IBPBI/1/4511-273/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób i na jakich zasadach Wnioskodawca powinien rozliczyć otrzymaną kwotę 185.708,60 zł w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej? Czy otrzymana kwota może nie stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy?
IBPBI/1/4511-273/15/ESZinterpretacja indywidualna
  1. spółka cywilna
  2. zwrot wkładów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 5 marca 2015 r.), uzupełnionym 27 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków finansowych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 14 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-273/15/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 maja 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Wspólnikami były trzy osoby, a ich udział wynosił 33,3%. Wkład (wartości udziałów wniesione przy założeniu spółki przez każdego ze wspólników) wynosił 5.000 zł. Wypracowane zyski w 33,3% Wnioskodawca łączył z dochodami uzyskiwanymi z tytułu prowadzenia własnej indywidualnej działalności gospodarczej i opodatkowywał podatkiem liniowym (okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.). W dniu 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki cywilnej w związku z czym otrzymał kwotę w walucie krajowej w wysokości 118.739,98 zł; części składowe tej kwoty to: wartość środków trwałych w 33,3%, wartość środków materialnych w 33,3%, wartość towarów w 33,3%, wkład w wysokości 5.000 zł, należności pomniejszone o zobowiązanie w 33,3%. Dodatkowo w związku z wystąpieniem Wnioskodawca otrzymał w walucie obcej 15.811,64 euro (66.968,62 zł). Łączna kwota otrzymana przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze spółki to 185.708,60 zł.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 19 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że za cały okres działalności w formie spółki osobowej (od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.) przypadający na Wnioskodawcę przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania wynosił w sumie 929.278,87 zł. Za ten sam okres wypłaty na rzecz Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach spółki to 654.165 zł. Środki pieniężne stanowiące nadwyżkę przychodów nad kosztami (929.278,87 zł) zostały pomniejszone o wypłaty z tytułu udziału w spółce (654.165 zł), co daje kwotę 275.113,87 zł. W związku z powyższym przychód otrzymany z tytułu wystąpienia ze spółki 185.708,60 zł pomniejszony o kwotę 275.113,87 oraz wkład w wysokości 5.000 zł wynosi zero.

Reasumując środki pieniężne jakie Wnioskodawca otrzymał w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, zostały pomniejszone o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W jaki sposób i na jakich zasadach Wnioskodawca powinien rozliczyć otrzymaną kwotę 185.708,60 zł w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej...

Czy otrzymana kwota może nie stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana kwota w wysokości 185.708,60 zł nie stanowi przychodu po stronie Wnioskodawcy za cały okres prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, przypadającej na występującego ze spółki wspólnika. Przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania wynosił w sumie 929.278,87 zł (od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.). Jednocześnie dokonywane w tym czasie wypłaty na jego rzecz z udziału w zyskach tej spółki wynosiły 654.165 zł. Przy tym założeniu w chwili otrzymania spłaty przychód podlegający opodatkowaniu z tego tytułu dla Wnioskodawcy to 185.708,60 zł (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ), minus przychód określony w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 929.278,87 zł – 654.165 zł = 275.113,87 zł. Co za tym idzie przychód podlegający opodatkowaniu wyniesie 185.708,60 zł minus 275.113,87 zł minus wkład w wysokości 5.000 zł wynosi zero. Zgodnie z przyjętą powyżej zasadą kwota 185.708.60 zł otrzymana z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki cywilnej nie rodzi po jego stronie obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 – określanego w dalszej części skrótem „K.c”.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach (art. 867 § 1 K.c.).

W myśl art. 871 § 1 K.c., wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia, wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto, stosownie do regulacji zawartej w § 2 powołanego wyżej art. 871 K.c., występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Spółka cywilna, jako osobowa spółka prawa cywilnego, na gruncie podatków dochodowych nie posiada zdolności podatkowej. Tym samym z punktu widzenia podatków dochodowych, podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce cywilnej, jest uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółki jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej stanowią przychód z działalności gospodarczej.

W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona tak, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika.

W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno:

  • wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki,
  • nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz
  • pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Według słownika języka polskiego, przez „wydatek” należy rozumieć „sumę, która ma być wydana albo sumę wydaną na coś” (zob. Słownik Współczesnego Języka Polskiego pod red. Bogusława Dunaja, Warszawa 1996, s. 1200,). Definicja pojęcia „wydatek” wskazuje, że oznacza on faktycznie wydaną sumą pieniędzy, wskazuje na konieczność uszczuplenia majątku w celu pozyskania określonego dobra (rzecz, prawo). „Wydatek” może również dotyczyć sytuacji, gdy uszczuplenie majątku następuje w innej postaci niż środki finansowe, np. rzeczy.

W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że jego wkładem do spółki cywilnej były środki pieniężne w wysokości 5.000 zł, zatem poniósł on wydatek w rozumieniu ww. przepisu.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że jeżeli kwota pieniężna wypłacona Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, nie będzie wyższa od kwoty odpowiadającej nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce, oraz jak wyraźnie wskazano w uzupełnieniu wniosku wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, a tym samym, dochód do opodatkowania.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Nadmienić należy, że wydając niniejszą interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, nie odniósł się do przedstawionych we wniosku wyliczeń rachunkowych. Przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego mogą być bowiem wyłącznie takie zagadnienia, które dotyczą skutków podatkowych, jakie dla wnioskodawcy powoduje opisany przez niego stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wydanie interpretacji indywidualnej polega bowiem na ocenie przedstawionego przez wnioskodawcę stanowiska dotyczącego skutków podatkowych opisanego przez niego zaistniałego stanu faktycznego, bądź planowanego działania. Istotą interpretacji indywidualnej jest dokonywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kontekście określonego zdarzenia przyszłego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie obejmuje zatem badania prawidłowości przedstawionych przez Wnioskodawcę wyliczeń rachunkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spółka cywilna
ILPP2/443-1182/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

zwrot wkładów
IBPB-2-1/4511-158/15/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.