IBPP1/4512-559/16-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sukcesja Numeru Identyfikacji Podatkowej spółdzielni

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 czerwca 2016 r. (data wpływu do BKIP w Toruniu 20 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 19 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie ustalenia czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy jest następcą prawnym przekształconej spółdzielni oraz czy spółce przekształconej nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2016 r. do BKIP w Toruniu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów m.in. Ordynacji podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie ustalenia czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy jest następcą prawnym przekształconej spółdzielni oraz czy spółce przekształconej nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP.

Przedmiotowy wniosek w części dotyczącej przepisów ustawy o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników oraz Ordynacji podatkowej został przekazany tut. organowi (wpływ do tut. Biura 19 lipca 2016 r.) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu za pismem znak: (...) z 13 lipca 2016 r., celem załatwienia zgodnie z właściwością.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 września 2016 r. (data wpływu 22 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 września 2016 r. znak: IBPP1/4512-559/16-1/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskująca o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej spółdzielnia pracy zgodnie z art. 203e - 203x ustawy prawo spółdzielcze zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni prący w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku planowanym przekształceniem zrodziły się po stronie spółdzielni wątpliwości natury podatkowej w jej indywidualnej sprawie, przedstawione w niniejszym wniosku w formie zadanego pytania i przedstawionego stanowiska.

W uzupełnieniu wniosku z 19 września 2016 r. Wnioskodawca podał, że (...) Spółdzielnia Pracy realizuje na podstawie zapisów ustawy prawo spółdzielcze proces przekształcenia w spółkę (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka powstająca z przekształcenia spółdzielni pracy będzie funkcjonowała pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedziba będzie dokładnie taka sama jak siedziba przekształcanej spółdzielni, a więc przy ul. (...).

Proces przekształcenia na dzień składania niniejszego pisma jest na etapie przed utworzeniem spółki z o.o., a więc:

 • został sporządzony plan przekształcenia podmiotu,
 • plan przekształcenia został zbadany przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd,
 • podjęto uchwałę o przekształceniu (03.09.2016 r.),
 • wszyscy członkowie spółdzielni złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej,
 • zawarto umowę spółki (akt notarialny 16.09.2016 r., repertorium A numer ...),
 • w umowie spółki powołano członków organów spółki przekształconej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania (pytania ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 19 września 2016 r.):
 1. Czy spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstająca z przekształcenia (...) Spółdzielnia Pracy jest zgodnie z art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa następcą prawnym przekształcanej spółdzielni?
 2. Czy spółce (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstającej z przekształcenia (...) Spółdzielnia Pracy nadany zostanie nowy numer NIP zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 19 września 2016 r.):

Spółka (...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstająca z przekształcenia (...) Spółdzielnia Pracy jest zgodnie z art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa następcą prawnym przekształcanej spółdzielni.

Spółce (...)spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstającej z przekształcenia (...) Spółdzielnia Pracy nadany zostanie nowy numer NIP zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ze względu na powiązanie tematyki poruszonej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie zawarte w pytaniu nr 1 i 2 w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 203f ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.), zwanej dalej Prawo spółdzielcze, spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Powyższy przepis zawarty jest w dziale VI (Przekształcenia spółdzielni pracy) ww. ustawy, który został dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, ze zm.) z dniem 1 lipca 2011 r.

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), spółką handlową jest m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Natomiast, w świetle art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Jednak w myśl art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Z powyższego wynika, że następstwo podatkowe związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określonymi jako: przekształcenie, połączenie, podział osób prawnych. Należy zaznaczyć, że następstwo podatkowe stanowi odstępstwo od reguły powiązania praw i obowiązków podatkowych z bytem prawnym wyłącznie podatnika, jest więc nietypową instytucją w prawie podatkowym. Z tychże względów wszelkie tego rodzaju sytuacje, nawet dostatecznie uzasadnione ekonomicznie, muszą mieć wystarczającą podstawę prawną aby można było wobec nich zastosować instytucję sukcesji podatkowej.

Zauważyć należy, że wskazane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulując kwestię następstwa prawnego na gruncie przepisów prawa podatkowego, stanowią normy lex generali. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego przewidziane zostały inne, bardziej szczegółowe przepisy regulujące ww. kwestię (lex specjalis), to tym samym mają one pierwszeństwo przed normami bardziej ogólnymi (w tym przypadku przed przepisami Ordynacji podatkowej), co wynika z zasady lex specjalis derogat legi generali.

Powyższe oznacza, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych oraz ustalić, jakie przepisy w konkretnej sytuacji mogą znaleźć zastosowanie. „Odrębne ustawy”, o których mówi powyższy przepis, to każdy akt prawny rangi ustawowej, zarówno z zakresu prawa podatkowego, jak i pozapodatkowy.

W myśl natomiast art. 203g Prawo spółdzielcze, przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię.

Zgodnie z art. 203h § 1 tej ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni.

Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przysługiwały spółdzielni przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowią inaczej (203h § 2 cyt. ustawy).

Stosownie do treści art. 203h § 3 Prawo spółdzielcze, członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Z kolei na mocy art. 203h § 5 ww. ustawy, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Należy wskazać, że istotą przekształcenia jest zmiana formy prawnej, w której funkcjonuje dany podmiot. Podmiot przekształcany nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, gdyż prowadzona przez niego działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku, będzie kontynuowana w innej formie prawnej. Skutkiem przekształcenia jest wstąpienie we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Spółdzielnią Pracy, która zamierza dokonać przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 203e-203x Prawa spółdzielczego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia Spółdzielni Pracy za następcę prawnego przekształcanej Spółdzielni w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 12 KSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo spółka akcyjna w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Natomiast zgodnie z art. 11 § 1 Prawa spółdzielczego spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zatem zarówno spółdzielnia jak i spółka z o.o. są osobami prawnymi, tak więc w przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. mamy do czynienia osobą prawną powstałą w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej.

Mając zatem na uwadze art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy stwierdzić, że z ograniczeniami wynikającymi z zastosowania art. 93e tej ustawy, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia Spółdzielni Pracy wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształconej Spółdzielni Pracy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstająca z przekształcenia Spółdzielni Pracy jest zgodnie z art. 93a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa następcą prawnym przekształcanej Spółdzielni, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się również do kwestii nadania numeru NIP spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstającej z przekształcenia Spółdzielni Pracy.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stosownie do art. 2 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

Z kolei, w oparciu o przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

 1. przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,
 2. przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Jak wynika z przepisu art. 12 ust. 1a ww. ustawy, do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że omawiane przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, stanowią przepisy lex specialis w stosunku do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jednakże wyłącznie w zakresie sukcesji nadanego podatnikowi numeru NIP.

Zatem, zgodnie z ww. przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca powstać w wyniku przekształcenia Spółdzielni Pracy nie jest sukcesorem przyznanego na rzecz Spółdzielni Pracy numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W związku z powyższym spółka ta nie będzie miała prawnej możliwości posługiwania się numerem NIP nadanym Spółdzielni Pracy. Oznacza to, że w analizowanej sytuacji powstanie nowy podmiot, na który nie przechodzi numer NIP nadany przekształcanemu podatnikowi (Spółdzielni Pracy). Właściwe w tym przypadku będzie wystąpienie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nadanie jej odrębnego numeru NIP.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstającej z przekształcenia Spółdzielnia Pracy nadany zostanie nowy numer NIP zgodnie z art. 12 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Równocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Zatem dokumenty te nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

W zakresie będącym we właściwości Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, sprawa zostanie załatwiona odrębnie przez ten organ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.