IPTPB3/423-334/14-4/GG | Interpretacja indywidualna

Czy dochód ze zbycia lokali mieszkalnych zaadaptowanych z pralni i suszarni w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPTPB3/423-334/14-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. adaptacja
 2. mieszkania
 3. pralnia chemiczna
 4. spółdzielnie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu ze zbycia lokali mieszkalnych zaadaptowanych z pralni i suszarni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 27 listopada 2014 r., nr IPTPP1/443-697/14-2/RG IPTPB3/423-334/14-2/GG (doręczonym w dniu 2 grudnia 2014 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane dnia 8 grudnia 2014 r.). W dniu 8 grudnia 2014 r. wniesiono brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Spółdzielnia wybudowała i zasiedliła budynek mieszkalny - budynki wysokie - w 1978 r. Obecnie pomieszczenia wspólne budynku suszarni i pralni, znajdujące się na ostatnim piętrze zaadaptowano na lokale mieszkalne. Koszty ponoszone na adaptację zostały sfinansowane z własnych środków w wysokości brutto, bez odliczania podatku od towarów i usług. Następnie Spółdzielnia ogłosiła przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali wg wyceny rzeczoznawcy i dochód osiągnięty ze zbycia prawa przeznaczyła na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
 2. Spółdzielnia wybudowała budynek i oddała do eksploatacji w czerwcu 2002 r. Spółdzielnia ponosiła koszty w wysokości brutto, nie odliczając podatku od towarów i usług. Z członkami chętnymi na lokal podpisała umowę o ekspektatywę przed czerwcem 2002 r.

Członkowie wnieśli 30% wartości mieszkania, jako wkład budowlany, natomiast 70% Spółdzielnia sfinansowała z własnych środków, spłatę rozłożyła członkom na raty na 40 lat. Wyliczone raty członkowie wnosili na rachunek wkładów, odsetki na konto odsetek. Spłata rat przeszła na lata następne, w których od 1 maja 2004 r. obowiązywał podatek od towarów i usług. Wpłaty dokonywane przez członków Spółdzielnia zakwalifikowała, jako niepodlegające podatkowi od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ustanowienie prawa odrębnej własności oraz zasiedlenie lokali w wyniku adaptacji pomieszczeń wspólnych suszarni i pralni w budynku wybudowanym w 1978 r. nastąpiło w 2012 r.

Budynek oddano do użytku w 1978 r. i w tym roku nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie. Lokale mieszkalne zostały oddane pierwszym lokatorom w 1978 r. na podstawie lokatorskiego prawa do lokalu, pomieszczenia pralni i suszarni służyły wszystkim lokatorom w momencie oddania do użytku budynku w 1978 r. do czasu adaptacji.

Lokale mieszkalne zostały zasiedlone w momencie oddania do użytku w 1978 r. natomiast pomieszczenia po suszarni i pralni po adaptacji w 2012 r. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie oddania budynku po wbudowaniu jak wyżej zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasiedlenie lokali w budynku wybudowanym i oddanym do eksploatacji w czerwcu 2002 r. nastąpiło przed 1 maja 2004 r.

Dochód ze sprzedaży mieszkań zaadaptowanych z suszarni i pralni w budynku wybudowanym w 1978 r. Spółdzielnia uzyskała w 2012 r. Dochód osiągnięty ze sprzedaży Spółdzielnia w całości przeznaczyła na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Na koszty utrzymania nieruchomości składają się: koszty eksploatacji (woda, energia, wywóz nieczystości), koszty robót budowlanych i konserwacyjnych, napraw i remontów bieżących wraz z kosztami odpowiednich dokumentacji, kosztami administrowania, podatkami i opłatami, kosztami utrzymania infrastruktury technicznej położonej w obrębie nieruchomości, zieleni, urządzeniami małej architektury, sprzątaniem, odśnieżaniem itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy do kwoty z przetargu na ustanowienie odrębnej wartości należało doliczyć podatek od towarów i usług, czy zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy dochód ze zbycia lokali mieszkalnych zaadaptowanych z pralni i suszarni w całości korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy wpłaty dokonywane przez członków na wkład budowlany powinny być objęte podatkiem od towarów i usług, czy nie podlegają pod ustawę o podatku od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze zbycia prawa odrębnej własności do lokali powstałych w wyniku adaptacji strychów, jako pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, o ile zostanie przeznaczony na ich utrzymanie.

W piśmie z dnia 5 grudnia 2014 r., stanowiącym odpowiedź na wezwanie tutejszego Organu, Spółdzielnia uzupełniła własne stanowisko w zakresie pytania nr 2 i przedstawiła je następująco:

Zdaniem Spółdzielni dochód uzyskany ze sprzedaży korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. l pkt 44, ponieważ dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych został przeznaczony w całości na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443, z późn. zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Przedmiotem działalności Spółdzielni może być:

 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin. Jak wynika z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści ww. przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia wybudowała i zasiedliła budynek mieszkalny - budynki wysokie - w 1978 r. Obecnie pomieszczenia wspólne budynku suszarni i pralni, znajdujące się na ostatnim piętrze zaadaptowano na lokale mieszkalne. Koszty ponoszone na adaptację zostały sfinansowane z własnych środków w wysokości brutto, bez odliczania podatku od towarów i usług. Następnie Spółdzielnia ogłosiła przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali wg wyceny rzeczoznawcy i dochód osiągnięty ze zbycia prawa przeznaczyła na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym należy uznać, że dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaadaptowanych z pralni i suszarni jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeżeli więc został przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.