0113-KDIPT2-3.4011.169.2018.5.RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe:
 • wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej,
 • wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej,
 • dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

  • wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
  • wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe,
  • dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 20 marca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

  Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym Organ podatkowy pismem z dnia 16 maja 2018 r., 0113-KDIPT1 -2.4012.236.2018.1.SM, 0113-KDIPT2-3.4011.169.2018.1.RR (doręczonym w dniu 17 maja 2018 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  Wnioskodawczyni pismem z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) uzupełniła ww. wniosek (pismo zostało nadane w dniu 24 maja 2018 r.).

  We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

  Wnioskodawczyni wraz z mężem (...) oraz (...), jako współwłaściciele nieruchomości gruntowej działki nr (...), położonej w (...), dla której Sąd Rejonowy w (...) (obecnie: (...)) prowadzi księgę wieczystą nr (...), na podstawie umowy najmu nieruchomości z dnia 30 grudnia 2003 r. oddali w najem (...) Spółce z o.o. ww. nieruchomość. Na gruncie będącym przedmiotem najmu najemca wzniósł dwa budynki handlowo-usługowe oraz budynek niemieszkalny. Umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 5 lat, licząc od planowanej daty dokonania ostatecznej płatności na rzecz najemcy w ramach (...), natomiast po tym okresie umowa może być wypowiedziana na dwanaście miesięcy naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Stosownie do zawartej umowy najmu wynajmujący zobowiązali się na dzień rozwiązania umowy zwrócić najemcy wartość nakładów poniesionych na nieruchomość pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne. (...) Spółka z o.o. jest najemcą nieprzerwanie od 2003 r.

  Na podstawie umowy spółki cywilnej Wnioskodawczyni wraz z mężem (...) oraz (...) w dniu 2 czerwca 2005 r. zawiązała spółkę cywilną (...). Wspólnicy w umowie spółki postanowili, że dla realizacji celu prowadzenia działalności gospodarczej wnoszą w formie aportu nieruchomość gruntową położoną w miejscowości (...), nabytą na podstawie aktu notarialnego z dnia 12 kwietnia 2001 r. sporządzonego przez notariusza oraz aktu notarialnego z dnia 10 października 2002 r. sporządzonego przez notariusza, pozostającą we współwłasności małżonków (...) oraz wspólnika (...). Umowa spółki cywilnej została zawarta w zwykłej formie pisemnej, a co za tym idzie wspólnicy nie zawarli umowy zobowiązującej do przeniesienia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Ponadto nie zawarli oni w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność ww. nieruchomości w wykonaniu istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości.

  Celem uregulowania stanu prawnego opisanej powyżej nieruchomości Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami rozważa możliwość wniesienia jej w formie aktu notarialnego na współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej (...). Przedmiotem wkładu będzie grunt zabudowany budynkami wzniesionymi przez najemcę. Wnioskodawczyni jako wartość wniesionego wkładu chce przyjąć wartość rynkową samego gruntu, gdyż pomimo obowiązywania zasady superficies solo cedit, najemcy przysługuje roszczenie pieniężne o zwrot wartości nakładów przewidziany w umowie najmu.

  Wspólnicy w ramach spółki cywilnej nie posiadają innego majątku poza wyżej wymienionym. Jedyny przychód jaki osiąga spółka cywilna to przychód z tytułu najmu nieruchomości. Spółka cywilna od kilku lat jest zwolniona podmiotowo od podatku VAT w związku z wysokością obrotów, nieprzekraczającą ustawowego progu.

  Wnioskodawczyni rozważa zaistnienie jednej z dwóch sytuacji, w której po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, tj. wniesienia jej na współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej:

  1. Wnioskodawczyni pozostanie w spółce przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z dwóch pozostałych wspólników,
  2. Wnioskodawczyni wystąpi ze Spółki z jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia, tj. wypłaty Jej w pieniądzu wartości wniesionego wkładu oznaczonej w umowie spółki, czyli wartości wniesionego gruntu bez zabudowań. Tak uregulowana kwestia spłaty Wnioskodawczyni lub innego wspólnika wynikać będzie z okoliczności, że pozostający w Spółce wspólnicy zobowiązani będą do zwrotu najemcy poniesionych przez niego nakładów na wzniesienie zabudowań. Dokonana na rzecz występującej Wnioskodawczyni lub innego wspólnika spółki wypłata wyczerpywać będzie Jej roszczenia o rozliczenia udziału w wartości majątku wspólnego. Rozważana sytuacja wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej może dotyczyć albo Wnioskodawczyni, albo innego wspólnika.

  W piśmie z dnia 24 maja 2018 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, opodatkowaną podatkiem liniowym z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

  Spółka cywilna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, siedziba spółki mieści się w (...).

