DD3/033/226/OBQ/13/RD | Interpretacja indywidualna

Skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej przez spółdzielnię mieszkaniową podatnikowi (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu) albo nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Powyższe zdarzenia są neutralne podatkowo, bowiem w takich przypadkach podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C.
DD3/033/226/OBQ/13/RDinterpretacja indywidualna
 1. fundusz remontowy
 2. pieniądze
 3. skutki podatkowe
 4. spółdzielnie
 5. stolarka okienna
 6. wydatek
 7. własność lokalu
 8. zwrot
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr IPPB4/415-251/11-4/LS, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 marca 2011 r., uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych wymiany stolarki okiennej albo zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wymiany stolarki okiennej albo zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej i obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. Nr IPPB4/415-251/11-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zgodnie z Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 czerwca 2010 r. dokonał w 2010 r. wymiany okien dla lokatorów, którzy posiadają spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności lokalu, ponieważ wszyscy płacą na fundusz remontowy, z którego w 100% finansowana jest wymiana stolarki okiennej. Dla osób z odrębną własnością lokalu, będących członkami i nie będących członkami, Wnioskodawca wystawił informację PIT-8C za 2010 r. Wnioskodawca dokonuje również zwrotu kosztów wymiany okien dla osób, które we własnym zakresie dokonały przedmiotowych remontów. Zwrot kosztów następuje po cenie okien wymienianych przez Wnioskodawcę i obciąża fundusz remontowy przeznaczony na ten cel. Wszystkie trzy grupy lokatorów poniosły wcześniej koszty wartości wymienionych okien wpłacając na fundusz remontowy, z którego następnie opłacona została wymiana tych okien. W przypadku osób posiadających odrębną własność lokalu, które we własnym zakresie wymieniły okna, poniosły te koszty dwukrotnie – raz opłacając wartość wymienionych okien, drugi raz opłacając fundusz remontowy przeznaczony na wymianę okien.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo wystawiając informację PIT-8C za 2010 r. dla osób posiadających odrębną własność lokalu...
 2. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C za 2011 r. za zwrot stolarki okiennej w 2011 r. dla osób posiadających odrębną własność lokalu (będących i niebędących członkami), które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu...
 3. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C za 2011 r. za zwrot stolarki okiennej w 2011 r. dla osób, które w momencie wykonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały odrębną własność lokalu (będące i niebędące członkami) i otrzymały zwrot za wymianę stolarki okiennej w 2011...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszyscy lokatorzy zobowiązani byli i są bez względu na prawną formę posiadanego lokalu (spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i odrębna własność) do opłacania funduszu remontowego przeznaczonego na wymianę stolarki okiennej. Ze środków zgromadzonego funduszu remontowego Wnioskodawca sukcesywnie wymieniał i nadal wymienia stolarkę okienną albo zwraca pieniądze w sytuacji kiedy za jego zgodą lokator sam we własnym zakresie dokonał tej wymiany. W każdym z tych przypadków źródłem finansowania wymiany okien są wpłaty lokatorów na fundusz remontowy. Zdaniem Wnioskodawcy w żadnym z wyżej wymienionych stanów faktycznych, po stronie lokatorów nie powstaje przysporzenie majątkowe, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przepis ten nie zawiera tego rodzaju przychodu i brak jest podstaw do interpretacji na niekorzyść podatnika. Coraz więcej osób wykupuje mieszkania i uzyskuje odrębną własność lokali nawet rezygnując z członkostwa w spółdzielni muszą oni jednak wpłacać na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, co potwierdza orzecznictwo sądowe (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 19.01.2010 r. syn. akt I SA/Ke 528/09) z którego wynika, że obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni jak i osób niebędących członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także odrębna własność. Zdaniem Wnioskodawcy wystawianie przez Wnioskodawcę PIT-8C jest nieuzasadnione, ponieważ ww. osoby nie uzyskują przychodu, a odbierają nagromadzone przez siebie środki finansowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały odrębną własność lokali – za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią, mogą być również przeznaczone na utrzymanie w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą poszczególnym lokatorom (członkom spółdzielni, właścicielom lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali).

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany stolarki okiennej przez spółdzielnię mieszkaniową podatnikowi (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu) albo nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Powyższe zdarzenia są neutralne podatkowo, bowiem w takich przypadkach podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C.

W świetle przytoczonych przepisów należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, iż bez znaczenia jest zarówno moment dokonania wymiany okien jak i otrzymania zwrotu, bowiem jeżeli zwrot wydatków na wymianę okien/dokonanie takiej wymiany jest zgodny ze statutem lub regulaminem obowiązującym u Wnioskodawcy oraz sfinansowany jest z funduszu remontowego, to nie stanowi dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bez względu na rodzaj posiadanego przez niego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr IPPB4/415-251/11-4/LS, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.