Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Spółka cywilna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka cywilna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy nieodpłatne użyczenie sal szkoleniowych przez „... Spółka Cywilna na rzecz Wnioskodawcy, które zostały wniesione jako wkład własny rzeczowy do budżetu projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
Wnioskodawca będący jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, która jest właścicielem nieruchomości obejmującej sale szkoleniowe oraz najemcą sal na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi, we wnioskach o dofinansowanie projektu uwzględnia wkład własny rzeczowy w postaci sal szkoleniowych będących w ewidencji środków trwałych „ ... ” ... spółka cywilna oraz sal, które wynajmuje na podstawie umów najmu. Wniesienie wkładu własnego w postaci sal należących do spółki cywilnej ma charakter nieodpłatnego użyczenia, zaś koszt wynajmu sal zewnętrznych finansowany jest ze środków prywatnych Wnioskodawcy, udokumentowanych fakturami oraz dowodami opłat za te faktury. Mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w związku z nieodpłatnym użyczeniem sal szkoleniowych przez spółkę cywilną Wnioskodawcy – jako osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia – w tej części, w której użycza Mu sale szkoleniowe drugi wspólnik spółki cywilnej. W związku z tym, że drugim wspólnikiem spółki cywilnej jest małżonka Wnioskodawcy, co zostało przedstawione w opisie stanu faktycznego, do osiągniętego przychodu ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
gru

Istota:
Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni stała się wspólnikiem spółki cywilnej z siedzibą w A. w drodze nabycia wprost całych praw B. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w dowolnej formie prawnej. Podstawą nabycia tych praw był zapis windykacyjny ustanowiony na rzecz Wnioskodawczyni w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zgodnie z Aneksem z dnia 10 maja 2017 r. do umowy spółki cywilnej, z dniem 1 września 20xx roku, tj. z dniem śmierci B., Wnioskodawczyni wstąpiła do spółki cywilnej, obejmując wkład należący dotychczas do B., co pozostali wspólnicy zaakceptowali. Wnioskodawczyni uiściła zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, ustalone decyzją organu podatkowego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w kwocie 32.151,00 zł. Wnioskodawczyni następnie wystąpiła ze spółki za zgodą pozostałych wspólników. W ramach rozliczenia dokonanego w związku z wystąpieniem Wnioskodawczyni ze spółki wspólnicy zwolnili Wnioskodawczynię z długów zmarłego wspólnika B. wobec spółki cywilnej, a nadto przekazali Wnioskodawczyni kwotę 20.000,00 zł. Wspólnicy spółki cywilnej wyłączyli prawo Wnioskodawczyni do udziału w zysku w przypadku podziału i wypłaty zysku na koniec roku obrachunkowego i w przypadku rozwiązania spółki.
2017
7
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, po zakończeniu inwestycji budowy budynku na gruncie użyczonym od właścicieli gruntu (prywatnie Wnioskodawczyni i drugiego właściciela) może zastosować stawkę amortyzacyjną, zgodną z wykazem stawek amortyzacyjnych, na podstawie art. 22h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wniesienie nieruchomości na własność spółki cywilnej w formie aktu notarialnego nie dotyczy jednakże przypadku gdy przedmiotem wkładu do spółki cywilnej, której wyłącznymi wspólnikami są małżonkowie (pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska), jest nieruchomość stanowiąca ustawową współwłasność majątkową małżonków. W tej sytuacji nie zachodzi bowiem przeniesienie własności nieruchomości z uwagi na tożsamość przedmiotową i podmiotową (w obu przypadkach mamy do czynienia z tzw. wspólnością łączną). Zawarcie spółki cywilnej przez małżonków nie zmienia ustroju majątkowego małżonków. Wyodrębnienie z majątku małżonków składników, w oparciu o które będzie prowadzona działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej małżonków następuje w umowie spółki bądź też w jej ewentualnych aneksach i nie wymaga zachowania szczególnej formy. Tym samym wprowadzenie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków może nastąpić np. na podstawie aneksu do umowy spółki cywilnej dotyczącego zwiększenia wkładów. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowę (jako wspólnik spółki cywilnej) użyczenia gruntu, celem wybudowania na użyczonym gruncie, na podstawie powyższej umowy, budynku mającego stanowić w przyszłości w całości siedzibę – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – spółki.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.
Fragment:
(...) spółki cywilnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Od 2 stycznia 1992 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w dwuosobowej spółce cywilnej. Skład osobowy spółki cywilnej uległ zmianie 1 listopada 2003 r. i od tego czasu skład spółki jest niezmienny. Wnioskodawca jak i wspólnik przez cały okres działalności podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest (wg PKD 2007) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Ponadto Wnioskodawca zajmuje się produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 10.89.Z. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej.
2017
20
paź

