IBPP2/443-1114/14/WN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych
IBPP2/443-1114/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. spółdzielnie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 października 2014r. (data wpływu do tut. organu 6 listopada 2014r.), uzupełnionym pismem z 10 lutego 2015r. (data wpływu 12 lutego 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 10 lutego 2015r. (data wpływu 12 lutego 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1114/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółdzielnia) będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT i zwolnione. Spółdzielnia zawarła z wykonawcą umowę na "remont nawierzchni w zespole garażowym dwupoziomowym (...) wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych i wykonaniem odwodnienia". Przedmiotowy obiekt-zespół garażowy położony jest na działkach w użytkowaniu wieczystym (całą nieruchomością zarządza spółdzielnia) i służy wyłącznie działalności opodatkowanej, gdyż część znajdujących się na nieruchomości garaży jest oddana w użytkowanie na podstawie umów najmu, pozostała część na podstawie przysługującego właścicielom prawa odrębnej własności do lokalu (spółdzielnia nalicza należny VAT 23%, zarówno od opłat za najem jak i od opłat za eksploatację i utrzymanie lokali z prawem odrębnej własności). Należy wspomnieć, że obiekt od strony północnej graniczy z posesją prywatnych domków jednorodzinnych nie zaliczanych do zasobów spółdzielni, których właściciele wnoszą odpłatność za korzystanie z tych dróg zlokalizowanych w przyziemiu obiektu, które są równocześnie drogami dojazdowymi do ich posesji, od opłat za korzystanie z tych dróg spółdzielnia nalicza należny VAT 23%. Nie było potrzeby zagradzania w sposób szczególny drogi dojazdowej do obiektu, bo ze względu na jego położenie korzystają z niej wyłącznie użytkownicy garaży i właściciele domków jednorodzinnych.

Zakres robót remontowych i modernizacyjnych objętych umową został podzielony na 3 części, z których:

 • pierwsza część robót ze względu na zakres rzeczowy została zakwalifikowana do robót remontowych i obejmowała wykonanie odwodnienia, ciągów komunikacyjnych pierwszego piętra oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej do obiektu garażowego, w tym m.in. rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie posadzek cementowych i krawężników betonowych wraz z wywozem gruzu, odwodnienie korpusu drogowego, wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi i kolektory, wykonanie studzienek ściekowych betonowych i kanałów z rur PVC, wykonanie zewnętrznych rynien dachowych, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników tzw. rampy zjazdowej oraz wjazdu do garaży i wykonanie drogi wyjazdowej z garaży - ten zakres prac wykazuje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną, zatem spółdzielni przysługuje prawo do bezpośredniego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach przedłożonych przez wykonawcę;
 • druga część robót została zakwalifikowana do robót ulepszających środek trwały Spółdzielni – drogę. Prace dotyczyły ciągów komunikacyjnych w poziomie gruntu oraz drogi północnej prowadzącej do remontowanego obiektu i do prywatnych posesji nie zaliczanych do zasobów spółdzielni od właścicieli których spółdzielnia pobiera odpłatności za korzystanie z drogi dojazdowej i nalicza od tej usługi należny VAT 23%. W ramach tych prac dokonano m.in. rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na parterze obiektu i drogi manewrowej dojazdowej do obiektu od strony północnej wraz z wywozem gruzu oraz wykonano koryto na całej szerokości jezdni i chodników, bez rampy zjazdowej, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej między garażami na parterze i jezdni manewrowej północnej wraz z odwodnieniem - spółdzielnia uważa, że ze względu na ich bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną powinno być prawo bezpośredniego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach przedłożonych przez wykonawcę;
 • trzecia część robót została zakwalifikowana do robót remontowych i obejmowała naprawę podciągów żelbetonowych i spodów płyt stropowych, remont tynków zewnętrznych wraz z malowaniem i wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych przyziemia, w tym min. remont płyt kanałowych i balustrad, w tym czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, malowanie elewacji, remont belek podciągowych i płyt kanałowych, zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją, wypełnianie ubytków, wykonanie powłok ochronnych - ten zakres prac wykazuje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną, zatem spółdzielni przysługuje prawo do bezpośredniego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach przedłożonych przez wykonawcę.

