Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wycofanie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i Zainteresowanych, w drodze czynności będącej wykonaniem uchwały wspólników, będzie czynnością podatkowo neutralną dla Wnioskodawczyni i Zainteresowanych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. W spółce tej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej. Spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka tylko poszczególni wspólnicy. Zatem na nich, a nie na spółce ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe wynika z faktu, że spółka cywilna – na podstawie definicji zawartej w art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
16
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi nieruchomość, będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług? Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi nieruchomość, będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej nieruchomości opisanej we wniosku z dnia 31 października 2017 r., będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług? Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej nieruchomości opisanej we wniosku z dnia 31 października 2017 r., będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 2.
2018
7
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem nieruchomości do Spółki cywilnej.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi nieruchomość, będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług? Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi nieruchomość, będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej nieruchomości opisanej we wniosku z dnia 31 października 2017 r., będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług? Czy czynność polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki cywilnej nieruchomości opisanej we wniosku z dnia 31 października 2017 r., będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni, jako osoby fizycznej lub po stronie Spółki cywilnej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z dwojga wspólników, obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 4.
2018
7
lut

Istota:
Sposób obliczenia VAT kwalifikującego się do odliczenia, w sytuacji gdy wydatków dotyczących inwestycji (termomodernizacja budynku urzędu gminy) nie można przypisać w całości do działalności gospodarczej gminy.
Fragment:
Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem nie planują wykonywać w ramach spółki cywilnej czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa, ani czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Nie zamierza wraz ze wspólnikiem prowadzić spółki cywilnej w innym zakresie niż opisany we wniosku. Przewidywana wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy 200.000 zł. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT do usług wykonywanych przez niego oraz jego wspólnika w ramach przyszłej spółki cywilnej. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów organ interpretacyjny potwierdza pogląd Wnioskodawcy, że usługi rzeczoznawstwa majątkowego polegające na wykonywaniu operatów szacunkowych i pisemnych opinii o wartości nieruchomości, praw rzeczowych i ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, urządzeń trwale z gruntem związanych, bez doradztwa w tym zakresie, świadczone przez przyszłą spółkę cywilną mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 albo 9 ustawy. Oznacza to, że spółka cywilna nie będzie zobowiązana (...)
2018
3
lut

Istota:
Ustalenie obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie będą przedmiotem odsprzedaży
Fragment:
Wspólnicy postanowili, iż w dniu 1 października 2017 r. wyrażą zgodę na wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika z udziałem w zyskach i stratach 1%, co oznaczać będzie, iż wspólnik który ma pozostać w spółce będzie uczestniczył w zyskach i stratach w 49%, nowy wspólnik w 1%, a wspólnik wypowiadający umowę spółki cywilnej w 50%. Wspólnik ten ma wstąpić do spółki w dniu 1 listopada 2017 r. Wspólnicy uzgodnili, iż nie dojdzie do rozwiązania umowy spółki cywilnej wskutek wypowiedzenia umowy spółki i wyrażenia zgody na wstąpienia nowego wspólnika, a jedynie do obowiązku rozliczenia się z występującym wspólnikiem, który wypowiedział umowę spółki, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z wypowiedzeniem umowy spółki cywilnej w lipcu 2017 r. przez jednego ze wspólników, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r. i planowanym wyrażeniem przez wspólników zgody na przystąpienie do spółki nowego wspólnika z udziałem w zyskach i stratach 1%, co oznaczać będzie iż wspólnik który ma pozostać w spółce będzie uczestniczył w zyskach i stratach w 49%, nowy wspólnik w 1%, a wspólnik wypowiadający umowę spółki cywilnej w 50% i upływem z dniem 31 grudnia 2019 r. terminu wypowiedzenia umowy spółki cywilnej i braku rozwiązania spółki cywilnej z upływem 31 grudnia 2019 r. mimo wystąpienia ze spółki cywilnej wypowiadającego umowę wspólnika, powstanie obowiązek (...)
2018
24
sty

Istota:
Czy nieodpłatne użyczenie sal szkoleniowych przez „... Spółka Cywilna na rzecz Wnioskodawcy, które zostały wniesione jako wkład własny rzeczowy do budżetu projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
Wnioskodawca będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, która jest właścicielem nieruchomości obejmującej sale szkoleniowe oraz najemcą sal na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi, we wnioskach o dofinansowanie projektu uwzględnia wkład własny rzeczowy w postaci sal szkoleniowych będących w ewidencji środków trwałych „ ... ” ... spółka cywilna oraz sal, które wynajmuje na podstawie umów najmu. Wniesienie wkładu własnego w postaci sal należących do spółki cywilnej ma charakter nieodpłatnego użyczenia, zaś koszt wynajmu sal zewnętrznych finansowany jest ze środków prywatnych Wnioskodawcy, udokumentowanych fakturami oraz dowodami opłat za te faktury. Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w związku z nieodpłatnym użyczeniem sal szkoleniowych przez spółkę cywilną Wnioskodawcy – jako osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia – w tej części, w której użycza Mu sale szkoleniowe drugi wspólnik spółki cywilnej. W związku z tym, że drugim wspólnikiem spółki cywilnej jest małżonka Wnioskodawcy, co zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego, do osiągniętego przychodu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
gru

