Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawca wystawia faktury za wykonywane przez siebie usługi stomatologiczne na rzecz Spółki Cywilnej, to czy wykazując z tego tytułu przychody (w PL) będzie mógł jednocześnie, w proporcji do udziału w zyskach przypadającej na niego a wynikającej z umowy Spółki Cywilnej, zaliczyć ten koszt do swoich kosztów podatkowych z działalności gospodarczej w ramach Spółki Cywilnej?
Fragment:
Czy jeżeli Wnioskodawca wystawia faktury za wykonywane przez siebie usługi stomatologiczne na rzecz Spółki Cywilnej, to czy wykazując z tego tytułu przychody (w PL) będzie mógł jednocześnie, w proporcji do udziału w zyskach przypadającej na niego a wynikającej z umowy Spółki Cywilnej, zaliczyć ten koszt do swoich kosztów podatkowych z działalności gospodarczej w ramach Spółki Cywilnej? Zdaniem Wnioskodawcy, wyliczając swój dochód z działalności gospodarczej w ramach bycia wspólnikiem Spółki Cywilnej może zaliczyć do swoich kosztów podatkowych, w proporcji na niego przypadającej a wynikającej z umowy Spółki Cywilnej, wartość wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez niego - jako PL - faktury na Spółkę Cywilną. Wynika to z tego, iż Wnioskodawca i Spółka Cywilna to dwa odrębne podmioty gospodarcze, co oznacza, iż rozliczenia między nimi muszą być ujmowane przez te podmioty w swoich rozliczeniach. Dlatego Wnioskodawca wykazuje, jako przychód z działalności gospodarczej (prowadzonej, jako PL) kwoty wynikające z wystawionych przez niego faktur na Spółkę Cywilną, a z drugiej strony wykaże to u siebie jako koszt podatkowy w działalności gospodarczej jako wspólnika Spółki Cywilnej (oczywiście we właściwej proporcji). Jest to bowiem dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Cywilnej, koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - gdyż jest to koszt poniesiony w celu uzyskania przychodu.
2017
28
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu bycia wspólnikiem Spółki Cywilnej odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do Ewidencji w Spółce Cywilnej (tj. po ujawnieniu Budynków, jako środków trwałych)?
Czy pomimo istnienia wspólnoty majątkowej małżeńskiej, w tym także w odniesieniu do Budynków, Wnioskodawca może podatkowo zaliczać do swoich kosztów uzyskania przychodów z tytułu bycia wspólnikiem Spółki Cywilnej, 95% wartości amortyzacji tych Budynków?
Fragment:
Z zacytowanych regulacji wynika, że w przypadku spółki niebędącej osobą prawną (a takową jest Spółka Cywilna) przychody i koszty dzieli się na wspólników proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zyskach takiej spółki, a jak wiadomo to prawo do udziału w zyskach jest regulowane treścią umową spółki cywilnej. Ponieważ umowa Spółki Cywilnej przewiduje dla Wnioskodawcy prawo do udziału w zyskach na poziomie 95 %, to wykaże on u siebie 95% przychodów Spółki Cywilnej i 95% kosztów Spółki, w tym 95% amortyzacji Budynków (jako rodzaju kosztu podatkowego). Wspólnota majątkowa małżeńska nie jest przeszkodą, aby dla celów podatkowych można było stosować powyższe. Jej cel jest inny i dotyczy innych płaszczyzn, niż podatkowa. Warto ponadto zauważyć, iż treść zacytowanego art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zastrzeżenia, że podział przychodów i kosztów między wspólników spółki niemającej osobowości prawnej musi dodatkowo uwzględniać wspólnotę majątkową małżeńską. Można powiedzieć to jeszcze inaczej - mimo, że Wnioskodawca jest zawiązany z małżonką dwoma więzami naraz tj.: więzami wspólnoty majątkowej małżeńskiej, oraz więzami spółki cywilnej to dla rozliczeń podatkowych obojga małżonków przeważają więzy spółki cywilnej. A skoro umowa Spółki Cywilnej przewiduje dla Wnioskodawcy 95% przychodów i kosztów (w tym amortyzacji Budynków), to dla celów podatku dochodowego to ma najważniejsze znaczenie.
