Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowane przez Wnioskodawcę – wspólnika spółki cywilnej nabycie praw majątkowych w drodze umowy darowizny, zgodnie z zaprezentowanym w niniejszej sprawie stanowiskiem, nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na spełnienie warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku, stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika, bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl natomiast art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28. Zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to: spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.
2017
22
lut

Istota:
Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki cywilnej (w przedstawionym stanie faktycznym)?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wpływu 5 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 27 listopada 1991 r. do 14 października 2016 r. był wspólnikiem spółki cywilnej. Wspólnikami były dwie osoby, a ich udział wynosił 50%. Wkład (wartości udziałów wniesione przy założeniu spółki przez każdego ze wspólników) wynosił - 0,00 zł. W latach od 1992 do 1993 i od 2007 do 2016 jako formę opodatkowania prowadzonej działalności Wnioskodawca wybrał zasady ogólne i prowadził książkę przychodów i rozchodów. Za lata od 1994 do 2006 Wnioskodawca wybrał jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca wystąpił ze spółki cywilnej w dniu 14 października 2016 r. i jednocześnie z tym dniem na jego miejsce w spółce cywilnej wstąpiła inna osoba fizyczna. Na dzień wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki (14 października 2016 r.) określono wartość majątku Spółki na łączną kwotę 1.700.000 zł.
2017
22
lut

Istota:
Czy pomimo wystąpienia ze spółki cywilnej i nieotrzymania przez Wnioskodawcę od spółki cywilnej z której występuje środków pieniężnych tytułem rozliczenia ekwiwalentu za udział w majątku wspólnym spółki wobec wygaśnięcia tego zobowiązania do spłaty wobec konfuzji na skutek zawarcia umowy darowizny cesji „wierzytelności” o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki na rzecz pozostałych wspólników spółki cywilnej (darowizna w formie cesji wierzytelności) powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy pomimo wystąpienia ze spółki cywilnej i nieotrzymania przez Wnioskodawcę od spółki cywilnej z której występuje środków pieniężnych tytułem rozliczenia ekwiwalentu za udział w majątku wspólnym spółki wobec wygaśnięcia tego zobowiązania do spłaty wobec konfuzji na skutek zawarcia umowy darowizny cesji „ wierzytelności ” o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki na rzecz pozostałych wspólników spółki cywilnej (darowizna w formie cesji wierzytelności) powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie po jego stronie do podatkowania przychód jeżeli pomimo wystąpienia ze spółki cywilnej nie otrzyma on od spółki cywilnej – z której występuje – środków pieniężnych tytułem rozliczenia ekwiwalentu za udział w majątku wspólnym spółki wobec wygaśnięcia tego zobowiązania do spłaty wobec konfuzji na skutek zawarcia umowy darowizny cesji „ wierzytelności ” o wypłatę ekwiwalentu wartości udziału w majątku spółki na rzecz pozostałych wspólników spółki cywilnej (darowizna w formie cesji wierzytelności). Wspólnik spółki cywilnej może wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2017
18
lut

Istota:
Czy planowane przez Wnioskodawcę – wspólnika spółki cywilnej nabycie praw majątkowych w drodze umowy darowizny, zgodnie z zaprezentowanym w niniejszej sprawie stanowiskiem, nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na spełnienie warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku, stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, bądź też będącego współwłasnością wszystkich wspólników tejże spółki, wyłączna własność wspólnika, bądź współwłasność w częściach ułamkowych z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Z powyższych przepisów wynika, że spółka cywilna jest umową zawartą przez wspólników w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Właścicielami majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej są wspólnicy tej spółki w ramach współwłasności łącznej wspólników spółki cywilnej, a nie spółka. W myśl natomiast art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28. Zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to: spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych transakcji zawieranych pomiędzy spółka cywilną a jej wspólnikiem
Fragment:
Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Spółka jest pracodawcą; spółkę cywilną należy bowiem uznać za pracodawcę, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Ponieważ pracodawca jest podmiotem prawa pracy i stroną stosunku pracy, w świetle powołanej regulacji spółka cywilna uznawana jest za podmiot (np. zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 838/10, spółka cywilna jest pracodawcą, a zatem to ją obciąża obowiązek dokonywania wpłat na PFRON). Ponadto w świetle art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) spółkę cywilną, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, zalicza się do podmiotów gospodarki narodowej, do których zgodnie z art. 2 pkt 11 ww. ustawy zalicza się osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Spółka jako spółka cywilna posiada więc własny wpis do urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) i związany z nim numer statystyczny, co potwierdza, że to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, zostali uznani za podmiot gospodarki narodowej. Warto wreszcie wskazać, że prawny status spółki cywilnej w polskim ustawodawstwie jest niezgodny z prawem wspólnotowym.
2016
22
gru

