1061-IPTPB1.4511.270.2016.2.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wskutek wniesienia aportem do nowopowstałej spółki cywilnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawczyni jako wnoszącej aport oraz po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.270.2016.1.SJ, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 czerwca 2016 r. (data doręczenia 8 czerwca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od 1993 r. prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą „PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO - HANDLOWE ...”. Przedmiotem działalności jest działalność usługowa związana z wyżywieniem sklasyfikowana pod numerem PKD 56.10.A. Głównym miejscem wykonywania działalności jest ..., powiat ..., woj. .... Dodatkowymi miejscami wykonywania działalności są: ... powiat ..., woj. ..., ul. ..., powiat ..., woj. ..., ul. ..., powiat ..., woj. ..., ul. ..., powiat ..., woj. .... Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz dokonuje zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawczyni zatrudnia pracowników, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej (utworzonej wraz z mężem) zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. środki trwałe, wyposażenie i towary handlowe znajdujące się w miejscach prowadzenia działalności pod adresem ul. ...ul. ... oraz ul. .... Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni pozostanie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (działalność usługowa związana z wyżywieniem), pod adresem ul. ..., ul. ....

W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r., w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawczyni dodała, że spółka cywilna, do której zamierza wnieść aport ma zostać utworzona. Wnioskodawczyni w zamian za wniesienie do spółki cywilnej składników majątkowych nie otrzyma wynagrodzenia ani też innego ekwiwalentu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, (pytanie Nr 1 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r.):

  1. Czy wskutek wniesienia aportem do nowopowstałej spółki cywilnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawczyni jako wnoszącej aport oraz po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 1. Natomiast w zakresie pytania Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wskutek wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej, po stronie wnoszącego, jak również otrzymującego aport nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie to czynność prawna neutralna podatkowo. W przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, w tym spółki cywilnej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzaniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki. Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba wnosząca aport winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, w którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej, a więc w przedmiotowej sprawie do spółki cywilnej. Stosownie bowiem do tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników.

W myśl art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku, stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika, bądź współwłasność w częściach ułamkowych, z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku.

Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia aportu do spółki cywilnej, następuje zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu. W tym przypadku dochodzi bowiem do zmiany ich właściciela.

Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka cywilna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce cywilnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. aporty wnoszone do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem także spółkę cywilną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza wnieść aportem do spółki cywilnej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu do spółki cywilnej, po Jej stronie, jako wnoszącej aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy. Tym samym, w związku z wniesieniem tego aportu nie wystąpi u Niej zarówno, jako wnoszącej wkład, jak i wspólnika spółki, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem także obowiązek zapłaty tego podatku.

Wbrew jednakże, zawartemu we wniosku twierdzeniu Wnioskodawczyni, wniesienie aportu do spółki cywilnej jest odpłatnym zbyciem, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie przychodu podatkowego, zwolnionego od opodatkowania. Wskazuje na to również treść cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby bowiem określony przychód mógł być zwolniony z opodatkowania, musi on najpierw w ogóle powstać, a ww. ustawa podatkowa, co do zasady, wiąże powstanie przychodu z odpłatnym zbyciem określonych składników majątkowych.

Z ww. zastrzeżeniem przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Dodać należy, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.