IBPB-1-1/4511-324/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy brat wniesie do spółki swoje udziały w nieruchomościach, powstanie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu, jako u wspólnika spółki cywilnej, którą razem prowadzą?
IBPB-1-1/4511-324/15/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. spółka cywilna
 3. wkład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 31 sierpnia i 4 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych jakie dla Wnioskodawcy powstają w związku z wniesieniem do spółki cywilnej przez jego brata składników majątku, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych jakie dla Wnioskodawcy powstają w związku z wniesieniem do spółki cywilnej przez jego brata składników majątku, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-323/15/ZK i IBPB-1-1/4511-324/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 sierpnia i 4 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada 50% udziałów w nieruchomości, w skład której wchodzą:

 • działki o numerach 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6,
 • pawilon usługowy (posadowiony na działkach 46/3 i 46/4) oraz
 • parking wyłożony kostką (znajdujący się na działce 46/5).

Wnioskodawca otrzymał ww. udziały 18 października 2011 r. w darowiźnie od rodziców.

Udziały te stanowiły prywatny majątek rodziców. Pozostałe 50% udziałów w ww. nieruchomościach posiada brat Wnioskodawcy.

W pawilonie znajdują się trzy lokale. Dwa z nich są wynajmowane przez Wnioskodawcę i brata. Jest to najem użytkowy (na działalność gospodarczą). Z tego tytułu Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT i wystawia faktury ze stawką 23%.

W zakresie podatku dochodowego jest to najem niezwiązany z działalnością gospodarczą i w związku z tym Wnioskodawca jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca wraz z bratem jest wspólnikiem spółki cywilnej.

Wnioskodawca zamierza wnieść aportem swój udział w ww. nieruchomości do ww. spółki cywilnej tak, aby spółka mogła poczynić inwestycje, a także, aby wynajmującym pawilon była spółka cywilna, a nie Wnioskodawca (oraz brat) jako osoba fizyczna.

W drodze ww. darowizny od rodziców 18 października 2011 r. Wnioskodawca otrzymał również udziały w działkach 1/9 i 46/1, które są zabudowane budynkiem mieszkalnym i nie będą przedmiotem aportu.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 31 sierpnia 2015 r., wskazano, że:

 1. składniki majątkowe opisane we wniosku (działki, pawilon i parking) od dnia ich nabycia były wykorzystywane w poniżej wskazany sposób: dwa lokale w pawilonie są wynajmowane przez Wnioskodawcę oraz brata (współwłasność ). Najem jest opodatkowany w zakresie podatku dochodowego ryczałtem ewidencjonowanym, jako najem prywatny. Z tego tytułu Wnioskodawca dokonał rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny i odprowadzany jest również podatek od towarów i usług (wg 23% stawki). Trzeci lokal w pawilonie wykorzystywany jest na siedzibę spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem i którą prowadzi wraz z bratem. Opisane składniki majątku nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, nie były i nie są składnikiem działalności gospodarczej.
 2. trzeci lokal w pawilonie jest wykorzystywany na siedzibę spółki cywilnej, którą prowadzi z bratem,
 3. parking będzie odrębnym środkiem trwałym w spółce cywilnej, tak aby spółka mogła go amortyzować.
 4. przedmiotem działalności spółki cywilnej, która rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2012 r., jest pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe,
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy brat wniesie do spółki swoje udziały w nieruchomościach, powstanie u mnie przychód podlegający opodatkowaniu, jako u wspólnika spółki cywilnej, którą razem prowadzimy...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy brat wniesie do spółki swoje udziały w nieruchomościach, nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu, jako u wspólnika spółki cywilnej, którą razem prowadzą. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Tym samym skoro przychód korzysta ze zwolnienia, to nie powstanie u niego obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, w sytuacji gdy brat dokona wniesienia aportem swoich udziałów w opisanych nieruchomościach do tejże spółki cywilnej.

Zatem w opisanym zdarzeniu przyszłym w związku z tym, że brat wniesie aportem do spółki cywilnej udziały w swojej nieruchomości, nie powstanie u niego przychód do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w tej spółce cywilnej, której jest wspólnikiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników. W myśl art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku, stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika, bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku.

Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia aportu do spółki cywilnej, następuje zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu. W tym przypadku dochodzi bowiem do zmiany ich właściciela.

Ponieważ spółka cywilna jest spółką osobową uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego i nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w polskiej spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca oraz jego brat są wspólnikami spółki cywilnej. Brat Wnioskodawcy zamierza wnieść do spółki cywilnej wkład niepieniężny w postaci 50% udziału w nieruchomościach gruntowych, pawilonie usługowym oraz parkingu.

Zauważyć należy, że ustawodawca, regulując w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych, nie odniósł się bezpośrednio do skutków podatkowych jakie w związku z wniesieniem wkładu przez jednego ze wspólników tej spółki powstają dla pozostałych wspólników. Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera żadnych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku z wniesieniem wkładów do spółki przez jednego ze wspólników po stronie pozostałych wspólników powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dodać należy, że wartość wniesionego przez jednego ze wspólników wkładu nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników, gdyż wynika to z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki cywilnej. Warunkiem powstania takiej spółki jest działanie w sposób oznaczony, np. poprzez wniesienie wkładów, którymi mogą być np. pieniądze bądź aporty w formie niepieniężnej. Tak więc, wniesienie przez drugiego wspólnika wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa we wniosku do spółki cywilnej nie spowoduje – po stronie Wnioskodawcy – powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że wniesienie do spółki osobowej przez brata Wnioskodawcy (drugiego wspólnika) wkładu niepieniężnego w postaci 50% udziału we wskazanych we wniosku składnikach majątku, nie spowoduje w momencie wniesienia tego wkładu u Wnioskodawcy (wspólnika tej spółki), powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż czynność ta nie generuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć przy tym należy, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania powoływany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przepis ten dotyczy jednak osób fizycznych wnoszących aport do spółki niebędącej osobą prawną, a więc nie dot. Wnioskodawcy, bo to nie on lecz drugi wspólnik wniesie aport w postaci udziału w wyżej wskazanych składnikach majątku. W związku z powyższym w wyniku wniesienia przez brata Wnioskodawcy wskazanego we wniosku aportu do spółki cywilnej u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, z ww. zastrzeżeniem uznano, za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.