Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni od 9 lutego 2008 r. była wspólnikiem spółki cywilnej. Podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawczyni opłacała wg zasad ogólnych, natomiast zaliczki miesięczne w sposób uproszczony. W dniu 30 czerwca 2018 r. Wnioskodawczyni wystąpiła ze spółki i zlikwidowała działalność gospodarczą. W lipcu bieżącego roku otrzymała zwrot wkładu wniesionego do spółki w kwocie 50 000 zł. Ponadto zgodnie z uchwałą wspólników spółki cywilnej do dnia 30 czerwca 2019 r. Wnioskodawczyni ma otrzymać kwotę 187 500 zł, płatną w 12 równych ratach po 15 625 zł, która stanowi 50% wartości wspólnego majątku. W okresie od dnia 9 lutego 2008 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., spółka osiągnęła dochód w wysokości 1 940 tys. zł. Udział Wnioskodawczyni w dochodzie po uwzględnieniu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów wyniósł 970 tys. zł. Wypłaty z zysku na rzecz Wnioskodawczyni dokonane z tytułu udziału w spółce wyniosły 526 tys. zł. Powodem wystąpienia ze spółki była różnica zdań pomiędzy Wnioskodawczynią a pozostałymi wspólnikami co do sposobu osiągnięcia celów gospodarczych. W okresie od dnia 9 lutego 2008 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. spółka cywilna zawarta była przez dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą jako osoby fizyczne.

2018
17
gru

Istota:

Skutki podatkowe wycofania nieruchomości z majątku spółki cywilnej i przekazania jej na cele osobiste wspólników

Fragment:

(...) spółki cywilnej i przekazania jej na cele osobiste wspólników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki cywilnej i przekazania jej na cele osobiste wspólników. We wniosku złożonym przez: Zainteresowanego będącego stroną postępowania: .... Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania:.... przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności spółki jest działalność gastronomiczna. Wspólnikami spółki cywilnej są dwie osoby fizyczne. Spółka posiada nieruchomość zabudowaną, na której posadowiony jest budynek usługowy, wprowadzoną do ewidencji środków trwałych. Wspólnicy zamierzają na mocy uchwały powyższą nieruchomość wycofać ze spółki, przekazując ją na cele osobiste tychże wspólników, którzy są współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości w części odpowiadającej posiadanym udziałom w spółce.

2018
20
paź

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej.

Fragment:

Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki cywilnej. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 20 września 2018 r., Znak: 0111-KDIB3-1.4012.604.2018.2.AB, 0111-KDIB2-2.4014.125.2018.3.BFP, 0113-KDIPT2-1.4011.431.2018.1.BO wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 4 października 2018 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W bieżącym roku Wnioskodawca wraz z małżonką, z która posiada rozdzielność majątkową od czerwca 2018 r., zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Wnioskodawca od 1983 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 5212Z, EKD 5212) oraz obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 2007 i 2004). Wnioskodawca zamierza powyższą działalność (całe przedsiębiorstwo) wnieść aportem do spółki cywilnej, jaką chce założyć wraz z małżonką jesienią bieżącego roku. Spółka cywilna będzie prowadziła działalność w tym samym zakresie w jakim prowadzona była powyższa działalność. Po wniesieniu aportu w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawca nie będzie kontynuował jednoosobowej działalności gospodarczej.

2018
20
paź

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy spółki cywilnej i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki cywilnej

Fragment:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wraz z małżonką, z którą posiada rozdzielność majątkową od czerwca 2018 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1983 r. w zakresie: pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z, EKD 52.12) oraz obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD 2007 i 2004). Wnioskodawca zamierza powyższą działalność wnieść aportem do spółki cywilnej, jaką chce założyć wraz z żoną jesienią 2018 r. Do spółki tej zamierza wnieść aportem całe dotychczasowe przedsiębiorstwo. Spółka cywilna będzie prowadzona w tym samym zakresie, co dotychczas prowadzona działalność gospodarcza przez Wnioskodawcę. Po wniesieniu aportu Wnioskodawca nie będzie kontynuował jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedmiotem transakcji będzie przedsiębiorstwo w całości. Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że zawarcie umowy spółki cywilnej, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie rodzi żadnych skutków prawnych dla Wnioskodawcy. Ponadto należy wskazać, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do Spółki cywilnej, po Jego stronie, jako wnoszącego aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy.

2018
11
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej

Fragment:

Oznacza to, że w momencie wniesienia aportu do spółki cywilnej, następuje zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu. W tym przypadku dochodzi bowiem do zmiany ich właściciela. Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
6
paź

Istota:

Skutki podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez podatnika przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonej razem ze współmałżonkiem.

