Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej
Fragment:
W analizowanej sprawie przed rozwiązaniem Spółki cywilnej jej wspólnicy zamierzają dokonać nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa tej spółki na rzecz wspólnika, będącego jednym z małżonków. Przekazanie to obejmie wszystko, co wchodzi w skład tej spółki, w tym w szczególności nazwę, własność rzeczy, prawo wynikające z umowy najmu nieruchomości oraz zobowiązania i należności. Na dzień rozwiązania ww. Spółki cywilnej, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na wspólnika. W ramach rozpoczętej indywidualnej działalności gospodarczej wspólnik zamierza kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Spółkę. Przedmiot indywidualnej działalności gospodarczej wspólnika będzie tożsamy z przedmiotem działalności prowadzonej aktualnie przez spółkę. W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynność nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa Spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, który będzie kontynuował działalność prowadzoną dotąd przez Spółkę będzie czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lis

Istota:
Czy wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej z jednoczesnym zrzeczeniem się spłat na jego rzecz ze strony pozostających w spółce wspólników, następujące na podstawie uchwały wszystkich wspólników, stanowić będzie dla pozostających w spółce wspólników (Wnioskodawczyni i jej męża) podlegający opodatkowaniu przychód ze źródła jakim jest działalność gospodarcza w postaci wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
Jeżeli tak, czy Wnioskodawczyni jako siostra ustępującego wspólnika, oraz jej mąż jako małżonek rodzeństwa ustępującego wspólnika korzystają w tym zakresie ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2016
29
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportem nieruchomości do spółki cywilnej.
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca jest od dnia 1 marca 2016 r. wspólnikiem, z udziałami w wysokości 50%, spółki cywilnej zajmującej się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca zamierza wnieść na własność spółki cywilnej z zachowaniem aktu notarialnego – nieruchomość gruntową niezabudowaną, objętą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowiącą majątek prywatny Wnioskodawcy. Nieruchomość nabyta została w drodze kupna do majątku prywatnego w dniu 2 czerwca 1998 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem. Wnioskodawca nie dokonywał również wydatków na jej ulepszenie i nie dokonywał odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu. Nieruchomość nie stanowiła także składnika majątku trwałego w żadnej działalności gospodarczej. Wniesienie ww. wkładu niepieniężnego podniesie wartość spółki cywilnej. Z tytułu wniesionego wkładu Wnioskodawca będzie uczestniczył w zysku spółki cywilnej we wskazanej wyżej proporcji, niezależnie od wartości wniesionych wkładów. Spółka cywilna zamierza wybudować na wniesionym aportem terenie budynek mieszkalny, który będzie przeznaczony do sprzedaży.
2016
12
sie

Istota:
Wnioskodawca chce uzyskać pewność, że w przypadku zbycia inwestorowi strategicznemu (po przekształceniu Spółki Cywilnej w Spółkę Komandytowo-Akcyjną) części akcji w Spółce Komandytowo-Akcyjnej, podstawą do określenia kosztu uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy z tytułu zbycia tych akcji będzie wartość bilansowa Spółki Cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość akcji w Spółce Komandytowo-Akcyjnej powstałych w wyniku utworzenia kapitału zakładowego spółki Komandytowo-Akcyjnej z majątku Spółki Cywilnej w związku z jej przekształceniem.
Fragment:
Natomiast bilans otwarcia Spółki komandytowo - Akcyjnej (bilans na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia) zostanie sporządzony w oparciu o księgę przychodów i rozchodów Spółki Cywilnej oraz wycenę Spółki Cywilnej (jako że Spółka Cywilna nie prowadziła ksiąg rachunkowych). Wycena Spółki Cywilnej ze względu na jej charakterystykę oraz profil działalności (opisany w stanie faktycznym) zostanie dokonana w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metodę porównań rynkowych (jako metoda uzupełniająca). W interpretacji indywidualnej z dnia 1 lipca 2011 r. Nr IPPB1/415-442/11-2/EC Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej za nieprawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, iż w przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość bilansowa spółki cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
2016
29
lip

Istota:
Nazwy spółki cywilnej jaką powinna zawierać faktura
Fragment:
W związku z faktem, iż wspólnicy spółki cywilnej to osoby fizyczne, istniała konieczność, aby nazwa spółki zawierała imiona i nazwiska wspólników. Jak wcześniej wskazano spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast danymi identyfikacyjnymi podatnika będącego osobą fizyczną jest imię i nazwisko. Od dnia 1 stycznia 2001r. spółki cywilne straciły podmiotowość prawną. Nie posiadają więc własnego majątku - wkłady wniesione przez wspólników, własność nieruchomości i innych praw majątkowych nabywanych przez wspólników stanowią majątek wspólny wspólników. Spółka cywilna nie mając osobowości prawnej - nie ma zdolności do dokonywania czynności prawnych. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się z wymienienia jej wszystkich wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej. W ten sposób oznaczenie pozwala uniknąć posługiwania się nazwą spółki, która nie wskazywałaby, jacy faktycznie wspólnicy (podmioty prawa cywilnego) tj. osoby fizyczne lub osoby prawne są stronami stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki. W żadnym wypadku bowiem oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego, niezgodnego z rzeczywistością lub niepozwalającego na określenie jego charakteru prawnego.
2016
26
lip

