ILPB1/4511-1-1675/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest zaliczenie przez wnioskodawcę przychodów z tytułu wykonywania usług biegłego zleconych przez sąd w postępowaniu sądowym do przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej?
ILPB1/4511-1-1675/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność wykonywana osobiście
 2. faktura
 3. spółka cywilna
 4. wspólnik
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług geodezyjnych. Jednocześnie Wnioskodawca uzyskuje przychody z usług zleconych przez sąd jako biegły w zakresie geodezji w postępowaniu sądowym.

Do tej pory przychody z usług zleconych przez sąd Wnioskodawca zaliczał do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i dokumentował rachunkiem, na podstawie którego płatnik (sąd) odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie przychody z usług biegłego wykonywanych na rzecz sądu Wnioskodawca zamierza udokumentować fakturą wystawioną przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Zlecającemu usługę Wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest zaliczenie przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu wykonywania usług biegłego zleconych przez sąd w postępowaniu sądowym do przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienione są jako dwa odrębne źródła przychodów.

Definicja przychodów z działalności wykonywanej osobiście zawarta jest w art. 13 ww. ustawy. Przepis ten zawiera katalog przychodów, które zgodnie z wolą ustawodawcy uważa się za przychody z tego źródła. W punkcie 8 przywołanego artykułu wymienione są przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które w określonych sytuacjach zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście lecz nie dotyczy to przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Analiza brzmienia tego przepisu pozwala na uznanie, że podatnik może zakwalifikować przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście m. in. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej o ile są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. W przypadku Wnioskodawcy warunek ten jest spełniony ponieważ usługi biegłego zlecone przez sąd są tożsame z usługami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, której wspólnikiem jest Wnioskodawca.

Potwierdzeniem prawidłowości przeprowadzonej powyżej analizy jest treść art. 41 ust. 2 updf, z którego wynika, ze płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczki od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że zaliczenie przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania usług zleconych przez sąd jako biegły w postępowaniu sądowym do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli usługi te wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej jest prawidłowe. Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma znaczenia czy podatnik prowadzi działalność jednoosobowo czy w formie spółki cywilnej gdyż zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Podsumowując należy uznać, że przychody Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki cywilnej uzyskiwane z tytułu wykonywanych przez niego usług biegłego zleconych przez sąd mogą być zaliczone do przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym poniższym wnioskiem jest zbieżne z interpretacją ogólną Ministra Finansów nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 z dnia 22 maja 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 powołanej ustawy, źródłami przychodów są odpowiednio:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Zatem nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz nie spełniają przesłanek negatywnych.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu m.in. z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Należy zauważyć, że przychodu z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego nie zalicza się do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Użycie przez ustawodawcę w art. 13 pkt 6 ww. ustawy słowa „zleca” nie oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Zlecenie dokonania czynności ma bowiem swoje źródło w stosownych przepisach prawa.

Analiza wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzić należy, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego sądowego do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową.

Jeżeli biegły sądowy swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z informacji wskazanych we wniosku wynika, że Wnioskodawca uzyskuje przychody z działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej. Usługi wykonywane w charakterze biegłego są tożsame z usługami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przychód, który powstanie w wyniku wystawienia faktury będzie można zakwalifikować jako przychód w spółce cywilnej, który będzie przychodem Wnioskodawcy stosownie do jego udziału w spółce cywilnej.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, której głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług geodezyjnych. Jednocześnie Wnioskodawca uzyskuje przychody z usług zleconych przez sąd jako biegły w zakresie geodezji w postępowaniu sądowym. Zlecającemu usługę Wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie, że wykonane przez niego jako wspólnika spółki, usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej spółki cywilnej.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca złoży stosowne oświadczenie, że czynności zlecone przez sąd w postępowaniu sądowym wchodzą w zakres działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, to przychody osiągane z tego tytułu mogą być zakwalifikowane jako przychód z działalności gospodarczej. W związku z powyższym Wnioskodawca za wykonanie usług będzie wystawiał fakturę a uzyskaną kwotę kwalifikuje jako przychód dla spółki cywilnej, której Zainteresowany jest wspólnikiem.

Zatem należy stwierdzić, że prawidłowe jest zaliczenie przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu wykonywania usług biegłego zleconych przez sąd w postępowaniu sądowym do przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.