Istota:
Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przez jego wspólnika, który również wykonywałby roboty budowlane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, mógłby jako wspólnik tej spółki zaliczyć do kosztów podatkowych wynikające z nich kwoty wg jego prawa do udziału w zyskach spółki?
Fragment:
Po wykonaniu robót budowlanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby fakturę dla spółki cywilnej i rozpoznał przychód. Również jego wspólnik w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby taką fakturę dla spółki cywilnej za wykonane przez siebie prace. Natomiast jako wspólnik spółki cywilnej Wnioskodawca rozpoznałby koszty wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Następnie w związku z wykonaniem tych robót w ramach prowadzenia spółki cywilnej wystawiłby fakturę dla Zlecającego, osiągając przychód wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Jednocześnie w ramach prowadzenia spółki cywilnej Wnioskodawca nie zamierza (wraz ze wspólnikiem nie zamierzają) zgłaszać podwykonawców swojemu Zlecającemu. W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dalej prowadzić działalności w ramach spółki cywilnej, dlatego prace budowlane zlecone przez Głównego Zlecającego wolałby wykonać w ramach działalności jednoosobowej, wystawiając fakturę na rzecz spółki cywilnej, jako, że to spółka cywilna jest podwykonawcą widniejącym w umowie zawartej z Głównym Zlecającym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę (...)
2016
22
gru

Istota:
Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przez jego wspólnika, który również wykonywałby roboty budowlane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, mógłby jako wspólnik tej spółki zaliczyć do kosztów podatkowych wynikające z nich kwoty wg jego prawa do udziału w zyskach spółki?
Fragment:
Po wykonaniu robót budowlanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby fakturę dla spółki cywilnej i rozpoznał przychód. Również jego wspólnik w ramach jego jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiłby taką fakturę dla spółki cywilnej za wykonane przez siebie prace. Natomiast jako wspólnik spółki cywilnej Wnioskodawca rozpoznałby koszty wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Następnie w związku z wykonaniem tych robót w ramach prowadzenia spółki cywilnej wystawiłby fakturę dla Zlecającego, osiągając przychód wg swojego prawa do udziału w zyskach spółki. Jednocześnie w ramach prowadzenia spółki cywilnej Wnioskodawca nie zamierza (wraz ze wspólnikiem nie zamierzają) zgłaszać podwykonawców swojemu Zlecającemu. W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dalej prowadzić działalności w ramach spółki cywilnej, dlatego prace budowlane zlecone przez Głównego Zlecającego wolałby wykonać w ramach działalności jednoosobowej, wystawiając fakturę na rzecz spółki cywilnej, jako, że to spółka cywilna jest podwykonawcą widniejącym w umowie zawartej z Głównym Zlecającym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z wystawieniem faktur na rzecz spółki cywilnej przez Wnioskodawcę (...)
2016
22
gru