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni stała się wspólnikiem spółki cywilnej z siedzibą w A. w drodze nabycia wprost całych praw B. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w dowolnej formie prawnej. Podstawą nabycia tych praw był zapis windykacyjny ustanowiony na rzecz Wnioskodawczyni w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zgodnie z Aneksem z dnia 10 maja 2017 r. do umowy spółki cywilnej, z dniem 1 września 20xx roku, tj. z dniem śmierci B., Wnioskodawczyni wstąpiła do spółki cywilnej, obejmując wkład należący dotychczas do B., co pozostali wspólnicy zaakceptowali. Wnioskodawczyni uiściła zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, ustalone decyzją organu podatkowego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w kwocie 32.151,00 zł. Wnioskodawczyni następnie wystąpiła ze spółki za zgodą pozostałych wspólników. W ramach rozliczenia dokonanego w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki wspólnicy zwolnili Wnioskodawczynię z długów zmarłego wspólnika B. wobec spółki cywilnej, a nadto przekazali Wnioskodawczyni kwotę 20.000,00 zł. Wspólnicy spółki cywilnej wyłączyli prawo Wnioskodawczyni do udziału w zysku w przypadku podziału i wypłaty zysku na koniec roku obrachunkowego i w przypadku rozwiązania spółki.
2017
7
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, po zakończeniu inwestycji budowy budynku na gruncie użyczonym od właścicieli gruntu (prywatnie Wnioskodawczyni i drugiego właściciela) może zastosować stawkę amortyzacyjną, zgodną z wykazem stawek amortyzacyjnych, na podstawie art. 22h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wniesienie nieruchomości na własność spółki cywilnej w formie aktu notarialnego nie dotyczy jednakże przypadku gdy przedmiotem wkładu do spółki cywilnej, której wyłącznymi wspólnikami są małżonkowie (pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska), jest nieruchomość stanowiąca ustawową współwłasność majątkową małżonków. W tej sytuacji nie zachodzi bowiem przeniesienie własności nieruchomości z uwagi na tożsamość przedmiotową i podmiotową (w obu przypadkach mamy do czynienia z tzw. wspólnością łączną). Zawarcie spółki cywilnej przez małżonków nie zmienia ustroju majątkowego małżonków. Wyodrębnienie z majątku małżonków składników, w oparciu o które będzie prowadzona działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej małżonków następuje w umowie spółki bądź też w jej ewentualnych aneksach i nie wymaga zachowania szczególnej formy. Tym samym wprowadzenie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków może nastąpić np. na podstawie aneksu do umowy spółki cywilnej dotyczącego zwiększenia wkładów. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowę (jako wspólnik spółki cywilnej) użyczenia gruntu, celem wybudowania na użyczonym gruncie, na podstawie powyższej umowy, budynku mającego stanowić w przyszłości w całości siedzibę – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – spółki.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.
Fragment:
(...) spółki cywilnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Od 2 stycznia 1992 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej. Skład osobowy spółki cywilnej uległ zmianie 1 listopada 2003 r. i od tego czasu skład spółki jest niezmienny. Wnioskodawca jak i wspólnik przez cały okres działalności podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest (wg PKD 2007) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Ponadto Wnioskodawca zajmuje się produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 10.89.Z. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej.
2017
20
paź

Istota:
Wskazanie, czy Spółka komandytowa, do której wniesiono przedsiębiorstwo uprzednio prowadzone przez Spółkę cywilną, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki z deklaracji VAT-7 złożonej przez Spółkę cywilną.
Fragment:
Odnosząc powyższe przepisy do opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że Spółka komandytowa, jako następca prawny, wchodzi w pełnię praw i obowiązków Spółki cywilnej. Sukcesja ta obejmuje więc także ww. prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. prawo do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego wygenerowanej w poprzednich okresach rozliczeniowych przez Spółkę cywilną. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym powstała w związku z zakupami materiałów do produkcji opakowań (przede wszystkim zakup tektury), które w całości wykorzystywane są przez Wnioskodawcę (podobnie jak przez Spółkę cywilną) do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%. Podsumowując, Spółka komandytowa, do której wniesiono przedsiębiorstwo uprzednio prowadzone przez Spółkę cywilną, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki z deklaracji VAT-7 złożonej przez Spółkę cywilną. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
19
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.