Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
kwi

Istota:

Czy wycofanie nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z majątku spółki cywilnej i przeniesienie jej do majątku osobistego wspólnika (zgodnie z udziałami w zyskach i stratach), spowoduje, że powstanie u wspólnika obowiązek w zakresie zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy wniesienie aportem przez wspólnika (z jego majątku osobistego) nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem do osobowej spółki prawa handlowego spowoduje obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Aktualnie grunty wraz z budynkiem są własnością wspólników spółki cywilnej na zasadzie współwłasności łącznej. Od roku 2015 ponoszone są koszty związane z prowadzoną przez spółkę cywilną inwestycją tj. budową budynku z przeznaczeniem na dom pomocy społecznej, które na dzień składania wniosku wynoszą ponad trzy miliony złotych. Wspólnicy spółki cywilnej podjęli decyzję o wyodrębnieniu działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem domu pomocy społecznej celem oddzielenia od prowadzonej działalności związanej z usługami budowlanymi. Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wycofać ze spółki zmodernizowany budynek wraz z działką nr 2737 o powierzchni 1,01 ha, przeznaczyć go do majątku osobistego wspólników spółki cywilnej (zgodnie z ich udziałami w zyskach i stratach), a następnie wnieść aportem w takich samych udziałach do planowanej do utworzenia osobowej spółki prawa handlowego (sp. z o.o. sp. k.) Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone regulacje prawne stwierdzić należy, że planowana operacja wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej – prowadzonej w formie Spółki cywilnej – z przeznaczeniem go na potrzeby osobiste Wnioskodawcy (zgodnie z udziałami w zyskach i stratach), nie nosi w istocie cech odpłatnego zbycia, zatem wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wynikających ze sfinansowania przez spółkę cywilną uczestnictwa Wnioskodawczyni w seminarium

Fragment:

Wydatek ten został sfinansowany przez spółkę cywilną na podstawie faktury VAT, wystawionej na spółkę cywilną, gdzie wskazano uczestnictwo Wnioskodawczyni w szkoleniu. Spółka dzięki otrzymanemu przez Wnioskodawczynię certyfikatowi, zwiększy osiągane przychody poprzez zwiększenie zakresu świadczonych usług o prowadzenie nadzoru merytorycznego nad pracą innych psychoterapeutów oraz rekomendowania ich. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że jeżeli w istocie udział w seminarium Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej, będzie związany z zakresem prowadzonej w formie tej spółki działalności gospodarczej, a zdobyta przez Nią wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ograniczeniu (zmniejszeniu) kosztów prowadzonej działalności, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to wydatki ponoszone przez spółkę na ww. seminarium będą mogły stanowić na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów. Przy czym dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki cywilnej, ww. wydatki będą stanowić koszty podatkowe stosownie do posiadanego udziału w spółce cywilnej i pod warunkiem należnego udokumentowania przedmiotowych wydatków (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w przypadku powołania przez Wnioskodawcę spółki cywilnej

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 5 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w przypadku powołania przez Wnioskodawcę spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza jednocześnie wraz z inną spółką z grupy kapitałowej S. założyć spółkę cywilną. Spółka cywilna miałaby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony i mienia. W piśmie uzupełniającym z dnia 18 października 2016 r., Wnioskodawca wskazał, co następuje: Przedmiotowe zapytanie dotyczy spółki pod nazwą G. Spółka cywilna. Spółka ta będzie miała swoją siedzibę przy ul. P.. W chwili obecnej Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem tej spółki cywilnej podpisali umowę spółki cywilnej oraz podjęte zostały działania zmierzające do uzyskania numeru NIP dla niej (złożony stosowny wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy powołana przez Wnioskodawcę spółka cywilna będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, bez względu na fakt, że wspólnicy tworzący tą spółkę nie korzystają z tego zwolnienia i są czynnymi podatnikami podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Fragment:

