0113-KDIPT2-1.4011.333.2018.2.BO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe związane z wystąpieniem ze spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 25 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem ze spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 11 lipca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.333.2018.1.BO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 11 lipca 2018 r. – identyfikator poświadczenia doręczenia ... (data doręczenia 16 lipca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem, które wpłynęło w dniu 25 lipca 2018 r., nadanym za pośrednictwem .... w dniu 23 lipca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zawarł w dniu 23 kwietnia 1991 r. z Panem Grzegorzem L... umowę Spółki cywilnej, w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca wniósł wkład do Spółki w postaci środków pieniężnych w kwocie 12 000 000 zł i materiałów o wartości 2 200 000 zł. Po denominacji wartość tego wkładu wynosi 1 200 zł i 220 zł. Poza ww. wkładem Wnioskodawca nie dokonywał na rzecz majątku Spółki innych wkładów.

Aneksem Nr 1 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniono ww. umowę Spółki.

Od momentu zawarcia ww. umowy do chwili obecnej wspólnikami Spółki byli i są wyłącznie Wnioskodawca i Pan Grzegorz L.... Każdy ze wspólników, od momentu zawarcia umowy Spółki do chwili obecnej, jest uprawniony do równego udziału w zyskach i stratach, o czym stanowiła pierwotna treść umowy Spółki i § 7 ust. 1 tej umowy po jej zmianach w 2010 r. Innymi słowy, Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami umowy Spółki cywilnej, posiada 50% udziału w zyskach Spółki. Ponadto wspólnicy zgodnie ustalili w § 7 ust. 3 ww. umowy, że będą wypłacać na swoją rzecz miesięczne zaliczki na poczet udziału w zyskach.

Dochód Wnioskodawcy, jako wspólnika przedmiotowej Spółki w latach 2011 - 2016 i w 2017 r. do października, wyniósł 1 459 955 zł. Z kolei zaliczki na poczet udziału w zyskach Spółki, jakie otrzymał Wnioskodawca w okresie styczeń 2011 r. - październik 2017 r. wyniosły łącznie 534 157 zł.

Wnioskodawca opodatkowuje przychody z pozarolniczej działalności w formie podatku liniowego, ze stawką 19%, zgodnie z art. 31c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik od początku działalności gospodarczej w formie Spółki cywilnego do chwili obecnej nie ponosił wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Umowa Spółki przewidywała uprawnienie każdego ze wspólników do wystąpienia ze Spółki w ściśle określonych sytuacjach. Wnioskodawca planuje skorzystać z przysługującego Mu uprawnienia do wystąpienia ze Spółki i zawrzeć w tym zakresie porozumienia z drugim wspólnikiem. Na dzień wystąpienia ze Spółki wspólnicy ustalą wartość majątku Spółki. W związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej Wnioskodawca ma otrzymać kwotę 800 000 zł tytułem części wartości majątku wspólnego pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, obliczoną na dzień wystąpienia, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach Spółki. Wnioskodawca ww. środki pieniężne otrzyma częściowo w formie gotówki, a częściowo w formie przelewu bankowego. Wnioskodawca po wystąpieniu ze Spółki cywilnej nie będzie już prowadził działalności gospodarczej, a tym samym, otrzymane po wystąpieniu ze Spółki środki pieniężne nie będzie wykorzystywał w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 25 lipca 2018 r., Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności Spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, są: pozostałe drukowanie oraz introligatorstwo i podobne usługi.

Wnioskodawca chce wystąpić ze Spółki w związku z zamiarem zakończenia wykonywania działalności gospodarczej. Wystąpienie to jest zgodne z zapisami umowy Spółki cywilnej. Wspólnik Wnioskodawcy zgodzi się na wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki. Po wystąpieniu Wnioskodawcy ze Spółki będzie ona w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą. Nie dojdzie do jej likwidacji. Do Spółki przed upływem okresu wypowiedzenia wstąpi nowy wspólnik, a w konsekwencji w Spółce będzie nadal dwóch wspólników. Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej. Środki pieniężne, które Wnioskodawca planuje otrzymać w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, będą pochodzić z przychodów tej Spółki zaliczanych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Środki te przed wystąpieniem Wnioskodawcy będą stanowiły środki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z działalności gospodarczej.