2017
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania przez Spółkę transakcji przeniesienia udziałów w nieruchomości Spółki na majątek odrębny wspólników oraz określenia podstawy opodatkowania.
Fragment:
Spółka cywilna A – B, w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym, na majątek odrębny każdego ze wspólników spółki cywilnej, spowoduje: obowiązek opodatkowania przez spółkę Przedsiębiorstwo Prywatne „ U ” Spółka cywilna A – B – podatnika od towarów i usług, podatkiem VAT, w obowiązującej wysokości (na chwilę obecną w wysokości 23%) transakcji przeniesienia ww. udziałów w nieruchomości na majątek odrębny wspólników? przyjęcie jako podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wartości ulepszeń części składowych nieruchomości (budynku administracyjno-socjalnego, garaży, warsztatów), oraz nakładów poniesionych na budowę budynku hali magazynowej i wybrukowania placu, z tytułu wydatkowania których Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony – określone w momencie przekazania nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, zasady funkcjonowania spółki cywilnej regulują przepisy art. 860 i następującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej kc. Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym ruchomości/nieruchomości wnoszone do spółki cywilnej tytułem wkładu, ale również rzeczy nabywane przez spółkę cywilną stanowią współwłasność łączną wspólników tych spółek, co powoduje, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.
2017
22
cze

Istota:
Czy dopuszczalne jest, aby jeden ze wspólników spółki cywilnej opłacał podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaś drugi wspólnik w formie podatku liniowego?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania przez wspólnika spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca, prowadzący od wielu lat pozarolniczą działalność gospodarczą na własne nazwisko w dniu 1 marca 2016 roku założył wraz ze wspólnikiem spółkę cywilną. Wspólnik, dotychczas nie prowadzący działalności gospodarczej, dokonał w prawnie przewidzianym terminie zgłoszenia w CEIDG siebie jako wspólnika spółki cywilnej. Przy zgłoszeniu dokonał wyboru formy opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca również zgłosił siebie jako wspólnika spółki cywilnej, jednakże nie zgłosił formy opodatkowania przychodów z tego tytułu. Dotychczasowa działalność gospodarcza opodatkowana była podatkiem liniowym. Na koniec stycznia 2017 roku obaj wspólnicy złożyli w swoich urzędach PIT-28. PIT-28 wspólnika został przez jego urząd przyjęty. Natomiast urząd skarbowy Wnioskodawcy uznał, że skoro nie nastąpiło zgłoszenie ryczałtowej formy opodatkowania, to należy przyjąć, że jego dochody ze spółki cywilnej powinny być opodatkowane podatkiem liniowym wraz z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem składników majątku do spółki cywilnej.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza następnie wnieść tytułem wkładu niepieniężnego nabyte w sposób opisany powyżej składniki majątkowe do spółki cywilnej A. Zbiór przywołanych powyżej składników majątkowych będzie służył prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach tej spółki cywilnej przez jej wspólników, w tym przez Wnioskodawcę. Wniesienie opisanego powyżej wkładu do spółki cywilnej nie nastąpi w wyniku likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca przewiduje przy tym, iż opisane powyżej zdarzenie przyszłe nastąpi w roku podatkowym, w którym: posiadać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz przebywać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychód, który powstanie u Wnioskodawcy z tytułu wniesienia przez niego do spółki cywilnej wkładu w postaci zespołu składników majątkowych, określonych w opisie zdarzenia przyszłego, objętego niniejszym wnioskiem będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód, który powstanie u Wnioskodawcy z tytułu wniesienia przez niego do spółki cywilnej wkładu w postaci zespołu składników majątkowych, określonych w opisie zdarzenia przyszłego, objętego niniejszym wnioskiem będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
8
cze

Istota:
 • czy wniesienie majątku spółki cywilnej małżeńskiej przed jej zlikwidowaniem do jednoosobowej działalności gospodarczej męża nie będzie rodziło obowiązku VAT;
 • czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty podatku VAT odliczonego przez spółkę cywilną;
 • Fragment:
