IBPB-1-3/4510-96/15/APO | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży i miejsc postojowych przez osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni, niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania oraz bez względu na członkostwo w Spółdzielni
IBPB-1-3/4510-96/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
 2. spółdzielnie
 3. zasoby mieszkaniowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 13 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży i miejsc postojowych przez osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni, niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania oraz bez względu na członkostwo w Spółdzielni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu użytkowania garaży i miejsc postojowych przez osoby zamieszkałe w zasobach Spółdzielni, niezależnie od tytułów prawnych ich użytkowania oraz bez względu na członkostwo w Spółdzielni. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 lipca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-96/15/APO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 13 sierpnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia posiada w swoich zasobach garaże oraz miejsca postojowe. Nie stanowią one pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych, lecz użytkowane są na podstawie odrębnych tytułów prawnych, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do garażu lub miejsca postojowego, prawa odrębnej własności lub umowy najmu.

Prawo do użytkowania garaży i miejsc postojowych mają:

 • mieszkańcy zasobów Spółdzielni będący jednocześnie jej członkami,
 • mieszkańcy zasobów Spółdzielni niebędący jej członkami,
 • osoby mieszkające w obcych zasobach, będący lub niebędący członkami Spółdzielni.

W 2011 r., Spółdzielnia zwróciła się do Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów, dotyczących możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego z wynajmu garaży i miejsc postojowych poszczególnym grupom osób.

W interpretacji indywidualnej Znak: IBPBI/2/423-1364/11/PC, Izba Skarbowa podzieliła stanowisko Spółdzielni w kwestii:

 • zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze świadczenia powyższej usługi mieszkańcom zasobów Spółdzielni, będącym jednocześnie jej członkami, o ile zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • braku zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze świadczenia powyższej usługi osobom niemieszkającym w zasobach Spółdzielni lub wykorzystującym garaż bądź miejsce postojowe w działalności gospodarczej.

Powyższa interpretacja zawiera również stwierdzenie negujące stanowisko Spółdzielni: wszelkie usługi na rzecz podmiotów niebędących członkami spółdzielni, pozostają bez związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, nie stanowią zatem gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia opodatkowuje dochody z wynajmu garaży i miejsc postojowych zgodnie z zasadami wyspecyfikowanymi w otrzymanej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pojawiają się jednak liczne interpretacje wskazujące, że dochód powstały w wyniku najmu garaży lub miejsc postojowych, gdzie korzystającym jest mieszkaniec zasobów spółdzielni, zaspokajający w ten sposób swoje potrzeby mieszkaniowe, jest zwolniony z opodatkowania, bez względu na członkostwo w Spółdzielni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z garaży i miejsc postojowych, użytkowanych na zasadach umów najmu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz wyodrębnionej własności, bez względu na członkostwo w Spółdzielni, jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, garaże i miejsca postojowe, bez względu na tytuł prawny i członkostwo w Spółdzielni ich użytkowników, mieszczą się w pojęciu „zasoby mieszkaniowe”, o ile wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, tj. do zaspokajania szeroko pojętych potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących zasoby Spółdzielni. W związku z tym, dochody które generują, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem ich przeznaczenia na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Stanowisko takie podziela Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 6 lutego 2014 r. Znak: ILPB3/423-543/13-3/JG. Powyższe jest również zgodne (poprzez analogię) z interpretacjami wydanymi przez Ministra Finansów, w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży garaży na rzecz członków i innych osób - przeznaczonego na utrzymanie pozostałych zasobów mieszkaniowych (np. DD6/033/110/MNX/13/RD-63903/13, DD6/033/119a/MNX/09/PK-1294). Również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 19 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1288/14/MO nie wskazuje, jako warunek konieczny dla zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z garaży, członkostwa w Spółdzielni ich użytkowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Spółdzielni, co do zasady, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią przychód w rozumieniu updop. W myśl art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki pod warunkiem, że wykazany zostanie ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu oraz, że nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego, opodatkowaniu podlegać będą:

 • dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
 • dochody uzyskane z innej działalności, niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, dlatego też należy sięgnąć do wykładni językowej powyższych pojęć. Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Zasadne jest więc zaliczenie do zasobów mieszkaniowych:

 • budynków mieszkalnych wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 • pomieszczeń znajdujących się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związanych z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, w szczególności: budynków (pomieszczeń) administracji osiedlowej, kotłowni i hydroforni wolnostojących, osiedlowych warsztatów (zakładów) konserwacyjno-remontowych,
 • urządzeń i uzbrojenia terenów, na których znajdują się ww. budynki, w szczególności: zbiorników-dołów gnilnych, szamb, rurociągów i przewodów sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, budowli inżynieryjnych (studni itp.), budowli komunikacyjnych (np.: drogi osiedlowe, ulice, chodniki), innych budowli i urządzeń związanych z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych (np.: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
 • gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

W odniesieniu do drugiego z ww. pojęć wskazać należy, że z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się m.in. lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami usprawniającymi funkcjonowanie lokali mieszkalnych (tj. np. garaże, czy miejsca postojowe), uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że posiada w swoich zasobach garaże oraz miejsca postojowe. Nie stanowią one pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych, lecz użytkowane są na podstawie odrębnych tytułów prawnych, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do garażu lub miejsca postojowego, prawa odrębnej własności lub umowy najmu. Prawo do użytkowania garaży i miejsc postojowych przysługuje zarówno osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni, jak i poza nimi, będącym oraz niebędącym członkami Spółdzielni. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, dochodu uzyskanego z użytkowania garaży i miejsc postojowych przez osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni, bez względu na członkostwo w Spółdzielni.

Z przytoczonej powyżej definicji zasobów mieszkaniowych wynika, że kluczowe znaczenie dla zaliczenia określonego obiektu (pomieszczenia) do tychże zasobów, ma związek takiego obiektu z lokalem mieszkalnym, w szczególności, jeżeli umożliwia ono prawidłowe i normalne korzystanie z takiego lokalu. Garaże i miejsca postojowe mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku mieszkalnym lokali mieszkalnych albo wykorzystywane przez mieszkańców tego budynku.

W przypadku natomiast, gdy garaże i miejsca postojowe służą osobom trzecim, nieużytkującym lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni, tracą związek z celami mieszkaniowymi,

gdyż są wykorzystywane w działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem, przychody uzyskane z opłat za garaże i miejsca postojowe od osób posiadających w zasobach Spółdzielni lokale mieszkalne należy uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tym samym, także ponoszone koszty stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód powstały z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Natomiast garaże i miejsca postojowe – bez względu na tytuł prawny – służące osobom niebędącym mieszkańcami Spółdzielni (bez względu, czy posiadają członkostwo

w Spółdzielni) nie mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Zatem, dochody z tytułu ich użytkowania nie stanowią dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Tym samym stanowisko Spółdzielni w kontekście przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.