IBPB-1-1/4511-232/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Jakie są możliwości opodatkowaniu działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego prowadzonej w ramach różnych spółek cywilnych?
IBPB-1-1/4511-232/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. forma opodatkowania
 2. ryczałt ewidencjonowany
 3. spółka cywilna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w ramach różnych spółek cywilnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ramach różnych spółek cywilnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2011 r. był wspólnikiem spółki cywilnej X posiadając w niej 50% udziałów w zyskach i stratach, zwanych dalej "udziałami". Pozostałe 50% udziałów posiadał drugi wspólnik. Wnioskodawca w 2011 r. osiągał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej X opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W 2011 r. Przychód osiągnięty przez spółkę X wyniósł łącznie 535.947,20 zł. Spółka kontynuowała działalność w 2012 r. Wnioskodawca w 2012 r. osiągał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej X opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W 2012 r. przychód osiągnięty przez tą spółkę wyniósł łącznie 1.391.750,60 zł. Spółka X zakończyła działalność w 2012 r.

Z początkiem 2013 r. Wnioskodawca wstąpił do nowo utworzonej spółki cywilnej Y posiadając w niej 45% udziałów. Pozostałe 50% udziałów posiadał drugi wspólnik, natomiast 5% udziałów należało do trzeciego wspólnika. Wnioskodawca w 2013 r. osiągał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej Y opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

W 2013 r. przychód osiągnięty przez spółkę Y wyniósł łącznie 2.407.933,72 zł. Spółka Y zakończyła działalność w 2013 r. W 2014 r. Wnioskodawca wstąpił do nowo utworzonej spółki cywilnej Q posiadając w niej 90% udziałów. Pozostałe 10% udziałów posiadał drugi wspólnik.

Wnioskodawca w 2014 r. osiągał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej Q opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. W 2014 r. przychód osiągnięty przez spółkę Q wyniósł łącznie 1.446.618,41 zł. Spółka cywilna Q kontynuuje działalność w 2015 r.. W 2015 r. udziałowcy (winno być: wspólnicy) Spółki Q opodatkowują przychody (winno być: dochody) z tytułu działalności polegającej na obróbce metali w formie tzw. podatku liniowego. Od 2015 r. doszło do zmiany udziału Wnioskodawcy i pozostałego wspólnika. Dotychczasowe 90% udziałów Wnioskodawcy i 10% udziałów drugiego wspólnika zmieniono na 50% udziałów Wnioskodawcy i 50% udziałów drugiego wspólnika.

Działalność wszystkich wskazanych spółek cywilnych polegała na obróbce metali - PKD 25.62.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych.

W okresie od 2011 r. do 2014 r. Wnioskodawca nie był udziałowcem innych spółek cywilnych, ani nie prowadził jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podsumowując:

 1. Wnioskodawca był wspólnikiem różnych spółek cywilnych,
 2. każda ze spółek posiadała innych wspólników,
 3. Wnioskodawca posiadał różną wysokość udziałów w każdej ze spółek,
 4. wszystkie ze wskazanych spółek cywilnych prowadziły działalność polegającą na obróbce metali.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych z działalności prowadzonej w formie spółek cywilnych w latach 2011-2014 na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy, o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 6 ust. 4 ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Natomiast, jak wynika z art. 6 ust. 5 tej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Wskazać należy, iż w załączniku tym wymieniono wykaz usług, których świadczenie, wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę. Natomiast w świetle art. 7 ust. 2 ww. ustawy, nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności tudzież zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.

Odnosząc wskazane regulacje prawne do mającego miejsce w niniejszej sprawie stanu faktycznego stwierdzić więc należy, że skoro zawiązane przez Wnioskodawcę spółki cywilne są nowo powstałymi podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi w obrocie prawnym po rozwiązaniu dotychczas już istniejących spółek, to uzyskany przez nie przychód będzie równoznaczny z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W tych zaś okolicznościach zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., który możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dopuszcza w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności w roku podatkowym o tyle, o ile w stosunku do tych przychodów nie zostało wybrane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W analizowanym stanie faktycznym takiej formy opodatkowania Wnioskodawca nie wybrał, wobec czego rozpatrywane przychody mógł opodatkowywać z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do opodatkowania przychodów w 2012 r. uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach zawiązanej w 2011 r. decydujące znaczenie miał art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Zgodnie z tym przepisem podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzający rok podatkowy uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro. Możliwość zastosowania omawianej formy opodatkowania będzie więc uzależniona od wysokości uzyskiwanych w poszczególnych latach przychodów. Podkreślić przy tym trzeba, że podany próg przychodów odnosi się jedynie do przychodów uzyskiwanych przez wspólników z działalności konkretnej spółki, co wynika expressis verbis z treści przytoczonego przepisu.

