IBPBI/1/4511-29/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej?
IBPBI/1/4511-29/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia limitu przychodów, warunkującego możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółek cywilnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu ustalenia limitu przychodów, warunkującego możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółek cywilnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji pozostałych pomp i sprężarek o symbolu PKD: 28.13.Z. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na „zasadach ogólnych” wg skali podatkowej. W przyszłości zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą i zawiązać dwie spółki cywilne. Jako wspólnik spółek cywilnych (wraz ze wspólnikami) zamierzam skorzystać z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu udziału w tych spółkach w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie wyłączać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych planowanego zakresu działalności obu spółek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy limit przychodów 150.000 euro, wynikający z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, liczony jest odrębnie dla sumy przychodów wspólników każdej ze spółek cywilnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, limit przychodów 150.000 euro, dotyczy odrębnie sumy przychodów wspólników każdej ze spółek. Art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

Natomiast w myśl art. 6 ust. 5 ww. ustawy, jeśli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Z powyższego wynika, że dla każdego rodzaju działalności (formy jej prowadzenia) limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem jest liczony odrębnie. Przepisy określają bowiem odrębnie limity dla działalności samodzielnej i działalności prowadzonej w formie spółki. Także w przypadku gdyby przychody z jednej z form prowadzenia działalności były opodatkowane ryczałtem, natomiast z drugiej - na zasadach ogólnych, wówczas dla celów ustalenia, czy podatnik zmieścił się w limicie przychodów, bierze się pod uwagę wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem, a nie wszystkie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że limit przychodów dotyczy każdej spółki odrębnie, gdyż ustawodawca wskazał na wielkość danej działalności (prowadzonej w formie spółki). Z analizy treści w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b) ww. ustawy wynika, że przepis ten stanowi wyraźnie o spółce, a nie o spółkach oraz o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki a nie w formie spółek.

W związku z powyższym należy uznać, że limit 150.000 euro przychodów dotyczy odrębnie sumy przychodów wspólników każdej ze spółek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...).

Stosownie do treści art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W myśl natomiast art. 6 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji pozostałych pomp i sprężarek o symbolu PKD: 28.13.Z. W przyszłości zamierza zawiązać dwie spółki cywilne. Jako wspólnik spółek cywilnych (wraz ze wspólnikami) zamierza skorzystać z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu udziału w tych spółkach w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Planowany przedmiot działalności ww. spółek cywilnych nie wyłącza możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przepisy ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., nie wykluczają opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów podatnika uzyskiwanych w ramach nowo zawiązanych spółek cywilnych, nawet w sytuacji jednoczesnego prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przy czym, w świetle powołanych przepisów limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla każdej ze spółek cywilnych (wspólników tych spółek), będzie liczony odrębnie.

Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy oraz przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe, stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie mógł opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychody uzyskiwane w ramach ww. dwóch spółek cywilnych, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast możliwość opodatkowania w działalności gospodarczej prowadzonej przez każdą z ww. spółek cywilnych (wspólników tych spółek), w następnym roku podatkowym, będzie limitowana kwotą 150.000 euro przychodów uzyskanych w roku bieżącym. Przy czym, przekroczenie wysokości ww. limitu przychodów wyłącznie w ramach jednej ze spółek (a więc przychodów uzyskanych przez wspólników tej spółki) nie będzie wpływało na formę opodatkowania prowadzonej w następnym roku podatkowym pozarolniczej działalności gospodarczej przez drugą ze spółek (jej wspólników).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest kwestia, czy każda z form prowadzonej (także) w przyszłości działalności gospodarczej w ogólności może podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
ITPB1/415-778a/13/WM | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

spółka cywilna
IBPBI/1/4511-38/15/WRz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.