0113-KDIPT2-3.4011.341.2017.5.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wycofanie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Zainteresowanych, w drodze czynności będącej wykonaniem uchwały wspólników, będzie czynnością podatkowo neutralną dla Wnioskodawczyni i Zainteresowanych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 9 października 2017 r. (data wpływu 17 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2017 r. (data wpływu 6 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego jej wspólników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2017 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego jej wspólników.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 15 listopada 2017 r., nr 0113-KDIPT2 -3.4011.341.2017.1.RR (doręczonym w dniu 20 listopada 2017 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 27 listopada 2017 r.).

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowaną będącą stroną postępowania:
  • Panią (...)
 • Zainteresowanych niebędących stroną postępowania:
  • Pana (...)
  • Pana (...)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawczyni i Zainteresowani są osobami fizycznymi i wspólnikami (...). Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów Pozostali Zainteresowani również podlegają opodatkowaniu od dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Siedziba (...) znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem przeważającej działalności ww. spółki, zgodnie z informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności pod nr 46.21.Z. Przedmiotem jej pozostałej działalności jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z), sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z), sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z), pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z) oraz transport drogowy towarów (49.41 .Z).

Wnioskodawczyni i pozostali Zainteresowani planują restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności w ramach spółki cywilnej, poprzez zakończenie prowadzenia w ramach tej spółki działalności polegającej na sprzedaży hurtowej zboża, tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt i podjęcie się prowadzenia w ramach tej spółki nowej działalności, polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami. Wspomniana restrukturyzacja nastąpi poprzez przeniesienie własności zespołu składników majątkowych spółki cywilnej (zwanej dalej: Zbywcą), stanowiących zorganizowaną część prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego (aportu) do będącej osobą prawną spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W wyniku wniesienia wskazanego powyżej wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zbywca nabędzie określoną ilość udziałów w jej kapitale zakładowym, przez co uzyska status wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawczyni i Zainteresowani dokonają przeniesienia własności zespołu składników majątkowych spółki cywilnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie Wnioskodawczyni i Zainteresowani (wspólnicy Zbywcy) podejmą uchwałę o wycofaniu ww. udziałów z majątku Zbywcy do ich majątków prywatnych, po czym, w celu wykonania ww. uchwały, zawarta zostanie umowa nienazwana, której przedmiotem będzie nieodpłatne przeniesienie z majątku Zbywcy do majątków prywatnych jej wspólników ww. udziałów w spółce – nabywcy. Zawarcie powyższej umowy uzasadnione jest koniecznością zachowania formy wymaganej przez przepisy prawa, czyli formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Umowa ta nie będzie stanowiła umowy sprzedaży udziałów, bądź też umowy darowizny między Zbywcą a jej wspólnikami, a będzie jedynie czynnością konieczną dla wykonania uprzedniej uchwały – czynnością wewnątrzkorporacyjną w ramach spółki – Zbywcy. Opisana powyżej czynność będzie więc transferem ze stanowiącego odrębny od majątków prywatnych wspólników, majątku Zbywcy do majątków prywatnych jej wspólników. Pomimo tego będzie to jednak w dalszym ciągu przesunięcie aktywów w ramach majątków tego samego kręgu osób, gdyż Zbywca jako spółka cywilna nie stanowi odrębnego od swoich wspólników podmiotu prawnego, a jest jedynie prawną formą ich współpracy. Wspólnicy spółki – Zbywcy nabędą w ten sposób udziały w spółce – nabywcy proporcjonalnie do swoich wkładów wniesionych do spółki – Zbywcy. Z tytułu przekazania ww. udziałów do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Zainteresowanych ani Wnioskodawczyni, ani pozostali z Zainteresowanych nie będą zobowiązani do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Zbywcy lub pozostałych z jej wspólników, jak też nie będą zobowiązani do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, który prowadziłby do powstania obowiązku takiego świadczenia, a wycofaniu udziałów do majątku prywatnego nie będzie towarzyszyło jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Wnioskodawczyni lub Zainteresowanych, ponieważ opisane przesunięcie majątkowe nastąpi pomiędzy różnymi masami majątkowymi tych samych osób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Zainteresowanych, w drodze czynności będącej wykonaniem uchwały wspólników, będzie czynnością podatkowo neutralną dla Wnioskodawczyni i Zainteresowanych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Zainteresowanych, nieodpłatne wycofanie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni oraz pozostałych wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w majątku spółki cywilnej, nie będzie skutkowało powstaniem u Nich dochodu do opodatkowania, a tym samym będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkłady wnoszone do spółki zostają objęte współwłasnością łączną wspólników, która bywa określana mianem prawa do niepodzielnej ręki. W ramach spółki wszystkim wspólnikom przysługuje prawo do całości majątku spółki. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Ponadto w czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Po pierwsze wskazać należy, że przesunięcie składnika z majątku spółki cywilnej do majątku wspólników jest prawnie dopuszczalne. Jak bowiem orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 132/07, w przypadku zawiązania spółki prawa cywilnego funkcjonują równolegle obok siebie odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz spółki (wspólność łączna wspólników), przy czym ustawa nie wyklucza przesunięć majątkowych pomiędzy tymi masami. Zakazu takich przesunięć nie można też wyprowadzić z istoty spółki cywilnej, czy też szerzej z istoty stosunku zobowiązaniowego. Dokonanie nakładów z majątku spółki cywilnej na majątek stanowiący współwłasność ułamkową wspólników tejże spółki nie jest sprzeczne z naturą tego stosunku zobowiązaniowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a tej ustawy, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że spółka cywilna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych. Zgodnie natomiast z art. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób fizycznych będących jej wspólnikami. Tym samym, spółka cywilna jest jedynie jedną z form organizacyjnych, za pośrednictwem których osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Wobec tego spółka cywilna jest transparentna podatkowo, a wszelkie wypracowane przez nią dochody opodatkowane zostają bezpośrednio u jej wspólników. Z tego względu, konsekwencje podatkowe czynności opisanej w powyższym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) należy rozpatrywać bezpośrednio u Wnioskodawczyni.