W stosunku zatem do przychodów uzyskanych z zawiązanej w 2011 r. spółki było możliwe zastosowanie w 2012 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z uwagi na to, że suma przychodów Wnioskodawcy i drugiego wspólnika z działalności tej spółki w 2011 r. nie przekroczyła 150.000 euro. Dopiero przekroczenie w 2012 roku kwoty 150.000 euro oznaczało, że od 2013 r. Wnioskodawca utracił prawo do korzystania z opodatkowania przychodów z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże Wnioskodawca nie kontynuował prowadzenia działalności gospodarczej w 2013 r.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., nie wykluczają opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychodów podatnika uzyskiwanych w ramach nowo zawiązanej spółki cywilnej, w sytuacji jednoczesnego zakończenia działalności gospodarczej w formie innej spółki cywilnej, z której przychody (dochody) opodatkowane są również na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ocenie Wnioskodawcy występuje odrębność nowo zakładanych spółek cywilnych będących osobnymi przedsięwzięciami. Z tej też przyczyny kwota limitu przewidziana w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz w formie spółki, choć w przypadku spółki limit dotyczy przychodów wszystkich wspólników danej spółki. Nie stoi temu na przeszkodzie również okoliczność, że wszystkie ze wskazanych spółek cywilnych prowadziły działalność polegającą na obróbce metali.

Przy innym sposobie wykładni, sytuacja prawnopodatkowa pozostałych wspólników którejś ze spółek byłaby uzależniona od sytuacji tego wspólnika, który jest wspólnikiem w obu spółkach. Sumowanie przychodów podatnika ze wszystkich spółek mogłoby spowodować wyłączenie go spod opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, co miałoby znaczenie także dla pozostałych wspólników. W konsekwencji kształtowanie ich sytuacji podatkowej byłoby niezależne od samych zainteresowanych.

Treść omawianego przepisu nie uległa zmianie od 1 stycznia 2004 roku, z wyjątkiem obniżenia kwoty limitu z 250.000 euro do aktualnie obowiązującej kwoty 150.000 euro. Zatem analizując przedstawiony problem można się odwołać do interpretacji wydanych po dniu 1 stycznia 2004 roku.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał m.in. interpretacje:

 • Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie z 23 grudnia 2004 r., Znak: P-4/415-20/04.
 • Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z 30 czerwca 2006 r., Znak: IA-415/69/2006,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2011 r., Znak: IBPBI/1/415-962/11/WRz.

Ponownie konkludując, każdorazowe powstanie nowej spółki cywilnej lub innej spółki niemającej osobowości prawnej, które ma na celu prowadzenie działalności gospodarczej, należy zawsze traktować jako nowe przedsięwzięcie gospodarcze, w szczególności biorąc pod uwagę, że spółki te składają się z odrębnych wspólników, w których Wnioskodawca posiadał różną wysokość udziałów. Strona była w okresie od 2011 do 2014 roku wspólnikiem trzech spółek cywilnych. Z uwagi na to, że każda spółka stanowi odrębną działalność gospodarczą (odrębne przedsięwzięcie) limit przychodów dotyczy każdej z tych Spółek odrębnie. Przekroczenie limitu przez jedną ze Spółek, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie pozbawia Strony prawa do rozliczenia się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ramach innej nowo powstałej Spółki, w której Wnioskodawca również jest wspólnikiem. Przy innym sposobie wykładni, sytuacja prawnopodatkowa pozostałych wspólników którejś ze spółek byłaby uzależniona od sytuacji Wnioskodawcy, który był wspólnikiem w wcześniej istniejącej spółce cywilnej. W konsekwencji kształtowanie sytuacji podatkowej pozostałych wspólników byłoby niezależne od samych zainteresowanych.

Zatem Wnioskodawca miał prawo do opodatkowania osiągniętych przychody z działalności prowadzonej w formie spółek cywilnych w latach 2011-2014 na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

forma opodatkowania
IPPB1/415-708/14-4/ES | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

spółka cywilna
IBPB-1-1/4511-188/15/EN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.