IBPBI/1/415-986/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie od 9 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki cywilnej. Podstawowym przedmiotem działalności tej Spółki było wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD nr 43.91.Z). Formą opodatkowania przychodów Spółki był ryczałt ewidencjonowany. W 2013 r. Spółka osiągnęła przychód przekraczający 150.000 euro. W dniu 31 grudnia 2013 r. Spółka została rozwiązana i od tego dnia Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która ma identyczny profil działalności, jak ww. spółka cywilna. W dniu 7 stycznia 2014 r. złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przedmiotowej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w 2014 r. przychody osiągnięte z działalności gospodarczej wykonywanej na własne nazwisko, mogę opodatkować w formie ryczałtu ewidencjonowanego pomimo, że Spółka, której byłem wspólnikiem przekroczyła w 2013 roku limit przychodów uprawniający do zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 5 limit przychodu jest odrębnie wyliczany dla działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie dla działalności prowadzonej w formie spółki. W związku z tym fakt przekroczenia limitu przychodów w spółce cywilnej skutkowałby, w 2014 r., brakiem możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z tej Spółki. Natomiast z działalności prowadzonej samodzielnie limit w 2013 r. nie został przekroczony, a zatem w 2014 r. może opodatkowywać swoje przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (...).

Stosownie do treści art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 (pozarolniczej działalności gospodarczej) jeżeli:

1.w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2.rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Stosownie do art. 6 ust. 5 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

  1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
  2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

W świetle powyższego limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dla każdego ze sposobów prowadzenia działalności, tj. prowadzonej w formie spółki cywilnej, jak i samodzielnie, jest liczony odrębnie.

Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą samodzielnie, jak i w ramach spółki cywilnej, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że po rozwiązaniu 31 grudnia 2013 r. spółki cywilnej, w ramach której Wnioskodawca prowadził uprzednio działalność gospodarczą, a która to spółka (jej wspólnicy) uzyskała (uzyskali) w 2013 r. przychód przekraczający równowartość 150.000 euro, w tym samym roku rozpoczął samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 7 stycznia 2014 r. wybrał opodatkowanie tej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Profil prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności jest tożsamy z zakresem prac, które uprzednio świadczył wraz ze wspólnikami ww. Spółki.

Mając na uwadze przytoczone przepisy ustawy oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że Wnioskodawca może opodatkować przychody uzyskiwane w 2014 r. z działalności prowadzonej indywidualnie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile nie zachodzą wobec niego przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość przychodów uzyskanych w 2013 r. przez spółkę cywilną (wspólników tej spółki) nie ma bowiem wpływu na możliwość opodatkowania prowadzonej indywidualnie w następnym roku podatkowym pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.