Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych transakcji zawieranych pomiędzy spółka cywilną a jej wspólnikiem
Fragment:
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Spółka jest pracodawcą; spółkę cywilną należy bowiem uznać za pracodawcę, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Ponieważ pracodawca jest podmiotem prawa pracy i stroną stosunku pracy, w świetle powołanej regulacji spółka cywilna uznawana jest za podmiot (np. zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 838/10, spółka cywilna jest pracodawcą, a zatem to ją obciąża obowiązek dokonywania wpłat na PFRON). Ponadto w świetle art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) spółkę cywilną, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, zalicza się do podmiotów gospodarki narodowej, do których zgodnie z art. 2 pkt 11 ww. ustawy zalicza się osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Spółka jako spółka cywilna posiada więc własny wpis do urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i związany z nim numer statystyczny, co potwierdza, że to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, zostali uznani za podmiot gospodarki narodowej. Warto wreszcie wskazać, że prawny status spółki cywilnej w polskim ustawodawstwie jest niezgodny z prawem wspólnotowym.
2016
22
gru

Istota:
Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przez jego wspólnika, który również wykonywałby roboty budowlane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, mógłby jako wspólnik tej spółki zaliczyć do kosztów podatkowych wynikające z nich kwoty wg jego prawa do udziału w zyskach spółki?
Fragment:
Po wykonaniu robót budowlanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby fakturę dla spółki cywilnej i rozpoznał przychód. Również jego wspólnik w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby taką fakturę dla spółki cywilnej za wykonane przez siebie prace. Natomiast jako wspólnik spółki cywilnej Wnioskodawca rozpoznałby koszty wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Następnie w związku z wykonaniem tych robót w ramach prowadzenia spółki cywilnej wystawiłby fakturę dla Zlecającego, osiągając przychód wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Jednocześnie w ramach prowadzenia spółki cywilnej Wnioskodawca nie zamierza (wraz ze wspólnikiem nie zamierzają) zgłaszać podwykonawców swojemu Zlecającemu. W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dalej prowadzić działalności w ramach spółki cywilnej, dlatego prace budowlane zlecone przez Głównego Zlecającego wolałby wykonać w ramach działalności jednoosobowej, wystawiając fakturę na rzecz spółki cywilnej, jako, że to spółka cywilna jest podwykonawcą widniejącym w umowie zawartej z Głównym Zlecającym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę (...)
2016
22
gru

Istota:
Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przez jego wspólnika, który również wykonywałby roboty budowlane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, mógłby jako wspólnik tej spółki zaliczyć do kosztów podatkowych wynikające z nich kwoty wg jego prawa do udziału w zyskach spółki?
Fragment:
Po wykonaniu robót budowlanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby fakturę dla spółki cywilnej i rozpoznał przychód. Również jego wspólnik w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby taką fakturę dla spółki cywilnej za wykonane przez siebie prace. Natomiast jako wspólnik spółki cywilnej Wnioskodawca rozpoznałby koszty wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Następnie w związku z wykonaniem tych robót w ramach prowadzenia spółki cywilnej wystawiłby fakturę dla Zlecającego, osiągając przychód wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Jednocześnie w ramach prowadzenia spółki cywilnej Wnioskodawca nie zamierza (wraz ze wspólnikiem nie zamierzają) zgłaszać podwykonawców swojemu Zlecającemu. W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dalej prowadzić działalności w ramach spółki cywilnej, dlatego prace budowlane zlecone przez Głównego Zlecającego wolałby wykonać w ramach działalności jednoosobowej, wystawiając fakturę na rzecz spółki cywilnej, jako, że to spółka cywilna jest podwykonawcą widniejącym w umowie zawartej z Głównym Zlecającym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę (...)
2016
22
gru

