2461-IBPB-1-3.4510.881.2016.2.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 października 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 października 2016 r.) uzupełnionym 10 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 października 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.881.2016.1.AW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 10 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wspólnicy spółki cywilnej uzyskali dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwsze zezwolenie zostało wydane 25 maja 2012 r. i zobowiązało inwestorów do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1,05 mln zł do 31 grudnia 2014 r. oraz zatrudnienia 2 pracowników do 31 grudnia 2014 r. Natomiast, drugie zezwolenie zostało wydane 5 marca 2014 r. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności i zobowiązuje wspólników do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3,00 mln zł do 31 grudnia 2019 r. oraz zatrudnienia 2 pracowników do 31 grudnia 2020 r.

Inwestycja związana z pierwszym zezwoleniem, tj. rozbudowa zakładu produkcyjnego, została już zakończona w bieżącym roku. W bieżącym okresie wspólnicy spółki cywilnej korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z poniesieniem nakładów na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie uzyskanego zezwolenia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Inwestycja do której zobowiązała się spółka w drugim zezwoleniu jest w trakcie realizacji. W bieżącym roku planowane jest przeprowadzenie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.). W związku z czym, działalność na terenie strefy będzie kontynuowana przez spółkę przekształconą, która utrzyma zarówno poziom zatrudnienia oraz będzie wykonywać plan inwestycyjny rozpoczęty przez Spółę cywilną. W wyniku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę przekształconą przejdą zezwolenia na działalność w strefie, zgodnie bowiem z art. 553 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (stosowanym odpowiednio w związku z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych), spółka przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Ani przepisy ustawowe, ani decyzje o udzieleniu zezwolenia na działalność w strefie nie zawierają uregulowań, które ograniczałyby przejście zezwolenia na działalność w strefie w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

W uzupełnieniu wniosku z 10 listopada 2016 r. Spółka doprecyzowała opis zdarzenia przyszłego wskazując, że jeśli spółka zostanie utworzona, co jest uzależnione od rozstrzygnięcia interpretacyjnego będzie miała nazwę: „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...). Wnioskodawca wyjaśnił również, Spółka - wspólnicy Wnioskodawcy - dokonują analizy zachowania sukcesji generalnej we wszystkich obszarach działalności spółki przy jej przekształceniu w sp. z o.o. Celem pozyskania zapewnienia sukcesji generalnej (uniwersalnej), Spółka zwraca się do wydających zezwolenia, banków, leasingów, ochrony środowiska, strefy ekonomicznej, przyznających dotacje na nowe technologie i do Ministra Finansów w celu upewnienia się, czy przekształcenie spółki cywilnej w sp. z o.o. będzie bezpieczne, to jest czy zachowane zostaną wszystkie prawa i obowiązki wynikające w szczególności z działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej, jak również, czy zachowane zostaną prawa i obowiązki wynikające z pozyskanych dotacji oraz czy nastąpi przejęcie kredytów, leasingów itp. W chwili obecnej Spółka, zwraca się do wszystkich organów, urzędów, banków w zakresie ich działalności o wskazanie, czy przy przekształceniu zachowane zostaną prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów lub wydanych zezwoleń. Od pozyskanych informacji uzależnione jest podjęcie decyzji o przekształceniu spółki cywilnej w sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888), na podstawie uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej zezwoleń na działalność na terenie strefy i poniesionej inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej: „Ustawa SSE”), podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą SSE, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy. Zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników oraz dokonania przez przedsiębiorcę inwestycji na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Wspólnicy spółki cywilnej planują przekształcić formę prawną prowadzonej działalności ze spółki cywilnej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona).

Na mocy art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.

Zgodnie z art. 551 § 3 ww. ustawy, do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 cyt. ustawy.

W myśl tego przepisu, spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Oznacza to m.in., że z dniem przekształcenia majątek wspólników - wniesiony do spółki cywilnej i nabyty w ramach spółki cywilnej - staje się majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, do przekształcenia spółki cywilnej na mocy odesłania z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 553 § 2 i 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższymi przepisami, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Ponadto, w zakresie sukcesji podatkowej art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), wskazuje § 1 Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

  1. przekształcenia innej osoby prawnej,
  2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Odpowiednie stosowanie ww. przepisów pozwala uwzględnić szczególną sytuację spółki cywilnej, w której wszystkie prawa i obowiązki, w tym zezwolenia, koncesje, ulgi zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce. Oznacza to, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki wspólników spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Z uwagi na powyższe, należy się odnieść do przepisów ustawy SSE, czy nie zawiera ona zastrzeżeń o wyłączeniu zasady kontynuacji w odniesieniu do zezwoleń wydawanych na podstawie art. 16 ustawy SSE.

Artykuł 19 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

  • zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
  • rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
  • nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Biorąc pod uwagę, że powyższy katalog nie zawiera zmiany formy prawnej przedsiębiorcy, stąd spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej, będzie sukcesorem zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie strefy otrzymanych wcześniej przez wspólników spółki cywilnej na podstawie art. 553 § 2 w zw. z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

W konsekwencji, zgodnie z art. 12 ustawy SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do osób prawnych art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Z uwagi na fakt, że podstawę zwolnienia stanowi przepis ustawy podatkowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy w przypadku określenia skutków procesu przekształcenia formy prawnej uwzględnić przepis lex specialis w stosunku do art. 26 § 5 oraz art. 553 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, którym jest art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z powyższym przepisem, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W świetle art. 93d Ordynacji podatkowej, spółce przekształconej przysługiwać będą również prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Tym samym, należy uznać, że spółka z o.o. wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej i wspólników spółki przekształcanej.

Reasumując, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej nabędzie prawo do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od dnia przekształcenia, kiedy to wstąpi w prawa i obowiązki podatkowe wspólników spółki przekształcanej.

Interpretacja z 6 lipca 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu Znak: ILPB3/423-140/12-2/AO potwierdza zasadność powyższego stanowiska podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednak zauważyć, że art. 19 ust. 3 ustawy SSE w aktualnym brzmieniu przedstawia się następująco:

Zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

  1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
  2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
  3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, lub
  4. wystąpił z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.

Kwestia ta nie ma jednak wpływu na podjęte rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.