Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. oraz remanentu likwidacyjnego w sytuacji rozwiązania spółki cywilnej na skutek śmierci jednego ze wspólników

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – w umowie Spółki nie było zawartego zapisu, że spadkobiercy wspólnika wejdą do Spółki na jego miejsce, to tym samym w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników Spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Zatem na Wnioskodawczyni jako pozostałym jedynym wspólniku Spółki Cywilnej ciąży obowiązek sporządzenia deklaracji VAT-7 za ostatni miesiąc istnienia Spółki, tj. za styczeń 2018 r. oraz sporządzenia na dzień rozwiązania Spółki – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy – spisu z natury towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i opodatkowania tych towarów w myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższą deklarację VAT-7 wraz ze spisem z natury Wnioskodawczyni będąca jedynym wspólnikiem i spadkobiercą zmarłego wspólnika Spółki Cywilnej winna złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby prowadzonej do dnia 29.01.2018 r. działalności gospodarczej Spółki Cywilnej, tj. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Y. Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego nr 2 we wniosku należało uznać je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
16
lip

Istota:

W związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki cywilnej powstał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego źródła będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie od wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów.

Fragment:

Spółka cywilna nie posiada ani osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, czyli przyznanej przepisami prawa możliwości bycia stroną stosunków cywilnoprawnych, skutkiem tego nie ma możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Ponadto, spółka nie posiada odrębnego majątku, gdyż stanowi on majątek wspólników objęty współwłasnością łączną, co oznacza, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we własnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

2018
6
lip

Istota:

Skutki podatkowe:
 • wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej,
 • wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej,
 • dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika
 • Fragment:

  O ile w znaczeniu ekonomicznym prawo do rozporządzania nieruchomością przeszło na spółkę cywilną z dniem 2 czerwca 2005 r., o tyle wspólnicy nadal pozostawali współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, podczas gdy w spółce cywilnej majątek spółki jest objęty współwłasnością łączną. Wniesienie więc nieruchomości na własność spółki cywilnej przez dotychczasowych współwłaścicieli, mimo że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, stanowi przeniesienie własności. Od chwili wniesienia nieruchomość będzie bowiem podlegała regułom prawnym funkcjonowania spółki cywilnej, a nie współwłasności w częściach ułamkowych. Wnioskodawczyni posiada 25% udziału w zyskach i stratach spółki cywilnej (...). Żaden ze wspólników spółki cywilnej nie jest wspólnikiem (...) Spółki z o.o. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nabyła nieruchomość na cele inwestycyjne. Wnioskodawczyni była stroną umowy najmu z dnia 30 grudnia 2003 r. Spółka cywilna (...) ma prawo do rozporządzania opisaną w stanie faktycznym nieruchomością jak właściciel od dnia 2 czerwca 2005 r., tj. od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej. Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest planowana czynność wniesienia nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego.

  2018
  4
  lip

  Istota:

  Skutki podatkowe otrzymania w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej środków pieniężnych i niepieniężnych składników majątku.

  Fragment:

  Dodatkowo, w celu uzyskania dodatkowych środków pieniężnych, Wspólnicy działając w ramach spółki cywilnej zawarli umowę kredytową z bankiem. Następnie Wspólnicy działając jako spółka cywilna zakupili lokal użytkowy. W akcie notarialnym dokumentującym nabycie lokalu zaznaczono, że środki pieniężne na zakup nieruchomości wniesione do spółki cywilnej przez Wnioskodawczynię pochodzą z jej majątku odrębnego, a środki wniesione do spółki cywilnej na ten sam cel przez Wspólnika z jego majątku dorobkowego. Zakupiony lokal wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki cywilnej. Wspólnicy działając jako spółka cywilna dokonali również zakupu miejsca garażowego przynależnego do lokalu. Miejsce garażowe zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki cywilnej. Zarówno lokal jak i miejsce garażowe są amortyzowane podatkowo przez spółkę cywilną. Wspólnicy zamierzają rozwiązać umowę spółki cywilnej. W wyniku rozwiązania umowy spółki cywilnej nastąpi dokonanie spłaty zobowiązań oraz podział majątku posiadanego przez Wspólników w ramach spółki cywilnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 875 Kodeksu cywilnego. W ramach podziału majątku Wnioskodawczyni może otrzymać środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku.

  2018
  27
  cze

  Istota:

  W zakresie skutków podatkowych przeniesienia nieruchomości z majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej do ich majątków osobistych.

  Fragment:

  Wspólnicy planują zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego, na podstawie której nieruchomość zostanie przekazana z majątku wspólnego wspólników objętego umową spółki cywilnej do ich majątku odrębnego, przy czym poszczególni wspólnicy nabędą udział ułamkowy w nieruchomości, odpowiadający ich udziałowi w zyskach spółki cywilnej. Wybór powyższej formy prawnej przeniesienia nieruchomości z majątku wspólnego wspólników do ich majątku odrębnego podyktowany jest brakiem innej formy prawnej bez rozwiązywania umowy spółki cywilnej. Jednakże w przedstawionym przypadku planowana czynność będzie się sprowadzać w praktyce do przesunięcia majątkowego pomiędzy masą majątkową stanowiącą majątek objęty wspólnością łączną, a masą majątkową stanowiącą odrębny (osobisty) majątek Wnioskodawcy i pozostałych Zainteresowanych wspólników spółki cywilnej. Żaden ze wspólników nie zamierza zbywać swojego udziału w nieruchomości po jego nabyciu w drodze darowizny. Umowa spółki cywilnej będzie kontynuowana. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn – podatkowi temu podlega nabycie m.in. tytułem darowizny.