Istota:
Czy spółka cywilna a następnie jawna miała prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu kosztów amortyzacji budynków produkcyjnych położonych w miejscowości A oraz w miejscowości B, na podstawie wniesionego aportu, pomimo, że w księgach wieczystych jako właściciele wpisane są osoby fizyczne Wnioskodawca wraz z małżonką?
Fragment:
Tym samym wprowadzenie takiej nieruchomości do spółki cywilnej małżonków może nastąpić na podstawie aneksu do umowy spółki cywilnej dotyczącego zwiększenia wkładów. W związku z powyższym, wniesienie jako wkładu nieruchomości, której właścicielami na zasadzie własności małżeńskiej są Wnioskodawca i jego żona, do majątku spółki cywilnej w której są jedynymi wspólnikami, nie wymagało formy aktu notarialnego. Zatem, przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w omówionym powyżej art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka cywilna miała prawo uznać tę nieruchomość za środek trwały i po jej wpisaniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, amortyzować zgodnie z przepisami art. 22h – 22m ww. ustawy. Jak już wyżej wskazano, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, powoduje przejęcie przez spółkę jawną wszelkich praw i obowiązków podatkowych spółki cywilnej. Wynika to z cyt. powyżej art. 93a § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym nieruchomości mogły być amortyzowane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, Wnioskodawca jako wspólnik spółki cywilnej a następnie jawnej miał prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu prawidłowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych budynków produkcyjnych, stosownie do udziału posiadanego w spółce cywilnej a następnie jawnej.
2016
21
gru

Istota:
Planowana czynność mająca zawierać dwie czynności prawne tj. przeniesienie własności ze spółki cywilnej na obu wspólników z jednoczesnym zniesieniem współwłasności poprzez zrzeczenie się udziału ojca na rzecz syna stanowi czynność cywilnoprawną niewymienioną w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a zatem jako czynność niewymieniona w ustawowym katalogu nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Wnioskodawca wraz ze swoim ojcem zawarli umowę spółki cywilnej w której: stwierdzili, że zawierają spółkę dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, określili kapitał zakładowy oraz liczbę udziałów przepadających na każdego ze wspólników, postanowili, że będą uczestniczyli w zyskach i stratach Spółki w stosunku procentowym do objętych udziałów. Ponadto zdecydowano o nazwie i siedzibie spółki oraz przedmiocie działalności. Określono zasady podejmowania decyzji oraz uprawniono każdego ze wspólników do samodzielnego jej reprezentowania. 28 listopada 2008 r. przed notariuszem w kancelarii notarialnej stawili się ojciec Wnioskodawcy, Wnioskodawca i matka Wnioskodawcy. Ojciec Wnioskodawcy wraz z Wnioskodawcą oświadczyli, że działają w tych umowach w imieniu własnym oraz jako wyłączni wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Z. B. spółka cywilna w R., na potwierdzenie czego okazali umowę spółki cywilnej z 19 grudnia 1994 r. wraz z aneksami z 9 sierpnia 2000 r. oraz 2 stycznia 2004 r. celem dokonania zmiany umowy spółki cywilnej oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości. Z przedłożonego przez ojca Wnioskodawcy odpisu z księgi wieczystej, wydanego przez Sąd Rejonowy w R., wynikało, że w wymienionej księdze wieczystej własność nieruchomości o obszarze 0,3113 ha, składającej się z działki wpisana jest na rzecz ojca Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży z 7 lipca 1995 r.
2016
13
gru

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej
Fragment:
W analizowanej sprawie przed rozwiązaniem Spółki cywilnej jej wspólnicy zamierzają dokonać nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa tej spółki na rzecz wspólnika, będącego jednym z małżonków. Przekazanie to obejmie wszystko, co wchodzi w skład tej spółki, w tym w szczególności nazwę, własność rzeczy, prawo wynikające z umowy najmu nieruchomości oraz zobowiązania i należności. Na dzień rozwiązania ww. Spółki cywilnej, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na wspólnika. W ramach rozpoczętej indywidualnej działalności gospodarczej wspólnik zamierza kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Spółkę. Przedmiot indywidualnej działalności gospodarczej wspólnika będzie tożsamy z przedmiotem działalności prowadzonej aktualnie przez spółkę. W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynność nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa Spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, który będzie kontynuował działalność prowadzoną dotąd przez Spółkę będzie czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lis

