IBPB-2-1/4514-160/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie majątku przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 marca 2016 r. (data wpływu do Biura – 17 marca 2016 r.), uzupełnionym 20 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2016 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 26 kwietnia 2016 r. wezwano Wnioskodawczynię o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 20 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od 1993 r. prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest działalność usługowa związana z wyżywieniem sklasyfikowana pod numerem PKD 56.10.A. Głównym miejscem wykonywania działalności jest (...). Dodatkowymi miejscami wykonywania działalności są (...).

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawczyni zatrudnia pracowników, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej (utworzonej wraz z mężem) zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. środki trwałe, wyposażenie i towary handlowe znajdujące się w miejscach prowadzenia działalności pod adresem (...). Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni pozostanie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (działalność usługowa związana z wyżywieniem) pod adresem (...).

W piśmie z 11 maja 2016 r. (wpływ do Biura – 20 maja 2016 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że 15 marca 2016 r. zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o wydanie indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług w związku z planowanym wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki cywilnej.

W dniu 10 maja 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie, w której organ wskazał, iż skoro w okolicznościach niniejszej sprawy dojdzie do wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy do spółki cywilnej, która ma zostać utworzona, to planowana czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała dla Wnioskodawczyni wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Natomiast dla nowoutworzonej spółki cywilnej otrzymującej aport przedmiotowa czynność nie będzie stanowiła dostawy towarów ani świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy i tym samym po stronie spółki czynność nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawczyni, wskazana we wniosku czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, ze względu na wyłączenie przedmiotowych czynności spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, żadna ze stron nie będzie zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie majątku przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawczyni, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ wnoszący aport jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki (akty założycielskie). Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest umowa spółki, a nie czynność wniesienia wkładu (aportu).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie ze złożonym wnioskiem niniejsza interpretacja została wydana jedynie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustalenia poczynione na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710) uznano za element zdarzenia przyszłego niepodlegający ocenie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Z kolei w myśl art. 1a pkt 1 ww. ustawy, spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Instytucję spółki cywilnej regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.). Zgodnie art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 861 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Należy wskazać, iż wkład wspólnika do spółki może przybrać formę pieniężną, jak i niepieniężną (aport).

Z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej (utworzonej wraz z mężem) zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawczyni dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność wniesienia aportem zorganizowanej część przedsiębiorstwa do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710), w jakim zakresie, lub czy też przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności (z wyjątkami wskazanymi w treści przepisu), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia opisanej we wniosku czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

We wniosku wskazano, że czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na wyłączenie określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, skoro wskazana we wniosku czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej nie będzie objęta regulacją ustawy o podatku od towarów i usług, to w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Samo wskazanie przez Wnioskodawczynię w treści zajętego stanowiska, iż wnoszący aport jest podatnikiem podatku od towarów i usług jest niewystarczające dla zastosowania ww. wyłączenia. Należy bowiem wskazać, iż o zastosowaniu wyłączenia z art. 2 pkt 4 ustawy nie decyduje okoliczność, że strony danej czynności posiadają status podatnika podatku od towarów i usług. Podstawę do ww. wyłączenia może stanowić jedynie fakt, że dana czynność w tym zakresie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług bądź też jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wniesienie majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy jako umowa spółki. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość wkładu wnoszonego do spółki cywilnej, a zatem wartość opisanego we wniosku aportu (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy). Stawka podatku, liczona od podstawy opodatkowania, którą będzie stanowiła wartość wniesionego wkładu niepieniężnego, wyniesie 0,5%. Zaś obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania czynności czyli zawarcia umowy.

Końcowo odnosząc się do stanowiska Wnioskodawczyni, że przedmiotem opodatkowania jest umowa spółki, a nie czynność wniesienia wkładu, należy wskazać, iż wniesienie wkładu zarówno pieniężnego jak i niepieniężnego (aportu) wiąże się z umową spółki (jej zmianą). Wartość wnoszonego przez wspólnika wkładu stanowi bowiem podstawę opodatkowania przy umowie spółki osobowej, za którą w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych uważana jest spółka cywilna.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.