Spółdzielnie rolnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółdzielnie rolnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku gdy w Spółdzielni nie wystąpi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy Spółdzielnia, jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że opłata pracy w produkcji pozarolniczej była wypłacana i zaliczona zostanie w koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2010r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2010r.), uzupełnionym w dniu 24 stycznia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż gruntu przeznaczonego pod zabudowę, zakupionego od rolników w roku 1974 przy sprzedaży - opodatkowany będzie podatkiem VAT w przypadku gdy nie jest to przedmiotem działalności Spółdzielni?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 póz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 10.08.2006 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 10.08.2006 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w KKwróciła się o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży gruntu rolnego przeznaczonego pod zabudowę. Spółdzielnia w roku 1974 zakupiła od rolników indywidualnych grunt rolny o powierzchni 2,75 ha w miejscowości XXX a na gruncie tym miało być wybudowane gospodarstwo szklarniowe. Jednak (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w informacjach PIT-11 należy wskazać kwotę składek zdrowotnych obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu, czy kwotę składek zdrowotnych pobranych w roku podatkowym do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lutego 2005 r. (wpływ 1.03.05 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 28.02.2005 r. (wpływ 1.03.05 r.) Rolnicza Spółdzielnia przedstawiła następujący stan faktyczny: W 2004 r. pobierała, jako płatnik, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zmniejszano o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego ustalono udział dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. oraz z 01 i 28.10.2004 r. z prośbą o interpretację przepisów podatkowych w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskanego w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielni – Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia i informuje: Zapytanie dotyczy sytuacji gdzie sprzedany został budynek Spółdzielni, który według oświadczenia strony (pismo z 28.10.2004 r.) nie był wkładem członkowskim lecz stanowił własność Spółdzielni. Następnie w związku z rozpoczętą likwidacją spółdzielni nastąpił podział majątku likwidowanej spółdzielni pomiędzy jej członków (tj. osoby fizyczne) w tym również dochodu uzyskanego ze sprzedaży tego budynku. Zdaniem pytającego osiągnięty dochód byłby dwukrotnie opodatkowany tj. 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych i 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o (...)

2011
1
sty

Istota:

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych przez członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z tyt. podziału majątku likwidowanej spółdzielni.

Fragment:

(...) Dnia 02.09.2003 r. do Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynęło zapytanie Jednostkidatowane na 21.08.2003 r. w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym wniesiono o potwierdzenie przedstawionego w ww. piśmie stanowiska, że kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku likwidowanej spółdzielni a przeznaczone do wypłaty członkom RSP podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem 19 % stawki podatkowej jako przychody określone w art. 17 pkt 6 ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem – tu: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutejszy organ zauważa, że podana przez Spółdzielnię podstawa prawna jest niekompletna i nie została uzupełniona mimo dwukrotnie skierowanego do Jednostki wezwania. W złożonym piśmie Spółdzielnia wskazuje, iż podstawą wypłaty przychodów, o których mowa we wniosku pozostają art. 26 § 2 i art. 125 § 5a i 5b Prawa Spółdzielczego oraz Uchwała Walnego Zgromadzenia (...)