IBPP1/4512-439/15/MG | Interpretacja indywidualna

Wycofanie nieruchomości gruntowej z majątku spółki cywilnej i przekazanie na cele osobiste/prywatne wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
IBPP1/4512-439/15/MGinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomość zabudowana
  2. przekazanie nieodpłatne
  3. spółka cywilna
  4. wycofanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wycofania zabudowanej nieruchomości gruntowej z majątku spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wycofania zabudowanej nieruchomości gruntowej z majątku spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką cywilną. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka została założona w dniu 30 marca 2010 r. jako spółka trzyosobowa (wspólnicy: X NIP...,Y NIP..., Z NIP ...).

W dniu 16 czerwca 2010 r. został zawarty akt notarialny - umowa wniesienia wkładu do spółki cywilnej. W drodze tego aktu notarialnego dwóch wspólników, X oraz Y, wniosło do tej spółki cywilnej (do Wnioskodawcy) zabudowaną nieruchomość gruntową. Czynność ta nie była opodatkowana podatkiem VAT, w związku z czym spółce cywilnej (Wnioskodawcy) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Należy wskazać, że nieruchomość ta została zakupiona przez wspomnianych dwóch wspólników w 2009 r. w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w formie innej spółki cywilnej, we współwłasności łącznej. Przy nabyciu nie przysługiwało tej spółce prawo do odliczenia podatku VAT - czynność ta nie była objęta podatkiem VAT, gdyż nieruchomość została nabyta od osoby fizycznej, niebędącej podatnikiem podatku VAT.

Zanim wspomniani wspólnicy wnieśli tę nieruchomość do kolejnej spółki cywilnej (do Wnioskodawcy), wcześniej nieruchomość ta została wycofana ze spółki cywilnej (w ramach której nabyto tę nieruchomość), a własność została przeniesiona na rzecz tych wspólników po 1/2 części (majątek prywatny).

Następnie, po wniesieniu opisanego wkładu do spółki (Wnioskodawcy), w tym samym roku (tj. w 2010 r.), jeden ze wspólników (Y) wystąpił z tej spółki cywilnej, w wyniku czego spółka kontynuowała swoją działalność jako dwuosobowa.

Spółka świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT. Posiadana nieruchomość jest przeznaczona na wynajem na cele użytkowe (najem opodatkowany). Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i amortyzowana, jako składnik majątkowy wykorzystywany w opodatkowanej działalności gospodarczej, prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Wspólnicy planują wycofanie tej nieruchomości z majątku spółki cywilnej i przekazanie na cele osobiste/prywatne wspólników. Ponadto w dalszych planach wspólnicy zamierzają kontynuować wynajmowanie tej nieruchomości. Nieruchomość nadal będzie służyła czynnościom opodatkowanym, jednak podatnikiem nie będzie spółka cywilna, ale osoby fizyczne - współwłaściciele (wynajmującymi będą osoby fizyczne, prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze).

Opisana nieruchomość, przez cały okres, w którym służyła działalności gospodarczej, prowadzonej przez spółkę cywilną, nie była modernizowana - w odniesieniu do tej nieruchomości nie były wykonane żadne czynności, mające wpływ na zwiększenie jej wartości początkowej dla potrzeb amortyzacji. W tym czasie były jedynie wykonane remonty, w odniesieniu do których spółka cywilna jako podatnik podatku VAT skorzystała z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w cenie zakupionych towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie zabudowanej nieruchomości gruntowej z majątku spółki cywilnej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT od nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej majątek spółki cywilnej na cele osobiste wspólników, gdyż przy nabyciu nieruchomości spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia.

O tym, że nie dochodzi do opodatkowania, nie ma wpływu fakt, że wspólnicy po przekazaniu nieruchomości na cele osobiste, przeznaczają na cele związane z prowadzonymi przez siebie jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (o czym wspomniano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Wśród przykładowego wyliczenia sytuacji podlegających temu opodatkowaniu, ustawa wymienia przekazanie przez podatnika towarów na cele osobiste wspólników.

O tym, czy ma miejsce opodatkowanie, decyduje okoliczność, czy przy nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (choćby w części).

W opisanym zdarzeniu przyszłym wskazano, że spółka (podatnik) nabyła nieruchomość w drodze wniesienia wkładu przez wspólników. Czynność ta nie podlegała opodatkowaniu, gdyż wspólnicy wnieśli ten wkład z majątku osobistego. Wcześniej ci wspólnicy również wykorzystywali tę nieruchomość w innej spółce cywilnej, która nabyła ją bez podatku VAT (zakup od osoby fizycznej), a wycofanie do majątku osobistego z poprzedniej spółki również odbyło się bez opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką cywilną, czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka została założona 30 marca 2010 r. jako spółka trzyosobowa. W dniu 16 czerwca 2010 r. został zawarty akt notarialny – umowa wniesienia wkładu do Wnioskodawcy. W drodze tego aktu notarialnego dwóch wspólników wniosło do spółki cywilnej zabudowaną nieruchomość gruntową. Czynność ta nie była opodatkowana podatkiem VAT, w związku z czym Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Nieruchomość ta została zakupiona przez ww. dwóch wspólników w 2009 r. w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w formie innej spółki cywilnej we współwłasności łącznej. Przy nabyciu nie przysługiwało tej spółce prawo do odliczenia podatku VAT, gdyż nieruchomość została nabyta od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku VAT.

Zanim wspomniani wspólnicy wnieśli tę nieruchomość do Wnioskodawcy, nieruchomość ta została wycofana ze spółki cywilnej (w ramach, której nabyto tę nieruchomość), a własność została przeniesiona na rzecz tych wspólników po 1/2 części (majątek prywatny).

Wnioskodawca świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT. Nieruchomość jest przeznaczona na wynajem na cele użytkowe (najem opodatkowany). Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i amortyzowana, jako składnik majątkowy wykorzystywany w opodatkowanej działalności gospodarczej, prowadzonej w formie spółki cywilnej.

Wspólnicy planują wycofanie tej nieruchomości z majątku spółki cywilnej i przekazanie na cele osobiste/prywatne wspólników. Ponadto w dalszych planach wspólnicy zamierzają kontynuować wynajmowanie tej nieruchomości. Nieruchomość nadal będzie służyła czynnościom opodatkowanym, jednak podatnikiem nie będzie spółka cywilna, ale osoby fizyczne - współwłaściciele (wynajmującymi będą osoby fizyczne, prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze).

Opisana nieruchomość, przez cały okres, w którym służyła działalności gospodarczej, prowadzonej przez spółkę cywilną, nie była modernizowana - w odniesieniu do tej nieruchomości nie były wykonane żadne czynności, mające wpływ na zwiększenie jej wartości początkowej dla potrzeb amortyzacji.

Odnosząc powyższe do treści art. 7 ust. 2 ustawy o VAT należy stwierdzić, że jeśli Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości i jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jej ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym to jej nieodpłatne przekazanie na rzecz innych podmiotów (wspólników) nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości przez Wnioskodawcę, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, a informację w tym zakresie przyjęto zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę w treści wniosku.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.