IBPB-1-1/4511-168/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tym podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 631) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 9 i 14 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tym podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tym podatku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 czerwca 2015 r. Znak: IBPP1/4512-379/15/AZb, IBPB-1-1/4511-168/15/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 9 i 14 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej. Zarówno jego firma, jak i spółka są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i zajmują się handlem meblami. W niedalekiej przyszłości Wnioskodawca planuje wnieść aportem do spółki cywilnej część towarów handlowych, będących składnikiem majątku prowadzonej przez niego indywidualnie działalności gospodarczej. Towary stanowiące przyszły aport to meble kolonialne, sprowadzone z Niemiec, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniesienie ww. aportu rzeczowego do spółki cywilnej, skutkujące wzrostem wartości majątku spółki przy zachowaniu dotychczasowych udziałów procentowych wspólników w spółce, spowoduje powstanie dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu w postaci towarów handlowych do spółki nie będzie stanowiło dochodu do opodatkowania dla jej wspólników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i jest konstrukcją regulowaną przez przepisy art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej: „k.c.”). Zgodnie z art. 860 § 1 k.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 k.c.). Zauważyć należy, że Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, czyli osoby fizyczne, które są zobowiązane do prowadzenia spraw spółki, a majątek spółki stanowi majątek wspólny (współwłasność łączną) wszystkich wspólników. Stosownie do art. 863 § 1 k.c., wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia do spółki cywilnej aportu określonych składników majątku stanowiących własność wspólników spółki, następuje zbycie (przeniesienie własności) składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Dochodzi bowiem do zmiany własności tych składników z własności indywidualnej ich dotychczasowego właściciela na współwłasność łączną wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Spółka cywilna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania z udziału w spółce cywilnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia, generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. przychody powstałe w wyniku wniesienia aportu do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem także spółkę cywilną.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej zamierza wnieść do ww. spółki wkład niepieniężny, w postaci części towarów handlowych, będących składnikami majątku prowadzonej przez niego indywidualnie działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki cywilnej, po stronie Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy. Logiczną bowiem konsekwencją stwierdzenia, że określony przychód jest zwolniony z opodatkowania jest fakt, że przychód ten w ogólności musiał wcześniej powstać. Tym samym, w związku z wniesieniem tego aportu nie wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem także obowiązek zapłaty tego podatku. W konsekwencji nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy (jako podmiotu wnoszącego aport do spółki, jak i Wnioskodawcy jako wspólnika tej spółki), do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie aportu do spółki nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.