Dodatkowo z pisma będącego uzupełnieniem wniosku wynika, że sprzedaż opodatkowana w Spółdzielni obejmuje głownie:

 1. najem lokali użytkowych, w tym garaży i dzierżawę terenów,
 2. opłaty tyt. eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych (w tym garaży) ze spółdzielczym własnościowym prawem oraz z prawem odrębnej własności, które spółdzielnia pobiera za czynności wykonywane na rzecz osób którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych, oraz od osób będących właścicielami lokali użytkowych,
 3. usługi remontowo-budowlane,
 4. wynajem sprzętu budowlanego,
 5. usługi reklamy,
 6. usługi świadczone przez kluby osiedlowe tj. m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, aerobik.

Sprzedaż zwolniona obejmuje głównie:

 1. opłaty tyt. eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych, które spółdzielnia pobiera zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych za czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych i na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, nie będących członkami spółdzielni,
 2. dostawę budynków, budowli lub ich części przy spełnieniu warunków o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a.

Przedmiotowa nieruchomość garażowa wraz z ciągami komunikacyjnymi nie jest zagrodzona i stanowi obiekt ogólnodostępny - jednak dotychczas nie było potrzeby korzystania z niej przez inne osoby (podmioty) niż użytkownicy garaży i właściciele domków korzystający odpłatnie z drogi dojazdowej. Ze względu na niewielką przestrzeń do poruszania się wokół budynku - zespołu garażowego i położenie w znacznej odległości od budynków mieszkalnych stanowiących zasoby Spółdzielni, nie korzystają z tego obiektu inne osoby korzystające z lokali mieszkalnych w Spółdzielni (tj. członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, właściciele lokali mieszkalnych). Jednocześnie należy wspomnieć, że część użytkowników garaży posiada również tytuł prawny (spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo bądź prawo odrębnej własności) do lokalu mieszkalnego - jednak zawsze opłata za użytkowanie garażu jest naliczana niezależnie od opłat za lokal mieszkalny.

Dodatkowo należy wspomnieć, że niniejszy remont obiektu wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych jest sfinansowany z funduszu remontowego mienia do wspólnego korzystania z przeznaczeniem na remonty dróg, chodników, parkingów, który to fundusz jest tworzony z opłat za lokale mieszkalne i użytkowe (pobieranych zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz art. 4 ust. 1, 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Zakupy związane z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i niekorzystającej ze zwolnienia - ze względu na fakt, że z nieruchomości garażowej wraz z drogą dojazdową korzystają wyłącznie najemcy garaży i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do garażu oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności garaży a także właściciele prywatnych domków korzystający z drogi dojazdowej - od wszystkich wymienionych użytkowników spółdzielnia pobiera opłaty opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT 23%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielni przysługuje prawo do bezpośredniego odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych (w tym drogi dojazdowej do tej nieruchomości)...

Stanowisko Wnioskodawcy. (ostatecznie przyjęte z pisma będącego uzupełnieniem wniosku):

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielni przysługuje prawo do bezpośredniego odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych (w tym drogi dojazdowej do tej nieruchomości), gdyż zakupy służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i niekorzystającej ze zwolnienia - z nieruchomości garażowej wraz z drogą dojazdową korzystają wyłącznie najemcy garaży i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do garaży oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności garaży a także właściciele prywatnych domków i opłaty za korzystanie z obiektu i drogi dojazdowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy.

I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści wniosku wynika, że Spółdzielnia zawarła z wykonawcą umowę na remont nawierzchni w zespole garażowym dwupoziomowym wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych i wykonaniem odwodnienia. Przedmiotowy obiekt - zespół garażowy położony jest na działkach w użytkowaniu wieczystym (całą nieruchomością zarządza spółdzielnia) i służy wyłącznie działalności opodatkowanej, gdyż część znajdujących się na nieruchomości garaży jest oddana w użytkowanie na podstawie umów najmu, pozostała część na podstawie przysługującego właścicielom prawa odrębnej własności do lokalu (spółdzielnia nalicza należny VAT 23%, zarówno od opłat za najem jak i od opłat za eksploatację i utrzymanie lokali z prawem odrębnej własności).

