0113-KDIPT2-1.4011.137.2017.2.ISL | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wycofania udziałów w nieruchomości z majątku Spółki cywilnej i przekazania ich do majątku prywatnego oraz sprzedaży udziałów w tej nieruchomości
0113-KDIPT2-1.4011.137.2017.2.ISLinterpretacja indywidualna
 1. majątek prywatny
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. sprzedaż
 5. spółka cywilna
 6. udział
 7. wspólnik
 8. wycofanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 31 maja 2017 r. (data wpływu 1 czerwca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2017 r. (data wpływu 20 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania udziałów w nieruchomości z majątku Spółki cywilnej i przekazania ich do majątku prywatnego oraz sprzedaży udziałów w tej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2017 r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku wskazano jako:

Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Panią ..., NIP ...,

Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Pana ..., NIP ....

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 12 lipca 2017 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.137.2017.1.ISL, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 12 lipca 2017 r. (data doręczenia 17 lipca 2017 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 18 lipca 2017 r., złożonym osobiście w dniu 20 lipca 2017 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 13 maja 2017 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni - ..., prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do CEiDG, w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą ... Spółka cywilna (dalej jako Spółka). Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki cywilnej, po śmierci wspólnika, umowa nie zostaje rozwiązana, a na miejsce zmarłego wspólnika wstępują spadkobiercy, którzy wykonują swoje prawa przez pełnomocnika. W konsekwencji powyższego, na mocy prawa, Wnioskodawczyni – jako jedyny spadkobierca zmarłego ..., co potwierdza sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia – wstąpiła w miejsce zmarłego męża do ww. Spółki. Jak wskazuje się w komentarzu do art. 872 ustawy Kodeks cywilny, pod redakcją A. Kidyby, „Wstąpienie spadkobierców do spółki w miejsce zmarłego wspólnika następuje z mocy prawa w sytuacji, gdy umowa spółki przewidywała taki skutek. Jest to skutek czynności prawnej, którą jest umowa, przewidziany z zastrzeżeniem terminu, którym jest śmierć wspólnika. Zaistnienie tego skutku nie wymaga więc składania przez spadkobierców jakichkolwiek oświadczeń woli w tym zakresie. Nie zależy też od zgody pozostałych wspólników (por. J. Gudowski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2011, s. 903). (...) Dla wstąpienia do spółki nie ma znaczenia tytuł dziedziczenia, dotyczy ono zarówno spadkobierców testamentowych, jak i ustawowych (A. Herbet, Spółka..., s. 427) (...).” Wnioskodawczyni złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 6 miesięcy od daty nabycia spadku, tj. zarejestrowania aktu poświadczenia, zawiadomienie o jego nabyciu, w tym udział i prawa w Spółce, na formularzu SD-Z2. Wnioskodawczyni wraz z dotychczasowym wspólnikiem Spółki ... – zwanym dalej zainteresowanym, zamierzają rozwiązać ww. Spółkę cywilną. Z podobnym zamiarem nosił się również mąż Wnioskodawczyni, który wraz z zainteresowanym zamierzali rozwiązać ww. Spółkę cywilną. Śmierć wspólnika nie zmieniła przyjętych uprzednio planów, niemniej w związku z wstąpieniem Wnioskodawczyni do Spółki – z mocy prawa – na miejsce zmarłego wspólnika, likwidacja Spółki zostanie przeprowadzona już przez Wnioskodawczynię i zainteresowanego. Umowa Spółki cywilnej, do której wstąpiła Wnioskodawczyni, została zawarta w dniu 7 marca 1988 r., celem prowadzenia działalności gospodarczej, przez ... – męża Wnioskodawczyni oraz zainteresowanego, pod nazwą ... Spółka cywilna. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki cywilnej, każdy ze wspólników, uczestniczy w zyskach i stratach przedsiębiorstwa Spółki w wysokości 50%. Spółka została zawiązana w celu osiągania, korzyści, zysków z działalności usługowej, tj. z działalności budowlanej. W dniu 3 lipca 1993 r., ..., działający w imieniu własnym oraz ..., nabył do majątku przedsiębiorstwa Spółki prawo użytkowania wieczystego działki położonej w ...o nr 15/48 oraz odrębną własność budynków – stanowiących zabudowania ww. działki – tj. budynek administracyjno-socjalny, garaże i warsztaty, zwane dalej nieruchomością, w udziale po ½ części na rzecz każdego z nich. Decyzją Urzędu Rejonowego w ... prawo użytkowania wieczystego do działki nr 15/48 zostało przekształcone w prawo własności, a zabudowania stały się częścią składową ww. działki. Zakupiona nieruchomość od chwili jej nabycia była użytkowana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. była tam prowadzona działalność produkcyjna, montażowa prefabrykatów, stanowiących materiały do usług sprzedawanych przez męża Wnioskodawczyni i zainteresowanego, w ramach przedsiębiorstwa Spółki. W 1995 r., z uwagi na uwarunkowania panujące na rynku, ... i ..., zawiązali Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w tej formie rozpoczęli prowadzenie działalności usługowej. Wobec tego nabyta nieruchomość została przeznaczona na najem począwszy od 2 stycznia 1996 r., najpierw częściowo, natomiast od 1 stycznia 1999 r. jest w całości przedmiotem najmu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W dniu 14 stycznia 1999 r., aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem ..., w jego kancelarii notarialnej, Rep. A nr ..., ... i ..., jako wspólnicy ww. Spółki cywilnej, celem uporządkowania kwestii formalnych, przenieśli do prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa Spółki, przysługujące im udziały w ww. nieruchomości (objętej KW: ...).