Wspólnicy spółki cywilnej planują przekształcić formę prawną prowadzonej działalności ze spółki cywilnej (spółka przekształcana) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona). Na mocy art. 551 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Zgodnie z art. 551 § 3 ww. ustawy, do przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5 cyt. ustawy. W myśl tego przepisu, spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Oznacza to m.in., że z dniem przekształcenia majątek wspólników - wniesiony do spółki cywilnej i nabyty w ramach spółki cywilnej - staje się majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, do przekształcenia spółki cywilnej na mocy odesłania z art. 26 § 5 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednie zastosowanie znajduje art. 553 § 2 i 3 ww. ustawy.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę jawną, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, będzie miała zastosowanie zasada kontynuacji metod wyceny i metod amortyzacji tj. czy po przekształceniu ci sami wspólnicy w spółce jawnej mają prawo do amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej (znaku towarowego) wykazanej uprzednio w księgach rachunkowych Spółki Cywilnej będąc wspólnikami spółki jawnej, a odpowiednio odpisy amortyzacyjne dokonywane na zasadzie kontynuacji będą uznane za koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

Wnioskodawca chcąc poszerzyć swoje rynki zbytu, również o te zagraniczne, rozważa reorganizację prowadzonej przez siebie działalności, m.in. poprzez przekazanie znaku towarowego w formie darowizny na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 94), której sam również stanie się wspólnikiem (dalej jako: „ Spółka Cywilna ”) - Umowa darowizny będzie określała wartość przekazanego znaku towarowego zgodnie z jego wartością rynkową z dnia dokonania darowizny. W ramach procesów restrukturyzacyjnych wspólnicy Spółki Cywilnej planują jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego - spółkę jawną. Przekształcenie zostałoby przeprowadzone zgodnie z art. 26 § 4 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037;dalej: KSH). Wspólnikom Spółki Cywilnej, przed przekształceniem, przysługiwało by prawo ochronne na znak towarowy, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2000 r., Nr 49, poz. 508) i to prawo ochronne zostało by ujawnione w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla Spółki Cywilnej. W wyniku przekształcenia Spółki Cywilnej w spółkę jawną prawo na znak towarowy zostało by przeniesione wraz z pozostałymi składnikami majątku wspólników Spółki Cywilnej na spółkę jawną.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy spółka cywilna nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W nawiązaniu do pytania numer 2, zdaniem Wnioskodawcy wspólnicy spółki cywilnej podlegają zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Należy pamiętać, iż stroną umów zawieranych przez spółkę cywilną są jej wspólnicy, będący również podatnikami podatku dochodowego. Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, przekraczające limity określone w art. 9a ustawy o CIT (art. 25a ustawy o PIT), to będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji podatkowej. Kwestię powiązań należy tutaj jednak rozpatrywać w odniesieniu do samych wspólników, a nie spółki cywilnej. Pomimo osiągania przez całą spółkę przychodów przewyższających limit 2 mln euro tworzący obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, to w związku ze swoim udziałem w przychodach, kosztach i zysku spółki każdy ze wspólników nie przekracza powyższego limitu. W związku z tym, iż podatnikami spółki cywilnej są jej wspólnicy w wysokości udziału w zyskach określonego w umowie spółki, należy rozpatrywać wysokość osiąganych przez nich przychodów i kosztów indywidualnie w proporcji, jaką posiadają w spółce cywilnej.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Zgodnie z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy spółka cywilna nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W nawiązaniu do pytania numer 2, zdaniem Wnioskodawcy wspólnicy spółki cywilnej podlegają zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Należy pamiętać, iż stroną umów zawieranych przez spółkę cywilną są jej wspólnicy, będący również podatnikami podatku dochodowego. Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, przekraczające limity określone w art. 9a ustawy o CIT (art. 25a ustawy o PIT), to będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji podatkowej. Kwestię powiązań należy tutaj jednak rozpatrywać w odniesieniu do samych wspólników, a nie spółki cywilnej. Pomimo osiągania przez całą spółkę przychodów przewyższających limit 2 mln euro tworzący obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, to w związku ze swoim udziałem w przychodach, kosztach i zysku spółki każdy ze wspólników nie przekracza powyższego limitu. W związku z tym, iż podatnikami spółki cywilnej są jej wspólnicy w wysokości udziału w zyskach określonego w umowie spółki, należy rozpatrywać wysokość osiąganych przez nich przychodów i kosztów indywidualnie w proporcji, jaką posiadają w spółce cywilnej.

