Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W związku z tym w opisanej sytuacji Wnioskodawca stanie się podwykonawcą Spółki Cywilnej. W konsekwencji, należy uznać relacje pomiędzy Spółką Cywilną a Wnioskodawcą za „ podwykonawstwo ”. W opisanej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że wspólnicy nie wykonują prac na zlecenie Spółki Cywilnej, ale w ramach Spółki Cywilnej w oparciu o umowę podpisaną z Zamawiającym. W opisanej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i Kodeksu Cywilnego lecz jedynie przepisy prawa podatkowego, według których Spółka Cywilna jest odrębnym od uczesników konsorcjum – podatnikiem podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca nabywając od podwykonawców usługi budowlane najpierw będzie usługobiorcą, a następnie dokonując odsprzedaży tych usług na rzecz Spółki Cywilnej – usługodawcą tej samej usługi. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca (E. ) przenosząc na Spółkę Cywilną koszty nabytych od podwykonawców usług budowlanych – w świetle art. 8 ust. 2a ustawy – będzie podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki Cywilnej.
2017
4
paź

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej środków pieniężnych
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzą m.in. środki pieniężne. Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją Spółki cywilnej będą pochodziły tylko z przychodów tej Spółki, zaliczanych do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (otrzymane środki nie będą pochodziły z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza). Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki osobowej nie spowoduje powstania u Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
27
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej środków pieniężnych
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzą m.in. środki pieniężne. Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją Spółki cywilnej będą pochodziły tylko z przychodów tej Spółki, zaliczanych do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (otrzymane środki nie będą pochodziły z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza). Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki osobowej nie spowoduje powstania u Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl. art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
27
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku w postaci udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzi m.in. nieruchomość w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu, złożona z 7 działek wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami niemieszkalnymi oraz budowlami (działki 325/3, 325/8, 325/10, 325/11, 325/14, 325/15, 325/16). Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku (udziału w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości) nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego otrzymania. Przychód taki może powstać dopiero w momencie ewentualnego zbycia tego składnika majątku. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
26
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku w postaci udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzi m.in. nieruchomość w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu, złożona z 7 działek wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami niemieszkalnymi oraz budowlami (działki 325/3, 325/8, 325/10, 325/11, 325/14, 325/15, 325/16). Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku (udziału w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości) nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego otrzymania. Przychód taki może powstać dopiero w momencie ewentualnego zbycia tego składnika majątku. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
26
wrz

Istota:
Skutki podatkowe wycofania udziałów w nieruchomości z majątku Spółki cywilnej i przekazania ich do majątku prywatnego oraz sprzedaży udziałów w tej nieruchomości
Fragment:
Wycofanie nieruchomości ze Spółki cywilnej jest związane z zamiarem rozwiązania przez wspólników, tj. przez Wnioskodawczynię oraz zainteresowanego, Spółki cywilnej, z uwagi na utracenie celu założenia Spółki cywilnej pod nazwą ...Spółka cywilna (obecnie: ... Spółka cywilna), jakim było dla tej Spółki wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Zasadniczo jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, cel ten utracono już znacznie wcześniej, niemniej dopiero w ostatnim czasie ... oraz ... zaczęli rozważać kwestię dotyczącą rozwiązania umowy Spółki cywilnej, czego następstwem było złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jeszcze przez ... – jako Wnioskodawcę – wycofanego z uwagi na jego śmierć i wstąpienie z mocy prawa, w miejsce zmarłego wspólnika, jego żony .... Na ten czas, poza przychodem z wynajmu ww. nieruchomości, Wnioskodawczyni oraz zainteresowany, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Spółki cywilnej, nie osiągają żadnych przychodów. Niemniej przedmiotowa nieruchomość ma charakter komercyjny, są to warsztaty, magazyn, budynek administracyjny, które są przedmiotem umów najmu, zawartych z jednej strony przez wspólników Spółki cywilnej, a z drugiej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Po wycofaniu nieruchomości ze Spółki cywilnej, umowy najmu będą kontynuowane. Po stronie wynajmującego będą te same osoby – jednak już jako właściciele nieruchomości wspólnej, każdy w udziale, w ½ części, a nie jako wspólnicy Spółki cywilnej.
2017
9
wrz

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości uprzednio wycofanej ze Spółki cywilnej
Fragment:
Wycofanie nieruchomości ze Spółki cywilnej jest związane z zamiarem rozwiązania przez wspólników, tj. przez Wnioskodawczynię oraz zainteresowanego, Spółki cywilnej, z uwagi na utracenie celu założenia Spółki cywilnej pod nazwą ... – Przedsiębiorstwo Prywatne „ ... ” Spółka cywilna (obecnie: Przedsiębiorstwo Prywatne „ ... ” ... Spółka cywilna), jakim było dla tej Spółki wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Zasadniczo jak wskazano we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, cel ten utracono już znacznie wcześniej, niemniej dopiero w ostatnim czasie ... oraz ... zaczęli rozważać kwestię dotyczącą rozwiązania umowy Spółki cywilnej, czego następstwem było złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jeszcze przez ... – jako Wnioskodawcę – wycofanego z uwagi na jego śmierć i wstąpienie z mocy prawa, w miejsce zmarłego wspólnika, jego żony .... Na ten czas, poza przychodem z wynajmu ww. nieruchomości, Wnioskodawczyni oraz zainteresowany, w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa Spółki cywilnej, nie osiągają żadnych przychodów. Niemniej przedmiotowa nieruchomość ma charakter komercyjny, są to warsztaty, magazyn, budynek administracyjny, które są przedmiotem umów najmu, zawartych z jednej strony przez wspólników Spółki cywilnej, a z drugiej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
2017
9
wrz