W okresie użytkowania nieruchomości, Spółka cywilna poniosła wydatki na poniższe środki trwałe:

 1. budowę hali magazynowej (na działce nr 15/48) – zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta ... o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydaną na rzecz ... Spółka cywilna ..., ...; środek trwały został przyjęty do użytkowania od 28 stycznia 2004 r.,
 2. utwardzanie placu (kostką brukową); środek trwały został przyjęty do użytkowania od 20 lipca 2004 r. (budowla stanowi odrębny środek trwały),
 3. modernizację (ulepszenie) budynku administracyjno-socjalnego, garaży i warsztatów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości nieprzekraczającej 30% ich wartości początkowej.

Ww. nieruchomość, wraz z jej częściami składowymi, wniesionymi tytułem wkładu, jak i wybudowane w trakcie użytkowania nieruchomości przez ... i ..., jako wspólników Spółki, stanowią jej środki trwałe, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowa Spółki cywilnej została zawarta dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, tj. dla osiągania zysków z działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu usług budowlanych, montażowych. Z myślą o wykonywaniu tych usług została również zakupiona przedmiotowa nieruchomość. W związku ze zmianą uwarunkowań rynkowych, nabyta nieruchomość stała się zbędna, a wobec czego, celem zminimalizowania kosztów jej posiadania, została przeznaczona na najem. ... oraz ... nie wykazywali żadnej aktywności na płaszczyźnie działalności gospodarczej, a przychody z tytułu najmu uzyskiwali wyłącznie z faktu posiadania tej jednej nieruchomości, którą owszem starali się wynajmować podmiotom gospodarczym, bowiem jest to nieruchomość o charakterze komercyjnym, wielkopowierzchniowa, posiadająca zaplecze biurowe oraz hale produkcyjne. Obecnie w stosunki najmu przedmiotowej nieruchomości, obok ..., w miejsce zmarłego ..., wstąpiła Wnioskodawczyni. W związku z tym, że utracono cel zawiązania umowy Spółki cywilnej, ... oraz ... zamierzali rozwiązać zawartą przez nich umowę Spółki cywilnej i zlikwidować prowadzone przedsiębiorstwo Spółki. Pomimo śmierci ..., powyższy zamiar jest aktualny, Wnioskodawczyni oraz ..., z uwagi na powyżej przedstawione okoliczności, zamierzają dokonać likwidacji Spółki. W konsekwencji tego, ... zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG, natomiast Wnioskodawczyni będzie prowadzić wyłącznie działalność restauracyjną, którą prowadzi, na podstawie wpisu do CEiDG, pod firmą ..., w ..., bez żadnego związku z nieruchomością, której jako wspólnik Spółki jest współwłaścicielem wraz z ..., we współwłasności łącznej. W pierwszej kolejności zostanie przeniesiona własność ww. nieruchomości – wraz z częściami składowymi istniejącymi na dzień wniesienia nieruchomości do Spółki, jak i wybudowanymi bądź zmodernizowanymi ze środków Spółki – stanowiąca obecnie wspólność łączną wspólników Spółki, na majątek odrębny Wnioskodawczyni oraz zainteresowanego, tj. na każdego z nich w jednej drugiej części, czyli w udziałach odpowiadających wysokości uprzednio wniesionych wkładów do Spółki. Po przeniesieniu udziałów w ww. nieruchomości na Wnioskodawczynię i zainteresowanego, na ich odrębne majątki, w dotychczasowy stosunek najmu wstąpi każdy z nich, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie najmu, tj. ... zostanie wykreślony z CEiDG, a Wnioskodawczyni wykreśli działalność związaną ze Spółką. Przed przeniesieniem przedmiotowych udziałów, Wnioskodawczyni oraz zainteresowany złożą oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu. Przeniesienie nieruchomości prawdopodobnie będzie mieć miejsce z końcem 2017 r., następnie zostaną przeprowadzone czynności związane z rozwiązaniem umowy Spółki, tj. zostanie podjęta stosowna uchwała o rozwiązaniu Spółki i wykreśleniu z CEiDG zainteresowanego oraz Wnioskodawczyni w zakresie związanym ze Spółką.