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi spółkę cywilną, której są jedynymi wspólnikami. Między małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, któremu poddany jest także cały majątek spółki cywilnej. Ewidencja środków trwałych spółki cywilnej obejmuje jedynie dwa samochody ciężarowe oraz telefon. Wspólnicy spółki cywilnej w ramach prowadzonej w niej działalności nie są właścicielami nieruchomości. Aktualnie małżonka Wnioskodawcy nie jest zainteresowana dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca pragnie nadal kontynuować działalność gospodarczą dotychczas prowadzoną w formie spółki cywilnej, jednak w nowej formie działalności gospodarczej osoby fizycznej. Wnioskodawca wraz z żoną zamierza – przed rozwiązaniem spółki cywilnej – dokonać nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa tej spółki na swoją rzecz, to jest Wnioskodawcy. Przekazanie obejmie wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa spółki cywilnej, w tym w szczególności: nazwę, własność rzeczy, zobowiązania i należności. Na dzień rozwiązania spółki cywilnej nie będzie ona miała żadnego majątku, ponieważ przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej.

2018
24
sie

Istota:

Skutki podatkowe związane z wystąpieniem ze spółki cywilnej.

Fragment:

Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej. Środki pieniężne, które Wnioskodawca planuje otrzymać w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, będą pochodzić z przychodów tej Spółki zaliczanych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Środki te przed wystąpieniem Wnioskodawcy będą stanowiły środki, które podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli dojdzie do wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki, analizując cały okres, w którym Wnioskodawca był wspólnikiem przedmiotowej Spółki cywilnej, to otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki cywilnej środki pieniężne nie przekroczą wartości określonej w art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z tytułu wystąpienia ze Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie (na jakich zasadach)? Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, środki pieniężne, jakie otrzyma w związku z wystąpieniem ze Spółki cywilnej, będą stanowiły Jego przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
25
lip

Istota:

W zakresie ustalenia obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. oraz remanentu likwidacyjnego w sytuacji rozwiązania spółki cywilnej na skutek śmierci jednego ze wspólników

Fragment:

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – w umowie Spółki nie było zawartego zapisu, że spadkobiercy wspólnika wejdą do Spółki na jego miejsce, to tym samym w przypadku śmierci jednego z dwóch wspólników Spółka cywilna ulega rozwiązaniu. Zatem na Wnioskodawczyni jako pozostałym jedynym wspólniku Spółki Cywilnej ciąży obowiązek sporządzenia deklaracji VAT-7 za ostatni miesiąc istnienia Spółki, tj. za styczeń 2018 r. oraz sporządzenia na dzień rozwiązania Spółki – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy – spisu z natury towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i opodatkowania tych towarów w myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższą deklarację VAT-7 wraz ze spisem z natury Wnioskodawczyni będąca jedynym wspólnikiem i spadkobiercą zmarłego wspólnika Spółki Cywilnej winna złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby prowadzonej do dnia 29.01.2018 r. działalności gospodarczej Spółki Cywilnej, tj. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Y. Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego nr 2 we wniosku należało uznać je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
16
lip

Istota:

W związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki cywilnej powstał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego źródła będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób właściwy dla źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie od wybranej przez Wnioskodawczynię formy opodatkowania dochodów uzyskanych z tego źródła przychodów.

Fragment:

Spółka cywilna nie posiada ani osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, czyli przyznanej przepisami prawa możliwości bycia stroną stosunków cywilnoprawnych, skutkiem tego nie ma możliwości nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Ponadto, spółka nie posiada odrębnego majątku, gdyż stanowi on majątek wspólników objęty współwłasnością łączną, co oznacza, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we własnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

2018
6
lip

Istota:

Skutki podatkowe:
  • wniesienia na współwłasność łączną nieruchomości do spółki cywilnej,
  • wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej,
  • dla wspólnika pozostającego w spółce cywilnej w związku z wystąpieniem z tej spółki innego wspólnika
  • Fragment:

    O ile w znaczeniu ekonomicznym prawo do rozporządzania nieruchomością przeszło na spółkę cywilną z dniem 2 czerwca 2005 r., o tyle wspólnicy nadal pozostawali współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, podczas gdy w spółce cywilnej majątek spółki jest objęty współwłasnością łączną. Wniesienie więc nieruchomości na własność spółki cywilnej przez dotychczasowych współwłaścicieli, mimo że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, stanowi przeniesienie własności. Od chwili wniesienia nieruchomość będzie bowiem podlegała regułom prawnym funkcjonowania spółki cywilnej, a nie współwłasności w częściach ułamkowych. Wnioskodawczyni posiada 25% udziału w zyskach i stratach spółki cywilnej (...). Żaden ze wspólników spółki cywilnej nie jest wspólnikiem (...) Spółki z o.o. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nabyła nieruchomość na cele inwestycyjne. Wnioskodawczyni była stroną umowy najmu z dnia 30 grudnia 2003 r. Spółka cywilna (...) ma prawo do rozporządzania opisaną w stanie faktycznym nieruchomością jak właściciel od dnia 2 czerwca 2005 r., tj. od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej. Przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni jest planowana czynność wniesienia nieruchomości gruntowej w formie aktu notarialnego.