ILPB2/415-718/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłaty członkom spółdzielni odszkodowania z tytułu wywłaszczenia części działki.
ILPB2/415-718/14-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. spółdzielnie
  3. wywłaszczenie
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 26 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty członkom spółdzielni odszkodowania z tytułu wywłaszczenia części działki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty członkom spółdzielni odszkodowania z tytułu wywłaszczenia części działki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest współwłaścicielem nieruchomości jednobudynkowej, w której znajduje się 70 lokali mieszkalnych. W nieruchomości tej 32 lokale należą do osób fizycznych, które przekształciły posiadane wcześniej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność lokalu. Własność spółdzielni stanowi pozostałe 38 lokali, które członkowie spółdzielni używają na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W dniu 27 września 2013 r. stała się prawomocna decyzja starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w wyniku której właściciele ww. nieruchomości zostali pozbawieni wieczystego użytkowania części działki gruntu, na której znajdowała ww. nieruchomość - wieczyste użytkowanie przeszło na własność gminy. Na podstawie osobnych decyzji wydanych przez starostę w styczniu 2014 r., wszyscy współwłaściciele ww. nieruchomości tzn. 32 osoby fizyczne oraz spółdzielnia otrzymali od gminy odszkodowanie, które zostało wypłacone w lutym 2014 r. stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zarząd spółdzielni podjął w dniu 26 lutego 2014 r. decyzje aby odszkodowanie, które spółdzielnia otrzymała od gminy przekazać 38 osobom, które w momencie wywłaszczenia używały lokale mieszkalne w ww. nieruchomości na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy 38 członków spółdzielni, którym na podstawie decyzji Zarządu zostało wypłacone otrzymane przez spółdzielnie od gminy odszkodowanie, uzyskało w 2014 r. przychód z innych źródeł i w związku z tym czy powinni otrzymać od spółdzielni PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami bez względu na to jaki podmiot wypłaca odszkodowanie. W związku z tym nie ma znaczenia, że członkowie spółdzielni otrzymali odszkodowanie na podstawie decyzji Zarządu spółdzielni a nie bezpośrednio od gminy. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że członkowie spółdzielni z tytułu otrzymanego odszkodowania nie uzyskali przychodu, który podlega opodatkowaniu i spółdzielnia nie musi im wystawiać PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Z treści powyższego wynika, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do wskazanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z treści wniosku wynika, że spółdzielnia otrzymała od gminy odszkodowanie, które zostało wypłacone w lutym 2014 r. stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarząd spółdzielni podjął w dniu 26 lutego 2014 r. decyzje aby odszkodowanie, które spółdzielnia otrzymała od gminy przekazać 38 osobom, które w momencie wywłaszczenia używały lokale mieszkalne w ww. nieruchomości na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

Stosownie do art. 77 § 1 tejże ustawy, część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy Prawo spółdzielcze).

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222), pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Z kolei, z treści ust. 2 tego artykułu wynika, że pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Cytowany wyżej art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, reguluje kwestię przeznaczenia pożytków i dochodów mających swoje źródło w:

  1. nieruchomości wspólnej,
  2. działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Z powyższego wynika, że w sytuacji gdy pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej są wyższe niż koszty utrzymania i eksploatacji tej nieruchomości, to nadwyżka przychodów podlega podziałowi wyłącznie między właścicieli lokali w danej nieruchomości. Każdy właściciel lokalu w tej nieruchomości, bez względu na to, czy jest, czy nie jest członkiem spółdzielni, ma prawo otrzymać taką część wspomnianej nadwyżki, w jakiej części jest właścicielem nieruchomości wspólnej. Nadwyżka przychodów i pożytków z nieruchomości wspólnej nad kosztami eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości może być właścicielom lokali wypłacona w gotówce.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółdzielnia (Wnioskodawca) otrzymała od gminy odszkodowanie.

Zarząd spółdzielni podjął decyzje aby odszkodowanie, które spółdzielnia otrzymała od gminy przekazać 38 osobom, które w momencie wywłaszczenia używały lokale mieszkalne w ww. nieruchomości na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zatem z powyższego wynika, że to Spółdzielnia uzyskała przychód z tytułu odszkodowania. Tym samym należy stwierdzić, że przychód z tytułu odszkodowania uzyskała nie osoba fizyczna, ale osoba prawna. Spółdzielnia jest bowiem samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W konsekwencji wskazany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem dotyczy on możliwości zwolnienia z podatku dochodowego odszkodowania otrzymanego przez właściciela nieruchomości. Jak wynika z opisu stanu faktycznego ww. członkowie Spółdzielni, którym Spółdzielnia wypłaciła kwoty pozyskane z odszkodowania, nie są właścicielami wywłaszczonej części nieruchomości; właścicielem tym jest Spółdzielnia.

W związku z powyższym osoby fizyczne – ww. członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskują przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia ww. członkom Spółdzielni informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.