W piśmie z dnia 18 lipca 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że powierzchnia gruntowa nieruchomości objętej kw: ..., położonej w Wapienicy, obejmującej działkę o Nr 15/48, wynosi 7 790 m² (w tym pod zabudową 1 866 m²), powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1 691 m². Wycofanie nieruchomości ze Spółki cywilnej, tj. gruntu oraz budynków i budowli – stanowiących składniki gruntu, w następstwie czego nastąpi ich wykreślenie z ewidencji środków trwałych, planowane jest (co wymaga podkreślenia) – na ten czas, zgodnie z informacją wskazaną we wniosku – na koniec 2017 r. Dokładna data, na chwilę obecną, nie została określona. Wycofanie nieruchomości ze Spółki cywilnej jest związane z zamiarem rozwiązania przez wspólników, tj. przez Wnioskodawczynię oraz zainteresowanego, Spółki cywilnej, z uwagi na utracenie celu założenia Spółki cywilnej pod nazwą ...Spółka cywilna (obecnie: ... Spółka cywilna), jakim było dla tej Spółki wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Zasadniczo jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, cel ten utracono już znacznie wcześniej, niemniej dopiero w ostatnim czasie ... oraz ... zaczęli rozważać kwestię dotyczącą rozwiązania umowy Spółki cywilnej, czego następstwem było złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jeszcze przez ... – jako Wnioskodawcę – wycofanego z uwagi na jego śmierć i wstąpienie z mocy prawa, w miejsce zmarłego wspólnika, jego żony .... Na ten czas, poza przychodem z wynajmu ww. nieruchomości, Wnioskodawczyni oraz zainteresowany, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Spółki cywilnej, nie osiągają żadnych przychodów. Niemniej przedmiotowa nieruchomość ma charakter komercyjny, są to warsztaty, magazyn, budynek administracyjny, które są przedmiotem umów najmu, zawartych z jednej strony przez wspólników Spółki cywilnej, a z drugiej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Po wycofaniu nieruchomości ze Spółki cywilnej, umowy najmu będą kontynuowane. Po stronie wynajmującego będą te same osoby – jednak już jako właściciele nieruchomości wspólnej, każdy w udziale, w ½ części, a nie jako wspólnicy Spółki cywilnej. Ponadto, Wnioskodawczyni zauważa, że utrzymanie takiej nieruchomości wymaga ponoszenia znacznych nakładów, które zapewnić mogą wyłącznie środki finansowe z wynajmu. W związku z powyższym, zapewne Wnioskodawczyni oraz zainteresowany będą starali się zapewnić ciągłość najmu przedmiotowej nieruchomości, natomiast nie będzie on prowadzony w sposób zorganizowany. Nie będzie temu towarzyszyła bowiem żadna stała obsługa, nie będą podejmowane również żadne szczególne czynności, poza przygotowaniem umowy najmu, czy informacją o możliwości najmu (biur lub pomieszczeń produkcyjno-magazynowych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie oznaczone Nr 3 zostało ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy przeniesienie udziałów w zabudowanej nieruchomości, położonej w ..., objętej kw: ..., będącej we wspólności łącznej, Wnioskodawczyni i zainteresowanego, wspólników Spółki cywilnej pod nazwą ...Spółka cywilna ... (poprzednio ... Spółka cywilna ...), w okolicznościach opisanych w zdarzeniu przyszłym, na majątek odrębny Wnioskodawczyni oraz zainteresowanego, w wysokości odpowiadającej udziałom uprzednio wniesionym do przedsiębiorstwa Spółki, spowoduje powstanie przychodu w wysokości odpowiadającej wartości otrzymanego udziału w nieruchomości - podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – po stronie Wnioskodawczyni i zainteresowanego?
 2. Czy wstąpienie przez Wnioskodawczynię oraz zainteresowanego, po wycofaniu nieruchomości z prowadzonej przez Nich działalności gospodarczej, w prawa wynajmującego, będzie uprawniać Ich do potraktowania powyższego najmu jako najmu prywatnego i opodatkowania osiąganych przez Nich przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 3. Czy ewentualna sprzedaż udziałów w nieruchomości przez Wnioskodawczynię i zainteresowanego, po upływie 6 lat od ich wycofania ze Spółki cywilnej, tj. gruntu wraz z jego składnikami - w okolicznościach przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni i zainteresowanego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i Nr 3. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni (odnośnie pytania oznaczonego Nr 1), zasady funkcjonowania spółki cywilnej regulują przepisy art. 860 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, ruchomości/nieruchomości wnoszone do spółki cywilnej tytułem wkładu, ale również rzeczy nabywane przez spółkę cywilną stanowią współwłasność łączną wspólników tych spółek, co powoduje, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników, ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Niemniej nie ma żadnych przeszkód, aby wycofać określony składnik majątku ze spółki, jak w niniejszym przypadku nieruchomość, co potwierdza stanowisko judykatury (vide: wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007 r., sygn. akt V CSK 132/07). W konsekwencji powyższego, „wyprowadzenie” nieruchomości ze spółki spowoduje ustanie współwłasności łącznej, a pomiędzy wspólnikami obowiązywać będzie współwłasność udziałowa do ww. nieruchomości, bowiem każdy z nich nabędzie udział w ww. nieruchomości w wysokości ½ części. Zdaniem Wnioskodawczyni, wycofanie nieruchomości wraz z jej częściami składowymi (istniejącymi w chwili wniesienia nieruchomości do Spółki, jak również wybudowanymi lub