Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania przez Spółkę transakcji przeniesienia udziałów w nieruchomości Spółki na majątek odrębny wspólników oraz określenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
Spółka cywilna A – B, w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym, na majątek odrębny każdego ze wspólników spółki cywilnej, spowoduje: obowiązek opodatkowania przez spółkę Przedsiębiorstwo Prywatne „ U ” Spółka cywilna A – B – podatnika od towarów i usług, podatkiem VAT, w obowiązującej wysokości (na chwilę obecną w wysokości 23%) transakcji przeniesienia ww. udziałów w nieruchomości na majątek odrębny wspólników? przyjęcie jako podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartości ulepszeń części składowych nieruchomości (budynku administracyjno-socjalnego, garaży, warsztatów), oraz nakładów poniesionych na budowę budynku hali magazynowej i wybrukowania placu, z tytułu wydatkowania których Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – określone w momencie przekazania nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, zasady funkcjonowania spółki cywilnej regulują przepisy art. 860 i następującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej kc. Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym ruchomości/nieruchomości wnoszone do spółki cywilnej tytułem wkładu, ale również rzeczy nabywane przez spółkę cywilną stanowią współwłasność łączną wspólników tych spółek, co powoduje, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.
2017
22
cze

Istota:
Czy dopuszczalne jest, aby jeden ze wspólników spółki cywilnej opłacał podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaś drugi wspólnik w formie podatku liniowego?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania przez wspólnika spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, prowadzący od wielu lat pozarolniczą działalność gospodarczą na własne nazwisko w dniu 1 marca 2016 roku założył wraz ze wspólnikiem spółkę cywilną. Wspólnik, dotychczas nie prowadzący działalności gospodarczej, dokonał w prawnie przewidzianym terminie zgłoszenia w CEIDG siebie jako wspólnika spółki cywilnej. Przy zgłoszeniu dokonał wyboru formy opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca również zgłosił siebie jako wspólnika spółki cywilnej, jednakże nie zgłosił formy opodatkowania przychodów z tego tytułu. Dotychczasowa działalność gospodarcza opodatkowana była podatkiem liniowym. Na koniec stycznia 2017 roku obaj wspólnicy złożyli w swoich urzędach PIT-28. PIT-28 wspólnika został przez jego urząd przyjęty. Natomiast urząd skarbowy Wnioskodawcy uznał, że skoro nie nastąpiło zgłoszenie ryczałtowej formy opodatkowania, to należy przyjąć, że jego dochody ze spółki cywilnej powinny być opodatkowane podatkiem liniowym wraz z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem składników majątku do spółki cywilnej.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza następnie wnieść tytułem wkładu niepieniężnego nabyte w sposób opisany powyżej składniki majątkowe do spółki cywilnej A. Zbiór przywołanych powyżej składników majątkowych będzie służył prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach tej spółki cywilnej przez jej wspólników, w tym przez Wnioskodawcę. Wniesienie opisanego powyżej wkładu do spółki cywilnej nie nastąpi w wyniku likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca przewiduje przy tym, iż opisane powyżej zdarzenie przyszłe nastąpi w roku podatkowym, w którym: posiadać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz przebywać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychód, który powstanie u Wnioskodawcy z tytułu wniesienia przez niego do spółki cywilnej wkładu w postaci zespołu składników majątkowych, określonych w opisie zdarzenia przyszłego, objętego niniejszym wnioskiem będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód, który powstanie u Wnioskodawcy z tytułu wniesienia przez niego do spółki cywilnej wkładu w postaci zespołu składników majątkowych, określonych w opisie zdarzenia przyszłego, objętego niniejszym wnioskiem będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
8
cze

Istota:
 • czy wniesienie majątku spółki cywilnej małżeńskiej przed jej zlikwidowaniem do jednoosobowej działalności gospodarczej męża nie będzie rodziło obowiązku VAT;
 • czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty podatku VAT odliczonego przez spółkę cywilną;
 • Fragment:
  Przekazywany przez podatnika podatku od towarów i usług (spółkę cywilną) majątek, który w analizowanym przypadku stanowi całe przedsiębiorstwo, w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi (przy istnieniu wspólności majątkowej) niewątpliwie majątek wspólny małżonków, jednakże w świetle ustawy o podatku VAT są to rzeczy, które podatnik (spółka cywilna) nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wyżej wskazano, podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka cywilna, a nie każdy z małżonków – wspólników odrębnie. Zatem, przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi pomiędzy Spółką a osobą fizyczną będącą wspólnikiem w tej Spółce, prowadzącą odrębną od spółki cywilnej działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy wniesienie majątku spółki cywilnej małżeńskiej przed jej zlikwidowaniem do jednoosobowej działalności gospodarczej męża nie będzie rodziło obowiązku VAT. Z opisu sprawy wynika, iż wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej zamierzają przed rozwiązaniem Spółki cywilnej przekazać cały majątek spółki, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego jednemu ze wspólników, który będzie kontynuował tą samą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Nieodpłatne przekazanie majątku przez spółką cywilną na rzecz Wnioskodawcy w sytuacji, gdy przekazujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług, co do zasady, będzie podlegać przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych, chyba że z przepisów tej ustawy wynika, że do dostawy danego towaru (jak to ma miejsce w sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy) nie stosuje się jej przepisów.
  2017
  27
  maj