  Pod pojęciem wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej Wnioskodawczyni rozumie dokonanie w formie aktu notarialnego (tj. właściwej formie prawnej) „przekształcenia” współwłasności w częściach ułamkowych na współwłasność łączną wspólników spółki. Jak było to wskazane w okolicznościach przedstawionego już zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami nie dochowała należytej formy prawnej wniesienia nieruchomości do spółki cywilnej. O ile w znaczeniu ekonomicznym prawo do rozporządzania nieruchomością przeszło na spółkę cywilną z dniem 2 czerwca 2005 r., o tyle wspólnicy nadal pozostawali współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, podczas gdy w spółce cywilnej majątek spółki jest objęty współwłasnością łączną. Wniesienie więc nieruchomości na własność spółki cywilnej przez dotychczasowych współwłaścicieli, mimo że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, stanowi przeniesienie własności. Od chwili wniesienia nieruchomość będzie bowiem podlegała regułom prawnym funkcjonowania spółki cywilnej, a nie współwłasności w częściach ułamkowych.

  Wnioskodawczyni posiada 25% udziału w zyskach i stratach spółki cywilnej (...). Żaden ze wspólników spółki cywilnej nie jest wspólnikiem (...) Spółki z o.o.

  Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nabyła nieruchomość na cele inwestycyjne. Wnioskodawczyni była stroną umowy najmu z dnia 30 grudnia 2003 r.

  Spółka cywilna (...) ma prawo do rozporządzania opisaną w stanie faktycznym nieruchomością jak właściciel od dnia 2 czerwca 2005 r., tj. od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej.

  Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest planowana czynność wniesienia nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego. Dokonana przez Nią w 2005 r. czynność nie była rozliczona w zakresie podatku od towarów i usług.

  Z posiadanych przez Wnioskodawczynię dokumentów wynika, że wniesienie było dokonane z majątku osobistego, które oceniała Ona jako działanie niepodatnika, tj. poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy wniesienie na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej powoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni wnoszącej wkład przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy wniesienie na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
  3. Czy na wypadek wystąpienia Wnioskodawczyni ze Spółki wypłata na Jej rzecz kwoty tytułem wartości wniesionego wkładu, o której mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jak powinien być określony dochód z tego tytułu?
  4. Czy wystąpienie ze spółki jednego z pozostałych wspólników i dokonanie na jego rzecz wypłaty wyłącznie wartości wniesionego wkładu zadeklarowanej w umowie spółki spowoduje u Wnioskodawczyni, w okolicznościach przedstawionego zdarzenia przyszłego, powstanie przychodu?

  Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku nr 1, nr 3 i nr 4 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

  Zdaniem Wnioskodawczyni, (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku):

  Ad. 1

  Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach (art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego).

  W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

  Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza). Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

  W związku z powyższym, przychody i koszty związane z działalnością spółki niebędącej osobą prawną, w tym spółki cywilnej wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki.

  Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. aporty wnoszone do spółek niebędących osobami prawnymi. W art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Zauważyć ponadto należy, że zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną, nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Należy wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki cywilnej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport, osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. Prawa te, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

  Zdaniem Wnioskodawczyni, mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, w świetle cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że czynność wniesienia przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej jest czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że dla Wnioskodawczyni, jako wnoszącej aport, czynność ta nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Ad. 3

  Stosownie do treści art. 869 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Natomiast w myśl art. 871 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

  Przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy).

  Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

  Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez Wnioskodawczynię kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez Wnioskodawczynię. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

  Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

  Za wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną, należy uznać faktycznie poniesione przez podatnika wydatki (fizycznie wydatkowane środki) w związku z objęciem tego prawa. Gdy ww. prawo nabywane jest w zamian za inne składniki majątku (wnoszone aportem), za wydatki na nabycie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną, o których mowa w cyt. art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać wydatki faktycznie poniesione przez wnoszącego wkład na nabycie tych składników majątkowych.

  Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni rozważa wyjście ze spółki cywilnej i zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przysługuje Jej wypłata w pieniądzu udziału w majątku wspólnym wspólników tej spółki. Ponieważ po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników w majątku spółki nie pozostanie prawdopodobnie inny wspólny majątek, rozliczeniu z Wnioskodawczynią podlegać będzie jedynie zadeklarowana w umowie spółki wartość wniesionego wkładu.

  Wobec powyższego, uzyskane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne będą stanowiły przychód, w części uprzednio nieopodatkowanej. Przychód taki pomniejszony o koszty jego uzyskania w wysokości kosztów poniesionych na nabycie nieruchomości, która została wniesiona do spółki, jako wydatki na nabycie prawa do udziału w spółce, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Ad. 4

  Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

  Zgodnie z powyższym, dochody z udziału w spółce cywilnej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

  Cytowany wyżej art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera ogólną definicję przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast w art. 14 ust. 2 wymienione zostały jedynie przykładowe zdarzenia powodujące powstanie tego przychodu. Z powyższego wynika, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia lub korzyści majątkowe związane z tą działalnością.

  Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, wypłata na rzecz występującego wspólnika, stanowiąca równowartość wniesionego wkładu w postaci gruntu, wyczerpuje jego roszczenie z tytułu rozliczenia udziału w majątku wspólnym wspólników spółki, co tym samym prowadzi do wniosku, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie żadne przysporzenie w postaci zwiększenia aktywów lub korzyść w postaci zwolnienia z obowiązku wydatkowania określonych środków. Wobec braku powstania po stronie Wnioskodawczyni rzeczywistego przysporzenia majątkowego nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych:
  • wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
  • wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe,
  • dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 ustawy Kodeks cywilny). Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników.

  Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka.

  W myśl art. 871 § 1 ustawy Kodeks cywilny, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

  Ponadto, stosownie do regulacji zawartej w § 2 powołanego wyżej art. 871 ustawy Kodeks cywilny, występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

  Postanowienia art. 871 ustawy Kodeks cywilny mają charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy, w umowie spółki lub uchwale wspólników, mogą odmiennie ustalić zasady rozliczeń z występującym wspólnikiem.

  Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna w odniesieniu do jej dochodów uzyskanych z tej spółki, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).

  Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

  Zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to:

  1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

  Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

  Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

  Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

  Stanowisko Organu podatkowego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1.

  Przepis cyt. art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. aporty wnoszone do spółek niebędących osobami prawnymi.

  Wskazać należy, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną.

  Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

  Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni na podstawie umowy spółki cywilnej wraz z mężem (...) oraz (...) w dniu 2 czerwca 2005 r. zawiązała spółkę cywilną (...). Wspólnicy w umowie spółki postanowili, że dla realizacji celu prowadzenia działalności gospodarczej wnoszą w formie aportu nieruchomość gruntową, pozostającą we współwłasności małżonków (...) i (...) oraz wspólnika (...). Umowa spółki cywilnej została zawarta w zwykłej formie pisemnej, a co za tym idzie wspólnicy nie zawarli umowy zobowiązującej do przeniesienia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Ponadto nie zawarli oni w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność ww. nieruchomości w wykonaniu istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości. Celem uregulowania stanu prawnego opisanej powyżej nieruchomości Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami rozważa możliwość wniesienia jej w formie aktu notarialnego na współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej (...). Pod pojęciem wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej Wnioskodawczyni rozumie dokonanie w formie aktu notarialnego (tj. właściwej formie prawnej) „przekształcenia” współwłasności w częściach ułamkowych na współwłasność łączną wspólników spółki.

  Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawczyni jest to, czy planowana przez Nią czynność wniesienia nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego do spółki cywilnej, skutkować będzie dla Niej powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że planowana czynność wniesienia w formie aktu notarialnego nieruchomości do spółki cywilnej, a w konsekwencji „przekształcenie” współwłasności w częściach ułamkowych na współwłasność łączną wspólników spółki, w świetle art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest czynnością neutralną podatkowo.

  Zatem, po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej będącej jednym ze wspólników spółki cywilnej, ww. czynność nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

  Stanowisko Organu podatkowego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3

  W świetle powołanych powyżej przepisów ustawy Kodeks cywilny, w przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej wspólnikowi przysługuje prawo do zwrotu wartości wkładu oraz wartości majątku wypracowanego przez spółkę w części przypadającej na tego wspólnika.

  W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  Przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

  Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

  W związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną ustalana jest wartość zbywcza jej majątku. Wartość ta odpowiada wartości jaką wspólnicy uzyskaliby, sprzedając na wolnym rynku całe swoje przedsiębiorstwo (spółkę). Wartość zbywcza jest dzielona w taki sposób, aby ustalić część przypadającą na występującego wspólnika.

  W części należnej występującemu wspólnikowi zawiera się zarówno:

  • wkład wniesiony przez tego wspólnika w chwili przystąpienia do spółki,
  • nadwyżka wartości rynkowej majątku nad jego wartością podatkową oraz
  • pozostawione przez wspólnika zyski, wcześniej na bieżąco przez niego opodatkowane, które zostały reinwestowane (np. w środki trwałe).

  Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni rozważa zaistnienie jednej z dwóch sytuacji, w której po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, tj. wniesienia jej na współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej:

  1. Wnioskodawczyni pozostanie w spółce przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z dwóch pozostałych wspólników;
  2. Wnioskodawczyni wystąpi ze Spółki z jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia, tj. wypłaty Jej w pieniądzu wartości wniesionego wkładu oznaczonej w umowie spółki, czyli wartości wniesionego gruntu bez zabudowań. Tak uregulowana kwestia spłaty Wnioskodawczyni lub innego wspólnika wynikać będzie z okoliczności, że pozostający w Spółce wspólnicy zobowiązani będą do zwrotu najemcy poniesionych przez niego nakładów na wzniesienie zabudowań. Dokonana na rzecz występującej Wnioskodawczyni lub innego wspólnika spółki wypłata wyczerpywać będzie jej roszczenia o rozliczenia udziału w wartości majątku wspólnego.

  Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej, w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez Nią nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej przez Wnioskodawczynię kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez Nią kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez Wnioskodawczynię. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

  Z kolei, przy obliczaniu dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej należy uwzględnić wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.

  Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

  Celem ustalenia jaka kategoria wydatków mieści się w zawartym w art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowaniu „wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów”, odwołać należy się do jego wykładni językowej. Według internetowego wydania Słownika języka polskiego PWN, przez „wydatek” należy rozumieć „sumę, która ma być wydana albo sumę wydaną na coś” Definicja pojęcia „wydatek” wskazuje, że oznacza on faktycznie wydaną sumą pieniędzy, wskazuje na konieczność uszczuplenia majątku w celu pozyskania określonego dobra (rzecz, prawo). „Wydatek” może również dotyczyć sytuacji, gdy uszczuplenie majątku następuje w innej postaci niż środki finansowe, np. rzeczy.

  Mając zatem na uwadze powyższe, za wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną, należy uznać faktycznie poniesione przez podatnika wydatki (fizycznie wydatkowane środki) w związku z objęciem tego prawa. W przypadku, gdy prawo do udziału w spółce nabywane jest w zamian za środki pieniężne, wydatkiem na nabycie tego prawa jest kwota faktycznie zapłacona za ten udział. Natomiast w sytuacji, gdy ww. prawo nabywane jest w zamian za inne składniki majątku (wnoszone aportem), za wydatki na nabycie prawa do udziału w spółce niebędącej osobą prawną, o których mowa w cyt. art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać wydatki faktycznie poniesione przez wnoszącego wkład na nabycie tych składników majątkowych (tzw. wydatki historyczne).

  W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała, że Jej wkładem do spółki cywilnej jest nieruchomość gruntowa wniesiona w formie aportu, zatem wydatki poniesione na nabycie tej nieruchomości (tzw. wydatki historyczne) stanowią dla Wnioskodawczyni wydatki w rozumieniu art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Reasumując, stwierdzić należy, że środki pieniężne które Wnioskodawczyni otrzyma w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej – w sytuacji gdy ich wartość nie będzie wyższa od uzyskanej przed wystąpieniem, przypadającej na Wnioskodawczynię, nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce oraz wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – nie będą stanowić przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy. W konsekwencji nie powstanie dochód do opodatkowania.

  Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

  Stanowisko Organu podatkowego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4

  Jak wskazano powyżej, przepisy ustawy Kodeks cywilny regulują kwestię przysługującego wspólnikowi spółki cywilnej prawa do zwrotu wartości wkładu oraz wartości majątku wypracowanego przez spółkę w związku z wystąpieniem ze spółki.

  W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni rozważa zaistnienie jednej z dwóch sytuacji, w której po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, tj. wniesienia jej na współwłasność łączną wspólników spółki cywilnej:

  1. Wnioskodawczyni pozostanie w spółce przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z dwóch pozostałych wspólników;
  2. Wnioskodawczyni wystąpi ze Spółki z jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia, tj. wypłaty Jej w pieniądzu wartości wniesionego wkładu oznaczonej w umowie spółki, czyli wartości wniesionego gruntu bez zabudowań. Tak uregulowana kwestia spłaty Wnioskodawczyni lub innego wspólnika wynikać będzie z okoliczności, że pozostający w Spółce wspólnicy zobowiązani będą do zwrotu najemcy poniesionych przez niego nakładów na wzniesienie zabudowań. Dokonana na rzecz występującej Wnioskodawczyni lub innego wspólnika spółki wypłata wyczerpywać będzie jej roszczenia o rozliczenia udziału w wartości majątku wspólnego.

  W świetle ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać konkretne, wymierne, definitywne, co najmniej wymagalne przysporzenie majątkowe związane z prowadzoną działalnością, w związku z którym po stronie podatnika pojawia się pewna wartość majątkowa.

  W przypadku wystąpienia ze spółki cywilnej jednego ze wspólników i dokonaniu na jego rzecz wypłaty wartości wniesionego wkładu zadeklarowanej w umowie spółki, po stronie wspólników pozostających w tej spółce, nie dojdzie do powstania ww. przysporzenia.

  Reasumując, po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika pozostającego w spółce cywilnej, nie powstanie przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia z tej spółki jednego ze wspólników.

  Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

  Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.