Istota:
Czy wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej z jednoczesnym zrzeczeniem się spłat na jego rzecz ze strony pozostających w spółce wspólników, następujące na podstawie uchwały wszystkich wspólników, stanowić będzie dla pozostających w spółce wspólników (Wnioskodawczyni i jej męża) podlegający opodatkowaniu przychód ze źródła jakim jest działalność gospodarcza w postaci wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
Jeżeli tak, czy Wnioskodawczyni jako siostra ustępującego wspólnika, oraz jej mąż jako małżonek rodzeństwa ustępującego wspólnika korzystają w tym zakresie ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2016
29
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportem nieruchomości do spółki cywilnej.
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca jest od dnia 1 marca 2016 r. wspólnikiem, z udziałami w wysokości 50%, spółki cywilnej zajmującej się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza wnieść na własność spółki cywilnej z zachowaniem aktu notarialnego – nieruchomość gruntową niezabudowaną, objętą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowiącą majątek prywatny Wnioskodawcy. Nieruchomość nabyta została w drodze kupna do majątku prywatnego w dniu 2 czerwca 1998 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem. Wnioskodawca nie dokonywał również wydatków na jej ulepszenie i nie dokonywał odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu. Nieruchomość nie stanowiła także składnika majątku trwałego w żadnej działalności gospodarczej. Wniesienie ww. wkładu niepieniężnego podniesie wartość spółki cywilnej. Z tytułu wniesionego wkładu Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki cywilnej we wskazanej wyżej proporcji, niezależnie od wartości wniesionych wkładów. Spółka cywilna zamierza wybudować na wniesionym aportem terenie budynek mieszkalny, który będzie przeznaczony do sprzedaży.
2016
12
sie

Istota:
Wnioskodawca chce uzyskać pewność, że w przypadku zbycia inwestorowi strategicznemu (po przekształceniu Spółki Cywilnej w Spółkę Komandytowo-Akcyjną) części akcji w Spółce Komandytowo-Akcyjnej, podstawą do określenia kosztu uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy z tytułu zbycia tych akcji będzie wartość bilansowa Spółki Cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość akcji w Spółce Komandytowo-Akcyjnej powstałych w wyniku utworzenia kapitału zakładowego spółki Komandytowo-Akcyjnej z majątku Spółki Cywilnej w związku z jej przekształceniem.
Fragment:
Natomiast bilans otwarcia Spółki komandytowo - Akcyjnej (bilans na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia) zostanie sporządzony w oparciu o księgę przychodów i rozchodów Spółki Cywilnej oraz wycenę Spółki Cywilnej (jako że Spółka Cywilna nie prowadziła ksiąg rachunkowych). Wycena Spółki Cywilnej ze względu na jej charakterystykę oraz profil działalności (opisany w stanie faktycznym) zostanie dokonana w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodę porównań rynkowych (jako metoda uzupełniająca). W interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2011 r. Nr IPPB1/415-442/11-2/EC Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej za nieprawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, iż w przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość bilansowa spółki cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
2016
29
lip

Istota:
Nazwy spółki cywilnej jaką powinna zawierać faktura
Fragment:
W związku z faktem, iż wspólnicy spółki cywilnej to osoby fizyczne, istniała konieczność, aby nazwa spółki zawierała imiona i nazwiska wspólników. Jak wcześniej wskazano spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast danymi identyfikacyjnymi podatnika będącego osobą fizyczną jest imię i nazwisko. Od dnia 1 stycznia 2001r. spółki cywilne straciły podmiotowość prawną. Nie posiadają więc własnego majątku - wkłady wniesione przez wspólników, własność nieruchomości i innych praw majątkowych nabywanych przez wspólników stanowią majątek wspólny wspólników. Spółka cywilna nie mając osobowości prawnej - nie ma zdolności do dokonywania czynności prawnych. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się z wymienienia jej wszystkich wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej. W ten sposób oznaczenie pozwala uniknąć posługiwania się nazwą spółki, która nie wskazywałaby, jacy faktycznie wspólnicy (podmioty prawa cywilnego) tj. osoby fizyczne lub osoby prawne są stronami stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki. W żadnym wypadku bowiem oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego, niezgodnego z rzeczywistością lub niepozwalającego na określenie jego charakteru prawnego.
2016
26
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.