IBPBI/1/415-986/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej?
IBPBI/1/415-986/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
  2. ryczałt ewidencjonowany
  3. spółka cywilna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie od 9 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Podstawowym przedmiotem działalności tej Spółki było wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD nr 43.91.Z). Formą opodatkowania przychodów Spółki był ryczałt ewidencjonowany. W 2013 r. Spółka osiągnęła przychód przekraczający 150.000 euro. W dniu 31 grudnia 2013 r. Spółka została rozwiązana i od tego dnia Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która ma identyczny profil działalności, jak ww. spółka cywilna. W dniu 7 stycznia 2014 r. złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przedmiotowej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w 2014 r. przychody osiągnięte z działalności gospodarczej wykonywanej na własne nazwisko, mogę opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego pomimo, że Spółka, której byłem wspólnikiem przekroczyła w 2013 roku limit przychodów uprawniający do zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 5 limit przychodu jest odrębnie wyliczany dla działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie dla działalności prowadzonej w formie spółki. W związku z tym fakt przekroczenia limitu przychodów w spółce cywilnej skutkowałby, w 2014 r., brakiem możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tej Spółki. Natomiast z działalności prowadzonej samodzielnie limit w 2013 r. nie został przekroczony, a zatem w 2014 r. może opodatkowywać swoje przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...).

Stosownie do treści art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej) jeżeli:

1.w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2.rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Stosownie do art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
  2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

W świetle powyższego limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla każdego ze sposobów prowadzenia działalności, tj. prowadzonej w formie spółki cywilnej, jak i samodzielnie, jest liczony odrębnie.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie, jak i w ramach spółki cywilnej, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że po rozwiązaniu 31 grudnia 2013 r. spółki cywilnej, w ramach której Wnioskodawca prowadził uprzednio działalność gospodarczą, a która to spółka (jej wspólnicy) uzyskała (uzyskali) w 2013 r. przychód przekraczający równowartość 150.000 euro, w tym samym roku rozpoczął samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 7 stycznia 2014 r. wybrał opodatkowanie tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Profil prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest tożsamy z zakresem prac, które uprzednio świadczył wraz ze wspólnikami ww. Spółki.

Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawca może opodatkować przychody uzyskiwane w 2014 r. z działalności prowadzonej indywidualnie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie zachodzą wobec niego przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość przychodów uzyskanych w 2013 r. przez spółkę cywilną (wspólników tej spółki) nie ma bowiem wpływu na możliwość opodatkowania prowadzonej indywidualnie w następnym roku podatkowym pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
ITPB1/415-778a/13/WM | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

spółka cywilna
ITPB1/415-776b/14/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.