0113-KDIPT2-1.4011.405.2017.2.MGR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2017 r. (data wpływu 7 listopada 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2018 r. (data wpływu 23 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.405.2017.1.MGR, Nr 0113-KDIPT1-3.4012.800.2017.1.JSo, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 grudnia 2017 r. (data doręczenia 9 stycznia 2018 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek pismem z dnia 16 stycznia 2018 r. (data wpływu 23 stycznia 2018 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 16 stycznia 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Matka Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W ewidencji środków trwałych prowadzonej przez matkę Wnioskodawczyni widnieje nieruchomość, na którą to składają się objęte jedną księgą wieczystą trzy działki, spośród których na dwóch został posadowiony budynek o przeznaczaniu handlowo-usługowym, bez części mieszkalnej. Pierwsze zasiedlenie budynku miało miejsce po wybudowaniu w 1999 r. Pozwolenie na użytkowanie otrzymano 18 lutego 1999 r. Pierwszą umowę najmu z najemcą zawarto w marcu 1999 r. Przedsiębiorca ten dokonał odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia budynku i rozpoczętej budowy, a także z tytułu rozbudowy i adaptacji w jeden budynek magazynowo-biurowy. Matka Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z Wnioskodawczynią umowę darowizny, której to przedmiotem będzie:

 • prowadzone przez matkę Wnioskodawczyni przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi opisana powyżej nieruchomość;

albo

 • wyłącznie opisana powyżej nieruchomość, która uprzednio zostanie w całości wycofana z działalności gospodarczej matki Wnioskodawczyni, a następnie zostanie darowana na rzecz Wnioskodawczyni.

W dalszej kolejności, po wykonaniu umowy darowizny, Wnioskodawczyni zamierza wnieść przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi ww. nieruchomość, albo samą ww. nieruchomość, jako aport do Spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem (jednym z dwóch). Drugim wspólnikiem Spółki cywilnej jest mąż Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w formie Spółki cywilnej. Spółka ta jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wniesienie aportu do Spółki cywilnej przez Wnioskodawczynię nie wpłynie na zmianę Jej udziału w dochodach i zyskach Spółki, ani też nie spowoduje żadnych innych zmian w umowie Spółki cywilnej.

W piśmie z dnia 16 stycznia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że Spółka cywilna, w której Wnioskodawczyni jest jednym ze wspólników, posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka ta prowadzi działalność sklasyfikowaną w katalogu PKD, jako: 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, a ponadto w ramach działalności ujętych w następujących kodach PKD: 18.12.Z, 18.13.Z, 46.19.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.12.A, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z, 46.90.Z, 47.19.Z, 47.43.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.63.Z, 47.79.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 53.20.Z, 59.20.Z, 63.99.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 73.12.A, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.40.Z, 82.99.Z, 85.60.Z.

Wnioskodawczyni wyjaśniła także, że przedmiotowy wniosek dotyczy wniesienia aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz wniesienia aportem do Spółki cywilnej nieruchomości. Na ww. przedsiębiorstwo składa się nieruchomość wraz z działkami, na których jest posadowiony budynek oraz działka przed budynkiem, która jest wykorzystywana jako miejsca postojowe dla klientów w działalności gospodarczej, a ponadto laptop oraz system alarmowy, jak również prawa i obowiązki wynikłe z zawartych umów najmu lokali w ww. nieruchomości budynkowej. Dla potrzeb działalności gospodarczej Wnioskodawczyni prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nieruchomość, która może być przedmiotem aportu, będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, jako miejsce, w którym Wnioskodawczyni (w formie Spółki cywilnej) będzie w dalszym ciągu prowadziła działalność gospodarczą. Niewykorzystane powierzchnie magazynowe i biurowe będą wynajmowane podmiotom trzecim. Przedmiot darowizny będzie wchodził w skład majątku odrębnego Wnioskodawczyni. Powierzchnia przedmiotowej nieruchomości wynosi 0,1364 ha, powierzchnia budynku 455 m2, zaś powierzchnia użytkowa budynku wynosi 877 m2. Wnioskodawczyni wskazała, że po wniesieniu nieruchomości lub przedsiębiorstwa w formie aportu do Spółki cywilnej, budynek będzie w przyszłości wynajmowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi nieruchomość, będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?
 2. Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi nieruchomość, będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 3. Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej nieruchomości opisanej we wniosku z dnia 31 października 2017 r., będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług?
 4. Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej nieruchomości opisanej we wniosku z dnia 31 października 2017 r., będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 2. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 4 oraz w zakresie pytań Nr 1 i Nr 3, dotyczących podatku od towarów i usług, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), czynność wniesienia aportu przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, do Spółki nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu przedsiębiorstwa do spółki) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Ponadto w przypadku Spółki cywilnej należy mieć na uwadze, że nie jest ona odrębnym podmiotem prawa, a zgodnie z regulacjami prawa cywilnego, jest jedynie umową cywilnoprawną. Wniesienie wkładu do Spółki cywilnej oznacza zatem wyłącznie objęcie tego wkładu współwłasnością łączną wspólników Spółki. Majątek Spółki objęty umową, a także nabyty później na rzecz Spółki, stanowi wspólny majątek wspólników. Z powodu braku osobowości prawnej stronami w dokonywanych czynnościach prawnych i procesowych są zawsze sami wspólnicy. Dlatego też, wniesienie do Spółki cywilnej składników majątkowych jako wkładu, nie pociąga za sobą otrzymania przez Wnioskodawczynię odpłatności. Nie wiąże się z tym także otrzymanie od Spółki czegokolwiek w zamian, w przeciwieństwie do sytuacji aportów do spółek mających osobowość prawną, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 860 § 1 ww. ustawy, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług, przy czym domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość (art. 861 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego).

Wniesiony wkład może być pieniężny lub niepieniężny. Z chwilą przeniesienia własności rzeczy na wspólników staje się ona majątkiem wspólnym wszystkich wspólników.

W myśl art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku, stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika, bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku.

Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zaznaczyć należy, że spółka cywilna jest spółką osobową, co w konsekwencji oznacza, że swoje funkcjonowanie opiera na osobach wspólników. Wobec powyższego spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych – podatnikami tego podatku są wspólnicy tej spółki.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. aporty wnoszone do spółek niebędących osobami prawnymi.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przywołanego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 551 ustawy Kodeks cywilny nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie „w szczególności”.

Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo – dla celów prawa podatkowego – należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli, czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie, czyli jego renomy, lokalizacji, stopnia ściągalności jego wierzytelności, środków pieniężnych, udziałów) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii, itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

Wskazać należy, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to:

 1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Matka Wnioskodawczyni zamierza przekazać Jej w darowiźnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Następnie Wnioskodawczyni zamierza wnieść ww. przedsiębiorstwo, jako aport, do Spółki cywilnej, w której jest jednym ze wspólników. Wniesienie aportu do Spółki nie wpłynie na zmianę Jej udziału w dochodach i zyskach Spółki, ani też nie spowoduje żadnych zmian w umowie Spółki.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w świetle przedstawionego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czynność wniesienia przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do Spółki cywilnej, jest czynnością neutralną podatkowo. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, a podatnikami tego podatku są wspólnicy tej spółki, w związku z tym, po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej będącej jednym ze wspólników Spółki cywilnej, czynność ta nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Przy tym należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy składniki majątku będące przedmiotem czynności prawnej stanowią przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego.

Końcowo wskazać należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego, gdyż w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych prowadzonego na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki cywilnej. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.