Istota:
Wskazanie, czy Spółka komandytowa, do której wniesiono przedsiębiorstwo uprzednio prowadzone przez Spółkę cywilną, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki z deklaracji VAT-7 złożonej przez Spółkę cywilną.
Fragment:
Odnosząc powyższe przepisy do opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że Spółka komandytowa, jako następca prawny, wchodzi w pełnię praw i obowiązków Spółki cywilnej. Sukcesja ta obejmuje więc także ww. prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. prawo do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego wygenerowanej w poprzednich okresach rozliczeniowych przez Spółkę cywilną. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym powstała w związku z zakupami materiałów do produkcji opakowań (przede wszystkim zakup tektury), które w całości wykorzystywane są przez Wnioskodawcę (podobnie jak przez Spółkę cywilną) do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%. Podsumowując, Spółka komandytowa, do której wniesiono przedsiębiorstwo uprzednio prowadzone przez Spółkę cywilną, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę nadwyżki z deklaracji VAT-7 złożonej przez Spółkę cywilną. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
19
paź

Istota:
W zakresie braku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
W związku z tym w opisanej sytuacji Wnioskodawca stanie się podwykonawcą Spółki Cywilnej. W konsekwencji, należy uznać relacje pomiędzy Spółką Cywilną a Wnioskodawcą za „ podwykonawstwo ”. W opisanej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że wspólnicy nie wykonują prac na zlecenie Spółki Cywilnej, ale w ramach Spółki Cywilnej w oparciu o umowę podpisaną z Zamawiającym. W opisanej sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i Kodeksu Cywilnego lecz jedynie przepisy prawa podatkowego, według których Spółka Cywilna jest odrębnym od uczesników konsorcjum – podatnikiem podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że w niniejszej sprawie Wnioskodawca nabywając od podwykonawców usługi budowlane najpierw będzie usługobiorcą, a następnie dokonując odsprzedaży tych usług na rzecz Spółki Cywilnej – usługodawcą tej samej usługi. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca (E. ) przenosząc na Spółkę Cywilną koszty nabytych od podwykonawców usług budowlanych – w świetle art. 8 ust. 2a ustawy – będzie podmiotem świadczącym usługi na rzecz Spółki Cywilnej.
2017
4
paź

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej środków pieniężnych
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzą m.in. środki pieniężne. Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją Spółki cywilnej będą pochodziły tylko z przychodów tej Spółki, zaliczanych do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (otrzymane środki nie będą pochodziły z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza). Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki osobowej nie spowoduje powstania u Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
27
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej środków pieniężnych
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzą m.in. środki pieniężne. Środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją Spółki cywilnej będą pochodziły tylko z przychodów tej Spółki, zaliczanych do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (otrzymane środki nie będą pochodziły z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza). Mając na uwadze zaprezentowane przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki osobowej nie spowoduje powstania u Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl. art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
27
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku w postaci udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzi m.in. nieruchomość w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu, złożona z 7 działek wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami niemieszkalnymi oraz budowlami (działki 325/3, 325/8, 325/10, 325/11, 325/14, 325/15, 325/16). Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku (udziału w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości) nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego otrzymania. Przychód taki może powstać dopiero w momencie ewentualnego zbycia tego składnika majątku. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
26
wrz

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku w postaci udziału w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości
Fragment:
Wspólnicy Spółki planują likwidację Spółki cywilnej. W związku z likwidacją Spółki cywilnej majątek Spółki zostanie przekazany do majątku osobistego wspólników. W skład majątku likwidacyjnego Spółki cywilnej wchodzi m.in. nieruchomość w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu, złożona z 7 działek wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami niemieszkalnymi oraz budowlami (działki 325/3, 325/8, 325/10, 325/11, 325/14, 325/15, 325/16). Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki cywilnej niepieniężnego składnika majątku (udziału w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości) nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego otrzymania. Przychód taki może powstać dopiero w momencie ewentualnego zbycia tego składnika majątku. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2017
26
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.