2018
10
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki cywilnej?

Fragment:

Rzeczy oraz prawa, które będą przedmiotem użyczenia na rzecz Spółki komandytowej będą również (jednocześnie) przedmiotem użyczenia na rzecz Spółki cywilnej. W odniesieniu do praw, spółki będą miały jednakowe prawo do ich nieodpłatnego użytkowania. Natomiast w odniesieniu do rzeczy, zostanie określony zakres w jakim każda ze spółek będzie mogła wykorzystywać przedmiot użyczenia w taki sposób, aby obydwie spółki mogły go wykorzystywać w umówionym zakresie (np. określenie dni użytkowania rzeczy przez każdą ze spółek). Mając na uwadze przytoczone przepisy prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe – polegające na użyczeniu rzeczy lub praw na rzecz spółki cywilnej – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne świadczenie nastąpi na rzecz wspólników, a nie spółki cywilnej. Jak już wcześniej wskazano, spółka cywilna nie posiada osobowości ani podmiotowości prawnej. Jest formą umowy zawartej przez wspólników i nie stanowi odrębnego od wspólników podmiotu w stosunkach prawno-gospodarczych. W przypadku spółki cywilnej to wspólnicy są podmiotami praw i obowiązków. W związku z tym, w sytuacji użyczenia spółce cywilnej rzeczy lub praw do nieodpłatnego używania przez Matkę oraz Córkę Wnioskodawcy, to Wnioskodawca jako wspólnik tej spółki uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa udziału w zysku.

2018
10
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa Wspólnika Spółki cywilnej?

Fragment:

Rzeczy oraz prawa, które będą przedmiotem użyczenia na rzecz Spółki komandytowej będą również (jednocześnie) przedmiotem użyczenia na rzecz Spółki cywilnej. W odniesieniu do praw, spółki będą miały jednakowe prawo do ich nieodpłatnego użytkowania. Natomiast w odniesieniu do rzeczy, zostanie określony zakres w jakim każda ze spółek będzie mogła wykorzystywać przedmiot użyczenia w taki sposób, aby obydwie spółki mogły go wykorzystywać w umówionym zakresie (np. określenie dni użytkowania rzeczy przez każdą ze spółek). Mając na uwadze przytoczone przepisy prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe – polegające na użyczeniu rzeczy lub praw na rzecz spółki cywilnej – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne świadczenie nastąpi na rzecz wspólników, a nie spółki cywilnej. Jak już wcześniej wskazano, spółka cywilna nie posiada osobowości ani podmiotowości prawnej. Jest formą umowy zawartej przez wspólników i nie stanowi odrębnego od wspólników podmiotu w stosunkach prawno-gospodarczych. W przypadku spółki cywilnej to wspólnicy są podmiotami praw i obowiązków. W związku z tym, w sytuacji użyczenia spółce cywilnej rzeczy lub praw do nieodpłatnego używania przez Matkę oraz Bratanicę Wnioskodawcy, to Wnioskodawca jako wspólnik tej spółki uzyska przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa udziału w zysku.

2018
16
lut

Istota:

Czy wycofanie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Zainteresowanych, w drodze czynności będącej wykonaniem uchwały wspólników, będzie czynnością podatkowo neutralną dla Wnioskodawczyni i Zainteresowanych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. W spółce tej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej. Spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka tylko poszczególni wspólnicy. Zatem na nich, a nie na spółce ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe wynika z faktu, że spółka cywilna – na podstawie definicji zawartej w art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.