Obiekt od strony północnej graniczy z posesją prywatnych domków jednorodzinnych nie zaliczanych do zasobów spółdzielni, których właściciele wnoszą odpłatność za korzystanie z tych dróg zlokalizowanych w przyziemiu obiektu, które są równocześnie drogami dojazdowymi do ich posesji, od opłat za korzystanie z tych dróg spółdzielnia nalicza należny VAT 23%. Zakres robót remontowych i modernizacyjnych objętych umową został podzielony na 3 części, z których:

 • pierwsza część robót ze względu na zakres rzeczowy została zakwalifikowana do robót remontowych i obejmowała wykonanie odwodnienia, ciągów komunikacyjnych pierwszego piętra oraz rampy wjazdowej i wyjazdowej do obiektu garażowego, w tym min rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie posadzek cementowych i krawężników betonowych wraz z wywozem gruzu, odwodnienie korpusu drogowego, wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi i kolektory, wykonanie studzienek ściekowych betonowych i kanałów z rur PVC, wykonanie zewnętrznych rynien dachowych, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników tzw. rampy zjazdowej oraz wjazdu do garaży i wykonanie drogi wyjazdowej z garaży - ten zakres prac wykazuje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną.
 • druga część robót została zakwalifikowana do robót ulepszających środek trwały Spółdzielni – drogę. Prace dotyczyły ciągów komunikacyjnych w poziomie gruntu oraz drogi północnej prowadzącej do remontowanego obiektu i do prywatnych posesji nie zaliczanych do zasobów spółdzielni od właścicieli których spółdzielnia pobiera odpłatności za korzystanie z drogi dojazdowej i nalicza od tej usługi należny VAT 23%. W ramach tych prac dokonano m.in. rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na parterze obiektu i drogi manewrowej dojazdowej do obiektu od strony północnej wraz z wywozem gruzu oraz wykonano koryto na całej szerokości jezdni i chodników, bez rampy zjazdowej, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej między garażami na parterze i jezdni manewrowej północnej wraz z odwodnieniem - Spółdzielnia wskazuje na bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną.
 • trzecia część robót została zakwalifikowana do robót remontowych i obejmowała naprawę podciągów żelbetonowych i spodów płyt stropowych, remont tynków zewnętrznych wraz z malowaniem i wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych przyziemia, w tym min. remont płyt kanałowych i balustrad, w tym czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, malowanie elewacji, remont belek podciągowych i płyt kanałowych, zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją, wypełnianie ubytków, wykonanie powłok ochronnych - ten zakres prac wykazuje bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną.

Zakupy związane z remontem nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych służą wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i niekorzystającej ze zwolnienia - ze względu na fakt, że z nieruchomości garażowej wraz z drogą dojazdową korzystają wyłącznie najemcy garaży i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do garażu oraz osoby posiadające prawo odrębnej własności garaży a także właściciele prywatnych domków korzystający z drogi dojazdowej - od wszystkich wymienionych użytkowników spółdzielnia pobiera opłaty opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT 23%).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający Wnioskodawcę do odliczenia podatku VAT, skoro jak wskazał Wnioskodawca wydatki poniesione na remont nieruchomości garażowej wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych, są związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (usługi najmu, eksploatacji i utrzymania lokali użytkowych Spółdzielnia opodatkowuje stawką 23%, oraz do opłat za korzystanie z dróg również dolicza VAT w wysokości 23%), a przesłanki ograniczające prawo do odliczanie w przedmiotowej sprawie nie zaistnieją.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na remont nawierzchni w zespole garażowym dwupoziomowym wraz z modernizacją ciągów komunikacyjnych i wykonaniem odwodnienia - zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Zatem ochrona prawna zastosowania się do interpretacji indywidualnej wynikająca z przepisów art. 14k-14m ustawy Ordynacja podatkowa będzie miała zastosowanie tylko gdy opis stanu faktycznego będzie zgodny z rzeczywistością.

Oceny zgodności opisu sprawy przedstawionej w interpretacji z rzeczywistością dokonać może tylko uprawniony do tego organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej podczas prowadzenia postępowania kontrolnego lub podatkowego. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym w interpretacji a rzeczywistością podatnik nie może powoływać się na interpretację indywidualną i korzystać z ochrony prawnej przewidzianej w ww. przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1114/14/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.