W związku z tym, ponieważ Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, należy wskazać że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, odrębnymi źródłami przychodów są m.in. określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeśli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jak wskazano natomiast w art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, a jak wskazano w jej art. 14 ust. 2 pkt 1 przychodem z działalności gospodarczej są ponadto przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jak więc wynika z powołanych przepisów, przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, a więc podstawowym i koniecznym warunkiem opodatkowania danej transakcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest jej odpłatność, rozumiana jako uzyskanie w jej wyniku określonej korzyści majątkowej. Oznacza to, że w przypadku nieodpłatnego przeniesienia składnika majątku, transakcja taka, jako niewiążąca się z jakąkolwiek korzyścią majątkową na rzecz przenoszącego, nie będzie powodowała konsekwencji w podatku dochodowym.

W opisanym powyżej stanie faktycznym, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną przekazane do majątku prywatnego Wnioskodawczyni oraz pozostałych wspólników spółki cywilnej w wyniku czynności korporacyjnej, dokonanej w ramach struktury spółki cywilnej, bez obowiązku dokonania z tego tytułu jakiegokolwiek przysporzenia przez Wnioskodawczynię lub pozostałych wspólników, na rzecz spółki oraz bez obniżania ich udziału w spółce cywilnej. W takim wypadku, choć w wyniku opisanej transakcji niewątpliwie dojdzie do pewnego rodzaju zbycia składnika majątku przez spółkę cywilną, to zbycie takie nie będzie miało jednak dla spółki charakteru odpłatnego, ponieważ w zamian za przeniesienie ww. udziałów do majątku prywatnego jej wspólników, spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych. W związku z tym, skoro zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o PIT, dochodem podlegającym opodatkowaniu u wspólnika spółki cywilnej są, co do zasady, przysporzenia uzyskane przez tę spółkę w wyniku dokonanych przez nią czynności, to wycofanie składnika z majątku spółki do majątku prywatnego Wnioskodawczyni, jako następujące w ramach nieodpłatnej czynności korporacyjnej, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu, a więc będzie neutralne podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie związane z jakimkolwiek przysporzeniem dla spółki. Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu powstanie u Wnioskodawczyni dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wycofanych z majątku spółki cywilnej.

Na marginesie zaznaczyć należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię i Zainteresowanych określonego prawa majątkowego w wyniku wyżej opisanej transakcji nie będzie, samo w sobie, stanowiło dla Nich przychodu, bowiem ze specyfiki praw majątkowych wynika, że samo ich posiadanie nie generuje przychodów, a te powstają dopiero wskutek zbycia takiego prawa lub pobierania z niego pożytków w sposób zgodny z istotą danego prawa. Prawa majątkowe są bowiem jedynie źródłem przychodów, a przychodami w rozumieniu ustaw podatkowych, jak wynika z treści art. 18 ustawy o PIT, są przychody uzyskiwane z tych praw, a więc przysporzenia uzyskiwane za te prawa lub w ich wykonywaniu. W przypadku gdyby intencją ustawodawcy było natomiast przyjęcie, że przychodem są już same nabyte prawa majątkowe, to zamiast wskazywania, że „za przychody z praw majątkowych uważa się (...)” zastrzegłby, że za przychody uważa się „wartość praw majątkowych” lub przyjąłby inną, analogiczną regulację.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, wycofanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki i przekazanie ich do majątku prywatnego Wnioskodawczyni, jako niezwiązane z jakimkolwiek przysporzeniem na rzecz spółki, nie będzie stanowiło czynności odpłatnej, a w konsekwencji, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o PIT w zw. z art. 14 ust. 1 te ustawy, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawczyni przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej do opodatkowania. Tym samym, ponieważ opisana transakcja nie będzie generowała przychodu mogącego podlegać zakwalifikowaniu do jakiegokolwiek innego źródła przychodów podlegających opodatkowaniu, transakcja ta będzie dla Wnioskodawczyni neutralna podatkowo na gruncie ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 ww. Kodeksu).

