IPPP2/4512-1053/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową i konserwację sieci, zaliczane przez Spółdzielnię do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
IPPP2/4512-1053/15-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. spółdzielnie
 2. stawka
 3. telewizja
 4. zwolnienia podatkowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową i konserwację sieci, zaliczane przez Spółdzielnię do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową i konserwację sieci, zaliczane przez Spółdzielnię do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „M.” prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

W 2000 roku w wyniku zmiany operatora telewizji kablowej na A. nastąpiła zmiana cenowa abonamentu i nowe umowy zostały przesłane do mieszkańców Spółdzielni w języku angielskim. Skargi mieszkańców Spółdzielni były głównym powodem decyzji władz statutowych o uruchomieniu własnej telewizji kablowej dla zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy mediów. W 2000 roku Spółdzielnia uzyskała zezwolenie na okres 1 roku, a następnie zezwolenie na okres 10-letni na eksploatację sieci kablowej przeznaczonej do rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych.

W następnych okresach takie zezwolenia nie były już wymagane. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych pod numerem...

Telewizja kablowa jest niekodowana, dostępna w jednym pełnym pakiecie zawierającym programy telewizyjne i radiofoniczne rozpowszechniane w sposób rozsiewczy naziemny.

Dostęp do odbioru mediów w postaci telewizji kablowej oferowany jest przez Spółdzielnię dla przyszłych właścicieli na etapie budowy nowych lokali w umowie o budowę. Każdy ma możliwość rezygnacji z dostępu do telewizji w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia. Podłączanie i wyłączanie tej usługi odbywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji w tym zakresie przez właścicieli lokali w biurze Spółdzielni.

Wedle stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej „M.” wyrażanego w oparciu o treść art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach. Jak wynika z ww. przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku tym chodzi o pokrycie wydatków za czynności, które na rzecz ww. osób realizuje spółdzielnia, pobierając w związku z tym - na podstawie statutu Spółdzielni opłaty pokrywające jedynie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem telewizji kablowej.

Należy bowiem wskazać, że opłaty z tytułu dostarczenia telewizji mieszczą się w katalogu opłat wymienionym w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca twierdzi, że w sytuacji gdy opłaty za telewizję kablową i konserwację sieci pobierane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „M.” zaliczają się do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to pobierane od członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, natomiast opłaty inkasowane od właścicieli lokali użytkowych i odbiorców obcych opodatkowane są podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko spółdzielni znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach podatkowych:

 1. Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2008 roku nr ILPP/443-896/08-4/KG;
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lutego 2013 roku nr IBPP2/443-1078/12/KO.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową i konserwację sieci, zaliczane przez spółdzielnie do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółdzielni, biorąc pod uwagę przepis art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku VAT czynności wykonywane na rzecz członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wynika z ww. przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku tym chodzi o pokrycie wydatków za czynności, które na rzecz ww. osób realizuje spółdzielnia, pobierając w związku z tym - na podstawie statutu Spółdzielni - opłaty za telewizję kablową i konserwację sieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Podkreślenia jednak wymaga, że aby dana czynność – stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu ustawy – podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonywana przez podatnika (działającego w takim charakterze).

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy, zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222).

Powołany powyżej przepis art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że:

 • członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 1);
 • członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu (ust. 2);
 • właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 (ust. 4);
 • członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią (ust. 5).

Opłatami pobieranymi zgodnie z ww. przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są:

 1. w przypadku członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • fundusz remontowy,
 2. w przypadku członków spółdzielni będących właścicielami lokali, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  • fundusz remontowy,
 3. w przypadku właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, opłaty za:
  • eksploatację i utrzymanie ich lokali (m. in. woda, energia elektryczna, energia cieplna, odbiór ścieków, oczyszczania),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych (m. in. zarządzanie, media, windy, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja urządzeń technicznych położonych w obrębie nieruchomości),
  • eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu,
  • fundusz remontowy,
  • inne koszty zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 oraz z 2015 r. poz. 201).

Zatem, z powyższych przepisów jasno wynika, że ze zwolnienia od podatku VAT mogą korzystać czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni lub osób niebędących członkami spółdzielni, za które to spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale tylko w stosunku do lokali mieszkalnych.

W tym miejscu warto nadmienić, że wprowadzenie przez ustawodawcę ww. zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, podyktowane zostało po pierwsze specyfiką podmiotów jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe, a po drugie charakterem i celem usług (zaspokajanie potrzeb lokalowych) jakie spółdzielnie świadczą na rzecz podmiotów korzystających z ich zasobów lokalowych.

Z opisu sprawy przedstawionej we wniosku wynika, że Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. W 2000 r. Spółdzielnia uruchomiła własną telewizję kablową i uzyskała stosowne zgody na eksploatację sieci kablowej przeznaczonej do rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych pod numerem...

Telewizja kablowa jest niekodowana, dostępna w jednym pełnym pakiecie zawierającym programy telewizyjne i radiofoniczne rozpowszechniane w sposób rozsiewczy naziemny.

Dostęp do odbioru mediów w postaci telewizji kablowej oferowany jest przez Spółdzielnię dla przyszłych właścicieli na etapie budowy nowych lokali w umowie o budowę. Każdy ma możliwość rezygnacji z dostępu do telewizji w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia. Podłączanie i wyłączanie tej usługi odbywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji w tym zakresie przez właścicieli lokali w biurze Spółdzielni.

Spółdzielnia wskazała, że opłaty z tytułu dostarczenia telewizji mieszczą się w katalogu opłat wymienionym w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ww. przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, regulują pokrycie wydatków za czynności, które na rzecz ww. osób realizuje Spółdzielnia, pobierając w związku z tym - na podstawie statutu Spółdzielni opłaty pokrywające jedynie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem telewizji kablowej.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy opłaty pobierane za telewizję kablową i konserwację sieci od członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni korzystają ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że skoro pobierane opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania telewizji kablowej są częścią składową opłat za używanie lokali mieszkalnych i wynikają one z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – to opłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.