Istota:
Czy wskutek wniesienia aportem do nowopowstałej spółki cywilnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawczyni jako wnoszącej aport oraz po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r., w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawczyni dodała, że spółka cywilna, do której zamierza wnieść aport ma zostać utworzona. Wnioskodawczyni w zamian za wniesienie do spółki cywilnej składników majątkowych nie otrzyma wynagrodzenia ani też innego ekwiwalentu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, (pytanie Nr 1 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r.): Czy wskutek wniesienia aportem do nowopowstałej spółki cywilnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, po stronie Wnioskodawczyni jako wnoszącej aport oraz po stronie Wnioskodawczyni jako wspólnika spółki cywilnej powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy wniesione aportem do spółki cywilnej towary handlowe należy odnieść w koszty zakupu towarów pod datą ich wniesienia do spółki, czy też ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności spółki, który należy wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie pytania Nr 1.
2016
13
lip

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) spółki cywilnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zdarzenie przyszłe to utworzenie spółki cywilnej, do której Wnioskodawczyni chce jako udziały wprowadzić majątek całego przedsiębiorstwa „ P. ”, składający się z 1 restauracji wraz z infrastrukturą i rzeczami ruchomymi stanowiącymi wyposażenie obiektu, kilku elektrowni wiatrowych i kilku myjni samochodowych. Połowa udziałów przypadłaby na męża Wnioskodawczyni, z którym pozostaje ona w majątkowej wspólności małżeńskiej. Pozostałymi wspólnikami spółki cywilnej byliby trzej synowie Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej w formie jak wyżej pociąga za sobą powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, utworzenie spółki cywilnej, do której jako aport ma zostać wniesiony majątek nieruchomy i ruchomy, stanowiący całość gospodarczą i prowadzony jako „ P. ”, nie pociąga za sobą obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ majątek ten stanowi całość gospodarczą, amortyzowaną w ramach prowadzonej do tej pory indywidualnej działalności gospodarczej.
2016
3
lip

Istota:
Czy przychody z działalności indywidualnej i przychody ze spółki cywilnej sumują się w zakresie limitu zwolnienia podmiotowego od VAT oraz czy biorąc pod uwagę przychody w 2015 r. w dalszym ciągu Wnioskodawca może być zwolniony podmiotowo od VAT?
Fragment:
W analizowanych okolicznościach mamy dwóch podatników podatku od towarów i usług dokonujących odrębnej sprzedaży, Wnioskodawcę i spółkę cywilną (odrębne NIP-y). Skoro więc Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i spółka cywilna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług to odrębnie należy analizować zwolnienie przewidziane w art. 113 ww. ustawy dla Wnioskodawcy i spółki. Zwolnienie to dotyczy sprzedaży dokonywanej przez podatnika. Zatem odrębnie należy liczyć wartość sprzedaży, o której stanowi art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług dla Wnioskodawcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki cywilnej prowadzącej działalność w pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W konsekwencji, do kwoty 150 000 zł z art. 113 ustawy o VAT dla indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawca wlicza wyłącznie sprzedaż dokonaną w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej niezależnie od tego, że w spółce cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem będzie wykonywał tożsame czynności dot. pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynności wykonywane przez Wnioskodawcę świadczone są w ramach odrębnej działalności gospodarczej wykonywanej przez dwóch podatników podatku VAT.
2016
1
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy związanych z wypłatą zysku w spółce cywilnej, opodatkowaniem składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, likwidacją spółki cywilnej.
Fragment:
Charakter prawny spółki cywilnej Spółka cywilna na podstawie przepisów kodeksu cywilnego („ KC ”) jest umową pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W związku z tym, spółka cywilna jako umowa, nie może być podmiotem praw i obowiązków, ponieważ nie ma ona zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Takim podmiotem mogą być jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Stąd, mówimy o nabyciu składników majątkowych przez spółkę cywilną, w znaczeniu prawnym oznacza to nabycie ich przez wspólników spółki cywilnej. W konsekwencji to wspólnicy spółki stają się współwłaścicielami nabywanych składników na zasadach współwłasności łącznej. Majątek wspólny wspólników spółki cywilnej jest wyodrębniony od majątku osobistego każdego ze wspólników. Oznacza to, że jest niepodzielny przez czas trwania spółki cywilnej. Każdy wspólnik jest zatem współwłaścicielem majątku wspólnego wyodrębnionego w ramach spółki cywilnej, jak i każdej rzeczy lub prawa wchodzącego do tego majątku. W trakcie trwania spółki cywilnej żaden z jej wspólników (czyli żadna ze stron umowy spółki cywilnej) nie może ani rozporządzać udziałem w majątku wspólnym lub w jego składnikach, ani żądać podziału tego majątku.
2016
29
cze

Istota:
Koszty uzyskania przychodu.
Fragment:
Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna, będąca wspólnikiem Spółki cywilnej, a nie sama Spółka cywilna, która zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego nie posiada podmiotowości prawnej (osobowości prawnej). Skoro zatem podatnik ten spełnia warunek wynikający z przepisu art. 22a ust. 1 pkt 1) ustawy o p. o. o. f. a polegającym na posiadaniu prawa własności (współwłasności) nieruchomości, która jest wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej, której podatnik jest wspólnikiem, to ma on prawo amortyzowania nabytej prawidłowo (zgodnie z prawem) nieruchomości. W świetle przepisów prawa, Spółka cywilna nie jest podatnikiem, tylko osoby fizyczne, które ją tworzą. Ww. przepisy prawa pozwalają osobom fizycznym tworzącym Spółkę cywilną korzystać z amortyzacji własnej nieruchomości na podstawie własnego oświadczenia i wprowadzenia tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
2016
12
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.