zmodernizowanymi w trakcie użytkowania nieruchomości przez Spółkę) ze Spółki i ich przeniesienie do majątków odrębnych każdego ze wspólników, tj. Wnioskodawczyni i zainteresowanego, proporcjonalnie do udziałów uprzednio wniesionych tytułem wkładów do Spółki, nie spowoduje powstania u żadnego z nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bowiem podobnie jak obecnie, nadal właścicielami przedmiotowej nieruchomości, będzie Wnioskodawczyni oraz zainteresowany, jednakże nie we współwłasności łącznej, lecz udziałowej. Z zastrzeżeniem, że w ww. zakresie, względem Wnioskodawczyni przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą mieć zastosowania, z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się wobec przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Bowiem nabycie udziału kapitałowego w Spółce, w tym udziału w nieruchomości, wraz z prawami majątkowymi, z nimi związanymi, w drodze spadku, podlega pod regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn. Udział kapitałowy w Spółce wraz ze związanymi z nim prawami majątkowymi stanowi składnik masy spadkowej, której nabycie stanowi podstawę do zastosowania reżimu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z kolei, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się nabycie spadku przez małżonka, jeżeli zostanie ono zgłoszono do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, co w najbliższym czasie zostanie dokonane przez Wnioskodawczynię. Ewentualnie dla Wnioskodawczyni jak i również zainteresowanego, przychód mógłby powstać dopiero na skutek odpłatnego zbycia, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni (odnośnie pytania oznaczonego Nr 3, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), jeżeli zdecydowałaby się dokonać sprzedaży nieruchomości, a uściślając udziałów w nieruchomości, po upływie 6 lat od jej wycofania ze Spółki cywilnej (tj. gruntu wraz z jego składnikami), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nieruchomość została wycofana, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż ta nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni oraz zainteresowanego. Przez wycofanie nieruchomości ze Spółki cywilnej należy rozumieć zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości z majątku Spółki na majątek odrębny Wnioskodawczyni i zainteresowanego, w następstwie czego grunt, położony w ..., obejmujący działkę 15/48 wraz z jego składnikami, zostanie wycofany z ewidencji środków trwałych Spółki cywilnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka tylko poszczególni wspólnicy. Zatem na nich, a nie na spółce ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy – odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, do których odnosi się art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c tej ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 13 maja 2017 r., zmarł mąż Wnioskodawczyni, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, w oparciu o umowę Spółki cywilnej zawartą w dniu 7 marca 1988 r. W dniu 3 lipca 1993 r., mąż Wnioskodawczyni, działający w imieniu własnym oraz wspólnika Spółki cywilnej, nabył do majątku przedsiębiorstwa ww. Spółki prawo użytkowania wieczystego działki o nr 15/48 oraz odrębną własność budynków – stanowiących zabudowania ww. działki – tj. budynek administracyjno-socjalny, garaże i warsztaty, zwane dalej nieruchomością, w udziale po ½ części na rzecz każdego z nich. Następnie decyzją Urzędu Rejonowego prawo użytkowania wieczystego do działki nr 15/48 zostało przekształcone w prawo własności, a zabudowania stały się częścią składową ww. działki. Zakupiona nieruchomość od chwili jej nabycia była użytkowana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej męża Wnioskodawczyni i zainteresowanego, w ramach przedsiębiorstwa Spółki. Wnioskodawczyni, jako jedyny spadkobierca zmarłego męża, co potwierdza sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, wstąpiła w jego miejsce do Spółki cywilnej. Wnioskodawczyni wraz z dotychczasowym wspólnikiem Spółki cywilnej, zamierzają rozwiązać Spółkę oraz przenieść własność ww. nieruchomości – wraz z częściami składowymi istniejącymi na dzień wniesienia nieruchomości do Spółki, jak i wybudowanymi bądź zmodernizowanymi ze środków Spółki – stanowiącą obecnie wspólność łączną wspólników Spółki, na majątek odrębny Wnioskodawczyni oraz wspólnika ww. Spółki, tj. na każdego z nich w jednej drugiej części, czyli w udziałach odpowiadających wysokości uprzednio wniesionych wkładów do Spółki, w konsekwencji czego drugi wspólnik Spółki cywilnej zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEiDG, natomiast Wnioskodawczyni będzie prowadzić wyłącznie działalność restauracyjną, którą prowadzi, na podstawie wpisu do CEiDG, bez żadnego związku z ww. nieruchomością, której jako wspólnik Spółki jest współwłaścicielem wraz z dotychczasowym wspólnikiem tej Spółki, we współwłasności łącznej. Przeniesienie nieruchomości prawdopodobnie będzie mieć miejsce z końcem 2017 r., następnie zostaną przeprowadzone czynności związane z rozwiązaniem umowy Spółki, tj. zostanie podjęta stosowna uchwała o rozwiązaniu Spółki i wykreśleniu z CEiDG Wnioskodawczyni oraz drugiego wspólnika ww. Spółki w zakresie związanym ze Spółką. Po upływie 6 lat od wycofania ze Spółki cywilnej ww. nieruchomości, Wnioskodawczyni i drugi wspólnik ww. Spółki rozważają ewentualną sprzedaż udziałów w tej nieruchomości, tj. gruntu wraz z jego składnikami.

