0111-KDIB2-2.4014.125.2018.4.BFP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2018 r. (data wpływu 1 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 4 października 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2018 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 20 września 2018 r., Znak: 0111-KDIB3-1.4012.604.2018.2.AB, 0111-KDIB2-2.4014.125.2018.3.BFP, 0113-KDIPT2-1.4011.431.2018.1.BO wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 4 października 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W bieżącym roku Wnioskodawca wraz z małżonką, z która posiada rozdzielność majątkową od czerwca 2018 r., zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Wnioskodawca od 1983 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 5212Z, EKD 5212) oraz obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 2007 i 2004). Wnioskodawca zamierza powyższą działalność (całe przedsiębiorstwo) wnieść aportem do spółki cywilnej, jaką chce założyć wraz z małżonką jesienią bieżącego roku. Spółka cywilna będzie prowadziła działalność w tym samym zakresie w jakim prowadzona była powyższa działalność. Po wniesieniu aportu w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawca nie będzie kontynuował jednoosobowej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku i oznaczone nr 2) :

W związku z tym, że pomiędzy małżonkami, od czerwca 2018 r. istnieje rozdzielność majątkowa, od jakiej części przedsiębiorstwa będzie należny podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych opłata należna jest liczona od majątku przedsiębiorstwa powstałego po 7 czerwca 2018 r., tj. dacie zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej. W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) – podatkowi temu podlegają umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – użyte w niej określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy – umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy – przy umowie spółki cywilnej, obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą – zamierza wraz z małżonką założyć spółkę cywilną. Do nowopowstałej spółki zamierza wnieść w formie aportu całość prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą natomiast sposobu ustalenia w takiej sytuacji podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z faktem, że 7 czerwca 2018 r. zawarł z małżonką umowę majątkową małżeńską, na mocy której małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową.

W związku z powyższym wyjaśnić należy, że podstawa opodatkowania określona została w art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy – przy zawarciu umowy spółki stanowi ją wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Z literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika wprost, że w przypadku spółki osobowej (do której zalicza się również spółkę cywilną) podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki przyjęta przez osoby zakładające daną spółkę, a wynikająca z umowy spółki (aktu założycielskiego).

W rezultacie stwierdzić należy, że skoro z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej (w tym spółki cywilnej) nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, to podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość wkładów wnoszonych do spółki, ustalonych przez jej wspólników w tej umowie. Bez znaczenia pozostaje przy tym to, czy przedmiot wkładu stanowi majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską, czy też nie, ponieważ ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.