Istota:
Pomimo że Wnioskodawczyni wywiodła prawidłowy skutek prawny w postaci braku przychodu w związku z otrzymaniem przez Nią jako wspólnika spółki cywilnej przedsiębiorstwa, to ze względu na odmienną argumentację (Wnioskodawczyni wskazała, że zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od zawartej w niniejszej interpretacji, stanowisko Wnioskodawczyni w tej części uznano za nieprawidłowe.
Fragment:
W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie nie powstania obowiązku podatkowego po stronie darczyńcy w związku z dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa na rzecz spółki cywilnej uznano za prawidłowe. Natomiast odnosząc się do skutków podatkowych otrzymania darowizny przedsiębiorstwa powstałych po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej, wskazać należy, że z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki cywilnej otrzyma w darowiźnie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorstwo prowadzone przez męża. Wskazać należy, że pod względem cywilnoprawnym spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej. W przeciwieństwie do spółek osobowych prawa handlowego, spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa i stanowi wyłącznie stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami umowy spółki cywilnej. Zatem stronami umowy darowizny przy spółce cywilnej będą jej wspólnicy. Oznacza to, że nabycie składnika majątku nastąpi przez wspólników spółki cywilnej, a nie przez spółkę cywilną. Należy również podnieść, że w tym konkretnym przypadku darczyńca będzie jednocześnie obdarowanym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
2017
7
wrz

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawca wystawia faktury za wykonywane przez siebie usługi stomatologiczne na rzecz Spółki Cywilnej, to czy wykazując z tego tytułu przychody (w PL) będzie mógł jednocześnie, w proporcji do udziału w zyskach przypadającej na niego a wynikającej z umowy Spółki Cywilnej, zaliczyć ten koszt do swoich kosztów podatkowych z działalności gospodarczej w ramach Spółki Cywilnej?
Fragment:
Czy jeżeli Wnioskodawca wystawia faktury za wykonywane przez siebie usługi stomatologiczne na rzecz Spółki Cywilnej, to czy wykazując z tego tytułu przychody (w PL) będzie mógł jednocześnie, w proporcji do udziału w zyskach przypadającej na niego a wynikającej z umowy Spółki Cywilnej, zaliczyć ten koszt do swoich kosztów podatkowych z działalności gospodarczej w ramach Spółki Cywilnej? Zdaniem Wnioskodawcy, wyliczając swój dochód z działalności gospodarczej w ramach bycia wspólnikiem Spółki Cywilnej może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych, w proporcji na niego przypadającej a wynikającej z umowy Spółki Cywilnej, wartość wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez niego - jako PL - faktury na Spółkę Cywilną. Wynika to z tego, iż Wnioskodawca i Spółka Cywilna to dwa odrębne podmioty gospodarcze, co oznacza, iż rozliczenia między nimi muszą być ujmowane przez te podmioty w swoich rozliczeniach. Dlatego Wnioskodawca wykazuje, jako przychód z działalności gospodarczej (prowadzonej, jako PL) kwoty wynikające z wystawionych przez niego faktur na Spółkę Cywilną, a z drugiej strony wykaże to u siebie jako koszt podatkowy w działalności gospodarczej jako wspólnika Spółki Cywilnej (oczywiście we właściwej proporcji). Jest to bowiem dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej, koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - gdyż jest to koszt poniesiony w celu uzyskania przychodu.
2017
28
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu bycia wspólnikiem Spółki Cywilnej odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do Ewidencji w Spółce Cywilnej (tj. po ujawnieniu Budynków, jako środków trwałych)?
Czy pomimo istnienia wspólnoty majątkowej małżeńskiej, w tym także w odniesieniu do Budynków, Wnioskodawca może podatkowo zaliczać do swoich kosztów uzyskania przychodów z tytułu bycia wspólnikiem Spółki Cywilnej, 95% wartości amortyzacji tych Budynków?
Fragment:
Z zacytowanych regulacji wynika, że w przypadku spółki niebędącej osobą prawną (a takową jest Spółka Cywilna) przychody i koszty dzieli się na wspólników proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zyskach takiej spółki, a jak wiadomo to prawo do udziału w zyskach jest regulowane treścią umową spółki cywilnej. Ponieważ umowa Spółki Cywilnej przewiduje dla Wnioskodawcy prawo do udziału w zyskach na poziomie 95 %, to wykaże on u siebie 95% przychodów Spółki Cywilnej i 95% kosztów Spółki, w tym 95% amortyzacji Budynków (jako rodzaju kosztu podatkowego). Wspólnota majątkowa małżeńska nie jest przeszkodą, aby dla celów podatkowych można było stosować powyższe. Jej cel jest inny i dotyczy innych płaszczyzn, niż podatkowa. Warto ponadto zauważyć, iż treść zacytowanego art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zastrzeżenia, że podział przychodów i kosztów między wspólników spółki niemającej osobowości prawnej musi dodatkowo uwzględniać wspólnotę majątkową małżeńską. Można powiedzieć to jeszcze inaczej - mimo, że Wnioskodawca jest zawiązany z małżonką dwoma więzami naraz tj.: więzami wspólnoty majątkowej małżeńskiej, oraz więzami spółki cywilnej to dla rozliczeń podatkowych obojga małżonków przeważają więzy spółki cywilnej. A skoro umowa Spółki Cywilnej przewiduje dla Wnioskodawcy 95% przychodów i kosztów (w tym amortyzacji Budynków), to dla celów podatku dochodowego to ma najważniejsze znaczenie.
2017
28
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.