IBPP1/4512-1015/15/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną dokonane w trybie art. 26 § 4-6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na mocy przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
IBPP1/4512-1015/15/KJinterpretacja indywidualna
 1. następstwo prawne
 2. przekształcanie podmiotów
 3. spółka cywilna
 4. spółka jawna
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Osoby prawne i spółki nieposiadajace osobowości prawnej
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X Spółka Cywilna („Spółka”) rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 października 2012 r. „Spółka” w pełnym zakresie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, mająca miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. „Spółka” prowadzi księgi rachunkowe. Wspólnikami „Spółki” są: .... .

Wspólnicy spółki cywilnej rozważają przekształcenie z końcem roku 2015 „Spółki” w spółkę jawną - spółkę osobową prawa handlowego w trybie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „K.s.h.”). W procesie przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną wszystkie składniki majątku „Spółki” staną się składnikami majątku spółki jawnej, nie dojdzie do wycofania majątku ani do wniesienia nowych wkładów. Nie nastąpi likwidacja spółki cywilnej lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Przedmiotem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną będzie całe przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę cywilną, rozumiane jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 551 w zw. z art. 552 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1963 Nr 16 poz. 93), stanowiące niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 poz. 1223). Wspólnikami spółki jawnej zostaną wspólnicy spółki cywilnej, z zachowaniem takiej samej proporcji udziału w zyskach i stratach jak to miało miejsce w „Spółce”. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter dobrowolny, ma na celu rozwój działalności gospodarczej w warunkach sprawniejszej organizacji i jest spowodowane potrzebą prowadzenia przedsiębiorstwa w większym niż dotychczas rozmiarze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy takie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną dokonane w trybie art. 26 § 4-6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na mocy przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, takie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie jest opodatkowane podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Przekształcenie „Spółki” nastąpi w trybie art. 26 § 4 K.s.h. Nie nastąpi rozwiązanie spółki cywilnej, lecz jedynie proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, spółka przekształcana stanie się w całości spółką przekształconą, przejmując wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Zarówno przed przekształceniem jak i po nim mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną, dlatego nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług. Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2011 r. (IBPP3/443-480/11/AB).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Niemniej jednak w stosunku do świadczonej usługi muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Podkreślić należy, że obydwa ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z kolei w myśl art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

 1. rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
 2. zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Stosownie do postanowień art. 93a § 1 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W myśl art. 93a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 2. spółki kapitałowej.

Zgodnie z art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 26 § 5 ww. ustawy, z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 26 § 6 ww. ustawy, przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej.

Zgodnie z art. 553 § 1 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Zgodnie z art. 553 § 2 ww. ustawy, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Zauważyć należy, że przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 553 § 2) wprowadzają analogiczne, jak art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, rozwiązania prawne w zakresie sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształcanego, regulując dodatkowo sferę inną niż podatkowe zobowiązań prawnych.

Stosownie do art. 553 § 3 ww. ustawy, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Natomiast zgodnie z art. 551 § 4 ww. ustawy, nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Ponadto wskazać tutaj należy, że następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest to, czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka Cywilna rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 października 2012 r. „Spółka” w pełnym zakresie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, jest czynnym podatnikiem podatku VAT, mająca miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. „Spółka” prowadzi księgi rachunkowe.

W procesie przekształcania spółki cywilnej w spółkę jawną wszystkie składniki majątku „Spółki” staną się składnikami majątku spółki jawnej, nie dojdzie do wycofania majątku ani do wniesienia nowych wkładów. Nie nastąpi likwidacja spółki cywilnej lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Przedmiotem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną będzie całe przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę cywilną, rozumiane jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnikami spółki jawnej zostaną wspólnicy spółki cywilnej, z zachowaniem takiej samej proporcji udziału w zyskach i stratach jak to miało miejsce w „Spółce”. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną ma charakter dobrowolny, ma na celu rozwój działalności gospodarczej w warunkach sprawniejszej organizacji i jest spowodowane potrzebą prowadzenia przedsiębiorstwa w większym niż dotychczas rozmiarze.

Biorąc pod uwagę przywołane regulacje prawne oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że planowane przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną będzie jedynie zmianą formy prawnej Spółki, w wyniku której nie dojdzie do żadnej transakcji tj. do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ani do świadczenia usług. Nie są, bowiem spełnione wszystkie warunki określone w art. 7 ust. 1, jak również w art. 8 ust. 1, by można było czynność przekształcenia spółki cywilnej uznać za dostawę towarów albo świadczenie usług. W związku z powyższym planowane przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie mieści się w przedmiotowym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług, co oznacza, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie nie znajdzie również zastosowania przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w przedstawionej sytuacji nie dojdzie do transakcji zbycia przedsiębiorstwa należącego do spółki cywilnej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że takie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie jest opodatkowane podatkiem VAT należało uznać za prawidłowe, przy czym nie ma tu zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna została wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniano zdarzenie przyszłe i stanowisko wnioskodawcy. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa i tut. organ nie jest nią związany.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-480/11/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.