Spółka akcyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka akcyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Fragment:

Jak zostało to wskazane powyżej źródłem pokrycia kapitału akcyjnego będzie majątek spółki przekształcanej, a statut spółki akcyjnej nie będzie stanowił zmiany umowy spółki z o.o. ani też spółki akcyjnej. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną należy uznać za neutralne podatkowo dla wspólników spółki przekształcanej. Z powyższego wynika, że podatnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz jest majątkiem przekształconej spółki akcyjnej. Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną to proces zmierzający wyłącznie do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przekształcana) w spółkę akcyjną (Spółkę Przekształconą) będzie neutralne podatkowo dla Wspólnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną będzie dla niego neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Należy wskazać, że przekształcenie stanowi instytucję prawa spółek umożliwiającą dostosowanie formy prawnej funkcjonującego przedsiębiorstwa do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy lub inwestora.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie spółki akcyjnej do której wniesiono przedsię-biorstwo w formie aportu.

Fragment:

W przyszłości Wnioskodawca planuje wnieść całe prowadzone przez siebie Przedsiębiorstwo w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki akcyjnej, zwanej dalej: "spółką akcyjną", którą zawiąże wraz z małżonkiem. Przedsiębiorstwo zostanie wniesione na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego. Po wniesieniu Przedsiębiorstwa Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wniesienie całego Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na pokrycie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego do spółki akcyjnej, w której Wnioskodawca oraz małżonka Wnioskodawcy będą akcjonariuszami jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług po stronie wnoszącego aport, tj. Wnioskodawcy, a także po stronie spółki akcyjnej jako nabywającej aport? Czy wniesienie całego Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki akcyjnej, w której Wnioskodawca oraz małżonek wnioskodawcy będą akcjonariuszami jest czynnością opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wnoszącego aport, tj. Wnioskodawcy, a także podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki akcyjnej? Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie spółki akcyjnej do której wniesiono przedsiębiorstwo w formie aportu.

Fragment:

(...) spółki akcyjnej, zwanej dalej: „ spółką akcyjną ”, którą zawiąże wraz z małżonkiem. Przedsiębiorstwo zostanie wniesione na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego. Po wniesieniu Przedsiębiorstwa Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wniesienie całego Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na pokrycie kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego do spółki akcyjnej, w której Wnioskodawca oraz małżonka Wnioskodawcy będą akcjonariuszami jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług po stronie wnoszącego aport, tj. Wnioskodawcy, a także po stronie spółki akcyjnej jako nabywającej aport? Czy wniesienie całego Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do spółki akcyjnej, w której Wnioskodawca oraz małżonek wnioskodawcy będą akcjonariuszami jest czynnością opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie wnoszącego aport, tj. Wnioskodawcy, a także podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki akcyjnej? Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

2017
14
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczać straty podatkowe, jakie poniósł jako przedsiębiorca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) od dochodu jaki uzyska po przekształceniu będąc jedynym akcjonariuszem spółki przekształconej?

Fragment:

Reasumując, Wnioskodawca, jako jedyny akcjonariusz spółki akcyjnej nie będzie mógł odliczać strat podatkowych jakie poniósł jako przedsiębiorca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) od dochodu jaki uzyska po przekształceniu, gdyż nie będzie następcą prawnym w rozumieniu przepisów podatkowych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.

2017
12
sie

Istota:

Czy wydatki poniesione przez spółkę jawną w związku z jej przekształceniem w spółkę akcyjną będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym? Jeśli tak, to w jakim momencie i dla kogo, czy dla wspólników spółki jawnej, czy w spółce akcyjnej?

Fragment:

Z przedstawionego przez Spółkę we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że poniesie ona szereg wydatków związanych z przekształceniem w spółkę akcyjną. Wydatki te można podzielić na dwie grupy: wydatki poniesione w związku z emisją akcji, pozostałe wydatki poniesione w celu dokonania zmiany formy prawnej (nie związane w sposób bezpośredni z pozyskaniem kapitału zakładowego). Odnośnie wydatków zaliczonych do grupy a). Wszelkie koszty związane z emisją akcji, są ściśle związane z kosztami poniesionymi przez Spółkę na utworzenie kapitału zakładowego, który stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Jak stanowi art. 302 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Zgodnie z art. 306 pkt 2, do powstania spółki akcyjnej wymaga się – z uwzględnieniem art. 309 § 3 i § 4 – wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji (art. 310 § 1). Powołane przepisy dotyczą także przekształcenia spółek. Stosownie bowiem do treści art. 555 ww. Kodeksu, do przekształcenia spółki – jeżeli przepisy działu III nie stanowią inaczej – stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej.

2016
17
gru

Istota:

Czy Spółka powstała w wyniku przekształcenia Towarzystwa będzie mogła obniżać dochód o straty poniesione przez Towarzystwo do momentu przekształcenia w spółkę akcyjną?

Fragment:

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze specyfikę trybu przekształcenia Towarzystwa w spółkę akcyjną, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, Spółka powstała w wyniku przekształcenia Towarzystwa w spółkę akcyjną będzie mogła uwzględnić straty podatkowe poniesione w ubiegłych latach przez Wnioskodawcę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) Towarzystwo może zostać przekształcone w spółkę akcyjną. Do przekształcenia towarzystwa stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1030, z późn. zm.) dotyczące powstania spółki akcyjnej. Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zarząd zgłasza do rejestru przekształcenie towarzystwa w spółkę akcyjną. Towarzystwo staje się spółką akcyjną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru towarzystwo przekształcane (art. 157 ust. 2 ww ustawy).