  Istota:
  Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
  Fragment:
  Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłaconych przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną.
  Fragment:
  Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej – Wnioskodawca oraz jego brat, przy czym każdy otrzyma udział wynoszący 1/2 części w prawie własności Przedsiębiorstwa. W wyniku darowizny, własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej. Następnie Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę oraz przez jego brata wkładu do Spółki Cywilnej. W następstwie powyższego, Przedsiębiorstwo stanie się składnikiem majątku Spółki Cywilnej (majątku objętego współwłasnością łączną wspólników Spółki Cywilnej). W związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na podstawie odrębnych czynności prawnych, na wspólników Spółki Cywilnej przejdą zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem. W związku z darowizną Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę) ciężaru wykonania (w tym przede wszystkim spłaty) zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, wspólnicy Spółki Cywilnej będą zobowiązani do zapłaty nieuregulowanych przez ojca Wnioskodawcy do dnia darowizny zobowiązań wynikających z faktur: wystawionych na ojca Wnioskodawcy, (...)
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłaconych przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną.
  Fragment:
  Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej – Wnioskodawca oraz jego brat, przy czym każdy otrzyma udział wynoszący 1/2 części w prawie własności Przedsiębiorstwa. W wyniku darowizny, własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej. Następnie Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę oraz przez jego brata wkładu do Spółki Cywilnej. W następstwie powyższego, Przedsiębiorstwo stanie się składnikiem majątku Spółki Cywilnej (majątku objętego współwłasnością łączną wspólników Spółki Cywilnej). W związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na podstawie odrębnych czynności prawnych, na wspólników Spółki Cywilnej przejdą zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem. W związku z darowizną Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę) ciężaru wykonania (w tym przede wszystkim spłaty) zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, wspólnicy Spółki Cywilnej będą zobowiązani do zapłaty nieuregulowanych przez ojca Wnioskodawcy do dnia darowizny zobowiązań wynikających z faktur: wystawionych na ojca Wnioskodawcy, (...)
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
  Fragment:
  Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Czy oddanie w przyszłości przez każdego ze wspólników spółki cywilnej środków pieniężnych określonej wartości na podstawie umowy (umów) o nieodpłatne używanie, do nieopłatnego używania przez tę spółkę cywilną z obowiązkiem zwrotu tej samej wartości środków pieniężnych po upływie wskazanego w umowie (umowach) okresu używania, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości?
  Fragment:
  W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Zainteresowani założyli i prowadzą spółkę cywilną pod nazwą I. R. G., S. Ch. spółka cywilna w O., która zajmuje się m.in. robotami budowlanymi, związanymi z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nabywaniem nieruchomości. Obaj wspólnicy wnieśli równe wkłady do spółki po 1.000,00 zł oraz wkłady niepieniężne polegające na świadczeniu osobiście pracy na rzecz spółki. Udziały obu wspólników są równe i wynoszą po 50%; na tych zasadach wspólnicy uczestniczą w spółce w zyskach i stratach. Dotychczas wspólnicy wnieśli dwukrotnie dopłaty do wniesionych wkładów pieniężnych, odpowiednio po 60.000,00 zł i po 15.000,00 zł, zawierając stosowne aneksy do umowy spółki cywilnej. Następnie wspólnicy zawarli ze spółką umowy o używanie środków pieniężnych, w wyniku których każdy ze wspólników przekazał Spółce po 20.000,00 zł tytułem używania na potrzeby działalności spółki z obowiązkiem zwrotu tej samej wartości środków pieniężnych przez spółkę w oznaczonym czasie. Wspólnicy planują w ramach prowadzonej spółki cywilnej podjęcie wspólnej inwestycji budowlanej, która będzie wiązała się w fazie początkowej z koniecznością dofinansowania spółki na większym poziomie kwotowym.
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki z o.o. objętych w ramach procesu przekształcenia spółki cywilnej.
  Fragment:
  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki z o.o., która zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 29 sierpnia 2016 r. w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, na podstawie uchwały o przekształceniu z dnia 24 sierpnia 2016 r. podjętej przez wspólników spółki cywilnej. Umowa spółki cywilnej zawarta została dnia 5 listopada 2007 r. na czas nieokreślony pomiędzy Wnioskodawczynią i drugim wspólnikiem. Wspólnicy wnieśli po 10 000 zł wkładu każdy. Od momentu utworzenia spółki cywilnej po dzień złożenia wniosku w spółce skład osobowy wspólników nie zmienił się. W związku z przekształceniem, udziały w spółce z o.o. zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki cywilnej w zamian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. wyniósł 200 000 zł. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały w całości pokryte majątkiem spółki cywilnej. Wartość majątku przekształcanej spółki cywilnej wynikającej z dokonania wyceny aktywów i pasywów ustalona została na kwotę 247 517 zł 56 gr i zweryfikowana przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd rejestrowy dla celów przekształceniowych. Wnioskodawczyni zarówno w przekształcanej spółce cywilnej, jak i w spółce przekształconej posiada 50% udziałów. Aktualnie Wnioskodawczyni zbyła wszystkie posiadane w spółce z o.o. udziały.
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.