Istota:
Czy spółka cywilna a następnie jawna miała prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu kosztów amortyzacji budynków produkcyjnych położonych w miejscowości A oraz w miejscowości B, na podstawie wniesionego aportu, pomimo, że w księgach wieczystych jako właściciele wpisane są osoby fizyczne Wnioskodawca wraz z małżonką?
Fragment:
Tym samym wprowadzenie takiej nieruchomości do spółki cywilnej małżonków może nastąpić na podstawie aneksu do umowy spółki cywilnej dotyczącego zwiększenia wkładów. W związku z powyższym, wniesienie jako wkładu nieruchomości, której właścicielami na zasadzie własności małżeńskiej są Wnioskodawca i jego żona, do majątku spółki cywilnej w której są jedynymi wspólnikami, nie wymagało formy aktu notarialnego. Zatem, przy spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w omówionym powyżej art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka cywilna miała prawo uznać tę nieruchomość za środek trwały i po jej wpisaniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, amortyzować zgodnie z przepisami art. 22h – 22m ww. ustawy. Jak już wyżej wskazano, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, powoduje przejęcie przez spółkę jawną wszelkich praw i obowiązków podatkowych spółki cywilnej. Wynika to z cyt. powyżej art. 93a § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym nieruchomości mogły być amortyzowane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, Wnioskodawca jako wspólnik spółki cywilnej a następnie jawnej miał prawo do ujmowania w kosztach uzyskania przychodu prawidłowo dokonywanych odpisów amortyzacyjnych budynków produkcyjnych, stosownie do udziału posiadanego w spółce cywilnej a następnie jawnej.
2016
21
gru

Istota:
Planowana czynność mająca zawierać dwie czynności prawne tj. przeniesienie własności ze spółki cywilnej na obu wspólników z jednoczesnym zniesieniem współwłasności poprzez zrzeczenie się udziału ojca na rzecz syna stanowi czynność cywilnoprawną niewymienioną w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a zatem jako czynność niewymieniona w ustawowym katalogu nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
Wnioskodawca wraz ze swoim ojcem zawarli umowę spółki cywilnej w której: stwierdzili, że zawierają spółkę dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, określili kapitał zakładowy oraz liczbę udziałów przepadających na każdego ze wspólników, postanowili, że będą uczestniczyli w zyskach i stratach Spółki w stosunku procentowym do objętych udziałów. Ponadto zdecydowano o nazwie i siedzibie spółki oraz przedmiocie działalności. Określono zasady podejmowania decyzji oraz uprawniono każdego ze wspólników do samodzielnego jej reprezentowania. 28 listopada 2008 r. przed notariuszem w kancelarii notarialnej stawili się ojciec Wnioskodawcy, Wnioskodawca i matka Wnioskodawcy. Ojciec Wnioskodawcy wraz z Wnioskodawcą oświadczyli, że działają w tych umowach w imieniu własnym oraz jako wyłączni wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Z. B. spółka cywilna w R., na potwierdzenie czego okazali umowę spółki cywilnej z 19 grudnia 1994 r. wraz z aneksami z 9 sierpnia 2000 r. oraz 2 stycznia 2004 r. celem dokonania zmiany umowy spółki cywilnej oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości. Z przedłożonego przez ojca Wnioskodawcy odpisu z księgi wieczystej, wydanego przez Sąd Rejonowy w R., wynikało, że w wymienionej księdze wieczystej własność nieruchomości o obszarze 0,3113 ha, składającej się z działki wpisana jest na rzecz ojca Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży z 7 lipca 1995 r.
2016
13
gru

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej
Fragment:
W analizowanej sprawie przed rozwiązaniem Spółki cywilnej jej wspólnicy zamierzają dokonać nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa tej spółki na rzecz wspólnika, będącego jednym z małżonków. Przekazanie to obejmie wszystko, co wchodzi w skład tej spółki, w tym w szczególności nazwę, własność rzeczy, prawo wynikające z umowy najmu nieruchomości oraz zobowiązania i należności. Na dzień rozwiązania ww. Spółki cywilnej, nie będzie ona miała żadnego majątku, albowiem przejdzie on razem z przedsiębiorstwem na wspólnika. W ramach rozpoczętej indywidualnej działalności gospodarczej wspólnik zamierza kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez Spółkę. Przedmiot indywidualnej działalności gospodarczej wspólnika będzie tożsamy z przedmiotem działalności prowadzonej aktualnie przez spółkę. W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynność nieodpłatnego przekazania całego przedsiębiorstwa Spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, który będzie kontynuował działalność prowadzoną dotąd przez Spółkę będzie czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.