Jeżeli dojdzie do wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki, analizując cały okres, w którym Wnioskodawca był wspólnikiem przedmiotowej Spółki cywilnej, to otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki cywilnej środki pieniężne nie przekroczą wartości określonej w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z tytułu wystąpienia ze Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie (na jakich zasadach)?

Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, środki pieniężne, jakie otrzyma w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, będą stanowiły Jego przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509), jednakże w kwocie pomniejszonej o uzyskaną przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania (czyli dochód), pomniejszona o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej Spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy). W konsekwencji, w przedstawionym stanie, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód, lecz strata z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Zasadę tę stosuje się także do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Z kolei mając na uwadze treść art. 5a pkt 26 i 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć m.in. spółkę cywilną.

Art. 14 ust. 2 pkt 16 cyt. ustawy stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są m.in. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika Spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Z kolei w myśl art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika Spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 cyt. ustawy, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej Spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Mając zatem na uwadze treść art. 14 ust. 2 pkt 16 i art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy wystąpieniu ze Spółki cywilnej przychodem wspólnika będą środki pieniężne otrzymane przez niego, pomniejszone o uzyskaną przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Nie jest zatem przychodem ta część wypłacanej kwoty, która odpowiada udziałowi występującego wspólnika w dotychczasowym zysku spółki, pomniejszona o kwoty już wypłacone temu wspólnikowi i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Przez nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania należy rozumieć dochód, obliczony jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, ale jeszcze nie pomniejszony o inne kwoty, np.: o składki na ubezpieczenie społeczne, czy straty z lat ubiegłych.

Przy ustalaniu kwot ww. nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, wypłat dokonanych z tytułu udziału w spółce i wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, bierze się pod uwagę cały okres, w którym dana osoba była wspólnikiem Spółki. Przychód z tytułu wystąpienia ze spółki można by zatem określić następującym wzorem:

P = Kw - (Uzs - Uww - Nkup),

gdzie:

P - przychód,

Kw - kwota wypłacona przy wystąpieniu wspólnika ze spółki,

Uzs - udział wspólnika w zyskach Spółki (nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania),

Uww - udziały w zysku Spółki dotychczas wypłacone wspólnikowi,

Nkup - wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

(Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, PIT. Komentarz, wyd. V, LEX).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że środki pieniężne, jakie otrzyma Wnioskodawca w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, będą stanowiły Jego przychód z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednakże przy obliczaniu przychodu kwota ta będzie pomniejszona o uzyskaną przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, która to z kolei kwota musi być pierw pomniejszona o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej Spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca, w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, ma otrzymać 800 000 zł. Analizując cały okres, w którym Wnioskodawca był wspólnikiem ww. Spółki cywilnej, kwota 800 000 zł nie przekroczy wartości określonej w art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy. W konsekwencji należy uznać, że nie zaistnieje przychód wspólnika, który będzie opodatkowany (kwota przychodu - 0 zł). Innymi słowy środki pieniężne, jakie ma otrzymać Wnioskodawca, nie przekroczą wartości określonej w art. 14 ust. 3 pkt 11 cyt. ustawy.

Tak obliczony przychód należy pomniejszyć o wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej Spółce (art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w szczególności wartość wkładu, jaki Wnioskodawca wniósł do Spółki, tj. 1 420 zł. W zakresie wkładu niepieniężnego należy przyjąć wartość wkładu z dnia jego wniesienia do Spółki. W przedmiotowej sprawie pomniejszenie przychodu o ten koszt spowoduje powstanie straty po stronie Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy, w zakresie ustalania wartości aportu przy ustalaniu wydatków na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej Spółce należy przyjąć wartość z dnia wniesienia tego aportu, a nie wartość początkową takiego składnika majątku (wyrok NSA z dnia 14 października 2015 r., II FSK 2661/13, LEX).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.