W myśl art. 862 Kodeksu cywilnego, jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Przywołany przepis oznacza zobowiązanie się wspólnika do przeniesienia własności rzeczy na współwłasność łączną wspólników (w tym i jego) oraz wydania wspólnikom (spółce) tej rzeczy bez zapłaty ceny.

Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tej spółki, wyłączna własność wspólnika bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. W spółce tej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej.

Spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka tylko poszczególni wspólnicy. Zatem na nich, a nie na spółce ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe wynika z faktu, że spółka cywilna – na podstawie definicji zawartej w art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) – stanowi spółkę niebędącą osobą prawną.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że: przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

–wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, do których odnosi się art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c tej ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowani planują restrukturyzację prowadzonej przez siebie działalności w ramach spółki cywilnej, poprzez zakończenie prowadzenia w ramach tej spółki działalności polegającej na sprzedaży hurtowej zboża, tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt i podjęcie się prowadzenia w ramach tej spółki nowej działalności, polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami. Wspomniana restrukturyzacja nastąpi poprzez przeniesienie własności zespołu składników majątkowych spółki cywilnej (zwanej dalej: Zbywcą), stanowiących zorganizowaną część prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego (aportu) do będącej osobą prawną spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku wniesienia wskazanego powyżej wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zbywca nabędzie określoną ilość udziałów w jej kapitale zakładowym, przez co uzyska status wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie Wnioskodawczyni i Zainteresowani (wspólnicy Zbywcy) podejmą uchwałę o wycofaniu ww. udziałów z majątku Zbywcy do ich majątków prywatnych, po czym, w celu wykonania ww. uchwały, zawarta zostanie umowa nienazwana, której przedmiotem będzie nieodpłatne przeniesienie z majątku Zbywcy do majątków prywatnych jej wspólników ww. udziałów w spółce – nabywcy. Umowa ta nie będzie stanowiła umowy sprzedaży udziałów, bądź też umowy darowizny między Zbywcą a jej wspólnikami, a będzie jedynie czynnością konieczną dla wykonania uprzedniej uchwały – czynnością wewnątrzkorporacyjną w ramach spółki – Zbywcy. Opisana powyżej czynność będzie więc transferem ze stanowiącego odrębny od majątków prywatnych wspólników, majątku Zbywcy do majątków prywatnych jej wspólników. Pomimo tego będzie to jednak w dalszym ciągu przesunięcie aktywów w ramach majątków tego samego kręgu osób, gdyż Zbywca jako spółka cywilna nie stanowi odrębnego od swoich wspólników podmiotu prawnego, a jest jedynie prawną formą ich współpracy. Wspólnicy spółki – Zbywcy nabędą w ten sposób udziały w spółce – nabywcy proporcjonalnie do swoich wkładów wniesionych do spółki – Zbywcy. Z tytułu przekazania ww. udziałów do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Zainteresowanych, ani Wnioskodawczyni, ani pozostali z Zainteresowanych nie będą zobowiązani do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz Zbywcy lub pozostałych z jej wspólników, jak też nie będą zobowiązani do nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, który prowadziłby do powstania obowiązku takiego świadczenia, a wycofaniu udziałów do majątku prywatnego nie będzie towarzyszyło jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Wnioskodawczyni lub Zainteresowanych, ponieważ opisane przesunięcie majątkowe nastąpi pomiędzy różnymi masami majątkowymi tych samych osób.

Mając na uwadze, że planowana operacja wycofania wskazanego we wniosku udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Zainteresowanych nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowani nie uzyskają przysporzenia majątkowego w związku z planowaną czynnością wycofania udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do ich majątków prywatnych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że wycofanie wskazanego we wniosku udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Zainteresowanych, będzie dla Nich – jako wspólników spółki cywilnej – neutralne podatkowo i nie będzie skutkować powstaniem przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 ustawy Ordynacja podatkowa) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.