2016
19
maj

Istota:

Czy Dopłaty wnoszone przez Akcjonariuszy do Spółki Akcyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Wnioskodawca rozważa zawiązanie w przyszłości spółki akcyjnej (dalej: „ Spółka Akcyjna ”). Spółka Akcyjna będzie posiadała siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Akcjonariuszami Spółki Akcyjnej obok Wnioskodawcy będą również osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi (dalej: „ Inwestorzy ”), którzy będą wskazywać i wspierać konkretne przedsięwzięcia prowadzone przez Spółkę Akcyjną (dalej: „ Start-up ”). Inwestorami będą mogły być tylko osoby niemające doświadczenia biznesowego (inwestycyjnego), tj. studenci uczelni wyższych i absolwenci. Spółka Akcyjna zamierza prowadzić tzw. akademicki...I. (dalej: I.). Celem działania I. będzie umożliwienie Inwestorom przetestowania i wdrożenia swojego pomysłu biznesowego. Inwestorzy będą współpracowali ze Spółką Akcyjną w rozwoju wydzielonego pionu Spółki Akcyjnej - działającego w ramach I. tzw. start-up’a (dalej: Start-up). Inwestorzy będą współprowadzili przez określony czas wyodrębnioną w sensie rachunkowym działalność (tj. Start-up) i będą dbali o jej rozwój współpracując z pracownikami I. i z ekspertami współpracującymi z I. Sam cel i sens istnienia I. będzie polegał na przygotowaniu Uczestników do uczestniczenia w przyszłości w obrocie gospodarczym w tym na nauczeniu Ich prawidłowego wypełniania obowiązków publicznoprawnych.

2016
14
lut

Istota:

Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę akcyjną po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jedynym skutkiem przekształcenia dla Wnioskodawcy jako akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej będzie zmiana statusu akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej na akcjonariusza Spółki akcyjnej. Nie będzie to jednak skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę jakichkolwiek rzeczywistych i definitywnych korzyści majątkowych. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w wyniku przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę akcyjną Wnioskodawca, jako akcjonariusz Spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie - po przekształceniu – jako akcjonariusz Spółki akcyjnej nie otrzyma żadnego trwałego przysporzenia majątkowego (majątek Spółki komandytowo-akcyjnej pozostanie majątkiem Spółki akcyjnej). Zatem nie będzie podstawy do uznania, że Wnioskodawca z tytułu przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę akcyjną otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu. Opisane przekształcenie należy wówczas traktować wyłącznie jako działanie techniczne, niepowodujące zmian w majątku Spółki akcyjnej po przekształceniu. Działanie skutkować będzie wyłącznie zmianą formy prawnej spółki. Przy założeniu oczywiście, że nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcyjnej. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

2016
5
lut

Istota:

Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę akcyjną po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jedynym skutkiem przekształcenia dla Wnioskodawcy jako akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej będzie zmiana statusu akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej na akcjonariusza Spółki akcyjnej. Nie będzie to jednak skutkowało uzyskaniem przez Wnioskodawcę jakichkolwiek rzeczywistych i definitywnych korzyści majątkowych. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w wyniku przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę akcyjną Wnioskodawca, jako akcjonariusz Spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie - po przekształceniu – jako akcjonariusz Spółki akcyjnej nie otrzyma żadnego trwałego przysporzenia majątkowego (majątek Spółki komandytowo-akcyjnej pozostanie majątkiem Spółki akcyjnej). Zatem nie będzie podstawy do uznania, że Wnioskodawca z tytułu przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę akcyjną otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu. Opisane przekształcenie należy wówczas traktować wyłącznie jako działanie techniczne, niepowodujące zmian w majątku Spółki akcyjnej po przekształceniu. Działanie skutkować będzie wyłącznie zmianą formy prawnej spółki. Przy założeniu oczywiście, że nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcyjnej. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

2015
10
gru

Istota:

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę akcyjną.

Fragment:

(...) Spółki akcyjnej. W przypadku, gdy wskazane porównanie będzie prowadziło do wniosku, że w związku z przekształceniem nastąpiło zwiększenie podstawy opodatkowania PCC (tzn. kapitał Spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia będzie wyższy niż kapitał zakładowy SKA), zdaniem Wnioskodawcy, planowane przekształcenie SKA w Spółkę akcyjną będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PCC. Mając na uwadze powyższe założenie, przy przekształceniu SKA w Spółkę akcyjną podstawą opodatkowana powinna być wartość kapitału zakładowego Spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia. Niemniej z uwagi na zwolnienie wskazane w art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC, podstawa opodatkowania będzie obejmowała jedynie tę część kapitału zakładowego Spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształceniu, która nie była uprzednio opodatkowana PCC. Jednocześnie zaistnieje możliwość zastosowania odliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy o PCC. Z kolei w przypadku utworzenia kapitału zakładowego Spółki akcyjnej po przekształceniu wyłącznie z kapitałów własnych SKA, które były uprzednio opodatkowane PCC, przekształcenie opisane w zdarzeniu przyszłym nie będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PCC.