IBPBI/1/415-678/14/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania lokalu z majątku spółki cywilnej na potrzeby osobiste Wnioskodawczyni, będącej wspólnikiem tej spółki
IBPBI/1/415-678/14/SKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. lokale
  3. spółka cywilna
  4. wkład
  5. wycofanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 5 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania lokalu z majątku spółki cywilnej na potrzeby osobiste Wnioskodawczyni, będącej wspólnikiem tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania lokalu z majątku spółki cywilnej na potrzeby osobiste Wnioskodawczyni, będącej wspólnikiem tej spółki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 sierpnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-678/14/SK, IBPBII/2/415-563/14/HS, IBPP1/443-558/14/DK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 29 sierpnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 2009 r. Wnioskodawczym wraz z matką prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej, działalność fizjoterapeutyczną, działalność związaną z ochroną zdrowia oraz w zakresie wynajmu nieruchomości. Spółka ta nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na tzw. zasadach ogólnych. Udział Wnioskodawczyni w spółce wynosi 60%. W 2013 r. Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem (matką) nabyła nieruchomość zabudowaną w celu wykorzystywania jej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (ze środków spółki cywilnej). Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a od jego wartości początkowej dokonywano amortyzacji. Przy zakupie nieruchomości nie dokonano odliczenia podatku VAT. Wspólnicy spółki cywilnej podjęli decyzję o podziale zakupionej nieruchomości na dwie części. W jednym lokalu spółka prowadzić będzie działalność związaną z ochroną zdrowia, drugi lokal zostanie natomiast przeznaczony na wynajem. Po zatwierdzeniu podziału budynku wspólnicy zamierzają wycofać z ewidencji środków trwałych wyodrębniony lokal z przeznaczeniem na wynajem, przy jednoczesnym nieodpłatnym przekazaniu tego lokalu na cele prywatne wspólników spółki cywilnej. Po wycofaniu lokalu i przekazaniu go na cele prywatne wspólników właścicielami zostaną Wnioskodawczyni z udziałem 60% oraz drugi wspólnik z udziałem 40% (udział wynika z uczestnictwa w spółce cywilnej). Wnioskodawczyni po wycofaniu z ewidencji środków trwałych lokalu i przekazaniu go na cele prywatne zamierza wynajmować ww. lokal w ramach najmu prywatnego. Przychody z najmu lokalu wnioskodawczyni zamierza opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 21 sierpnia 2014 r., Wnioskodawczyni wskazała, że w wyniku przekazania wyodrębnionej nieruchomości z majątku spółki cywilnej do majątku wspólników, jej wkład nie ulegnie obniżeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie (lokalu) środka trwałego wyodrębnionego z ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i przekazanie go na cele prywatne Wnioskodawczyni, będącej wspólnikiem spółki cywilnej, w udziale odpowiadającym udziałowi w spółce cywilnej, generuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, wycofanie wyodrębnionego lokalu z ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i przekazanie go na cele prywatne Wnioskodawczyni - wspólnika spółki cywilnej w udziale odpowiadającym udziałowi w spółce cywilnej - nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia jako przychodu wycofania środków trwałych z działalności gospodarczej. Ponadto wycofanie wyodrębnionego lokalu z ewidencji środków trwałych spółki cywilnej i przekazanie go na cele prywatne Wnioskodawczyni nie będzie miało charakteru odpłatnego. W momencie wycofania środka trwałego Wnioskodawczyni nie osiągnie żadnego przychodu. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego na potrzeby własne wspólnika spółki cywilnej nie stanowi zbycia tego środka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 lit. a tego przepisu:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowi natomiast, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Odrębnym źródłem przychodów jest wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...), z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z matką prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udział Wnioskodawczyni w spółce wynosi 60%. W 2013 r. „spółka” nabyła ze środków spółki nieruchomość budynkową celem wykorzystywania jej na potrzeby spółki. Budynek ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a od jego wartości początkowej dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Wspólnicy spółki podjęli decyzję o podziale budynku na dwie części; w jednej z nich będzie prowadzona działalność związana z ochroną zdrowia, drugi lokal zostanie natomiast przeznaczony na wynajem. Wyodrębniony lokal na wynajem, wspólnicy spółki zamierzają nieodpłatnie przekazać na potrzeby osobiste wspólników (w wyniku tej czynności prawnej wkład Wnioskodawczyni w spółce nie ulegnie obniżeniu).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej (majątku spółki) i przekazania go na potrzeby osobiste (wspólników tej spółki), na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, o ile jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, z czynnością tą nie będzie związane zmniejszenie (obniżenie) wkładu wspólników w spółce. W takiej sytuacji, poprzez czynność tą, Wnioskodawczyni nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie nieruchomości (lokalu), będącej(go) współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej, do ich majątków osobistych nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (współwłasność w częściach ułamkowych). Z tego też względu, na dzień wycofania nieruchomości (lokalu) ze spółki i przekazania jej (jego) na cele osobiste wspólników, w tym Wnioskodawczyni, po jej stronie nie powstanie obowiązek opodatkowania ww. czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN, tj. w zakresie pytań oznaczonych Nr 2-4 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.