAT w stawce podstawowej 23% VAT. Na przedmiotowej nieruchomości Najemca prowadził działalność gospodarczą.

Budynki oraz budowle zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i były amortyzowane ze stawką 2,5% w skali roku. Grunt nigdy nie był środkiem trwałym w spółce cywilnej. Od poczynionych nakładów na wybudowanie 2 budynków oraz utwardzonego placu składowego spółka cywilna odliczyła podatek VAT naliczony.

W związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy w dniu 10 czerwca 2015 r., dzierżawca w osobach A i H oraz I zgodnie z art. 676 Kodeksu cywilnego zatrzymał poczynione ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu. W związku z zwrotem nakładów, I oraz A wraz z żoną H nabyli 11 czerwca 2015 r. za zapłatą poczynione nakłady na wybudowanie 2 budynków użytkowych oraz utwardzonego placu składowego do ich majątku prywatnego. W wyniku transakcji sprzedaży nastąpiło przesunięcie między masą majątkową spółki (współwłasność łączna wspólników) a masami majątkowymi należącymi do poszczególnych wspólników.

Wspomniana sprzedaż nakładów została udokumentowana poprzez wystawienie ze spółki Faktur VAT na A oraz I na zbywane nakłady, które zostały opodatkowane w stawce podstawowej 23% VAT. Przed zakupem nakładów I oraz A zarejestrowali się jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Wspólnicy spółki cywilnej, zamierzają w dniu 30 czerwca 2015 r. rozwiązać spółkę i dokonać jej likwidacji. Działalność wspólników spółki zostanie całkowicie wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta.

I oraz A nabyli nakłady ponieważ począwszy od dnia 11 czerwca 2015 r. dokonują najmu prywatnego nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód spółki cywilnej wynikający ze sprzedaży nakładów (w postaci nakładów na wybudowanie 2 budynków oraz przyległego placu składowego - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych spółki), oraz koszty uzyskania przychodów w postaci niezamortyzowanej wartości tych środków trwałych podlegają rozliczeniu przez wspólnika spółki cywilnej, (Wnioskodawcę) zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 ze zmianami)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku poz. 361 ze zmianami), przychodem z działalności gospodarczej są m.in.

 1. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:
  1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1. z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c (...).

Mając na uwadze powyższe zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku w postaci środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W celu ustalenia wielkości przychodu każdego ze wspólników należy kierować się treścią m.in. art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną i ze wspólnej własności u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku a zgodnie z ust. 2 tego artykułu zasadę tą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Określone zatem przez wspólników w umowie udziały w zysku osiąganym przez spółkę stanowią podstawę do określenia wielkości przychodu każdego z nich uzyskanego ze zbycia składników majątku i kosztów uzyskania przychodów. Dochodem (lub stratą) ze sprzedaży składnika majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością, zgodnie z art. 24 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym, jest różnica między przychodem uzyskanym z jego odpłatnego zbycia a wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych (wartość początkowa) prowadzonej dla celów stosowania odpisów amortyzacyjnych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych.

Zdaniem Wnioskodawcy rozliczenie przychodów i kosztów z odpłatnego zbycia nakładów przez spółkę cywilną na rzecz wspólników powinno zatem nastąpić zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż spółka i jej wspólnicy są odrębnymi podmiotami transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Zgodnie natomiast z art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Spółka ta poniosła nakłady budowlane na wybudowanie dwóch budynków oraz utwardzonego placu składowego. Budynki i budowle zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i były amortyzowane. Spółka dokonała sprzedaży ww. nakładów.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że zbycie wskazanych we wniosku nakładów generować będzie przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że niezamortyzowana wartość środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia tychże składników majątku. Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 zdanie drugie ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości.

Zauważyć należy, że przychód spółki cywilnej wynikający ze sprzedaży nakładów (w postaci nakładów na wybudowanie dwóch budynków oraz przyległego placu składowego - wprowadzonych do ewidencji środków trwałych spółki), oraz koszty uzyskania przychodów w postaci niezamortyzowanej wartości tych środków trwałych podlegają rozliczeniu przez Wnioskodawcę – wspólnika spółki cywilnej – zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 2, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Reasumując, rozliczenie przez wspólnika spółki cywilnej (Wnioskodawcę) przychodów i kosztów spółki cywilnej z odpłatnego zbycia nakładów przez spółkę cywilną powinno nastąpić zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.