  2018
  23
  cze

  Istota:

  Skutki podatkowe wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

  Fragment:

  Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm., dalej: „ ustawa o PIT ”), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ww. (...)

  2018
  22
  cze

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT nieruchomości zabudowanych w postaci hali magazynowej oraz budynku biurowego na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z planowaną likwidacją dział. gospo. prowadz. w formie spółki cywilnej.

  Fragment:

  Obecnie Wnioskodawca rozważa rozwiązanie umowy spółki cywilnej, czyli likwidację działalności gospodarczej prowadzonej w jej ramach. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT nieruchomości zabudowanych w postaci hali magazynowej oraz budynku biurowego w związku z likwidacją działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej. Przywołany powyżej art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, nakazując, w sytuacji wskazanej w tym przepisie, opodatkowanie towarów, różnicuje je na towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Zatem, towary podzielono na takie, które zostały wytworzone przez podatnika oraz takie, które zostały przez niego nabyte. W obu tych grupach mogą mieścić się towary, które stanowią tzw. środki obrotowe, jak towary handlowe, surowce oraz towary, które zaliczone zostały przez podatnika do jego środków trwałych. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przypadku likwidacji działalności spółki cywilnej, opodatkowaniu podlegają zarówno towary handlowe, jak też środki trwałe czy wyposażenie, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

  2018
  14
  cze

  Istota:

  Czy z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości po stronie Wnioskodawcy wystąpi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Fragment:

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w latach 1990-2014 był udziałowcem spółki cywilnej. Posiadał w niej 50% udziałów. Dnia 23 października 1998 roku Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem nabyli działkę budowlaną mieszkaniowo-rzemieślniczą i udziały w sąsiadującym gruncie z przeznaczeniem na swoją siedzibę i miejsce prowadzenia działalności. Nabyta nieruchomość została wprowadzona do działalności gospodarczej-spółki cywilnej. Dnia 31 grudnia 2000 roku uchwałą wspólników, podjęto decyzję o wyłączeniu nieruchomości z majątku spółki cywilnej. Dnia 23 sierpnia 2010 roku dokonano podziału geodezyjnego przedmiotowej działki na dwie równowarte i równe części. Dnia 31 grudnia 2014 roku nastąpiła likwidacja spółki cywilnej, zaś dnia 12 maja 2015 roku nastąpił notarialny podział majątku spółki cywilnej jak również zniesienie współwłasności łącznej nieruchomości. W ramach podziału każdy ze wspólników otrzymał jedną z działek (powstałych w wyniku podziału z dnia 23 sierpnia 2010 roku). Zatem każdy ze wspólników otrzymał równy udział. Ponadto, przedmiotowa nieruchomość nie stanowiła składnika majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki (wyłączenie nieruchomości z majątku spółki nastąpiło bowiem w roku 2000).

  2018
  28
  maj

  Istota:

  Zwolnienie od podatku wykazanego w remanencie likwidacyjnym lokalu użytkowego i miejsca postojowego

  Fragment:

  Aktualnie Wnioskodawca rozważa rozwiązanie spółki cywilnej. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązanie Spółki cywilnej nastąpi po 15 czerwca 2018 r., a po jej rozwiązaniu Wspólnicy zaspokoją zobowiązania spółki a pozostały majątek podzielą w naturze, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że rozwiązanie umowy spółki cywilnej skutkuje koniecznością zastosowania zwolnienia z opodatkowania lokalu użytkowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że rozwiązanie umowy spółki cywilnej skutkuje koniecznością zastosowania zwolnienia z opodatkowania miejsca postojowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca. Skutkiem planowanego rozwiązania Spółki cywilnej powinno być zwolnienie z opodatkowania zarówno lokalu użytkowego, jak również miejsca postojowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Zasady opodatkowania towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku m.in. rozwiązania spółki cywilnej.

  2018
  23
  maj

  Istota:

  Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, uwzględniając iż Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, w ramach którego nastąpiło przeniesienie całego wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej na majątek Spółki, za koszt uzyskania przychodu należy uznać wartość wkładu, który Wnioskodawca wniósł pierwotnie do spółki cywilnej, czy też koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość bilansowa spółki cywilnej określona na dzień jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w części przypadającej odpowiednio na konkretnego wspólnika Spółki?

  Fragment:

  (...) spółki cywilnej określona na dzień jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w części przypadającej odpowiednio na konkretnego wspólnika Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach którego nastąpiło przeniesienie całego wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej na majątek Spółki, koszt uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w Spółce wyznacza wartość bilansowa spółki cywilnej określona na dzień jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w części przypadającej Wnioskodawcy. W omawianej sytuacji spółka cywilna była umową pomiędzy jej wspólnikami. W ramach spółki cywilnej powstał wspólny majątek wspólników, który stanowiły wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte w czasie jej trwania. Wspólnicy partycypowali w jej majątku zgodnie z ustalonym na podstawie umowy spółki cywilnej udziałem. Tymczasem, w efekcie przekształcenia, cały majątek wspólny wspólników spółki cywilnej został przeniesiony na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza m.in. utworzenie kapitału zakładowego oraz utworzenie udziałów.