  Przekazywany przez podatnika podatku od towarów i usług (spółkę cywilną) majątek, który w analizowanym przypadku stanowi całe przedsiębiorstwo, w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi (przy istnieniu wspólności majątkowej) niewątpliwie majątek wspólny małżonków, jednakże w świetle ustawy o podatku VAT są to rzeczy, które podatnik (spółka cywilna) nabył w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wyżej wskazano, podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka cywilna, a nie każdy z małżonków – wspólników odrębnie. Zatem, przekazanie przedsiębiorstwa nastąpi pomiędzy Spółką a osobą fizyczną będącą wspólnikiem w tej Spółce, prowadzącą odrębną od spółki cywilnej działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności kwestią budzącą wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy wniesienie majątku spółki cywilnej małżeńskiej przed jej zlikwidowaniem do jednoosobowej działalności gospodarczej męża nie będzie rodziło obowiązku VAT. Z opisu sprawy wynika, iż wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej zamierzają przed rozwiązaniem Spółki cywilnej przekazać cały majątek spółki, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego jednemu ze wspólników, który będzie kontynuował tą samą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Nieodpłatne przekazanie majątku przez spółką cywilną na rzecz Wnioskodawcy w sytuacji, gdy przekazujący jest podatnikiem podatku od towarów i usług, co do zasady, będzie podlegać przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych, chyba że z przepisów tej ustawy wynika, że do dostawy danego towaru (jak to ma miejsce w sytuacji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy) nie stosuje się jej przepisów.
  2017
  27
  maj

  Istota:
  Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
  Fragment:
  Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłaconych przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną.
  Fragment:
  Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej – Wnioskodawca oraz jego brat, przy czym każdy otrzyma udział wynoszący 1/2 części w prawie własności Przedsiębiorstwa. W wyniku darowizny, własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej. Następnie Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę oraz przez jego brata wkładu do Spółki Cywilnej. W następstwie powyższego, Przedsiębiorstwo stanie się składnikiem majątku Spółki Cywilnej (majątku objętego współwłasnością łączną wspólników Spółki Cywilnej). W związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na podstawie odrębnych czynności prawnych, na wspólników Spółki Cywilnej przejdą zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem. W związku z darowizną Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę) ciężaru wykonania (w tym przede wszystkim spłaty) zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, wspólnicy Spółki Cywilnej będą zobowiązani do zapłaty nieuregulowanych przez ojca Wnioskodawcy do dnia darowizny zobowiązań wynikających z faktur: wystawionych na ojca Wnioskodawcy, (...)
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz ojca Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych ojca Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur wystawionych na ojca Wnioskodawcy, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłaconych przez ojca Wnioskodawcy przed darowizną.
  Fragment:
  Obdarowanymi będą wspólnicy Spółki Cywilnej – Wnioskodawca oraz jego brat, przy czym każdy otrzyma udział wynoszący 1/2 części w prawie własności Przedsiębiorstwa. W wyniku darowizny, własność Przedsiębiorstwa przysługiwać będzie wspólnikom Spółki Cywilnej. Następnie Przedsiębiorstwo wejdzie w skład majątku Spółki Cywilnej w drodze wniesienia przez Wnioskodawcę oraz przez jego brata wkładu do Spółki Cywilnej. W następstwie powyższego, Przedsiębiorstwo stanie się składnikiem majątku Spółki Cywilnej (majątku objętego współwłasnością łączną wspólników Spółki Cywilnej). W związku z darowizną Przedsiębiorstwa, na podstawie odrębnych czynności prawnych, na wspólników Spółki Cywilnej przejdą zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem. W związku z darowizną Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez wspólników Spółki Cywilnej (w tym Wnioskodawcę) ciężaru wykonania (w tym przede wszystkim spłaty) zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, wspólnicy Spółki Cywilnej będą zobowiązani do zapłaty nieuregulowanych przez ojca Wnioskodawcy do dnia darowizny zobowiązań wynikających z faktur: wystawionych na ojca Wnioskodawcy, (...)
  2017
  18
  maj

  Istota:
  Skutki podatkowe wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej
  Fragment:
  Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od (...)
  2017
  11
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.