IBPBI/1/4511-38/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 15 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwość opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych w ramach spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwość opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskiwanych w ramach spółki cywilnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem spółki cywilnej. W 2014 r. dochody z obydwu firm były opodatkowane według skali podatkowej. W 2015 r. przychody z działalności gospodarczej uzyskiwane w ramach spółki cywilnej, zamierzał opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zaś dochody z działalności prowadzonej indywidualnie, na tzw. zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako osoba fizyczna nadal mogę uiszczać zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej, zaś od przychodów uzyskiwanych w spółce cywilnej opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opłacanie zaliczek z działalności indywidualnej według skali podatkowej, nie wyklucza możliwości uiszczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodów uzyskiwanych w ramach spółki cywilnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...).

Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej) jeżeli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
    1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
    2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
  2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Przy czym, zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stosownie do art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
  2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

W świetle powyższego niezależnie od formy opodatkowania prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, co do zasady może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jednakże działalność w formie spółki cywilnej była już prowadzona w poprzednim roku podatkowym, w roku bieżącym działalność ta może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych o ile przychody wszystkich wspólników tej spółki uzyskane w ramach tej spółki nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 150.000 euro.

Podkreślić także należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. oraz od dokonania w stosownym określonym w art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. terminie wyboru tej formy opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem spółki cywilnej. W 2015 r. przychody z działalności gospodarczej osiągane w spółce cywilnej zamierzał opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a dochody z działalności prowadzonej indywidualnie opodatkowywać na tzw. zasadach ogólnych.

Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy oraz przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie mógł opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile w stosownym a prawem określonym terminie dokonał wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej i nie zachodzą wobec niego pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a wspólnicy spółki cywilnej w ramach tej spółki nie uzyskali w poprzednim roku podatkowym przychodu przekraczającego 150.000 euro.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.