Mając na uwadze, że planowana operacja wycofania udziałów w zabudowanej nieruchomości wskazanej we wniosku z działalności gospodarczej Spółki cywilnej i przekazania ich na potrzeby osobiste wspólników ww. Spółki, tj. Wnioskodawczyni i drugiego wspólnika tej Spółki, nie nosi w istocie cech zbycia, jak również nie posiada przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, Wnioskodawczyni i drugi wspólnik Spółki cywilnej nie uzyskają przysporzenia majątkowego w związku z planowaną czynnością przekazania udziałów w nieruchomości ze Spółki cywilnej do majątków osobistych każdego ze wspólników; zmieni się jedynie rodzaj współwłasności w stosunku do nieruchomości, będącej przedmiotem opisanej czynności.

W odniesieniu zaś do kwestii ewentualnego odpłatnego zbycia udziałów w ww. nieruchomości przez Wnioskodawczynię i drugiego wspólnika Spółki cywilnej, stwierdzić należy, że jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynie 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, ewentualna sprzedaż udziałów w ww. nieruchomości (tj. gruntu wraz z jego składnikami) przez Wnioskodawczynię i drugiego wspólnika Spółki cywilnej, po upływie 6 lat od ich wycofania z tej Spółki - w okolicznościach przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności nie spowoduje w myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni i drugiego wspólnika ww. Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy zauważyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanej będącej stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.